Jeste 14470591 odwiedzaj▒cym, ods│on 40394252 | Dzisiaj jest: Wtorek, 12 Listopad 2019 | Tydzie˝ parzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1304 na 66 stronach
<<< poprzenia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47   - nastŕpna >>>

2014-11-18
Szkolenie pt."CILT- profesjonalna organizacja dla specjalistˇw z bran┐y TSL".
Ju┐ w Ârodŕ 26 listopada 2014 roku w sali 048 o godzinie 12.15 odbŕdzie siŕ spotkanie organizowane przez The Chartered Institute of Logistics and Transport CILT (UK) - Polska oraz Uniwersytet Szczeci˝ski pt."CILT- profesjonalna organizacja dla specjalistˇw z bran┐y TSL".
Szkolenie poprowadzi Prezes CILT (UK) - Polska dr Marcin Pawŕska oraz Dyrektor ds. szkole˝ Agata G│os.
Szczegˇ│owy plan spotkania znajduje siŕ w za│▒czniku.
Serdecznie zapraszamy.
2014-11-18
Niezale┐ne Zrzeszenie Studentˇw
Dnia 20.11.2014r. o godzinie 20:00 w siedzibie Niezale┐nego Zrzeszenia Studentˇw (al. Piastˇw 24, DS nr 5, na II piŕtrze obok windy) odbŕdzie siŕ spotkanie rekrutacyjne. Wszyscy zainteresowani przygod▒, nowymi znajomoÂciami i aktywnym ┐yciem studenckim. Pilnie proszeni o przybycie! :)
2014-11-14
Studiujesz? Lubisz wyzwania? Chcesz wygraŠ p│atne praktyki u najlepszego pracodawcy?
Zbierz i zg│o zespˇ│ do jednego z konkursˇw!
EYe on Tax - konkurs dla studentˇw zainteresowanych doradztwem podatkowym lub EY Financial Challenger - konkurs dla zainteresowanych doradztwem transakcyjnym.
Zyskasz: praktyczn▒ wiedzŕ, cenne doÂwiadczenie, kontakty z najlepszymi doradcami w Polsce oraz niezapomnian▒ przygodŕ. Dla najlepszych do wygrania m.in.: nagrody pieniŕ┐ne oraz p│atne praktyki!

Zg│oszenia do 21.11.2014
http://www.ey.com/PL/pl/Careers/Students/Joining-EY/EYe-on-Tax
http://www.ey.com/PL/pl/Careers/Students/Joining-EY/Challenger
2014-11-14
NOMINACJA PROFESORSKA PANA DZIEKANA PROFESRORA PIOTRA NIEDZIELSKIEGO
wiŕcej
2014-11-14
Prof.Grzegorz W.Ko│odko -wyk│ad goÂcinny w US
W dniu 18 listopada 2014(wtorek) o godz.11.00 w Auli Kongresowej US (Wydzia│ Humanistyczny,campus przy ul.Krakowskiej) rozpocznie siŕ wyk│ad goÂcinny jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistˇw prof.Grzegorza W.Ko│odko-"ĂwierŠwiecze transformacji i co dalej ?". Zainteresowanych pracownikˇw naukowych,doktorantˇw i studentˇw do udzia│u w wyk│adzie zapraszaj▒ Dziekani WH,WNEiZ i WZiEU.
2014-11-13
Szanowni Absolwenci,
UroczystoŠ rozdania dyplomˇw uko˝czenia studiˇw odbŕdzie siŕ 15.11.2014 r. o godz. 10:00 w Auli przy ul. Krakowskiej. Togi bŕd▒ do odbioru w szatni Service Inter Lab(wejÂcie przez WZiEU ul. Cukrowa 8) od godz. 8:00. Obok szatni bŕdzie mo┐liwoŠ zakupu biretˇw. Rozdanie dyplomˇw dotyczy Absolwentˇw, ktˇrzy przyst▒pili do obrony do dnia 15.10.14r. Prosimy wszystkich zainteresowanych o przybycie do godziny 9:00.
2014-11-12
Zachŕcamy do udzia│u w GISDay!!!!!
GisDay czyli Âwiŕto u┐ytkownikˇw oraz pasjonatˇw Systemˇw Informacji Geograficznej. W tym dniu organizowane s▒ specjalne prezentacje, warsztaty i pokazy maj▒ce na celu przybli┐yŠ istotŕ GIS.
Zapraszamy 19.11.2014 start godzina 9:00 !!!!

