Jesteś 18249174 odwiedzającym, odsłon 44653567 | Dzisiaj jest: Niedziela, 16 Czerwiec 2024 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USInformacja o projekcie

Szczegółowy opis celów projektu.

 

Jednym z najważniejszych trendów w rozwoju gospodarki światowej jest jej serwicyzacja przejawiająca się w wzroście znaczenia sektora usług kosztem przemysłu i rolnictwa. Trendy globalne determinują kierunki rozwoju krajowych i regionalnych systemów gospodarczych. Dynamiczny rozwój sektora usług inicjuje i stymuluje rozwój badań naukowych w tym obszarze. Wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego WZiEU (Zarządzania i Ekonomiki Usług) oraz WNEiZ (Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) są jednymi z wiodących ośrodków naukowo-dydaktycznych w regionie, a także w Polsce specjalizującymi się w badaniach nad zróżnicowanym sektorem usług transportowo-logistycznych, turystycznych, zarządzania oraz finansowo-rachunkowych. Szczególnym atutem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, stanowiącym podstawę do osiągnięcia wiodącej pozycji w regionie jest zaawansowana infrastruktura badawcza. Szczegółowa charakterystyka posiadanej infrastruktury badawczej, warunkującej i umożliwiającej realizację celów projektu, przedstawiono w załączniku 1 (Załącznik 1. Obszar infrastruktury badawczej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania).

Celem głównym projektu jest realizacja strategii doskonalenia jakości badań naukowych z zakresu zarządzania i ekonomiki usług poprzez ich popularyzację, umiędzynarodowienie oraz wzrost innowacyjności i użyteczności. Realizacja opracowanej strategii doskonalenia jakości badań naukowych w sektorze usług przyczyni się do rozwoju posiadanego potencjału badawczego oraz umocnienia pozycji Uniwersytetu Szczecińskiego jako regionalnego ośrodka doskonałości naukowej i dydaktycznej o silnym powiązaniu z otoczeniem regionalnym i międzynarodowym.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację trzech celów strategicznych, co przedstawiono na rysunku 1.

Realizacja celów strategicznych nr 1 i nr 2 odbywać się będzie w trybie konkursowym (system grantów wewnętrznych). Tryb konkursowy stanowi nowoczesną metodę stymulacji oryginalnych badań naukowych. To także najbardziej transparentna procedura oceny projektów badawczych dająca jednocześnie możliwość tworzenia interdyscyplinarnych wewnętrznych zespołów grantowych i tym samym podniesienie jakości badań dzięki efektowi synergii. Dla potrzeb oceny zgłaszanych projektów wykorzystany zostanie istniejący na Wydziałach system grantów wewnętrznych. System ten zostanie udoskonalony poprzez implikację wybranych metod oceny stosowanych w grantach krajowych (jak NCN i NCBiR) oraz europejskich (jak Horyzont 2020), co z kolei przyczyni się w przyszłości do wzrostu udziału pracowników Wydziałów w tych programach badawczych.

 

Cel strategiczny 1: podniesienie jakości badań naukowych oraz ich popularyzacja i umiędzynarodowienie

W ramach pierwszego celu strategicznego jakim jest podniesienie jakości badań naukowych oraz ich popularyzację i umiędzynarodowienie z zakresu zarządzania i ekonomiki usług, planowane działania operacyjne skupią się na wsparciu rozwoju współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami  w kraju i zagranicą w szczególności poprzez aktywny udział w konferencjach międzynarodowych oraz wzrost aktywności publikacyjnej pracowników wydziału w tejże przestrzeni. Wspierana będzie przede wszystkim aktywność publikacyjna w:

 1. czasopismach, dla których został określony Impact Factor wg Jorunal Citation Report (JCR, tzw. czasopisma z listy A),
 2. materiałach konferencyjnych z konferencji międzynarodowych indeksowanych w liczących się bazach jak Web of Science Core Collection oraz Scopus,
 3. monografiach naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach,
 4. innych renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Efektem realizacji celu będzie wydawanie publikacji naukowych w ww. czasopismach i (przewiduje się wydanie 400 publikacji w całym okresie realizacji projektu), publikowanie monografii naukowych w renomowanych wydawnictwach (przewiduje się wydanie 80 monografii w całym okresie realizacji projektu), a także uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach i innych spotkaniach naukowych (lokalnych, regionalnych, jak i międzynarodowych). Przewiduje się uczestnictwo w 400 konferencjach w  całym okresie realizacji projektu. Działania realizowane w ramach tego celu w sposób istotny przyczynią się do zwiększenia znaczenia badań prowadzonych przez Uniwersytet Szczeciński, ponieważ efektem tych działań będzie nie tylko zwiększenie liczby wydanych publikacji, opublikowanych monografii i liczby konferencji, w których uczestniczyć będzie kadra Uniwersytetu Szczecińskiego, ale przede wszystkim zwiększenie zasięgu oddziaływania badań prowadzonych przez tę kadrę.

