Jeste 14506062 odwiedzaj▒cym, ods│on 40449417 | Dzisiaj jest: Wtorek, 19 Listopad 2019 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1303 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2015-05-14
Szkolenie Žwiadoma Kadra - praca ze studentem z niepe│nosprawnoÂci▒

Biuro ds. Osˇb Niepe│nosprawnych Uniwersytetu Szczeci˝skiego zaprasza na dwudniowe szkolenie dla kadry akademickiej pod nazw▒ Žwiadoma Kadra - praca ze studentem z niepe│nosprawnoÂci▒. Szkolenie realizowane bŕdzie na terenie Uczelni w terminach 8-9 czerwca (I grupa) oraz 10-11 czerwca (II grupa). Szkolenie skierowane jest zarˇwno do nauczycieli akademickich jak i pracownikˇw administracji.

wiŕcej
2015-05-13
Dzie˝ rektorski
Dzie˝ 20 maja bie┐▒cego roku jest dniem rektorskim - wolnym od zaj੠dydaktycznych.
2015-05-07
Bezp│atne warsztaty - coaching, autoprezentacja, wyznaczanie celˇw itp.
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego wraz z Zachodniopomorsk▒ Szko│▒ Biznesu w Szczecinie realizuj▒c▒ Projekt MATRIX w ramach ktˇrego powsta│a m.in. innowacyjna platforma internetowa │▒cz▒ca biznes, naukŕ i studentˇw zaprasza na cykl warsztatˇw.
Ju┐ 11 maja 2015 r. odbŕdzie siŕ pierwszy warsztat dla studentˇw "Autoprezentacja - Skuteczne wyznaczanie celˇw oraz planowanie drogi do ich osi▒gniŕcia".

wiŕcej

2015-05-06
Sta┐e Prezesa NBP
Po raz kolejny Profesor Marek Belka zaprasza absolwentˇw uczelni krajowych i zagranicznych do udzia│u w p│atnym sta┐u w ramach Programu Sta┐e Prezesa NBP. Do tej pory uczestnicy tego presti┐owego przedsiŕwziŕcia mogli odbyŠ sta┐ w Centrali NBP. Tym razem zmieniono formu│ŕ i sta┐ mo┐na odbyŠ w Oddzia│ach Okrŕgowych banku centralnego.
wiŕcej
2015-05-06
Polacy Pomagaj▒! Wspˇ│praca rozwojowa w praktyce
W imieniu Urzŕdu Marsza│kowskiego Wojewˇdztwa Zachodniopomorskiego oraz W│adz WZiEU - Partnera Konferencji uprzejmie zapraszamy do udzia│u w konferencji pn. Polacy Pomagaj▒! Wspˇ│praca rozwojowa w praktyce.
Spotkanie rozpocznie siŕ 12.05 o godz. 10:00 w sali Rady Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego (s.010, ul. Cukrowa 8) i potrwa do godz. 14:30.
wiŕcej
2015-05-04
Gra Pierwszy Milion na Uniwersytecie Szczeci˝skim
Rozpocz▒│ siŕ konkurs dla studentˇw w ramach internetowej gry edukacyjnej Pierwszy Milion, ktˇra ma na celu budowanie dobrych nawykˇw w zarz▒dzaniu finansami osobistymi. Konkurs organizowany jest przez Fundacjŕ Kronenberga przy Citi Handlowy i Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego. Ci, ktˇrzy zdobŕd▒ wirtualny milion w jak najmniejszej liczbie tur, przejd▒ do kolejnego etapu, w ktˇrym bŕd▒ mogli wygraŠ cenne nagrody.
wiŕcej
2015-05-02
5 dni! - 6 miast! - wycieczka techniczno-edukacyjna

Stowarzyszenie In┐ynierˇw i Technikˇw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddzia│ w Szczecinie i Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug zapraszaj▒ do wyjazdu. Szczegˇ│y na plakacie i w programie szczegˇ│owym.

2015-04-29
Godziny dzieka˝skie
Dnia 30 kwietnia (czwartek) od godz. 14:00 bŕd▒ godziny dzieka˝skie - wolne od zaj੠dydaktycznych.
2015-04-29
M│odzi na start - warsztat

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie "M│odzi na start", ktˇry zak│ada aktywizacjŕ i zwiŕkszenie mobilnoÂci zawodowej wÂrˇd studentˇw i uczniˇw. Szkoleniowcy z LSJ Human Resources Group podczas warsztatˇw poka┐▒ w jaki sposˇb nale┐y kierowaŠ swoj▒ karier▒ zawodow▒ i jakie dzia│ania nale┐y podj▒Š jeszcze w czasie trwania studiˇw, aby zdobyte doÂwiadczenie zaprocentowa│o w przysz│oÂci.

wiŕcej

2015-04-29
Value of Failure - WartoŠ Upadku

W dzisiejszych czasach rozpoczŕcie w│asnej dzia│alnoÂci sta│o siŕ du┐o │atwiejsze. Wyzwaniem staje siŕ natomiast utrzymanie firmy na rynku. Maj▒c to na uwadze, projekt Value of Failure zamierza wykreowaŠ i wzmocniŠ postawy przedsiŕbiorcze zarˇwno wÂrˇd przedsiŕbiorcˇw, jak i tych, ktˇrzy dopiero chc▒ siŕ nimi staŠ.

