Jeste 14470514 odwiedzaj▒cym, ods│on 40394023 | Dzisiaj jest: Wtorek, 12 Listopad 2019 | Tydzie˝ parzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1304 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2017-02-23
Pomoc w uzyskaniu wykszta│cenia na poziomie wy┐szym dla osˇb niepe│nosprawnych
Uprzejmie informujemy, ┐e Miejski OÂrodek Pomocy Rodzinie - Dzia│ Pomocy Osobom Niepe│nosprawnym w Szczecinie przyst▒pi│ do realizacji w 2017 roku pilota┐owego programu "Aktywny Samorz▒d". G│ˇwnym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj▒cych uczestnictwo osoby niepe│nosprawnej w ┐yciu spo│ecznym, zawodowym i w dostŕpie do edukacji. W za│▒czeniu ulotka dotycz▒ca realizowanej formy wsparcia programu "Aktywny samorz▒d" - Modu│ II.
2017-02-16
Wsparcie dla umiŕdzynarodowienia przedsiŕbiorczoÂci poprzez wspˇlne standardy nauczania - Boosting business integration through joint VET education - BBVET
Projekt BBVET jest miŕdzynarodow▒ inicjatyw▒ podnoszenia kompetencji w oparciu o wspó│pracŕ ponadnarodow▒. Projekt BBVET stanowi miŕdzynarodow▒ inicjatywŕ wsparcia internacjonalizacji kszta│cenia i szkolenia zawodowego (ang. vocational education). Dodatkowo BBVET wspomaga rozwój transgranicznej przedsiŕbiorczoÂci.
wiŕcej
2017-01-24
Zajŕcia zamienne
Uprzejmie przypominamy, i┐ zgodnie z organizacj▒ roku ak. 2016/2017 dnia 25 i 26 stycznia (Âroda i czwartek) odbŕd▒ siŕ zajŕcia pi▒tkowe (tydzie˝ nieparzysty).
2017-01-24
Uwaga Studenci ERASMUS+ - spotkania informacyjne
Drodzy Studenci!
Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla osˇb zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+ na studia oraz na praktyki w roku akademickim 2016/2017.
wiŕcej
2017-01-20
Relacja ze spotkania z cyklu Zarz▒dzanie, jak siŕ masz?
W dniu 16. stycznia br. o godz. 13.00, w sali 010 WZiEU odby│o siŕ pierwsze spotkanie nauki z praktyk▒ z cyklu ZARZíDZANIE, jak siŕ masz?: wyk│ad Zarz▒dzanie w TSL, zorganizowany przez Katedrŕ Organizacji i Zarz▒dzania oraz Katedrŕ Gospodarki Žwiatowej i Transportu Morskiego. GoÂciem specjalnym, a jednoczeÂnie Prelegentem by│ Pan Miros│aw Mrˇwczy˝ski, posiadaj▒cy wieloletnie doÂwiadczenie w zarz▒dzaniu transportem l▒dowym, wodnym i powietrznym, pracuj▒cy w spˇ│kach krajowych i miŕdzynarodowych, obecnie Dyrektor PKP CARGO CONNECT Sp.z o.o.
wiŕcej
2017-01-13
Relacja ze spotkania z cyklu Meet Project Managers

W dniu 11. stycznia br. o godz. 17.00 odby│o siŕ kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers: warsztat Ja Spó│ka Akcyjna, zorganizowany przez Katedrŕ Organizacji i Zarz▒dzania, Zachodniopomorsk▒ Grupŕ Regionaln▒ IPMA Polska oraz ko│o naukowe zarz▒dzania projektami PROJECT. GoÂciem specjalnym – Nasz▒ Prelegentk▒ by│a Pani Ma│gorzata Krawczak, certyfikowany coach, certyfikowany trener Points Of You®, terapeuta EEG-biofeedback I i II stopnia, w│aÂcicielka NaturaSukcesu.pl.

wiŕcej
2017-01-11
Konferencja Naukowa o Higienie Psychicznej - zwie˝czenie kampanii psychoedukacyjnej RESTart

Ko│o Naukowe Psychologˇw Ego Uniwersytetu Szczeci˝skiego przy wspˇ│pracy z Biurem ds. Osˇb Niepe│nosprawnych oraz Instytutem Psychologii US zapraszaj▒ na konferencjŕ podsumowuj▒c▒ dzia│ania kampanii psychoedukacyjnej pn. RESTart.

wiŕcej
2017-01-11
Nabˇr kandydatˇw do s│u┐by w Policji w 2017 r.

Komendant Wojewˇdzki Policji w Szczecinie og│asza rozpoczŕcie procedury naboru kandydatˇw do s│u┐by w Policji w 2017 r. Nabˇr odbŕdzie siŕ w Komendzie Wojewˇdzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

wiŕcej

2017-01-11
Spotkanie z przedstawicielami firmy Coloplast (18.01.2017 r.)

Coloplast w Szczecinie powsta│ w 2009 roku tworz▒c Coloplast Business Centre (miŕdzynarodowe centrum biznesowe), w ktˇrym pocz▒tkowo pracowa│o 9 osˇb. W ci▒gu zaledwie siedmiu lat centrum zwiŕkszy│o zatrudnienie do ponad 320 pracownikˇw i stale siŕ rozwija. Wspieramy grupŕ Coloplast na ca│ym Âwiecie.

wiŕcej

2017-01-09
Program "Lider Zachodniopomorski" czeka na m│ode aktywne osoby w wieku 17-24 lata z Pomorza Zachodniego!

