Jesteś 12985618 odwiedzającym, odsłon 37482522 | Dzisiaj jest: Poniedziałek, 25 Czerwiec 2018 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USKatedry WZiEU

1

Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych

 

Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych (KBiFP) powstała jesienią 2007 r. i stanowi kontynuację działania Zakładu Bankowości i Finansów Porównawczych, który istniał od jesieni 1999 r. w ramach ówczesnej Katedry Zarządzania Finansami. Twórcą Katedry (wcześniej Zakładu) był prof. dr hab. Stanisław Flejterski, który kierował nią do 2014 r. Od 1 października 2014 r. w strukturach Katedry funkcjonuje Zakład Finansów Osobistych i Behawioralnych (ZFOiB). W Katedrze zatrudnionych jest siedem osób:

 • prof. US dr hab. Beata Świecka - Kierownik Katedry
 • prof. US dr hab. Magdalena Zioło - Kierownik Zakładu Zrównoważonych Systemów Finansowych
 • prof. dr hab. Stanisław Flejterski
 • prof. US dr hab. Przemysław Pluskota
 • dr Robert Rumiński
 • dr Marta Musiał (Zakład Finansów Osobistych i Behawioralnych)
 • dr Monika Pettersen - Sobczyk (Zakład Finansów Osobistych i Behawioralnych)

 

Pracownicy Katedry mają bogate doświadczenia praktyczne w związku z pracą na rzecz komercyjnych instytucji finansowych, w szczególności banków ( PEKAO S.A., BIG S.A., Austria Creditanstalt S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A., ING Bank Śląski S.A.) oraz funduszy poręczeniowych i pożyczkowych. 

W profilu naukowo-badawczym Katedry znajdują się głównie:

 • bankowość i systemy bankowe;
 • bankowość elektroniczna;
 • zarządzanie finansowe bankiem;
 • pośrednictwo i doradztwo finansowe;
 • współpraca instytucji finansowych (również mikrofinansowych) z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów sektora rządowego i samorządowego;
 • ocena wpływu sektora publicznego na zapewnienie stabilności systemu finansowego;
 • niewypłacalność i restrukturyzacja długu JST z wykorzystaniem instrumentów rynku finansowego i kapitałowego;
 • nadmierne zadłużenie i niewypłacalność gospodarstw domowych;
 • nadzór i regulacja sektora bankowo-finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków zmian po kryzysie 2008+;
 • rynki finansowe w warunkach globalizacji;
 • ryzyko finansowe i inżynieria finansowa;
 • finanse gospodarstw domowych;
 • finanse behawioralne;
 • zarządzanie finansami osobistymi;
 • coaching finansowy;
 • metodologia i komparatystyka finansów.

Katedra realizuje projekty naukowo-badawcze finansowane w ramach grantów NCN oraz projekty objęte wsparciem finansowym ze strony Santander Universidades. Pracownicy Katedry współpracują z praktyką gospodarczą oraz posiadają doświadczenie we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (programy stypendialne, program Erasmus, seminaria naukowe).

Przy Katedrze od maja 1999 r. działa Koło Naukowe Finansistów „Euroeconomicus” https://www.facebook.com/knf.euroeconomicus. Inicjatorem utworzenia oraz pierwszym opiekunem Koła był prof. Stanisław Flejterski. Następnie opiekunem była prof. Beata Świecka, obecnie funkcję tę pełni mgr Marta Musiał.


2

Katedra Efektywności i Innowacji

 

Zainteresowania naukowe

Aktywność naukowo-badawcza Katedry skupia się wokół kilku obszarów, które łączy wspólny mianownik – Innowacje w Sektorze Usług:

Efektywność działań innowacyjnych – inwestycje komercyjne i użyteczności publicznej, audyt innowacyjności, ocena kapitału intelektualnego, przedsiębiorczość akademicka, wycena przedsiębiorstw, komercjalizacja wiedzy, ochrona własności intelektualnej, przemysł kreatywny, wartość relacji, strategie kooperacyjne i niekooperacyjne, analiza funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, innowacyjność sektora NGO.

