Jesteś 17896367 odwiedzającym, odsłon 44293073 | Dzisiaj jest: Niedziela, 3 Grudzień 2023 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USTurystyka i Rekreacja

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia I stopnia

W zakresie postaw absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja pierwszego stopnia jest zdolny do: inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych.

Absolwent opanuje język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu turystyki. Ponadto, będzie posiadać biegłą znajomość podstawowych narzędzi informatycznych (w tym przede wszystkim: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet), a także specjalistycznego oprogramowania, które wykorzystywane jest na zajęciach dydaktycznych.

Absolwent specjalności „Menedżer turystyki” posiada zasób wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu ekonomii menedżerskiej, analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych, planowania marketingowego w turystyce i rekreacji. Absolwent potrafi opracowywać biznesplan przedsięwzięcia turystycznego, wykorzystywać metody statystyczne w turystyce i rekreacji, zna zasady negocjacji oraz posiada wiedzę na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój turystyki z funduszy Unii Europejskiej, posiada także umiejętność aplikowania o te środki. Absolwent będzie posiadał zatem nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i nowoczesną praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym oraz w procesie rozwoju i kreowania turystyki i rekreacji w  gminie, powiecie i regionie.

Do podstawowych umiejętności absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja należą umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla określanych segmentów rynku. Trwające sześć semestrów studia pierwszego stopnia przygotują absolwenta do podjęcia własnej działalności gospodarczej bądź podjęcia pracy w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, między innymi w hotelach, centrach rekreacji, biurach podróży. Przedmioty znajdujące się w planie studiów przyczynią się również do zdobycia umiejętności niezbędnych w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, ośrodkach doradztwa rolniczego, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się problematyką rekreacji, w tym turystyki.

 

Studia II stopnia

Absolwent studiów II stopnia, kierunku Turystyka i Rekreacja zostanie wyposażony we wszechstronną i poszerzoną - w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z zakresu szeroko rozumianej gospodarki turystycznej i rekreacji oraz będzie umieć poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Wprowadzony na kierunku podział na specjalności zapewni zaś studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu biznesu turystycznego i zdrowotnych podstaw turystyki i rekreacji.

Absolwent specjalności biznes turystyczny będzie posiadać wystarczającą wiedzę i umiejętności do zajmowania się działalnością turystyczną z perspektywy rynkowej, samorządowej oraz administracyjnej. Pozwala to studentowi uzyskać wystarczające kompetencje do pracy w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach i instytucjach turystycznych lub powiązanych z turystyką. Absolwent zdobędzie także umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności w tej dziedzinie. Umiejętności i kompetencje absolwenta kierunku turystyka i rekreacja zgodne są z oczekiwaniami współczesnego europejskiego rynku turystycznego.

W zakresie postaw absolwent kierunku turystyka i rekreacja II stopnia jest zdolny do: inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne wydarzenia społeczne.

Absolwenci specjalności „Biznes turystyczny” posiadać będą wiedzę m.in. z zakresu kształtowania produktu turystycznego, strategii rynkowych w turystyce, protokołu dyplomatycznego w biznesie turystycznym oraz wykorzystania metod analizy rynku turystycznego na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego oraz na potrzeby rozwoju turystyki w miejscowościach turystycznych. Absolwent studiów dzięki wykładom przyswoi także treści teoretyczne dotyczące zarządzania kadrami w turystyce, znaczenia kreatywności i innowacji w gospodarce turystycznej, zarządzania projektami w turystyce. Prowadzone zaś w ramach wymienionych przedmiotów ćwiczenia pozwolą mu na zdobycie umiejętności zastosowania uzyskanych informacji w praktyce gospodarczej. 

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.