Jeste 14500059 odwiedzaj▒cym, ods│on 40441285 | Dzisiaj jest: Poniedzia│ek, 18 Listopad 2019 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne US







AktualnoÂci

posortowano: 1303 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2019-05-14
Zaproszenie na Seminarium Naukowe pt.: "Rynek pracy a demografia"

Katedra Metod IloÂciowych WZIEU US serdecznie zaprasza na Seminarium Naukowe pt.: "Rynek pracy a demografia" organizowane w Ârodŕ 22 maja 2019r. w godz. 9-11 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, s. 104 i 423.

Wstŕp wolny. Link do rejestracji elektronicznej: https://seminarium-kmi.evenea.pl/

wiŕcej
2019-05-09
Rozstrzygniŕcie Konkursu "Studencki Projekt Spo│eczny 2019"

W poniedzia│ek 6 maja Kapitu│a Konkursu zatwierdzi│a decyzje o dofinansowaniu zg│oszonych projektów. Jurorzy przy ocenie projektów brali pod uwagŕ przede wszystkim takie kryteria jak: uzasadnienie spo│ecznej potrzeby, innowacyjnoŠ pomys│u, liczba zaanga┐owanych wolontariuszy i liczba odbiorców pomocy, stopie˝ zaanga┐owania wolontariuszy, klarownoŠ planu realizacji, zgodnoŠ z regulaminem oraz zasadnoŠ proponowanego kosztorysu.

Jurorzy postanowili nagrodziŠ (w ca│oÂci lub czŕÂciowo) – wszystkie 19 projektów na │▒czn▒ kwotŕ 15080 z│.

wiŕcej
2019-05-08
The Day of the Transport Culture - 14 maja 2019 roku

Katedra Transportu WZIEU US jest uczestnikiem miŕdzynarodowego projektu  „The Day of the Transport Culture”.

Zapraszamy zainteresowane osoby na warsztaty pt. Zarz▒dzanie mobilnoÂci▒ w miastach. Spotkanie odbŕdzie siŕ  na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US 14 maja 2019  r., w godzinach 10.00-13.30 (sala 218).

Serdecznie zapraszamy do udzia│u w tej miŕdzynarodowej inicjatywie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Tomasz Kwarci˝ski, prof. US
Przewodnicz▒cy

program

plakat    

2019-05-08
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska, DGS Poland, Ko│o Zarz▒dzania Projektami "Project" oraz Katedra Organizacji i Zarz▒dzania serdecznie zapraszaj▒ wyk│adowców i studentów Wydzia│u na spotkanie: "Projektowanie zmiany – ludzie versus procesy. Audyt, diagnoza, interwencja, czyli 6321 s│ów o doradztwie systemowym w organizacji".

Prowadz▒ca: Agnieszka Olszewska - Benewiat
Termin: 15.maj (Âroda), godz. 18.00-19.30
Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, sala 010.

Zapisy na warsztat w formie elektronicznej pod linkiem:
https://mpm-wzieu.evenea.pl/

Sponsorem spotka˝ jest Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska oraz firma DGS Poland.

Serdecznie zapraszamy!

wiŕcej
2019-04-30
UWAGA STUDENCI KWALIFIKACJA ERASMUS+

Od 01 do 20 maja wszyscy studenci US mog▒ aplikowaŠ na wyjazdy w programie Erasmus+: kraje programu (UE) zarówno na studia, jak i na praktyki!

Wyjazdy bŕd▒ odbywaŠ siŕ w roku akademickim 2019/2020.

Aplikacje s▒ sk│adane online na stronie: https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/

Zasady wyjazdów znajduj▒ siŕ na stronie Dzia│u Spraw Miŕdzynarodowych:
1. studia: http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/studia/
2. praktyki: http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/praktyka/

2019-04-26
Wolontariat miŕdzynarodowy w praktyce (spotkanie z uczestnikami Programu Erasmus)

Ju┐ 8 maja 2019 r. Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego razem ze Stowarzyszeniem POLITES zaprasza na spotkanie z Lenk▒ ze S│owacji i Batu z Gruzji. Uczestnicz▒ oni w Programie Erasmus+ Wolontariat Europejski (EVS) i dzia│aj▒ w siedzibie Stowarzyszenia POLITES, gdzie realizuj▒ swoje pomys│y i prowadz▒ rˇ┐ne aktywnoÂci dla spo│ecznoÂci lokalnej. Co najwa┐niejsze, nabywaj▒ i rozwijaj▒ kompetencje, zdobywaj▒ doÂwiadczenie (czŕsto potrzebne do pracy zawodowej).