Zarządzanie projektami – finansowanie innowacji w tym ze środków UE, relacje z interesariuszami przedsiębiorstw, narzędzia wspierające kierowanie projektem, zarządzanie zespołem projektowym, rachunek opłacalności inicjatyw zespołowych.

Technologie informatyczne w ekonomii, zarządzaniu i edukacji – rozwój społeczeństwa informacyjnego, e-learning w dydaktyce oraz blended learning w organizacjach edukacyjnych i społecznych, odkrywanie wiedzy z danych, zastosowanie systemów klasy ERP, CRM, Hurtowni danych oraz Business Intelligence w przedsiębiorstwie. Projektowanie i wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie organizacją gospodarczą.


3

Katedra Ekonomii

 

Katedra Ekonomii, której kierownikiem jest dr hab. prof. US Grażyna Wolska, zajmuje się zagadnieniami związanymi z mikro-, mezo- i makroekonomią. Obszar badawczy Katedry obejmuje również problemy integracji europejskiej. Pracownicy Katedry Ekonomii prowadzą zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich w trybie dziennym i zaocznym. Nauczane przez nich przedmioty to m. in.: makroekonomia, mikroekonomia, podstawy ekonomii, gospodarka globalna, instytucje wspólnot europejskich i zasad funkcjonowania UE, współczesne uwarunkowania ekonomiczne Europy, niemiecka gospodarka, etyka w e-biznesie, etyka zawodowa i przedmioty fakultatywne.

Pracownicy Katedry opublikowali wiele monografii, skryptów oraz artykułów naukowych dotyczących zagadnień ekonomicznych. Aktywność Katedry Ekonomii w polskim i zagranicznym środowisku naukowym potwierdzona jest uczestnictwem w licznych konferencjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą.
Katedra Ekonomii jest ponadto inicjatorem aktywnej współpracy transgranicznej, w tym m.in. współpracy z jednostkami samorządowymi województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Przy Katedrze działa również Koło Naukowe EconomUS, powołane przez kierownika katedry dr hab. prof. US Grażynę Wolską, opiekunem koła jest mgr Marcin Janowski. Koło Naukowe EconomUS posiada własną stronę internetową, znajdującą się pod adresem: www.economus.wzieu.pl.


4

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

 

W katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw pracuje pięć osób. Kierownikiem katedry jest profesor zwyczajny doktor habilitowany Juliusz Engelhardt. Zainteresowania naukowe katedry oscylują głównie wokół zagadnień związanych z ekonomiką przedsiębiorstw oraz analizą ekonomiczną. Jednak przedmiotów wykładanych w katedrze jest więcej. Należą do nich, oprócz dwóch wspomnianych wcześniej, także: analiza ekonomiczna podmiotów gospodarczych, budżet przedsiębiorstwa i controlling, sprawozdawczość finansowa i rachunek kosztów, nauka o przedsiębiorstwie, diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa. Oprócz wskazanych przedmiotów, które należą do obowiązkowych, zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych, w katedrze wykładane są przedmioty fakultatywne, jak również seminaria magisterskie oraz wykłady promotorskie. Jednakże zainteresowania pracowników katedry są dużo szersze i obejmują wiele zagadnień. Niektóre z nich to: restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw, efektywność fuzji i przejęć na rynku kapitałowym, turystyka i controlling. Katedra bierze czynny udział w życiu naukowym Uczelni, szczególnie zaś swojego Wydziału. Jest także zaangażowana w działalność wykraczającą poza ramy macierzystej jednostki.