Wiŕcej szczegˇ│ˇw: na stronie , ulotka.
2014-11-05
Drogi Studencie i Absolwencie zapraszamy na Gie│dŕ Pracy
MyÂlisz o przysz│ej pracy? Przyjd╝ i spotkaj siŕ ze swoim potencjalnym pracodawc▒ z regionu.
Dnia 15 listopada 2014r. w godz. 11:30-14:00 oraz dnia 17 listopada w godz. 9:00 - 14:00 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US w budynku Service Inter-Lab przy ulicy Cukrowej 12 odbŕdzie siŕ "GIEúDA PRACY", podczas ktˇrej swoje oferty przedstawi▒ firmy poszukuj▒ce pracownikˇw.
wiŕcej
2014-11-04
Erasmus+ !
Studenci Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia w semestrze letnim 2014/2015 w ramach Programu ERASMUS+ proszeni s▒ o sk│adanie wymaganych dokumentˇw u koordynatora wydzia│owego dr Dominiki Kordeli do dnia 13 listopada 2014 r. (czwartek). Wiŕcej informacji na stronie Dzia│u Spraw Miŕdzynarodowych US lub mailowo dominika.kordela@wzieu.pl
2014-11-04
Widze on-line
Studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczeci˝skiego dziŕki udzia│owi w programie Zwi▒zku Bankˇw Polskich pt. "Wiedza on-line" otrzymuj▒ bezp│atny dostŕp do archiwalnych i bie┐▒cych wyda˝ pism
wiŕcej
2014-11-04
TeatrNieAktorˇw
Spektakle i widowiska realizowane przez NieAktorˇw, ktˇrzy nie maj▒ wykszta│cenia aktorskiego. Warsztaty prowadzi Zura Pirveli (aktor, re┐yser, scenarzysta) i Olga Adamska (aktorka) TNA, jako teatr amatorski, nie jest g│ˇwnym zajŕciem NieAktorˇw, a traktowany jest przez nich, jako hobby i zarazem miejsce przyjazne ... miejsce gdzie mo┐na poczuŠ moc edukacji artystycznej .... gdzie mo┐na wyraziŠ swoje emocje i wykazaŠ siŕ kreatywnoÂci▒ ... gdzie mo┐na zaprzyja╝niŠ siŕ z osobami w rˇ┐nym wieku ... gdzie mo┐na odkrywaŠ i rozwijaŠ swoje umiejŕtnoÂci oraz prze│amywaŠ wstydliwoŠ .... gdzie mo┐na nauczyŠ siŕ prze┐ywania w│asnego i cudzego sukcesu ....
wiŕcej
2014-11-04
Rusza rekrutacja na warsztaty odbywaj▒ce siŕ podczas Žwiatowego Tygodnia PrzedsiŕbiorczoÂci
Akademickie Biuro Karier US wraz Akademickim Inkubatorem PrzedsiŕbiorczoÂci US, podobnie jak w ubieg│ym roku, bŕd▒ partnerami VII edycji Žwiatowego Tygodnia PrzedsiŕbiorczoÂci (ŽTP) organizuj▒c przedsiŕwziŕcia dot. promowania przedsiŕbiorczoÂci. ŽTP to miŕdzynarodowy projekt organizowany w 143 krajach Âwiata promuj▒cy Âwiadomy rozwˇj, aktywn▒ postawŕ wobec ┐ycia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.
wiŕcej
2014-10-31
My nie widzimy nic. A Wy - czy widzicie nas?
Biuro ds. Osˇb Niepe│nosprawnych US wraz z Fundacj▒ "Szansa dla Niewidomych" zapraszaj▒ na konferencjŕ pn. My nie widzimy nic. A Wy - czy widzicie nas? organizowan▒ 6 listopada na Wydziale Biologii US.
wiŕcej
2014-10-31
Zaproszenie na debatŕ publiczn▒ - Odrza˝ska droga wodna
W pi▒tek 7.11.2014 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug odbŕdzie siŕ publiczna debata - "Odrza˝ska droga wodna"
wiŕcej
2014-10-29
Godziny dzieka˝skie
Dnia 31.10.2014 (pi▒tek), obowi▒zuj▒ godziny dzieka˝skie, w zwi▒zku z tym nie ma zaj੠dydaktycznych.
2014-10-29
Warsztat "Rekrutacja bez tajemnic"
Akademickie Biuro Karier US wraz z Wydzia│em Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US i zespo│em projektu "Žcie┐ki kariery absolwentˇw" zapraszaj▒ na warsztat "Rekrutacja bez tajemnic" prowadzony przez osoby na co dzie˝ zajmuj▒ce siŕ tematem rekrutacji pracownikˇw.
wiŕcej
2014-10-27
UWAGA!
Spotkanie informacyjne dla studentˇw Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zainteresowanych zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia w semestrze letnim w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1. MobilnoŠ Edukacyjna odbŕdzie siŕ dnia 30 pa╝dziernika 2014 r. (czwartek) o godzinie 13.30, ul. Cukrowa 8, sala 314 SIL.
2014-10-27
Badanie OTaC 2015 dostŕpne ju┐ w polskiej wersji jŕzykowej!
Miŕdzynarodowe badanie "Online Talent Communication 2015" dotycz▒ce trendˇw w aplikowaniu online jest ju┐ dostŕpne w polskiej wersji jŕzykowej! Teraz jeszcze │atwiej mo┐esz podzieliŠ siŕ swoim doÂwiadczeniem i opini▒!
Kliknij w link, wybierz swoja nagrodŕ i wype│nij 15-minutowy kwestionariusz, a pomo┐esz nam usprawniŠ proces rekrutacji online na ca│ym Âwiecie. http://survey.potentialpark.com/s3/otac2015pl
2014-10-22
Zaprogramuj swoj▒ karierŕ z Credit Agricole!
Wiedza teoretyczna wyniesiona ze studiˇw to podstawowy baga┐, ktˇry zabierasz ze sob▒ wkraczaj▒c na Âcie┐kŕ kariery zawodowej. Na tej d│ugiej i krŕtej drodze zbierzesz w praktyce mnˇstwo doÂwiadcze˝, ktˇre ukszta│tuj▒ Ciŕ jako pracownika. Credit Agricole wspiera m│odych ludzi na pocz▒tku ich kariery, oferuj▒c mo┐liwoŠ rozwoju w nietypowy sposˇb - zapraszaj▒c do konkursu Career Hacking.
wiŕcej
2014-10-20
"Pod▒┐aj za sercem - Meksyk i Ameryka Žrodkowa oczami surfera"
Relacja z wyprawy do Meksyku i Ameryki Centralnej.. od Pacyfiku po Karaiby. »ycie codzienne mieszka˝cˇw. Kuchnia, muzyka, taniec. Co Meksykanie wiedz▒ o Polsce? Kite, surfing i nurkowanie w Ameryce Žrodkowej.
wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.