Jeste 15994386 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302643 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2017-09-14
XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki

W dniach 18 wrzeÂnia - 22 wrzeÂnia na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug zaplanowano wydarzenia w ramach XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Z tej okazji nasi wyk│adowcy przygotowali dla dzieci i m│odzie┐y interesuj▒ce warsztaty, laboratoria i wyk│ady. Trwaj▒ zapisy - liczba miejsc ograniczona.

wiŕcej

2017-09-14
Europejski Certyfikat Bankowca

Egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca na Uniwersytecie Szczeci˝skim odbŕdzie siŕ w sobotŕ 28 pa╝dziernika 2017 r. na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki przy ulicy Cukrowej 8.

wiŕcej

2017-09-07
Konkurs na najlepsz▒ pracŕ magistersk▒ i doktorsk▒ z zakresu statystyki

Zapraszamy do udzia│u w Konkursie na najlepsz▒ pracŕ magistersk▒ i doktorsk▒ z zakresu statystyki. Celem Konkursu jest wy│onienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych. Organizatorem Konkursu jest Prezes G│ˇwnego Urzŕdu Statystycznego.

wiŕcej

2017-09-04
Trˇjstronne Forum M│odzie┐owe - Niemcy, Polska, Rosja

Szanowni Pa˝stwo,

W imieniu Stowarzyszenia Forum M│odych Dyplomatów zwracam siŕ do Pa˝stwa z uprzejm▒ proÂb▒ o opublikowanie informacji projekcie, który mamy przyjemnoŠ wspó│organizowaŠ wraz ze stowarzyszeniem alumnów Niemiecko-Rosyjskiego Parlamentu M│odzie┐owego DRJUG. Trilateral Youth Forum ? The German-Polish-Russian Trialogue 2017 jest unikatowym wydarzeniem trójnarodowym daj▒cym m│odym liderom miŕdzy 18 a 26 rokiem ┐ycia mo┐liwoŠ dyskutowania i poznania unikatowej, narodowej perspektywy dotycz▒cej przesz│oÂci, wspó│czesnoÂci, a przede wszystkim przysz│oÂci stosunków miŕdzy Polsk▒, Niemcami a Rosj▒.

wiŕcej
2017-07-28
Student Logistyki Micha│ Rozmys wystartuje w Mistrzostwach Žwiata w Londynie

W drugim dniu Mistrzostw Polski Seniorˇw w Lekkiej Atletyce w Bia│ymstoku (22.07.2017), student Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego kierunku Logistyka oraz reprezentant UKS Barnim Goleniˇw zdoby│ z│oty medal.

wiŕcej
2017-07-10
Wyzwania globalne wobec gospodarki i spo│ecze˝stwa

W dniu 21.06.2017 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug odby│a siŕ Konferencja doktorantów "Wyzwania globalne wobec gospodarki i spo│ecze˝stwa". Celem konferencji by│o poruszenie tematyki globalizacji w kontekÂcie oddzia│ywania na spo│ecze˝stwo jak i gospodarkŕ.

wiŕcej
2017-07-04
Ranking Kierunkˇw Studiˇw Perspektywy 2017

Mi│o jest nam poinformowaŠ, ┐e wg Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017 kierunek Ekonomia, Finanse i RachunkowoŠ oraz Turystyka i Rekreacja na naszym Wydziale uplasowa│y siŕ najwy┐ej w Szczecinie! Portal edukacyjny Perspektywy po raz kolejny podj▒│ siŕ ocenie kierunków studiów na Polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. W tym roku ocenionych zosta│o 68 kierunków studiów (to o 21 wiŕcej ni┐ przed rokiem).

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017 uwzglŕdnia siedem kryteriów mierzonych przez 14 wska╝ników: presti┐, absolwenci na rynku pracy, potencja│ akademicki, efektywnoŠ naukowa, potencja│ dydaktyczny i kryteria dodatkowe (wiŕcej: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne).

Ranking Ekonomia:
http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/ekonomia

Ranking Finanse i RachunkowoŠ:
http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/finanse-i-rachunkowosc

Ranking Turystyka i Rekreacja:
http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/turystyka-i-rekreacja

2017-06-19
Žrody z prawem gospodarczym na WZiEU

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpiecze˝ zaprasza do wziŕcia udzia│u w kolejnym spotkaniu z zaplanowanego cyklu spotka˝ zatytu│owanych „Žrody z prawem gospodarczym na WZiEU”. Spotkanie odbŕdzie siŕ  21 czrwca 2017 r. w budynku SIL Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, s. 314 (wejÂcie drzwiami 314a) o godz. 14.30.

