Jesteś 17756445 odwiedzającym, odsłon 44146165 | Dzisiaj jest: Niedziela, 1 Październik 2023 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USRok 2019

Rok 2019

 

W 2019 roku z RID pracownicy wydziałów mogą pozyskiwać środki na:

 

1. Szkolenia i wyjazdy naukowe

 

1.1 Krótki opis

Jest to zadanie 1  w projekcie pt. Szkolenia i wyjazdy naukowe dla pracowników dotyczące zwiększenia efektywności publikowania, planowania kariery naukowej i pragmatyki zawodu badacza/naukowca.

Więcej informacji o rodzajach szkoleń i wyjazdów objętych dofinansowaniem

W ramach tego zadania można składać wnioski na szkolenia i wyjazdy naukowe

 

1.2 Budżet i wskaźniki

W roku 2019 przyjęto wartość jednego szkolenia/wyjazdu w kwocie do 2657 zł za osobę. Dobrą praktyką są wnioski na szkolenia/wyjazdy grupowe.

W następnych latach (2020-2021) wskaźniki te będą kształtowały się na podobnym poziomie. Zadanie to nie jest realizowane w ostatnim roku projektu (2022).

 

1.3 Wnioskowanie

Wniosek powinien zawierać:

 • wskazanie wnioskodawcy
 • opis i program szkolenia / wyjazdu naukowego
 • instytucje prowadzącą szkolenie / miejsce wyjazdu naukowego
 • kwotę za szkolenie / wyjazd
 • wskazanie oraz liczba osób, która zostanie przeszkolona / będzie uczestniczyła w wyjeździe
 • uzasadnienie celowości szkolenia / wyjazdu oparte w strategii rozwoju uczelni i wydziału

Komisja oceniając wniosek będzie kierować się:

 • wartością merytoryczną szkolenia (wyjazdu) i faktycznym wpływem szkolenia (wyjazdu) na zwiększenie efektywności publikowania, planowania kariery naukowej i pragmatyki zawodu badacza/naukowca
 • efektywnością kosztową (ceną w przeliczeniu na jedną osobę uczestniczącą w szkoleniu/wyjeździe)

Wzór wniosku

 

2. Publikacje naukowe, badania naukowe, uczestnictwo w konferencjach

 

2.1 Krótki opis

ta część obejmuje:

 • zadanie 2 w projekcie, pt. Finansowanie publikacji pracowników z zakresu zarządzania i ekonomiki usług w czasopismach z tzw. listy A, materiałach konferencyjnych z konferencji międzynarodowych indeksowanych w liczących się bazach jak Web of Science Core Collection oraz Scopus
 • zadanie 4 w projekcie, pt. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu zarządzania i ekonomiki usług mających wpływ na otoczenie społeczno-gospodarczego w regionie

W ramach tych zadań można składać wnioski na:

 1. opublikowanie artykułu naukowego i koszty z tym związane
 2. wyjazdy na międzynarodowe konferencje naukowe
 3. przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

 

2.2 Publikacje naukowe, badania naukowe, uczestnictwo w konferencjach - budżet i wskaźniki

Przyjęte maksymalne wartości budżetu na zadania:

 1. do 5 000,- zł za jedną publikację
 2. do 8 000,- zł do za jedno uczestnictwo w konferencji z publikacją
 3. do 20.000,- zł za jedno zadanie badawcze

 

W następnych latach (2020-2022) budżet i wskaźniki będą kształtowały się na podobnym poziomie

 

2.3 Wnioskowanie

Wniosek powinien zawierać:

 • wskazanie wnioskodawcy
 • określenie celu wniosku (publikacja, uczestnictwo w konferencji, zadanie badawcze lub dowolną kombinacje tych trzech elementów)
 • całkowitą kwotę, na jaką wniosek jest składany
 • w przypadku publikacji:
  • wskazanie czasopisma/wydawnictwa w którym publikacja ma mieć miejsce (wraz z ilością punktów i baz, w których jest indeksowane)
  • określenie celu wydatku (np. opłata za publikację, tłumaczenie, opracowanie statystyczne badań, itp.)
  • uprawdopodobnienie przyjęcia publikacji do druku
  • wskazanie nazwisk i afiliacji autorów
  • zobowiązanie do zawarcia w publikacji informacji: „Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2022 nr projektu 001/RID/2018/19 kwota finansowania 10 684 000,00” lub jej odpowiednikiem w języku obcym.
 • w przypadku uczestnictwa w konferencji
  • wskazanie konferencji międzynarodowej
  • określenie wydatku/ów (opłata konferencyjna, podróż, nocleg, itp.)
 • w przypadku zadania badawczego
  • streszczenie projektu badawczego
  • uczestnicy
  • cel badań
  • uzasadnienie prowadzenia badań
  • odniesienie badań do strategii rozwoju Wydziału i Uczelni
  • kosztorys i harmonogram badania
  • wskazanie dalszego wykorzystania badania (ewentualne publikacje, wdrożenia, itp.)