Z chŕci▒ odpowiedz▒ na Wasze pytania!

wiŕcej

2019-04-12
Seminarium Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami

Dnia 5 kwietnia 2019 r. na Wydziale Zarz▒dzanie i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego odby│o siŕ II Miŕdzynarodowe Seminarium Ekologiczne pt. Gospodarowanie Odpadami w gminach. Problemy i wyzwania - wzorce niemieckie.

wiŕcej
2019-04-10
Sukces studentˇw KN Project w ministerialnym projekcie!

Uczestnicz▒cy w zespole projektowym studenci: Kinga Janecka i Mateusz Ju╝wik wraz ze studentami Ko│a Naukowego Zarz▒dzania Projektami: Katarzyn▒ Warcholak, Oskarem Dyrda│em oraz Katarzyn▒ Pawlak, przy wsparciu Zachodniopomorskiej Policji, Stowarzyszenia Academia oraz zaanga┐owanych we wspˇ│pracŕ pozosta│ych kˇ│ naukowych Uniwersytetu Szczeci˝skiego zwyciŕ┐yli w konkursie Razem Bezpieczniej im. W│adys│awa Stasiaka z kategorii przeciwdzia│anie hejtowi i mowie nienawiÂci wÂrˇd m│odzie┐y zatytu│owanym #donthejt.

wiŕcej
2019-04-05
Spotkania informacyjne ERASMUS+

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+: kraje programu na studia oraz na praktyki w r.a. 2019/2020.

Kwalifikacja bŕdzie trwa│a w maju- od 01 do 20, na stronie https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/.

Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug  11.04.2019r., czwartek, godz. 12:00, sala nr 523

2019-04-04
II Miŕdzynarodowe Seminarium Ekologiczne

WYDZIAú ZARZíDZANIA I EKONOMIKI USúUG
UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI
zaprasza na


II MI╩DZYNARODOWE SEMINARIUM EKOLOGICZNE
GOSPODAROWANIE ODPADAMI W GMINACH.
PROBLEMY I WYZWANIA – WZORCE NIEMIECKIE
SZCZECIN, 5 KWIETNIA 2019 R. (PIíTEK)
UL. CUKROWA 8
71-004 SZCZECIN
SALA 010 (PARTER)

wiŕcej
2019-04-02
Konkurs "Studencki Projekt Spo│eczny 2019" PRZYPOMINAMY!!!

Wybierz organizacjŕ, zbierz zespó│ wolontariuszy i wygraj do 1000 z│
na inicjatywŕ spo│eczn▒!

Tylko do 14 kwietnia studenci i pracownicy Uniwersytetu Szczeci˝skiego mog▒ zg│osiŠ swój autorski pomys│ na projekt wolontariacki w Konkursie Studencki Projekt Spo│eczny 2019 – inicjatywie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Uniwersytetu Szczeci˝skiego!

wiŕcej
2019-04-01
Gra o karierŕ 2019

W dniach 8 - 14 kwietnia 2019 r. Akademickie Biuro Karier US zaprasza do udzia│u w wydarzeniach organizowanych w ramach tygodnia "Gra o karierŕ - Biuro Karier dla Ciebie".

wiŕcej

2019-03-26
Rusza kolejna edycja Konkursu "Studencki Projekt Spo│eczny"

Chcesz pomóc innym? Teraz masz szansŕ! Wybierz organizacjŕ, zbierz zespó│ wolontariuszy i wygraj do 1000 z│ na inicjatywŕ spo│eczn▒! „Studencki Projekt Spo│eczny” to przestrze˝ dla Twojego twórczego dzia│ania, miejsce, w którym swoj▒ energiŕ i zainteresowania mo┐esz zamieniŠ w aktywn▒ pomoc innym. Projekt jest realizowany w ramach wspó│pracy Uniwersytetu Szczeci˝skiego z Fundacj▒ Kronenberga przy Citi Handlowy.

wiŕcej
2019-03-25
IPMA-DAY na Uniwersytecie Zielonogˇrskim

22. marca 2019 roku na Uniwersytecie Zielonogˇrskim cz│onkinie Ko│a Naukowego Zarz▒dzania Projektami: Katarzyna Warcholak, Paulina Fedorowiat, Katarzyna Szyd│owska poprowadzi│y jednodniowe szkolenie z zakresu zarz▒dzania projektami. Wydarzenie zosta│o zorganizowane przez cz│onkˇw Europejskiego Forum Studentˇw AEGEE - Zielona Gˇra i Ko│o Naukowego Tworzenia i Zarz▒dzania Projektami.

