Jesteś 17756404 odwiedzającym, odsłon 44146124 | Dzisiaj jest: Niedziela, 1 Październik 2023 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USWspółpraca

Przykładowe obszary współpracy Katedr WZIEU Uniwersytetu Szczecińskiego

 1. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
  • badania indywidualne i sektorowe przedsiębiorstw oraz ich grup pod kątem efektywności, skuteczności i efektywności zarządzania efektywności procesów inwestycyjnych oraz strategii inwestycyjnych a także w zakresie konkurencji na rynku,
  • wszelkiego rodzaju analizy transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego, w tym analizy rynku przewozowego, strategii rynkowych przedsiębiorstw transportowych oraz efektywności inwestycji taborowych i infrastrukturalnych z uwzględnieniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,
  • analiza kondycji finansowej podmiotów gospodarczych jako narzędzie wspierające działania zarządu w zakresie podnoszenia efektywności działalności,
  • obszary tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo - ich diagnoza i ocena,
  • rozwój przedsiębiorstwa poprzez połączenie z innym podmiotem (proces przygotowania i implementacji),
  • analizy kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
  • opracowanie procesów restrukturyzacji i jej wdrożenie,
  • analiza i diagnoza kosztów w przedsiębiorstwie i rekomendacje w kierunku ich optymalizacji,
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w oparciu o programy nowej perspektywy finansowej.

 2. Katedra Logistyki
  • analiza i ocena konkurencyjności logistycznej przedsiębiorstw,
  • budowanie strategii logistycznych przedsiębiorstw,
  • audyt logistyczny w obszarze zarządzaniem zapasami i gospodarki magazynowej przedsiębiorstw,
  • parametryzacja KPI kluczowych obszarów aktywności logistycznej przedsiębiorstw,
  • analiza i ocena efektywności systemu zamawiania,
  • kwalifikacja i ocena dostawców, organizacja współpracy w obszarze zaopatrzenia,
  • analiza i ocena efektywności systemów dystrybucji,
  • usprawnianie procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa (współpraca na linii sprzedaż – produkcja –zaopatrzenie),
  • usprawnianie współpracy w ramach łańcuchów i sieci dostaw (odbiorcy/dostawcy),
  • projektowanie „zielonych łańcuchów dostaw”,
  • analiza i ocena oraz projektowanie/przeprojektowywanie/analiza systemów i procesów logistycznych przedsiębiorstwa,
  • projektowanie infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa oraz wdrażanie „dobrych praktyk” w obszarze logistyki
  • przedsiębiorstw/ łańcuchów dostaw.

 3. Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń
  • opinie prawne,
  • analizy prawne,
  • zagadnienia z zakresu: prawa przewozowego, ubezpieczeń, prawa spółek, własności intelektualnej a także prawa gospodarowania nieruchomościami i prawa lokalowego.

 4. Katedra Systemów i Polityki Transportowej
  • modelowania i prognozowania w transporcie, - analizy informacji geograficznej w odniesieniu do transportu, - studiów wykonalności dla nowoczesnych rozwiązań z zakresu organizacji transportu i logistyki, - ocen funkcjonowania różnych rozwiązań transportu publicznego, - badań  systemów i procesów w transporcie i logistyce,
  • badania dotyczące optymalizacji i efektywności transportu, wpływu transportu na środowisko,
  • tworzenie modeli funkcjonowania transportu i logistyki (w podziale na poszczególne gałęzie transportu),
  • analizy i ekspertyzy z zakresu funkcjonowania transportu, w tym uwarunkowań ekonomicznych i legislacyjnych, ocena działalności przedsiębiorstw transportowych i logistycznych, zarządzanie, planowanie i organizacja transportu zbiorowego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

 5. Katedra Marketingu Usług
  • analiza rynku,
  • analizy konkurencji, analizy cenowe,
  • badania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • analiza systemu identyfikacji wizualnej,
  • budowanie i analizy strategii marketingowych,
  • planowanie kampanii marketingowych,
  • przygotowywanie części marketingowej wniosków UE,
  • audyty marketingowe,
  • projektowanie produktów i usług,
  • innowacje marketingowe,
  • zarządzanie mediami społecznościowymi,
  • wsparcie w zakresie komercjalizacji,
  • badania potrzeb, preferencji, postaw, motywów zakupu i opinii nabywców,
  • badania związane z wprowadzaniem nowego produktu na rynek (testowanie nowego produktu, wybór nazwy i opakowania),
  • badania wizerunku firmy,
  • partnerstwo w projektach europejskich, naukowych (nauka, biznes),
  • dedykowane badania panelowe,
  • szkolenia z zakresu autoprezentacji, prezentacji i negocjacji,
  • badania poziomu obsługi klienta i jakości usług,
  • szkolenia dla firm i instytucji.