wiŕcej
2015-04-28
Konkurs "Studencki Projekt Spo│eczny"
W ramach wspˇ│pracy Uniwersytetu Szczeci˝skiego z Fundacj▒ Kronenberga przy Citi Handlowy studenci uczelni mog▒ wzi▒Š udzia│ w konkursie "Studencki Projekt Spo│eczny". Konkurs organizowany przez Fundacjŕ, skierowany jest do zespo│ˇw studentˇw US, ktˇre maj▒ pomys│ na projekt wolontariacki.
wiŕcej
2015-04-28
Jak zdobyŠ pierwszy milion?
Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego wspˇlnie z Fundacj▒ Kronenberga przy Citi Handlowy zaprasza do udzia│u w konkursie "Pierwszy Milion", w ktˇrym mog▒ wzi▒Š udzia│ wszyscy studenci Wydzia│u. Celem Konkursu jest zarobienie wirtualnego 1 miliona poprzez udzia│ w grze online "Pierwszy Milion".
wiŕcej
2015-04-28
Zaproszenie na wyk│ad po│▒czony z promocj▒ ksi▒┐ki

Prof. dr hab. Konrada Raczkowskiego

zwi▒zany z promocj▒ ksi▒┐ki wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN: pt. "Zarz▒dzanie publiczne. Teoria i praktyka."

Wyk│ad odbŕdzie siŕ dnia 12 maja 2015 (wtorek) o godz. 10.15, na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, w sali SIL 316, przy ulicy Cukrowej 12.

wiŕcej

2015-04-28
Studenci z Cukrowej najlepiej zarz▒dzaj▒ bankiem!!!
16 kwietnia 2015 roku na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug odby│a siŕ sesja fina│owa trzeciej ogˇlnopolskiego Konkursu BANRISK - Liga Akademicka 2014/2015, szkolenia o charakterze zawodowym dla studentˇw kierunkˇw ekonomicznych, w ktˇrym wykorzystywana by│a gra symulacyjna z zakresu zarz▒dzania finansowego bankiem BANRISK - the Stanford Game.
wiŕcej
2015-04-27
Praca w charakterze animatora czasu wolnego
Jeste zainteresowany/na prac▒ z lud╝mi? Jeste kreatywn▒ osob▒, a do tego znasz jŕzyk niemiecki? Ta praca jest w│aÂnie dla Ciebie!
Praca w charakterze animatora czasu wolnego w hotelu 4-gwiazdkowym Interferie Medical SPA w ŽwinoujÂciu jest w Twoim zasiŕgu.
wiŕcej
2015-04-24
Zosta˝ »ywio│owym Mened┐erem - trwa rekrutacja do Programu Mened┐erskiego
Masz pragnienie rozwoju, a nowe wyzwania to Twˇj »ywio│? Jeste studentem ostatniego roku studiˇw magisterskich lub Absolwentem kierunkˇw technicznych lub ekonomicznych i w│aÂnie szukasz mo┐liwoÂci rozwoju? Aplikuj do Programu Mened┐erskiego w firmie »ywiec Zdrˇj i zosta˝ »ywio│owym Mened┐erem!
wiŕcej
2015-04-22
UWAGA KWALIFIKACJA ERASMUS+ - ostateczny termin sk│adania dokumentˇw
Informujŕ studentˇw Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zainteresowanych zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykŕ w roku akademickim 2015/2016 w ramach Programu ERASMUS+, ┐e zosta│ wyznaczony dodatkowy termin sk│adania wymaganych dokumentˇw 30.04.2015 (czwartek) w godz. 10-12 pok. 517 - Koordynator Wydzia│owy dr Dominika Kordela.
2015-04-21
X edycja Targˇw Pracy w Szczecinie

Prezentacja ponad 70 wystawcˇw, kilkaset ofert pracy, ciekawe wyk│ady to najwa┐niejsza wizytˇwka jubileuszowej, X edycji Targˇw Pracy w Szczecinie.
Targi odbŕd▒ siŕ w czwartek, 23 kwietnia br., w hali sportowej Zespo│u Szkˇ│ nr 3, mieszcz▒cej siŕ przy ulicy Sowi˝skiego 1 w Szczecinie. Rozpoczn▒ siŕ o godz. 9, a ich zako˝czenie zaplanowano na godz. 15. Wstŕp jest bezp│atny.

wiŕcej

2015-04-21
Spotkanie dotycz▒ce certyfikacji IPMA-Student
Ko│o Zarz▒dania Projektami oraz IPMA Polska zapraszaj▒ wszystkich studentˇw ju┐ w t▒ Ârodŕ - 22 kwietnia na spotkanie odnoÂcie certyfikacji IPMA-Student ktˇre odbŕdzie siŕ o godzinie 9:45 w sali 218SiL.
wiŕcej
2015-04-21
Warsztaty dla studentˇw
Katedra Finansˇw Przedsiŕbiorstwa organizuje w ramach XI Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, ma│ych i Ârednich przedsiŕbiorstw MIKROFIRMA 2015" warsztaty dla studentˇw nt.: "Zarz▒dzania procesami biznesowymi w MŽP na przyk│adzie aplikacji IBM Blueworks live".
wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.