5

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa

 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, kierowana przez Prof. dr hab. Aurelię Bielawską, zajmuje się zagadnieniami teorii i praktyki zarządzania finansami przedsiębiorstw. Obszary badań naukowych Katedry Finansów Przedsiębiorstwa dotyczą teorii finansów przedsiębiorstwa, problemów związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych na rynkach międzynarodowych, funkcjonowaniem światowych systemów i rynków finansowych, zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, a także podatków i ubezpieczeń. Obecnie rozwijanym zagadnieniem w pracach katedry jest rola i znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw. Pracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstwa prowadzą zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym, które obejmują szerokie spektrum zagadnień finansowych. Pracownicy katedry są cenionymi wykładowcami tak na Uniwersytecie Szczecińskim, jak również w prywatnych wyższych szkołach zawodowych, a także członkami organizacji zrzeszających ekonomistów i finansistów. Aktywność Katedry Finansów Przedsiębiorstwa w polskim i zagranicznym środowisku naukowym potwierdzona jest uczestnictwem w licznych Konferencjach Naukowych, gdzie dokonania naukowe spotykają się z aprobatą i uznaniem przedstawicieli nauki i praktyki. Katedra Finansów Przedsiębiorstwa jest organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw” występującej pod skróconą nazwą MIKROFIRMA. O okresie lat 2005 i 2006 odbyły się dwie edycje konferencji mające miejsce na trasie Szczecin-Kopenhaga. Celem konferencji jest omówienie najważniejszych problemów działalności mikro i małych przedsiębiorstw, a także wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie działalności, rozwoju i uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania najmniejszych podmiotów gospodarczych. W konferencji udział biorą znakomici praktycy, przedstawiciele mikro i małych przedsiębiorców oraz przedstawiciele środowisk akademickich zajmujący się analizą zjawisk gospodarczych dotyczących mikro i małych przedsiębiorstw. Konferencja stanowi znakomitą platformę łączącą przemyślenia teoretyczne z ich zastosowaniami praktycznymi w działalności mikro i małych firm.

6

Katedra Finansów Publicznych

 

Katedra Finansów Publicznych, której Kierownikiem jest prof. dr hab. Krystyna Brzozowska powstała, jako kontynuacja działalności Katedry Zarządzania Finansami z dniem 1 września 2008 roku (kierownikiem Katedry do sierpnia 2011 był Śp. prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk).

Skład osobowy Katedry Finansów Publicznych

 • prof. dr hab. Krystyna Brzozowska - kierownik Katedry
 • dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
 • dr Magdalena Kogut-Jaworska
 • dr Marta Szaja
 • mgr Julia Wachowska

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych Katedry Finansów Publicznych

 • Teoria finansów publicznych, weryfikacja w praktyce podstawowych zasad i technik badawczych, wartościowanie zależności przyczynowo-skutkowych,
 • Ekonomika sektora publicznego - relacje pomiędzy sektorem państwowym, samorządowym i prywatnym,
 • Samodzielność finansowa samorządowych organów lokalnych,
 • Gospodarka komunalna i finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Racjonalizacja wydatków budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego        Monitoring zadłużenia i ocena jego wpływu na kondycję finansową podmiotów sektora publicznego,
 • Metody i procedury planowania budżetowego i budżetowania,
 • Ekonomiczne i organizacyjne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • Publiczne inwestycje infrastrukturalne - uwarunkowania ich realizacji,
 • Partnerstwo publiczno-prywatne i jego wpływ na możliwości rozwoju lokalnego i regionalnego, 
 • Zarządzanie personelem w sektorze administracji publicznej,
 • Zamówienia publiczne,
 • Współpraca samorządu terytorialnego z otoczeniem,

7

Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego

 

Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego jest jedną z nielicznych jednostek naukowo-badawczych w kraju, posiadającą tak duże dokonania naukowe i dydaktyczne w zakresie ekonomiki transportu morskiego. W odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, oprócz tradycyjnych przedmiotów związanych z transportem morskim, pracownicy Katedry prowadzą również zajęcia z turystyki morskiej i transportu multimodalnego. Zespół Katedry często dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz z przedsiębiorstwami branży morskiej.

8

Katedra Historii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 

Katedra Historii i Geografii Transportu powstała w 1999 roku pod nazwą "Katedra Doktryn Ekonomicznych i Gospodarki Przestrzennej" (z połączenia Katedry Historii Gospodarczej i Doktryn Ekonomicznych z Katedrą Geografii Ekonomicznej). W 2000 roku zmieniła nazwę na obecną.

