Jesteś 17256268 odwiedzającym, odsłon 43611146 | Dzisiaj jest: Środa, 30 Listopad 2022 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USEkonomia

EKONOMIA

Studia I stopnia

Absolwent kierunku EKONOMIA posiada zasób uniwersyteckiej wiedzy ekonomicznej, prawnej, społecznej i humanistycznej, opanował w stopniu przynajmniej dobrym jeden język obcy, posiada biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, Internet), potrafi przygotowywać projekty ekonomiczne i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć gospodarczych, został wyposażony w umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa (środowiska rynkowego), planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, zna systemy finansowe, podatkowe i bankowe, potrafił posługiwać się przepisami prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa w zakresie wybranej specjalności studiów.

Absolwent kierunku Ekonomia I stopnia jest wyspecjalizowany w określonej, szczególnej dziedzinie zastosowań ekonomii, głównie w obszarze sektora usługowego. Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Przygotowanie merytoryczne absolwenta jest przydatne do pracy w instytucjach (publicznych i pozarządowych), organizacjach gospodarczych na stanowiskach szczebla niższego i wyższego kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non - profit w kraju i za granicą. Absolwent legitymuje się wiedzą i umiejętnościami do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno - gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studniach II stopnia.

W zakresie postaw Absolwent kierunku Ekonomia I stopnia jest zdolny do: inicjatywy i samodzielności w działaniach profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych w kontekście podstawowych zasad etyki, w tym etyki zawodu; efektywności działań (pracy) wg wskazówek oraz do pracy w zespole; formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych.

Studia II stopnia

Absolwent kierunku Ekonomia II stopnia jest wyposażony we wszechstronną i poszerzoną - w stosunku do studiów I stopnia - wiedzę z zakresu ekonomii. Celem kształcenia jest wyposażenie Absolwenta w umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro - i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Absolwent jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego - w kraju i za granicą. Jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W zakresie postaw Absolwent kierunku Ekonomia II stopnia jest zdolny do: inicjatywy, samodzielności, podejmowania niezależnych działań profesjonalnych; odpowiedzialności za pracę własną i innych stosowania oraz rozwijania zasad etyki zawodu; przywództwa i przedsiębiorczości oraz świadomości pełnionej roli zawodowej; świadomości pełnionej roli społecznej, zrozumienia własnej i zbiorowej odpowiedzialności za ważne wydarzenia społeczne. Absolwent posiada także ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, które pozwolą na kontynuację edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.