Jeste 14510313 odwiedzaj▒cym, ods│on 40456555 | Dzisiaj jest: Žroda, 20 Listopad 2019 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1303 na 66 stronach
<<< poprzenia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   - nastŕpna >>>

2014-04-23
G│osujcie na najlepsze zdjŕcie!
Do 27 kwietnia mo┐ecie g│osowaŠ na najlepsze zdjŕcie konkursu "Postaw na swˇj kierunek". To proste - wystarczy ''polubiŠ'' zdjŕcie na naszym fanpage - facebook.com/wzieu.

Informacje o konkursie na stronie foto.wzieu.pl
2014-04-16
Miŕdzynarodowe kompetencje w bran┐y hotelarskiej
Miŕdzynarodowe kompetencje w bran┐y hotelarskiej - International Competences in Hospitality, organizowanym przez LSJ Agencjŕ Pracy oraz Europil, a wspˇ│finansowanym przez Uniŕ Europejsk▒ w ramach Europejskiego Funduszu Spo│ecznego. Projekt sk│ada siŕ z 7 edycji, w tej chwili prowadzimy rekrutacjŕ do 4 edycji. Ostatnie rozmowy rekrutacyjne bŕd▒ odbywaŠ siŕ w lipcu 2014.
wiŕcej
2014-04-16
Odkrywaj Âwiat E-Commerce z ShopAlike.pl
Program stypendialny Shopalike.pl skierowany jest do studentˇw wi▒┐▒cych swoj▒ przysz│oŠ z marketingiem oraz bran┐▒ e-commerce. Aby dostaŠ siŕ do programu nale┐y spe│niŠ kilka niezbŕdnych warunkˇw oraz przygotowaŠ pracŕ, na podstawie ktˇrej wy│oniony zostanie stypendysta. Wiŕcej szczegˇ│ˇw o programie stypendialnym i warunkach uczestnictwa mo┐na znale╝Š bezpoÂrednio na stronie programu stypendialnego: http://www.shopalike.pl/program-stypendialny.html
2014-04-15
Akademia Mened┐era
Akademia Mened┐era Zrˇwnowa┐onego Rozwoju to pi੠dni intensywnego treningu mened┐erskiego, warsztatˇw szkoleniowych i spotka˝ organizowanych przez Generaln▒ Dyrekcjŕ Ochrony Žrodowiska.
wiŕcej
2014-04-14
III edycja - REVITARE Ogˇlnopolski konkurs dla studentˇw i m│odych pracownikˇw naukowych
Organizowany przez Instytut Ekologii Terenˇw Uprzemys│owionych w Katowicach Ogˇlnopolski konkurs dla studentˇw i m│odych pracownikˇw nauki na prace naukowo badawcze dotycz▒ce rewitalizacji terenˇw zdegradowanych REVITARE III edycja ma zwrˇciŠ uwagŕ m│odych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Organizuj▒c ten konkurs chcemy podkreÂliŠ fakt, ┐e powierzchnia ziemi stanowi zasˇb nieodnawialny, wymagaj▒cy szczegˇlnej wra┐liwoÂci i ÂwiadomoÂci nie tylko zarz▒dzaj▒cych Ârodowiskiem, ale i ca│ego spo│ecze˝stwa.
wiŕcej
2014-04-14
Ankieta

Inicjatywa Nauka Ludzka Rzecz oraz Zespˇ│ ds. mobilnoÂci naukowcˇw Akademii M│odych Uczonych PAN zwraca siŕ z uprzejm▒ proÂb▒ wype│nienia ankiety celem bada˝ opinii i doÂwiadcze˝ przedstawicieli Ârodowiska akademickiego w Polsce dotycz▒cych mobilnoÂci naukowej.

wiŕcej
2014-04-14
BANRISK
Reprezentanci WZIEU z KNF "Euroeconomicus" na III miejscu w konkursie BANKRISK. Tak trzymaŠ! http://szkola-ryzyka.pl/artykuly.php?id=9
2014-04-14
II edycja konkursu - "Liderzy RachunkowoÂci"
Ko│o Naukowe RachunkowoÂci "Storno" dzia│aj▒ce przy Instytucie RachunkowoÂci Wydzia│u Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzania Uniwersytetu Szczeci˝skiego organizuje II edycjŕ konkursu z wiedzy o rachunkowoÂci pod nazw▒ ?Liderzy RachunkowoÂci?.

Wiŕcej informacji tutaj.
2014-04-10
Polska, Europa, nowe wyzwania
Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US serdecznie zaprasza na WYKúAD prof. dr hab. DARIUSZA ROSATIEGO pt. "Polska, Europa, nowe wyzwania", ktˇry bŕdzie mia│ miejsce 11 kwietnia br. o godzinie 10:30, w Auli im. Profesora Adama Szewczuka (048) na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu szczeci˝skiego przy ulicy Cukrowej 8.
2014-04-04
r@bbIT - spotkanie z technologi▒ IT
9 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbŕdzie siŕ wyj▒tkowe wydarzenie bran┐y IT o nazwie r@bbIT, dotycz▒ce relacji akademicko-biznesowych w obszarze ICT.
wiŕcej
2014-04-04
Polskie Towarzystwo Geograficzne
Zarz▒d Oddzia│u Szczeci˝skiego PTG serdecznie zaprasza Pa˝stwa na odczyty, ktˇre odbŕd▒ siŕ na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US, ul. Cukrowa 8, sala 003.