9

Katedra Logistyki

 

Katedra Logistyki powstała 1 października 1990 r. W Katedrze zatrudnionych jest 13 osób (1 profesor, 5 adiunktów i 7 asystentów). Funkcję kierownika sprawuje prof. US dr hab. Wojciech Drożdż.

Działalność naukowo – badawcza Katedry rozwijana jest następujących nurtach: logistyka, łańcuchy i sieci dostaw, gospodarka energetyczna, logistyka międzynarodowa, logistyka miejska i  elektromobilność, logistyka produkcji. Wśród obszarów tematycznych będących w kręgu zainteresowania pracowników Katedry należy wymienić między innymi: zarządzanie procesami logistycznymi, projektowanie i analiza systemów logistycznych, logistyka przedsiębiorstw, zarządzanie produkcją, zarządzanie łańcuchem/siecią dostaw, logistyka międzynarodowa, rynek usług logistycznych, zastosowania informatyki w logistyce, infrastruktura procesów logistycznych, gospodarka magazynowa, środowiskowe uwarunkowania procesów logistycznych, logistyka miejska, elektromobilność, gospodarka energetyczna.

Katedra Logistyki współpracuje ze środowiskiem biznesu i z jednostkami samorządowymi. Współpraca ta jest prowadzona w różnych formach: szkolenia, doradztwo, ekspertyzy, projekty.

Katedra posiada własną stronę internetową pod adresem www.logistyka.wzieu.pl.


10

Katedra Marketingu Usług

 

Zainteresowania naukowe Katedry koncentrują się wokół zagadnień szeroko rozumianego marketingu, w szczególności marketingu usług. Pracownicy katedry specjalizują się w: marketingu usług transportowych, marketingu usług ubezpieczeniowych, marketingu usług profesjonalnych, marketingu międzynarodowym, marketingu internetowym (e-marketingiem), oraz zachowaniami konsumenckimi, promocją, badaniami i analizą rynku.

11

Katedra Metod Ilościowych

 

Skład osobowy Katedry Metod Ilościowych:

 • prof. US dr hab. Rafał Klóska – Kierownik Katedry,
 • dr Kamila Bednarz-Okrzyńska,
 • dr Rafał Czyżycki,
 • dr Robert Kubicki,
 • dr Anna Landowska,
 • dr Elżbieta Szaruga,
 • dr inż. Tomasz Wiśniewski.

 

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Metod Ilościowych koncentrują się wokół zastosowań metod ilościowych w procesach analiz, diagnoz i prognoz gospodarczych, a w szczególności obejmują następujące zagadnienia:

 • analizy wielowymiarowe,
 • innowacyjność regionów,
 • rozwój regionalny,
 • struktura podmiotowa rynku usług,
 • analizy giełdowe,
 • rynek kapitałowy,
 • prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych.

Katedralna strona internetowa: www.kmi.wzieu.pl


12

Katedra Organizacji i Zarządzania

 

Katedra zajmuje się badaniami z zakresu szeroko pojętych nauk organizacji i zarzadzania. Realizuje projekty, wdrożenia z zakresu praktyki zarządzania. Pracownicy katedry są czynnie zaangażowani w zarządzanie organizacjami.

13

Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej

 


14

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń

 

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń zatrudnia obecnie siedmiu pracowników - jednego dr habilitowanego, na stanowisku profesora US Krzysztofa Wesołowskiego, który od 2014 r. pełni funkcję kierownika), pięciu doktorów (Dorota Ambrożuk, Iwona Szymczak, Daniel Dąbrowski, Sławomir Tomczyk, Marek Białkowski) na stanowiskach adiunktów oraz jednego asystenta (od października 2015 r. do Katedry dołączył mgr Konrad Garnowski). Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z szerokiego zakresu przedmiotów prawniczych, m.in. z zakresu elementów (podstaw) prawa, prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa w turystyce, prawa przewozowego, prawa morskiego, prawa lotniczego, prawa własności intelektualnej. Zajęcia prowadzone są nie tylko na macierzystym Wydziale, ale także na innych wydziałach Uniwersytetu. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry dotyczą przede wszystkim szeroko rozumianych cywilnoprawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności: prawa przewozowego, ubezpieczeń gospodarczych, prawa własności intelektualnej, prawa spółek handlowych, prawa bankowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawnych aspektów gospodarki nieruchomościami, prawa lokalowego.