Nadszed│ nowy rok - mo┐e to dobry czas, by staŠ siŕ bardziej aktywnym spo│ecznie, zdobyŠ doÂwiadczenie i mini-grant na dzia│anie spo│eczne? JeÂli choŠ przez chwilŕ przemknŕ│a Ci taka myÂl - zapoznaj siŕ z programem Lider Zachodniopomorski, ktˇry odbywa siŕ pod Honorowym Patronatem Marsza│ka Olgierda Geblewicza. Mo┐e rozpoczniesz swoj▒ przygodŕ z Sekretariatem ds. M│odzie┐y Wojewˇdztwa Zachodniopomorskiego? Poznasz ludzi, ktˇrzy myÂl▒ podobnie i s▒ otwarci na dzia│ania spo│eczne, zdobŕdziesz now▒ wiedzŕ i zrealizujesz dowolne dzia│anie spo│eczne.

wiŕcej
2017-01-09
Zaproszenie na wyk│ad: ZARZíDZANIE W TSL

Katedra Organizacji i Zarz▒dzania oraz Katedra Gospodarki Žwiatowej i Transportu Morskiego Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego serdecznie zapraszaj▒ na pierwsze spotkanie z cyklu ZARZADZANIE, jak siŕ masz?
Termin:
16.stycznia, godz. 13.00
Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, sala 218, ul. Cukrowa 8 w Szczecinie

wiŕcej
2016-12-16
Miŕdzynarodowa konferencja klastrowa V4ClusterPol

W dniu 8 grudnia 2016 roku w siedzibie CzechInvest w Pradze odby│a siŕ miŕdzynarodowa konferencja poÂwiŕcona tematyce polityki klastrowej w krajach V4 z udzia│em przedstawicieli Ârodowisk akademickich, administracji, kierownikˇw organizacji klastrowych i innych instytucji, ktˇre od dawna zaanga┐owane s▒ w promowanie przedsiŕbiorczoÂci i nawi▒zywanie wspˇ│pracy z uczelniami oraz organizacjami badawczymi.

wiŕcej
2016-12-15
Kiermasz Žwi▒teczny

Ko│o Naukowe Komunikacja w Biznesie, dzia│aj▒ce na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, Samorz▒d Studencki WZIEU oraz wspieraj▒cy inicjatywŕ studenci organizuj▒ Kiermasz Žwi▒teczny, ktˇry odbŕdzie siŕ dnia 15.12.2016r. w godz. 9-14 w holu g│ˇwnym.

wiŕcej
2016-12-07
Konkurs Pierwszy Milion dla studentˇw uczelni szczeci˝skich

Czy wiesz, jak zarobiŠ pierwszy milion? Czy chcesz lepiej zarz▒dzaŠ swoimi oszczŕdnoÂciami? Chcesz zdobyŠ dodatkow▒ wiedzŕ i umiejŕtnoÂci zwi▒zane z finansami osobistymi? Zagraj, aby wygraŠ!

wiŕcej
2016-12-06
Sprawozdanie z konferencji naukowo-bran┐owej "Regionalna polityka turystyczna w wojewˇdztwie zachodniopomorskim"

W dniu 16 listopada br. na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego odby│a siŕ konferencja naukowo-bran┐owa pod has│em "Regionalna polityka turystyczna w wojewˇdztwie zachodniopomorskim", zorganizowana przez Katedrŕ Zarz▒dzania Turystyk▒ Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego oraz Biuro Turystyki Wydzia│u Turystyki i Gospodarki Urzŕdu Marsza│kowskiego Wojewˇdztwa Zachodniopomorskiego.

wiŕcej

2016-12-06
Konferencja dotycz▒ca skutecznych inicjatyw na rzecz bezpiecze˝stwa

W poniedzia│ek (5 grudnia 2016r.) na naszym Wydziale odby│a siŕ konferencja dotycz▒ca skutecznych inicjatyw na rzecz bezpiecze˝stwa organizowana przez Komendŕ Wojewódzk▒ Policji w Szczecinie. GoÂciem specjalnym by│ Minister Mariusz B│aszczak, który podsumowa│ dotychczasowe efekty Krajowej Mapy Zagro┐e˝ Bezpiecze˝stwa i programu „Dzielnicowy bli┐ej nas”.

wiŕcej
2016-12-05
Meet Project Managers - relacja ze spotkania

W dniu 23. listopada o godz. 17.00 odby│o siŕ kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers. Kierownikiem tego MPM by│a Pani Ma│gorzata Smolska z Katedry Organizacji i Zarz▒dzania Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, za spotkanie poprowadzi│ dr Rafa│ Szyma˝ski – Przewodnicz▒cy Rady Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska, przy czynnym udziale studentów z Ko│a Naukowego Zarz▒dzania Projektami PROJECT.

wiŕcej
2016-11-22
Internetowe Rewolucje - Spotkanie

Przyjd╝ na spotkanie z najbardziej rozpoznawaln▒ mark▒ Âwiata: Google, ktˇra zawita na nasz▒ uczelniŕ 24 listopada o godz. 12:00 (Nowa Aula na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzania).

wiŕcej

2016-11-17
Program Prewencyjny "STUDENT"

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 rusza Program Prewencyjny „STUDENT”, którego jednym z celów jest podniesienie ÂwiadomoÂci studentów uczelni wy┐szych w zakresie negatywnych skutków zjawiska przestŕpczoÂci ubezpieczeniowej.

wiŕcej
2016-11-15
Zaproszenie na Warsztat: Zbuduj swˇj zespˇ│ w oparciu o Style MyÂlenia i Dzia│ania FRIS

Katedra Organizacji i Zarz▒dzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj▒ na spotkanie z cyklu Meet Project Managers - Zbuduj swój zespó│ w oparciu o Style MyÂlenia i Dzia│ania FRIS.

Termin: 23.listopada, godz. 17.00

Miejsce: Restauracja Konstelacja Kuchnia&Wino, Al. Wojska Polskiego 8/1A w Szczecinie

wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.