Dla realizacji tego celu niezbędne będą następujące działania:

Zadanie 1.1. Szkolenia i wyjazdy naukowe dla pracowników dotyczące zwiększenia efektywności publikowania, planowania kariery naukowej i pragmatyki zawodu badacza/naukowca, w tym obejmujące m.in.:

 • Szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji naukowej (np. praca z narzędziami internetowymi, z wyszukiwarkami naukowymi innymi niż Google Scholar m.in. BASE, GALAXY, SCIRUS itp., bazy danych i zasady pracy z nimi, w tym SCOPUS, ELSEVIER, SCIENCE DIRECT itp., informacja dotycząca czasopism punktowanych z tzw. listy A, itp.)
 • Szkolenia z zakresu przygotowywania artykułów do publikacji w czasopismach z określonym JCR i materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym,
 • Szkolenia z prowadzenia badań aplikacyjnych,
 • Szkolenia z design thinking – jak stworzyć prototyp i go przetestować,
 • Szkolenia z zakresu komercjalizacji,
 • Szkolenia z zakresu patentowania,
 • Szkolenia z zakresu ochrony praw intelektualnych,
 • Stworzenie systemu dobrych praktyk komercjalizacyjnych w wersji on-line,
 • Sfinansowanie procesu patentowego jednego produktu będącego pochodną procesu badawczego,
 • Szkolenia z zakresu wykorzystania menedżerów cytowania prac naukowych,
 • Warsztaty metodologiczne, ilościowe i jakościowe dotyczące badań naukowych.
 • Doskonalenie umiejętności językowych (economics English) – szkolenia.
 • Szkolenia dedykowane na przykład z wykorzystania produktów do badań naukowych, Statistica, R, badania jakościowe:
  • Szkolenia na miejscu,
  • Szkolenia wyjazdowe,
  • Szkolenia on-line,
 • Przeprowadzane szkoleń i badań w nowo powstałym systemie laboratoriów:
  • Badanie pilotażowe do sprawdzenia laboratoriów,
  • Przeprowadzanie szkoleń z wykorzystania laboratoriów,
  • Wykorzystanie możliwości prowadzenia badań interdyscyplinarnych.

Większość czasopism ma określone wymogi, często bardzo podobne, w odniesieniu do struktury pożądanych artykułów naukowych. Planowane szkolenia powinny obejmować zatem zagadnienia dotyczące:

 • zasad tworzenia poprawnych abstraktów informatywnych,
 • zasad tworzenia poprawnych abstraktów rozszerzonych (deskryptywnych),
 • odpowiedniej struktury tekstów (najczęściej czasopisma preferują tzw. strukturę IMRAD),
 • zasad przygotowywania publikacji przeglądowych (praca ze źródłami informacji)
 • praca z managerami bibliografii, usprawniająca zarządzanie edycją tekstu (Citavi, Mendeley, Zotero, ew. inne),
 • popularyzacja menedżerów cytowań (subskrypcje wersji pro).

Dodatkowo zrealizowane zostaną szkolenia z zakresu planowania kariery naukowej i pragmatyki zawodu badacza/naukowca, czyli szkolenia dotyczące tego jakie są współczesne realia parametryczne uczelni, szkolenia odnośnie tego jakie będą zmiany wprowadzane wraz z nową Ustawą i jak w świetle tych zmian zarządzać karierą naukową. Uzupełnieniem będą także szkolenia z zakresu wizualnej prezentacji danych, w tym min. z zakresu wykorzystywania narzędzi dedykowanych dla tworzenia atrakcyjnych prezentacji, infografik oraz obsługi programów typu CANVA, Pictochart itp. Powstanie również centrum wymiany wiedzy i wsparcia dla pracowników uczelni umożliwiające wymianę doświadczeń w zakresie aktywności naukowej na poziomie międzynarodowym. Działania szczegółowe w tym obszarze obejmą m.in.:

 • dofinansowanie spotkań projektowych/wizyt dwustronnych umożliwiających tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych składających wnioski o wspólne projekty badawcze,
 • wyjazdy na międzynarodowe targi projektowe (np. w Komisji Europejskiej) w celu pozyskania partnerów lub tematów projektów,
 • pokrycie kosztów przygotowania wniosków projektowych (m.in. tłumaczenie na język angielski, wstępne badania),
 • wspieranie badań o charakterze międzynarodowym – zapraszanie naukowców z zagranicy do współpracy naukowej,
 • wspieranie wspólnych publikacji naukowców z naszej uczelni z naukowcami zagranicznymi,
 • wizyty studyjne na uczelniach zagranicznych w celu pozyskania wiedzy i wymiany doświadczeń na płaszczyźnie międzynarodowej,
 • zagraniczne staże naukowe.