 

Komisja oceniając wniosek będzie kierować się:

 • doskonałością naukową przedsięwzięcia
 • realizacją zadań i wskaźników projektu biorąc pod uwagę budżet projektu
 • prawdopodobieństwem (prognozą) zrealizowania wnioskowania działań

 

Wzór wniosku

 

Uwaga!

 • Wskaźnik publikacji jest liczony od jednej publikacji, niezależnie od ilości autorów, przy czym publikacje muszą być opatrzone informacją „Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2022 nr projektu 001/RID/2018/19 kwota finansowania 10 684 000,00” lub jej odpowiednikiem w języku obcym.
 • Jeden wniosek może zawierać kilka elementów, np. zadanie badawcze i publikacje
 • Jeden wniosek może dotyczyć więcej niż jednej publikacji oraz więcej niż jednego wyjazdu na konferencje
 • Jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego zadania badawczego
 • Całkowita kwota wniosku nie powinna być większa niż kwota wynikająca z realizowanych wskaźników, np. wniosek zawierający zadanie badawcze, uczestnictwo w międzynarodowej konferencji dwóch osób oraz 3 osobne publikacje może opiewać na maksymalną kwotę: zadanie badawcze - 20.000,- zł; udział dwóch osób w konferencji międzynarodowej: 2 x 8000,- = 16 000,- zł, trzy publikacje: 3 x 5 000,00 zł = 15 000,- zł, czyli łącznie na kwotę: 51 000,00 zł

 

3. Finansowanie monografii naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach

 

3.1 Krótki opis

ta część obejmuje:

 • zadanie 3 w projekcie pt. "Finansowanie monografii naukowych wydawanych w renomowanych wydawnictwach oraz artykułów naukowych w innych liczących się czasopismach krajowych i zagranicznych"

W ramach tego zadania można składać wnioski, których rezultatem będzie wydanie monografii naukowej w wiodących wydawnictwach krajowych i zagranicznych (zgodnie z wykazem MNiSW).

 

3.2 Budżet i wskaźniki

Budżet na zadanie: do 8 370,00 zł za jedną monografię

 

W następnych latach (2020-2022) budżet i wskaźniki będą kształtowały się na podobnym poziomie

 

3.2 Wnioskowanie

Wniosek powinien zawierać:

 • wskazanie wnioskodawcy
 • szacowaną datę wydruku monografii
 • całkowitą kwotę, na jaką wniosek jest składany
 • wskazanie wydawnictwa w którym publikacja ma mieć miejsce (wraz z ilością punktów wg. MNISW)
 • określenie wydatków i kwot (np. opłata za druk, recenzję, tłumaczenie, opracowanie statystyczne badań, itp.)
 • wskazanie nazwisk i afiliacji autorów
 • Określenie, jakie są szanse na opublikowanie monografii
 • zobowiązanie do zawarcia w do zawarcia w monografii na stronie redakcyjnej informacji: „Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2022 nr projektu 001/RID/2018/19 kwota finansowania 10 684 000,00” lub jej odpowiednikiem w języku obcym.