 6. Katedra Finansów Przedsiębiorstw
  • analiza gospodarki finansowej przedsiębiorstw rzemieślniczych,
  • analiza gospodarki finansowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 7. Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
  • analizy porównawcze warunków funkcjonowania instytucji bankowo-finansowych w Polsce i za granicą, w szczególności informacje o koszcie pozyskania kapitału i jego dostępności,
  • analiza i ocena możliwości budowania partnerstw finansowych pod kątem aplikowania o wspólne źródła finansowania i tworzenia strategii finansowych przedsiębiorstw / JSFP,
  • analizy ekonomiczno-finansowe głównie pod kątem oceny standingu finansowego, wiarygodności kredytowej, zdolności kredytowej,
  • szkolenia z zakresu finansów i bankowości m.in. jak wypełniać wnioski o pozyskanie finansowania,
  • warsztaty z zakresu finansów i bankowości,
  • opracowanie raportów dotyczących finansów i bankowości,
  • opracowanie strategii finansowych,
  • stworzenie systemu zarządzania ryzykiem finansowym,
  • opracowanie strategii rozwoju lokalnego, regionalnego,
  • opracowanie planów finansowych, w tym wieloletnich,
  • opracowanie planów naprawczych w zakresie restrukturyzacji finansowej,
  • modelowanie źródeł finansowania,
  • doradztwo finansowe w zakresie restrukturyzacji zadłużenia,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów pozyskania źródeł finansowania w tym outsourcing finansowy,
  • pomoc NGO’s w kontaktach i rozmowach z JST,
  • edukacja finansowa,
  • szkolenia z zakresu finansów osobistych, np.: Strategie podatkowe w inwestowaniu w nieruchomości.

 8. Katedra Efektywności i Innowacji
  • zarządzanie projektami w tym projektami UE,
  • analiza finansowa wykonalności inwestycji,
  • badania i zaświadczenia o innowacyjności / stopniu dyfuzji innowacyjności,
  • CSR - wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności w biznesie dla firm przemysłowych,
  • informatyka w zarządzaniu, wdrażanie i rozwijanie systemów ERP.

 9. Zakład Komunikacji Elektronicznej i Społecznej
  • polityka pocztowa,
  • ekonomia społeczna,
  • przedsiębiorczość społeczna,
  • innowacje społeczne,
  • wykluczenie społeczne i wykluczenie cyfrowe,
  • lokalne partnerstwa społeczne,
  • społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo cyfrowe,
  • działalność e-biznesowa,
  • działalność z zakresu e-commerce (modele biznesowe, koncepcje wdrażania).

 10. Zakład Polityki Gospodarczej
  • ekspertyzy dla podmiotów rynku pocztowego i telekomunikacyjnego,
  • ekspertyzy dla regulatorów rynku (poczta, telekomunikacja),
  • tworzenie strategii działania dla operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych.

 11. Katedra Metod Ilościowych
  • prognozowanie gospodarcze,
  • wieloaspektowe analizy danych społeczno - ekonomicznych,
  • badania ankietowe,
  • szkolenia statystyczne.

 12. Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Międzynarodowego
  • badania, analizy, ekspertyzy, strategie, oceny, doradztwo, konsultacje w obszarze międzynarodowych stosunkach gospodarczych (m.in. Handel międzynarodowy, Ekonomia międzynarodowa, Ekonomika regionalna),
  • badania, analizy, ekspertyzy, strategie, oceny , doradztwo, konsultacje w obszarze zagadnień transportowych i logistycznych (Transport morski, Transport lotniczy, Transport intermodalny, Energetyka).

 13. Katedra Organizacji i Zarządzania
  • sporządzania biznesplanów oraz strategii rozwoju przedsiębiorstw,
  • opracowania strategii personalnych (analiza pracy, planowanie potrzeb kadrowych, sporządzanie profilu kompetencyjnego dla danego stanowiska pracy, opracowanie systemów szkoleń, oceniania i motywowania pracowników),
  • przeprowadzania audytu organizacyjnego (audyt kapitału intelektualnego, audyt innowacyjności),
  • pozyskiwania środków dotacyjnych na rozwój w ramach programów regionalnych i krajowych,
  • szkolenia dla biznesu z zakresu: podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, (w tym: planowanie potrzeb kadrowych, rekrutacja i selekcja, systemy motywacyjne, systemy ocen pracowniczych, zarządzanie czasem), zarządzania projektami ( w tym przygotowujące do certyfikacji IPMA).

 14. Katedra Zarządzania Turystyką
  • analiza potrzeb, preferencji i oczekiwań turystów,
  • analiza potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszarów,
  • analiza sezonowości w turystyce,
  • opracowanie koncepcji produktów turystycznych,
  • doradztwo w zakresie współpracy transgranicznej w turystyce,
  • ekspertyzy ruchu turystycznego,
  • analiza konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych,
  • audyt wykorzystywanych narzędzi marketingowych wraz ze wskazaniem nowoczesnych rozwiązań na rynku turystycznym,
  • przeprowadzenie procesu segmentacji klientów w hotelarstwie,
  • opracowanie strategii rozwoju turystyki,
  • doradztwo w zakresie badań rynku turystycznego,
  • badania jakości usług turystycznych,
  • analiza różnicowania cen w turystyce oraz poradnictwo w zakresie Yield Management,
  • doradztwo w zakresie e-marketingu w turystyce.

Koordynator ds. współpracy z otoczeniem
dr Kamila Peszko
mail: kamila.peszko@wzieu.pl
tel: +48 91 44 43 190

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.