Zadanie 1.2 Finansowanie publikacji pracowników z zakresu zarządzania i ekonomiki usług, w szczególności w czasopismach z JCR oraz materiałach konferencyjnych z konferencji międzynarodowych indeksowanych w liczących się bazach jak Web of Science Core Collection oraz Scopus

Realizacja tego zadania wymaga finansowania wysokich kosztów związanych z rygorystycznym procesem wydawniczym prowadzonym przez prestiżowe czasopisma. W ramach tego zadania finansowane będą takie działania jak profesjonalne tłumaczenia i korekty językowe tekstów (będące ważnym wymogiem wydawniczym), opłaty za otwarty dostęp ("open access"), który warunkuje zwiększenie popularyzacji wyników badań (w tym w szczególności zwiększenie liczby cytowań) oraz pozostałe koszty bezpośrednio związane z publikowaniem. Możliwe jest również wprowadzenie systemu motywacyjnego dla autorów publikacji o najwyższej wartości naukowej. Rozpowszechnianie wyników i wniosków z badań nastąpi poprzez wzrost liczby publikacji w czasopismach z JCR oraz materiałach konferencyjnych z konferencji międzynarodowych indeksowanych w liczących się bazach jak Web of Science Core Collection oraz Scopus. Sprzyjać temu będą m.in. następujące działania:

 • Zatrudnienie ekspertów zagranicznych (visiting professors) uczących sposobów i strategii publikowania w czasopismach indeksowanych (szkolenia, wykłady),
 • Wyjazdy pracowników naukowych na zagraniczne warsztaty oferujące współpracę w zakresie doskonalenia umiejętności publikacyjnych w czasopismach indeksowanych i późniejsze rozpowszechnienie wiedzy na wydziale w postaci warsztatów,
 • Dofinansowanie publikacji w obszarze opłaty dla wydawcy (open acces), recenzji i korekty językowej,
 • Organizacja konferencji z opublikowaniem wyników badań w materiałach konferencyjnych indeksowanych w WoS i Scopus (wsparcie merytoryczne i finansowe).

W ramach tego zadania planowane jest także dofinansowanie aktywnego udział pracowników (z referatem/posterem) w międzynarodowych konferencjach naukowych, który jest warunkiem publikacji wyników badań w materiałach konferencyjnych indeksowanych w uznanych bazach jak Web of Science Core Collection oraz Scopus.

Zadanie 1.3 Finansowanie monografii naukowych wydawanych w renomowanych wydawnictwach oraz artykułów naukowych w innych liczących się czasopismach krajowych i zagranicznych

Działania w ramach tego zadania obejmą wsparcie finansowe pracowników Wydziałów w zakresie aktywności publikacyjnej w postaci monografii naukowych w renomowanych wydawnictwach oraz artykułów naukowych w innych liczących się czasopismach krajowych i zagranicznych (nie ujętych w zadaniu 1.2).

W ramach tego zadania realizowane będą działania związane z rozpowszechnianiem wyników badań (wzrost liczby publikacji naukowych w w.w. miejscach) poprzez:

 • dofinansowanie wydania monografii naukowych w wiodących wydawnictwach,
 • dofinansowanie wydania publikacji w innych wiodących wydawnictwach krajowych i zagranicznych (zgodnie z wykazem MNiSW).

Dofinansowanie w.w. publikacji dotyczyć będzie opłaty dla wydawcy, recenzji i korekty językowej itd.

 

Cel strategiczny 2: zwiększenie użyteczności innowacyjnych badań naukowych w międzynarodowym i regionalnym otoczeniu społeczno-gospodarczym

Drugim celem strategicznym jest zwiększenie użyteczności innowacyjnych badań naukowych w międzynarodowym i regionalnym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Działania w tym obszarze skupią się na pogłębianiu współpracy z samorządem regionalnym/lokalnym oraz praktyką gospodarczą reprezentującą prężnie rozwijający się sektor usług w regionie. Sektor ten jest silnie zróżnicowany nie tylko w układzie branżowym, ale również w zakresie zasięgu działalności. Obok przedsiębiorstw działającym w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, w strukturze gospodarki regionu dynamicznie wzrasta udział podmiotów prowadzących działalność w skali globalnej (np. branża BPO czy TSL).