wiŕcej
2019-03-22
IX edycja Gie│dy Pracy

Zapraszamy do udzia│u w IX edycji Gie│dy Pracy organizowanej przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego!

wiŕcej
2019-03-18
Zaproszenie na kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska, Ko│o Zarz▒dzania Projektami "Project" oraz Katedra Organizacji i Zarz▒dzania serdecznie zapraszaj▒ wyk│adowców i studentów Wydzia│u na kolejne, rozwijaj▒ce spotkanie z cyklu Meet Project Managers zatytu│owane: FRIS® jako narzŕdzie u│atwiaj▒ce pracŕ i komunikacjŕ zespo│u projektowego.

Kto jest naszym prelegentem? Posiadaj▒ca kilkunastoletnie doÂwiadczenie w pracy, m.in jako trener oraz szkoleniowiec Maja Kornel
Jaki jest termin spotkania? 25 marca, w godzinach 18.00-19.30
Gdzie siŕ spotykamy? Tradycyjnie na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, wyj▒tkowo w sali 314.

Zapisy na warsztat w formie elektronicznej pod poni┐szym linkiem:
https://mpm-wzieu.evenea.pl/

Przypominamy, ┐e liczba miejsc jest ograniczona!

Serdecznie zapraszamy i zachŕcamy do udzia│u!

wiŕcej
2019-03-11
Warsztaty Castra Romana w Zespole Szkˇ│ we Wroc│awiu!

Cz│onkowie Ko│a Naukowego Zarz▒dzania Projektami wraz z dr Joann▒ Rzempa│▒, siˇdmego marca odwiedzili Zespˇ│ Szkˇ│ Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroc│awiu, w celu przeprowadzenia warsztatˇw.
Spotkanie z uczniami mia│o na celu zapoznanie ich z tematyk▒ zarz▒dzania projektami w sposˇb innowacyjny, w postaci gry symulacyjnej. Po krˇtkim i treÂciwym wprowadzeniu teoretycznym, ka┐da z czterech grup otrzyma│a zestaw przygotowuj▒cy do rozgrywki! Ka┐dy zespˇ│ mia│ rˇwnie┐ przydzielonego jednego z cz│onkˇw Ko│a Naukowego, ktˇry nadzorowa│ przebieg gry i s│u┐y│ pomoc▒ w przypadku pojawienia siŕ niejasnoÂci.

wiŕcej
2019-03-05
W▒s z Ibibobo #8 - dr Marta Sidorkiewicz - Chiny

Chi˝ski mur, chˇr i podrˇbki. Jedzenie, smog i chi˝skie disco w tle :) Tym razem w egzotyczn▒ podrˇ┐ do Chin zabierze Was dr Marta Sidorkiewicz. Zapraszamy do s│uchania.

wiŕcej
2019-02-28
Szczeci˝ski Program Mentoringowy Szczecin_Up!

Miasto Szczecin realizuj▒c ideŕ metropolii opartej na nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarce rozpoczyna nowy projekt - program mentoringowy dla startupˇw "Szczecin_Up"!

Celem nadrzŕdnym programu jest stworzenie odpowiednich warunkˇw dla rozwoju innowacyjnych przedsiŕbiorstw na terenie Szczeci˝skiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wspieranie rozwoju oraz promocji najlepszych startupˇw oferuj▒cych innowacyjne i kreatywne rozwi▒zania o du┐ym potencjale komercyjnym.

Nabˇr zg│osze˝ trwa do 4 marca br. i prowadzony jest na stronie Programu. Szukamy pomys│ˇw kreatywnych, oryginalnych i innowacyjnych, ktˇre wpisuj▒ siŕ w trendy globalne, ale tak┐e te na poziomie lokalnym.

wiŕcej
2019-02-25
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska, Ko│o Zarz▒dzania Projektami "Project" oraz Katedra Organizacji i Zarz▒dzania serdecznie zapraszaj▒ wyk│adowcˇw i studentˇw Wydzia│u na spotkanie: Wykorzystanie Lean Management w zarz▒dzaniu zmian▒ w projektach.

Prowadz▒ca: Magdalena D│ugo˝ska
Termin: 27.luty (Âroda), godz. 18.00-19.30
Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, sala 010.

Zapisy na warsztat w formie elektronicznej pod linkiem:
https://mpm-wzieu.evenea.pl/

Serdecznie zapraszamy!

wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?




E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.