Katedralna strona internetowa: www.kpgiu.wzieu.pl


15

Katedra Rachunkowości i Controllingu

 

Problematyka ogólna naukowo-badawcza Katedry:
- teoria rachunkowości;
- rachunkowość finansowa, podatkowa, bankowa i ubezpieczeniowa;
- rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza;
- sprawozdawczość i auditing;
- rachunkowość ekologiczna;
- analiza finansowa i controlling.

16

Katedra Systemów i Polityki Transportowej

 

Rodowód Katedry Systemów i Polityki Transportowej sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas w strukturze Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej funkcjonowała Katedra Ekonomiki Transportu, kierowana przez prof. Przemysława Małka, a później, w ramach Instytutu Ekonomiki Transportu - Zakład Kompleksowych Problemów Transportu, kierowany przez prof. Waldemara Grzywacza. W strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego, do 1995 roku funkcjonowała Katedra Ekonomiki Transportu. W lutym 2001 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US utworzono (w ramach nowopowołanego Instytutu Transportu i Logistyki) Katedrę Systemów i Polityki Transportowej. Kierownictwo objęła dr hab. prof. US Elżbieta Załoga. We wrześniu 2005 roku, w wyniku zmian organizacyjnych na Wydziale, Katedra została wzmocniona o pracowników naukowych Katedry Transportu Kolejowego oraz Katedry Transportu Samochodowego (geneza obydwu Katedr sięga początku lat 60-tych ubiegłego wieku, z chwilą ich utworzenia na Wydziale Inżynieryjno- Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej). Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest siedem osób, w tym jeden profesor nadzwyczajny (dr hab. prof. US Elżbieta Załoga), pięciu starszych wykładowców i adiunktów (dr Józef Gontarz, dr Jerzy Rozwadowski, dr Dariusz Milewski, dr Piotr Siedlecki, dr Tomasz Kwarciński) oraz jeden asystent (mgr inż. Arkadiusz Drewnowski). Zainteresowania badawcze i naukowe pracowników Katedry obejmują szeroko rozumianą sferę transportu i spedycji oraz logistyki w ujęciu zarówno makroekonomicznym (polityka transportowa, system transportowy państwa, rynek usług transportowych, strategie rynkowe sektora TSL), jak i mikroekonomicznym (przedsiębiorstwo transportowe, organizacja i zarządzanie procesami transportowymi, spedycja, technologia transportu, efektywność i produktywność transportu) oraz przekrojowym (ekonomika transportu, przewozy międzynarodowe, rachunek ekonomiczny w transporcie). W ujęciu gałęziowym zainteresowania te odnoszą się do transportu samochodowego, kolejowego, wodnego śródlądowego, multimodalnego oraz komunikacji miejskiej. Pracownicy Katedry Systemów i Polityki Transportowej prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Ekonomia (specjalność Ekonomika transportu i logistyka) oraz na kierunku Europeistyka (specjalność Transport międzynarodowy i logistyka) z następujących przedmiotów: Ekonomika transportu, Polityka transportowa, Transport międzynarodowy, Rynek usług transportowych, Strategie rynkowe w transporcie i spedycji, Spedycja, Ekonomika przedsiębiorstw transportu samochodowego, Technologia transportu samochodowego, Ekonomika przedsiębiorstw transportu kolejowego, Technologia transportu kolejowego, Rachunek ekonomiczny w transporcie, Wykład promotora, Seminarium licencjackie, Seminarium magisterskie, Wykłady fakultatywne oraz przedmioty w potoku anglojęzycznym. Ponadto pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych i doktoranckich. Dorobek publikacyjny pracowników Katedry jest obszerny. Znajdują się w nim prace monograficzne, skrypty i przewodniki, projekty naukowo-badawcze, prace eksperckie, artykuły w publikacjach krajowych i zagranicznych oraz referaty i eseje. Katedra prowadzi badania w ramach grantów krajowych i międzynarodowych (np. Koncepcje zrównoważonego transportu towarowego i logistyki dla pan-europejskiej sieci