Intensyfikacja współpracy ma zatem na celu inicjowanie i wspieranie rozwoju innowacyjnych badań naukowych użytecznych dla otocznia społeczno-gospodarczego regionu, których przedmiotem będzie szeroko rozumiany sektor usług o różnej skali geograficznego oddziaływania. Cel ten wiąże się z celem pierwszym Strategii, gdyż wyniki innowacyjnych i użytecznych badań naukowych będą popularyzowane w środowisku krajowym i międzynarodowym.  

Dla realizacji tego celu niezbędne będą następujące zadania:

Zadanie 2.1. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu zarządzania i ekonomiki usług mających wpływ na otoczenie społeczno-gospodarczego w regionie

Dodatkowe środki przeznaczone na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe dla projektów podejmujących problematykę oraz mających wpływ na ekonomikę usług w regionie. Pozwolą one na intensyfikację już prowadzonych badań naukowych oraz rozpoczęcie nowych zadań badawczych, które będą użyteczne dla regionalnego otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Wsparcie finansowe dedykowane będzie w szczególności rozwojowi badań naukowych, które podejmować będą problematykę funkcjonowania i rozwoju sektora usług transportowo-logistycznych, turystycznych oraz finansowych w regionie.

Działania szczegółowe w tym zakresie obejmą wsparcie finansowe projektów podejmujących wskazane zagadnienia badawcze, w tym w szczególności w obszarze:

 • Realizacji procesu badawczego (koszty badań empirycznych wtórnych i pierwotnych, zakupu danych, przetworzenia danych, niezbędnych konsultacji i wyjazdów służbowych itp.)
 • Upowszechniania wyników badań w postaci publikacji naukowych.

W ramach tego zadania planowana jest także budowa sieci ankieterów przy wykorzystaniu studentów Wydziałów i zapoczątkowanie badań naukowych w oparciu o tę sieć. Pozwoli to na stworzenie narzędzia dedykowanego prowadzeniu badań przez naukowców i studentów oraz wykorzystanie go w realizacji projektów z i na rzecz praktyki gospodarczej.

Wsparciu finansowemu podlegać będzie również pozyskiwanie danych z oficjalnych baz statystycznych krajowych i międzynarodowych instytucji oraz podmiotów komercyjnych zajmujących się gromadzeniem danych tematycznych.

Zadanie 2.2. Wsparcie inicjatyw mających na celu intensyfikację współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczego w regionie

Intensyfikacja szeroko rozumianej współpracy Wydziałów z otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie odbywać się będzie, m.in. poprzez konferencje, warsztaty oraz inne formy wymiany doświadczeń z podmiotami gospodarczymi działającymi w regionie jak również z władzami lokalnymi i samorządowymi, które odgrywają istotną rolę w kreowaniu atrakcyjnych warunków ich funkcjonowania. Przewiduje się stworzenie systemu wsparcia organizacji spotkań i innych form wymiany doświadczeń uwzględniających czynny udział przedsiębiorców. Działania szczegółowe obejmą m.in.:

 • organizację konferencji z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego regionu lub/oraz poruszających ważne dla nich zagadnienia, które znajdą określone zastosowanie w praktyce,
 • organizacja warsztatów tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli lokalnego biznesu dla naukowców i studentów,
 • organizacja warsztatów tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli uczelni dla lokalnego biznesu,
 • organizacja spotkań projektowych z lokalnym biznesem i władzami administracyjnymi w celu wypracowania koncepcji wspólnych badań użytecznych dla obu stron.

 

Cel strategiczny 3: rozwój infrastruktury badawczej dla potrzeb badań naukowych, digitalizacji procesów nauczania i wdrażania innowacyjnych metod dydaktycznych

Trzecim celem strategicznym jest rozwój infrastruktury badawczej dla potrzeb badań naukowych, digitalizacji procesów nauczania i wdrażania innowacyjnych metod dydaktycznych. Planowane działania w tym obszarze wychodzą naprzeciw nowym trendom światowym jakie wyznaczają paradygmaty „Fizycznego Internetu” (Physical Internet, PI) oraz Internetu Rzeczy (Internet of Things IoT). Realizacja tego celu pozwoli na osiąganie korzyści z podejmowanych badań naukowych tj. uzyskanie nowej wiedzy poprzez poprawę dostępności do dużych zbiorów danych („Big Data”) oraz wzrost zdolność ich przetwarzania. Zadania szczegółowe obejmą utrzymanie i rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej dedykowanej badaniom naukowym oraz procesowi dydaktycznemu (bazy danych, specjalistyczne laboratoria i dedykowane systemy informatyczne dla obsługi sektora usług). Osiągniecie celu trzeciego przyczyni się do realizacji celów nr 1 i 2 poprzez wzrost dostępności danych niezbędnych dla realizacji badań naukowych oraz nowoczesnych metod ich przetwarzania.