Wiŕcej informacji tutaj.
2014-04-03
Targi Pracy - warto byŠ!
Wys│a│e ju┐ wiele CV w odpowiedzi na og│oszenia z gazet czy portali internetowych? Pomimo tego nie mo┐esz znale╝Š swojej pierwszej pracy, zmieniŠ dotychczasowej na lepsz▒ lub tak▒, ktˇra da Ci wiŕcej satysfakcji. Nie wiesz jak to zmieniŠ?
wiŕcej
2014-04-03
Bezp│atne konsultacje CV na Wydziale Filologicznym
Zapraszamy wszystkich studentˇw i absolwentˇw US na spotkanie z pracownikami Akademickiego Biura Karier US na bezp│atne konsultacje CV, ktˇre odbŕdzie siŕ dnia 08.04.2014 roku w godzinach 10:00 - 13:00 na Wydziale Filologicznym przy al. Piastˇw 40b w holu budynku IV. W ramach konsultacji pracownik ABK US sprawdzi przyniesiony przez Pa˝stwa dokument oraz podzieli siŕ sugestiami i doradzi, jakie poprawki nale┐y nanieŠ, aby CV by│o przygotowane w profesjonalny sposˇb.
2014-04-03
Wspˇ│czesne problemy bankowoÂci i finansˇw z perspektywy studentˇw, doktorantˇw i praktykˇw
Zapraszamy na konferencjŕ organizowan▒ przez KNF EuroEconomicus oraz Katedrŕ BankowoÂci i Finansˇw Porˇwnawczych WZIEU US: "Wspˇ│czesne problemy bankowoÂci i finansˇw z perspektywy studentˇw, doktorantˇw i praktykˇw", ktˇra odbŕdzie siŕ 8 maja na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug. Termin nadsy│ania referatˇw do publikacji: 21 kwietnia (wymogi edytorskie)

Wiŕcej informacji w ulotce.
2014-04-02
Erasmus
Kwalifikacja dla studentˇw Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US na wyjazd stypendialny na studia w ramach Programu ERASMUS+ odbŕdzie siŕ dnia 10. kwietnia 2014 r. (czwartek) o godzinie 10.00, ul. Cukrowa 8, pokˇj 710.

Wiŕcej informacji na stronie
2014-04-01
Od studenta do eksperta
Czym s▒ normy ISO i o co w tym chodzi ? A komu to potrzebne? A dlaczego ? Na te i inne pytania otrzymamy odpowied╝ na spotkaniu informacyjnym, ktˇre odbŕdzie siŕ 8 kwietnia od godziny 12 do 14 w sali 218.
2014-03-31
Konkurs Filmowy KLAPS
Zapraszamy na VI Ogˇlnopolski Konkurs Filmˇw Amatorskich KLAPS, ktˇry odbŕdzie siŕ 5 i 6 czerwca 2014. Organizatorem przedsiŕwziŕcia jestSamorz▒d Uczniowski Zespo│u Szkˇ│ Ogˇlnokszta│c▒cych nr 6 w Bydgoszczy przy wspˇ│pracy z Kinem Orze│ oraz Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Konkurs przeznaczony jest dla m│odzie┐y w wieku od 15 do 24 lat. Filmy nale┐y przesy│aŠ do 15 maja, rejestruj▒c siŕ wczeÂniej na stronie internetowej: www.klaps.bydgoszcz.eu/rejestracja.

Wiŕcej informacji w informacji prasowej, regulaminie, harmonogramie i plakacie.
2014-03-31
Spotkanie z TESCO oraz warsztat
ABK US oraz firma Tesco zapraszaj▒ na warsztat "Wprowadzenie do Coachingu" ktˇry odbŕdzie siŕ 3.04.2014 r. Coaching w zarz▒dzaniu to przede wszystkim rozmowa z drugim cz│owiekiem - tak, by jaÂniej uÂwiadomi│ on sobie swoje cele i potrafi│ do nich d▒┐yŠ, ucz▒c siŕ jednoczeÂnie dyscypliny i konsekwencji niezbŕdnych do ich realizacji.
wiŕcej
2014-03-27
OTWIERAMY ŽWIAT USúUG. TWORZYMY SPOúECZNOŽĂ WIEDZY. Targi Przemys│ˇw Kreatywnych trwaj▒!
Jutro kolejny dzie˝ Targˇw, a w programie warsztaty: "Tajemnice fotografii reklamowej", "Identyfikacja wizualna przedsiŕbiorstw: jak ciŕ widz▒, tak ciŕ ceni▒" oraz "Trˇjwymiar bez okularˇw - rodzaje, zastosowania, przyk│ady". Ponadto na odwiedzaj▒cych czeka 30 stoisk wystawienniczych, gdzie bran┐e kreatywne zara┐aj▒ pomys│ami i pozytywn▒ energi▒! Gdzie? W Service Inter-Lab przy ul. Cukrowej 12.
wiŕcej
2014-03-26
"Integracja"
Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, Service Inter-Lab oraz Konst & Hńlsa maj▒ przyjemnoŠ zaprosiŠ na wystawŕ sztuki miŕdzynarodowej "Integracja".

Wiŕcej informacji tutaj.
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.