Jesteś 17896413 odwiedzającym, odsłon 44293128 | Dzisiaj jest: Niedziela, 3 Grudzień 2023 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USECTS (program studiów)

Rok akademicki 2018/2019Opisy przedmiotów - rok akademicki 2017/2018

Logistyka

Logistyka I stopnia stacjonarne - LICENCJAT
Logistyka I stopnia niestacjonarne - LICENCJAT
Logistyka I stopnia stacjonarne - INŻYNIER
Logistyka II stopnia stacjonarne
Logistyka II stopnia niestacjonarne

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość I stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość I stopnia niestacjonarne
Finanse i Rachunkowość II stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość II stopnia niestacjonarne

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja I stopnia stacjonarne
Turystyka i Rekreacja I stopnia niestacjonarne
Turystyka i Rekreacja II stopnia stacjonarne
Turystyka i Rekreacja II stopnia niestacjonarne

Zarządzanie

Zarządzanie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia niestacjonarne

Ekonomia:

Ekonomia I stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia niestacjonarne

Opisy przedmiotów - rok akademicki 2016/2017

Ekonomia:

Ekonomia I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia niestacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia niestacjonarne

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość I stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość I stopnia niestacjonarne
Finanse i Rachunkowość II stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość II stopnia niestacjonarne

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja I stopnia stacjonarne
Turystyka i Rekreacja I stopnia niestacjonarne
Turystyka i Rekreacja II stopnia stacjonarne
Turystyka i Rekreacja II stopnia niestacjonarne

Zarządzanie

Zarządzanie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia niestacjonarne

Logistyka

Logistyka I stopnia stacjonarne - LICENCJAT
Logistyka I stopnia niestacjonarne - LICENCJAT
Logistyka I stopnia stacjonarne - INŻYNIER
Logistyka II stopnia stacjonarne
Logistyka II stopnia niestacjonarne

Opisy przedmiotów - rok akademicki 2015/2016

Ekonomia:

Ekonomia I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia niestacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia niestacjonarne

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość I stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość I stopnia niestacjonarne
Finanse i Rachunkowość II stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość II stopnia niestacjonarne

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja I stopnia stacjonarne
Turystyka i Rekreacja I stopnia niestacjonarne
Turystyka i Rekreacja II stopnia stacjonarne
Turystyka i Rekreacja II stopnia niestacjonarne

Zarządzanie

Zarządzanie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia niestacjonarne

Logistyka

Logistyka I stopnia stacjonarne - LICENCJAT
Logistyka I stopnia niestacjonarne - LICENCJAT
Logistyka I stopnia stacjonarne - INŻYNIER
Logistyka II stopnia stacjonarne
Logistyka II stopnia niestacjonarne

Opisy przedmiotów - rok akademicki 2014/2015

Ekonomia:

Ekonomia I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia niestacjonarne - od semestru letniego
Ekonomia II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia niestacjonarne

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość I stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość I stopnia niestacjonarne
Finanse i Rachunkowość II stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość II stopnia niestacjonarne

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja I stopnia stacjonarne
Turystyka i Rekreacja I stopnia niestacjonarne
Turystyka i Rekreacja II stopnia stacjonarne
Turystyka i Rekreacja II stopnia niestacjonarne

Zarządzanie

Zarządzanie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia niestacjonarne

Logistyka

Logistyka I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia niestacjonarne
Logistyka II stopnia stacjonarne
Logistyka II stopnia niestacjonarne

Opisy przedmiotów - rok akademicki 2013/2014

Ekonomia:

Ekonomia I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia niestacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia niestacjonarne

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość I stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość I stopnia niestacjonarne
Finanse i Rachunkowość II stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość II stopnia niestacjonarne

Zarządzanie

Zarządzanie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia niestacjonarne

Logistyka

Logistyka I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia niestacjonarne
Logistyka II stopnia stacjonarne
Logistyka II stopnia niestacjonarne

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja I stopnia stacjonarne
Turystyka i Rekreacja I stopnia niestacjonarne
Turystyka i Rekreacja II stopnia stacjonarne
Turystyka i Rekreacja II stopnia niestacjonarne

Opisy przedmiotów - rok akademicki 2012/2013

Ekonomia:

Ekonomia I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia niestacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia niestacjonarne

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość I stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość I stopnia niestacjonarne
Finanse i Rachunkowość II stopnia stacjonarne
Finanse i Rachunkowość II stopnia niestacjonarne

Logistyka

Logistyka I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia niestacjonarne
Logistyka II stopnia stacjonarne
Logistyka II stopnia niestacjonarne

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja I stopnia stacjonarne
Turystyka i Rekreacja I stopnia niestacjonarne
Turystyka i Rekreacja II stopnia stacjonarne
Turystyka i Rekreacja II stopnia niestacjonarne

Zarządzanie

Zarządzanie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia niestacjonarne

Pakiety ECTS rok akademicki 2011/2012

Pakiety ECTS rok akademicki 2010/2011

Co to jest system ECTS ?

Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków badawczych stały się faktem, a budowanie "Europy bez granic" umożliwi też studentom zza granicy podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla pełnego rozwoju tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy w ramach Programu Erasmus - tzw. Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) zwany dalej ECTS, mający się przyczynić do udoskonalenia procedur i pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą. Opracowany projekt ma także ułatwić polskim studentom studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich wprowadzających system ECTS.

"Pełne uznawanie studiów" oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera sobie partnerów do tej współpracy.

Jak działa system ECTS?

Stosowanie systemu ECTS opiera się o następujące dokumenty:

  • Pakiet Informacyjny - w którym zawarte są informacje o treściach nauczania na poszczególnych kierunkach studiów. Pakiet aktualizowany jest co rok.
  • Porozumienie o planach i programach zajęć - obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą jak i zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z koordynatorem ECTS wydziału macierzystego, ustala na podstawie pakietu informacyjnego uczelni przyjmującej program zajęć w tejże uczelni. Po przyjęciu wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia macierzysta i przyjmująca podpisują; porozumienie o programie zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie.
  • Wykaz zaliczeń - jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą.Stanowi także potwierdzenie faktu odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. w wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty i zajęcia w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni. Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio "ilościowy" i "jakościowy" opis pracy studenta w okresie studiów za granicą. Wykazy zaliczeń studenta z uczelni macierzystej dołączane do formularzy zgłoszeniowych są szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji przez uczelnie przyjmującą.

Punkty ECTS i zasada ich przyznawania

Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom praktycznym, seminariom, konsultacjom, zajęciom grupowym i indywidualnym, pracom terenowym, pracy samodzielnej w bibliotece i domu oraz egzaminom. Punkty ECTS są relatywnym a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w programie. W ramach ECTS iloś;ć pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią one integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie.

Punkty ECTS przyporządkowywane s± przedmiotom, natomiast przyznawane są studentom, dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej. Punkty nie są przyznawane za dobre oceny - liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy jaka została włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci ocen. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje, dla każdego studenta biorącego udział w ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczone w uczelni przyjmującej zastępują punkty, które normalnie studenci uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbyty przez studenta w uczelni przyjmującej.

Zasady kodowania przedmiotów

Numer kodowy przedmiotu składa się z cyfrowych i literowych znaków rozdzielonych kropkami.

Przykład: 14.3VI25.K0108

Oznaczenia:

  • trzy pierwsze znaki rozdzielone kropką są numerem dyscypliny naukowej wg kodu SOCRATESA;
  • rzymskie cyfry oznaczają numer wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • następne dwie lub trzy cyfry odnoszą się do oznaczenia kierunku studiów w Uniwersytecie Szczecińskim;
  • kolejna duża litera określa typ studiowanego przedmiotu (K kanon, S – specjalistyczny, F fakultatywny;
  • kolejne dwie cyfry oznaczają numery jednostek dydaktycznych Wydziału;
  • ostatnie dwie cyfry są kolejnymi numerami przedmiotów realizowanych w planie studiów.

UWAGA: PAKIETY INFORMACYJNE ECTS SĄ PUBLIKOWANE CO ROKU. ROK AKADEMICKI UMIESZCZONY NA STRONIE TYTUŁOWEJ PAKIETU INFORMUJE, ŻE PAKIET OBEJMUJE PROGRAM DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W DANYM ROKU AKADEMICKIM.

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.