korytarzy. Aplikacja do 6 PR UE oraz Konkurencyjność polskich spedytorów w warunkach integracji Polski z Unią Europejską). Monografia habilitacyjna Elżbiety Załogi oraz praca doktorska Piotra Siedleckiego uzyskały pierwsze nagrody w konkursie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na najlepszą pracę z dziedziny transportu w danej kategorii. Katedra współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami akademickimi (m.in. Uniwersytet Gdański, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Politechnika Śląska, Politechnika Radomska, Politechnika w Berlinie, Politechnika w Zagrzebiu, Uniwersytet w Rostoku, Uniwersytet w Żylinie, Uniwersytet w Maribor, Uniwersytet w Pardubicach, Uniwersytet Wileński) oraz praktyką gospodarczą. Osiągnięciem Katedry jest działalność ekspercka w międzynarodowych organizacjach i instytucjach. Szczególnie zaangażowana w działalność międzynarodową jest prof. Elżbieta Załoga (m.in. konsultant Banku Światowego, ekspert Komisji Europejskiej w 6.PR UE, członek Grupy Roboczej EKG ONZ). Od kilku lat Katedra uczestniczy w programie UE „EUREKA – LOGCHAIN”. Poszczególni pracownicy Katedry pełnią funkcje w krajowych organizacjach zawodowych ( PTE) i ciałach ustawowych (Rada ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej). Są także członkami różnych paneli ekspertów, m.in. Urzędu Marszałkowskiego dla ZPORR (E. Załoga, J. Rozwadowski), Forum Trzydziestolatków przy d. Ministrze Infrastruktury (T. Kwarciński), doradcy Prezydenta Miasta Szczecina (D. Milewski). Katedra jest współorganizatorem corocznej międzynarodowej konferencji TRANSLOG, która podejmuje najważniejsze problemy współczesnego transportu europejskiego. Dotychczas odbyło się ich pięć edycji: System transportowy Polski- koordynacja, globalizacja, legislacja (2001 r.), Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych (2002 r.), Współczesne przemiany na europejskim rynku usług transportowych (2003 r.), Transport jako czynnik integracji regionów (2004 r.), Zintegrowane łańcuchy transportowe - przesłanki i warunki rozwoju (2005 r.). W 2003 roku konferencja Translog otrzymała status Europejskiego Kongresu Transportowego. Partnerem w organizacji konferencji Translog była Katedra Transportu Samochodowego (prof. Hubert Bronk) oraz Szkoła Główna Handlowa (Katedra Transportu, kierowana przez prof. Bogusława Liberadzkiego). Katedra Systemów i Polityki Transportowej organizuje także coroczne seminaria naukowe. Do tej pory odbyły się cztery edycje na temat: Nowoczesne technologie w transporcie (2002 r.), Telematyka w transporcie (2003 r.), Spedycja w sektorze T-S-L (2004 r.), Rozwój infrastruktury transportu w Polsce (2005 r.). Katedra sprawuje opiekę (dr D. Milewski) nad studenckim Kołem Naukowym Transportu, które podejmuje badania rynkowe oraz organizuje debaty (np. dotyczące komunikacji miejskiej). Ważnym obszarem aktywności Katedry jest promowanie idei współpracy międzyuczelnianej młodych naukowców i studentów (udział w Young Forum of the European Transport Sciences – YFE). Spośród publikacji pracowników Katedry z ostatnich lat wymienić można następujące monografie i skrypty: Just in Time, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001 (B. Milewska, D. Milewski), Spedycja. Procesy i usługi. US, Szczecin 2004 (E. Załoga, D. Milewski), Technologia transportu kolejowego, WKiŁ, Warszawa 2004 (P. Zalewski, P. Siedlecki, A. Drewnowski), Współczesna ekonomika usług, Red. S. Flejterski J. Perenc, A. Panasiuk, G. Rosa. (rozdz. VI. Usługi transportowo- spedycyjne, H. Bronk, E. Załoga), Wyd. PWN, Warszawa 2005, Strategie rynkowe w transporcie, Wyd. US, Szczecin 2006 (E. Załoga, T. Kwarciński), Rozwój infrastruktury transportu w Polsce. Wyd. US, Szczecin 2006 (red. E. Załoga). Opublikowano także przewodniki do studiowania Ekonomiki transportu (2004 r.) oraz Polityki transportowej (2006 r.).