 

Komisja oceniając wniosek będzie kierować się:

 • doskonałością naukową przedsięwzięcia
 • realizacją zadań i wskaźników projektu biorąc pod uwagę budżet projektu
 • prawdopodobieństwem (prognozą) zrealizowania wnioskowania działań

 

4. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu zarządzania i ekonomiki usług mających wpływ na otoczenie społeczno-gospodarczego w regionie

realizowane z zadaniem 2

 

5. Wsparcie inicjatyw mających na celu intensyfikację współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie

 

5.1 Krótki opis

ta część obejmuje:

Zadanie 5 w projekcie Wsparcie inicjatyw mających na celu intensyfikację współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie

Działania szczegółowe obejmą m.in.:

 • organizację konferencji z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego regionu lub/oraz poruszających ważne dla nich zagadnienia, które znajdą określone zastosowanie w praktyce,
 • organizacja warsztatów tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli lokalnego biznesu dla naukowców i studentów,
 • organizacja warsztatów tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli uczelni dla lokalnego biznesu,
 • organizacja spotkań projektowych z lokalnym biznesem i władzami administracyjnymi w celu wypracowania koncepcji wspólnych badań użytecznych dla obu stron.

 

5.2 Budżet i wskaźniki

do 31 000,00 zł za jedną konferencję/wydarzenie

 

5.3 wnioskowanie

Wniosek powinien zawierać:

 • wskazanie wnioskodawcy
 • całkowitą kwotę, na jaką wniosek jest składany
 • Opis konferencji / warsztatu / spotkania
 • Omówienie celów naukowych
 • Wskazanie, w jaki sposób wydarzenie wpływa na możliwości komercjalizacji i upowszechnianiu wyników badań oraz współpracy z otoczeniem
 • Profil uczestników
 • Wskazanie, że w wydarzeniu będzie uczestniczyć co najmniej 10 przedsiębiorców z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego
 • Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

 

Komisja oceniając wniosek będzie kierować się:

 • doskonałością naukową przedsięwzięcia
 • realizacją zadań i wskaźników projektu biorąc pod uwagę budżet projektu
 • prawdopodobieństwem (prognozą) zrealizowania wnioskowania działań

 

Wzór wniosku

 

6. Zakup baz danych

 

Zadanie realizowane jest przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Decyzję o zakupie baz danych, w ramach budżetu projektu podejmuje Dziekan, w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu i koordynatorem wydziałowym WZIEU.

 

7. Rozwój infrastruktury naukowej

 

Zadanie realizowane jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Decyzję o realizacji tego zadania podejmuje Dziekan, w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu i koordynatorem wydziałowym WNEIZ.

 

8. Wsparcie badań naukowych nad nowymi metodami dydaktycznymi

 

8.1 Wsparcie badań naukowych nad nowymi metodami dydaktycznymi

To działanie realizuje zadanie 8 projektu. Opis zadania:

Rozwój umiejętności prowadzenia badań naukowych przez studentów (rozwój umiejętności nieobjętych systemem edukacji formalnej, które mogą być wykorzystane przy pisaniu prac dyplomowych, czy przyszłej pracy zawodowej), w tym:

 • Szkolenia dla pracowników w zakresie gramifikacji oraz tworzenia gier- grywalizacji.
 • Zakup gier do zajęć z licencją.
 • Stworzenie i wydanie gry – (stworzenie prototypu, testowanie gry, a następnie wydanie gry).
 • Tutoring akademicki.
 • Zakup podręczników z bazami danych i ćwiczeniami na osobnych platformach dla konkretnych przedmiotów

Włączenie w proces naukowy studentów jest niezbędnym elementem rozwoju. Wdrożenie nowoczesnych metod dydaktycznych pozwoli na zwiększenie umiejętności studentów oraz poznanie nowych możliwości transferu wiedzy. Zaproponowane metody dają także możliwość obserwacji zachowań studentów i prowadzenia badań nad ich decyzjami.

 

8.2 Budżet i wskaźniki

Wskaźnik do wykonania w 2019: liczba studentów, którzy skorzystają z nowych metod dydaktycznych

 

Budżet dla tego działania przewidziany jest na lata 2019,2020,2021 (bez roku 2022)

 

8.3 Wnioskowanie

Wniosek powinien zawierać:

 • wskazanie wnioskodawcy
 • opis działania
 • kwotę za wdrożenie
 • wskazanie oraz liczba osób (studentów i pracowników), która zostanie przeszkolona/skorzysta z metody
 • uzasadnienie celowości metody oparte w strategii rozwoju uczelni i wydziału

Komisja oceniając wniosek będzie kierować się:

 • wartością merytoryczną metody oraz faktycznym wpływem metody na zwiększenie jakości studiów
 • efektywnością kosztową (ceną w przeliczeniu na jedną osobę uczestniczącą w działaniu)

Wzór wniosku

wróć

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.