Dla realizacji tego celu niezbędne będą następujące zadania:

Zadanie 3.1 Zakup baz danych

Bazy danych są niezbędnym elementem studiowania najnowszych osiągnięć naukowych, ponieważ umożliwiają dostęp do aktualnej wiedzy i wyników najnowszych badań naukowych środowiska międzynarodowego. Szeroki dostęp do aktualnej wiedzy ekonomicznej stanowi warunek niezbędny dla rozwoju oryginalnych badań naukowych przez pracowników Wydziałów, w szczególności w kontekście unikania tzw. efektu wyważania otwartych drzwi. W ujęciu pragmatycznym dostęp do najnowszych publikacji naukowych, dostępnych poprzez bazy danych, determinuje także przeprowadzenie rzetelnego i krytycznego przeglądu literatury, który jest niezbędnym i wymaganym elementem struktury artykułów naukowych przyjętych do publikacji w czasopismach z JCR oraz w materiałach konferencyjnych indeksowanych w liczących się bazach indeksacyjnych.

Należy zwrócić uwagę, że poprzez funkcjonowanie Centrum Informacji Menedżerskiej w ramach Service Inter-Lab bazy te dostępne będą również dla pozostałych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, a przede wszystkim dla regionalnych przedsiębiorców i pozostałych interesariuszy.

Uniwersytet Szczeciński obecnie dysponuje dostępem do szeregu określonych baz danych, natomiast dostęp ten ograniczony jest czasowo a jego kontynuacja wymaga poniesienia znacznych kosztów.

Zadanie 3.2 Rozwój infrastruktury naukowej

W ramach tego zadania finansowane będą niezbędne elementy infrastruktury naukowej, wynikające z potrzeb realizacji pozostałych zadań. Zadanie ma bezpośredni wpływ na realizację celu głównego projektu. Działania w tym zakresie obejmą wsparcie infrastrukturalne do przeprowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych poprzez budowę systemu laboratoriów (zapewnienie miejsca przygotowanego do gromadzenia i analizy danych naukowych), w tym:

 • Rozbudowa laboratorium statystycznego
 • Rozbudowa laboratorium Neuroekonomii (nowe urządzenia – 10 szt.)
 • Stworzenie nowoczesnego laboratorium komputerowego z oprogramowaniem biurowym i analiz ekonomiczno-społecznych
 • Stworzenie pracowni do badań społecznych
 • Stworzenie laboratorium myślenia kreatywnego
 • Przygotowanie profesjonalnej sali szkoleniowej (warsztatowej)

Rozwój infrastruktury badawczej pozwoli na pozyskanie, gromadzenie i przetwarzanie materiału badawczego, który będzie podstawą działalności publikacyjnej.

Zadanie 3.3 Wsparcie badań naukowych nad nowymi metodami dydaktycznymi

Rozwój umiejętności prowadzenia badań naukowych przez studentów (rozwój umiejętności nieobjętych systemem edukacji formalnej, które mogą być wykorzystane przy pisaniu prac dyplomowych, czy przyszłej pracy zawodowej), w tym:

 • Szkolenia dla pracowników w zakresie gramifikacji oraz tworzenia gier- grywalizacji.
 • Zakup gier do zajęć z licencją.
 • Stworzenie i wydanie gry – (stworzenie prototypu, testowanie gry, a następnie wydanie gry).
 • Tutoring akademicki. Z badań przeprowadzonych na WNEiZ w luty – marzec 2018 wynika, że 78% studentów chciałaby doświadczyć tutoringu.
 • Zakup podręczników z bazami danych i ćwiczeniami na osobnych platformach dla konkretnych przedmiotów (koszt dostępu dla 1 studenta ok. 250 zł).

Włączenie w proces naukowy studentów jest niezbędnym elementem rozwoju. Wdrożenie nowoczesnych metod dydaktycznych pozwoli na zwiększenie umiejętności studentów oraz poznanie nowych możliwości transferu wiedzy. Zaproponowane metody dają także możliwość obserwacji zachowań studentów i prowadzenia badań nad ich decyzjami.

wróć

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.