17

Katedra Zarządzania Turystyką

 

Katedra Zarządzania Turystyką powstała w czerwcu 1999 roku. W Katedrze zatrudnionych jest 10 osób (2 profesorów, 5 adiunktów i 3 asystentów), a funkcję kierownika sprawuje prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk. Od 1 lutego 2007 roku w Katedrze wyodrębnił się Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, którego kierownikiem jest prof. US dr hab. Beata Meyer.

Działalność naukowo – badawcza Katedry związana jest z szeroko rozumianą gospodarką turystyczną. Wśród obszarów tematycznych będących w kręgu zainteresowania pracowników Katedry należy wymienić między innymi regionalną politykę turystyczną, marketing usług turystycznych, funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych, turystyka biznesowa, turystyka wodna, obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna.

Katedra Zarządzania Turystyką współpracuje ze środowiskiem biznesu i z jednostkami gospodarczymi. Współpraca ta jest rozwijana dwukierunkowo. Po pierwsze, Katedra kształci na poziomie licencjackim i magisterskim wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sektora usług turystycznych, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki globalnej i lokalnej. Po drugie, w bardzo szerokim zakresie Katedra współdziała z instytucjami biznesowymi zarówno w formie zinstytucjonalizowanej, jaki i w ramach indywidualnego zaangażowania pracowników uczelni. Działalność ta polega m.in. na prowadzeniu szkoleń kadry przedsiębiorstw, udział w międzynarodowych projektach badawczych (np. Międzynarodowy projekt badawczy w ramach INTERREG-III-B nt. Europejski szlak forteczny - Baltic Culture and Tourism Route Fortresses), wykonywanie prac umownych na zamówienie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych (np. Die Analyse SWOT der touristischen Industrie in Landkreis Police, Szczecin 2004), wykonywanie ekspertyz i opracowań (np. Analiza i opracowanie koncepcji szlaku "Szwedzki trakt" - ekspertyza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego - Szczecin 2004, Zachodniopomorski Klaster Turystyczny - Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Szczecin 2005). Ponadto pracownicy Katedry pełnią funkcję konsultantów i doradców, uczestniczą w pracach rad nadzorczych, współpracują z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz z przedsiębiorstwami turystycznymi.

Publikacje:

 • Ekonomika turystyki, Red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2006;
 • Marketing usług turystycznych, Red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2005;
 • Meyer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004;
 • Milewski D., Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005;
 • Obsługa ruchu turystycznego, Red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2006;
 • Szostak D., Podstawy hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003;
 • Tokarz A., Lewandowska A., Badania rynku turystycznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004;
 • Wydawane cyklicznie Zeszyty Naukowe „Ekonomiczne problemy turystyki”.

Katedra Zarządzania Turystyką zorganizowała cztery Ogólnopolskie Konferencje Naukowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno w środowiskach naukowych jak i wśród praktyków:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Markowe produkty turystyczne”, Szczecin- Niechorze, 31 maja – 2 czerwca 2004;
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka turystyczna”, Szczecin-Kopenhaga, 31 maja – 2 czerwca 2005;
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja turystyczna”, Szczecin, 31 maja – 2 czerwca 2006;
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zagospodarowanie Turystyczne”, Szczecin – Skandynawia, 30 maja – 1 czerwca 2007.

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
Biblioteka

E-dziekanat


Selfcare

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.