Tematem spotkania bŕdzie: Zakres kompetencji wspólnoty mieszkaniowej a zarz▒dzanie gara┐em w Âwietle w orzecznictwa.

wiŕcej
2017-06-13
I miejsce w Rankingu Szkˇ│ Wy┐szych

Z przyjemnoÂci▒ informujemy, i┐ Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug zaj▒│ I miejsce w Rankingu Szkˇ│ Wy┐szych kszta│c▒cych na kierunkach turystycznych 2017 (profil ogˇlnoakademicki).
Dyplom za zajŕcie I Miejsca w kategorii Profil Ogˇlnoakademicki.

wiŕcej

2017-06-12
Godziny dzieka˝skie

Szanowni Pa˝stwo,
Informujemy, ┐e na wniosek Wydzia│owej Rady Samorz▒du Studenckiego WZiEU, dnia 16.06.2017 r. (pi▒tek) og│oszone zostaj▒ godziny dzieka˝skie wolne od zaj੠dydaktycznych.
Dziekanat ds. Studenckich bŕdzie w tym dniu zamkniŕty.

2017-06-07
Pˇ│nocna Izba Gospodarcza

Uniwersytet Szczeci˝ski i Pó│nocna Izba Gospodarcza uczestnicz▒ w projekcie Cleantech International dzia│aj▒c w obszarach eco-mobilnoŠ eco-budownictwo, ╝ród│a odnawialne, gospodarka odpadami. W ramach projektu powsta│y tzw. Punkty Konsultacyjne, swego rodzaju cia│a poÂrednicz▒ce wspieraj▒ce wspó│pracŕ firm z sektora z Niemiec, Szwecji, Polski i Litwy.

wiŕcej
2017-06-01
Festyn Rodzinny na Jasnych B│oniach

Uniwersytet Szczeci˝ski zaprasza do wspˇlnej zabawy podczas festynu rodzinnego, ktˇry odbŕdzie siŕ w ramach tegorocznych obchodˇw Žwiŕta US w niedzielŕ, 4 czerwca, na Jasnych B│oniach.

wiŕcej

2017-05-24
Zaproszenie na wyk│ad

W dniu 30.05.2017 r., o godz. 14.15, w sali Rady Wydzia│u, odbŕdzie siŕ wyk│ad Prezesa Fast Terminals sp. z o.o. a jednoczeÂnie Przewodnicz▒cego Rady Interesantów Portu Szczecin – Pana Jana Stasiaka pt. „Miŕdzynarodowa Grupa Fast jako przyk│ad integracji pionowej w transporcie. Rada Interesantów Portu Szczecin jako przyk│ad integracji poziomej uczestników  obrotu portowego”. 

Wyk│ad zostanie przeprowadzony w ramach projektu „TRANS-PORT Praktycy w nauce – nauka w praktyce”.

Decyzj▒ Pana Dziekana WZiEU osoby, które w tym czasie maj▒ zajŕcia mog▒ przyjŠ wraz ze studentami na wyk│ad.

2017-05-24
Wspˇ│czesne Wyzwania Finansˇw i RachunkowoÂci

27-28 kwietnia 2017 r. odby│a siŕ II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. WSPÓúCZESNE WYZWANIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŽCI. Wspó│organizatorami Konferencji by│ Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego oraz Zak│ad Finansów Pa˝stwowej Wy┐szej Szko│y Zawodowej w Koninie.

wiŕcej

2017-05-24
X edycja Konkursu o Nagrodŕ Prezesa NBP za najlepsz▒ pracŕ magistersk▒ z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza do udzia│u w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodŕ Prezesa NBP za najlepsz▒ pracŕ magistersk▒ z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest zwiŕkszenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyk▒ makroekonomii i finansów, w szczególnoÂci polityki pieniŕ┐nej oraz rynków finansowych.

wiŕcej

2017-05-23
Funkcje i zasoby informacyjne statystyki publicznej

Katedra Metod IloÂciowych Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US ma zaszczyt zaprosiŠ Pa˝stwa do udzia│u w seminarium: "Funkcje i zasoby informacyjne statystyki publicznej", które odbŕdzie siŕ we wtorek 30 maja 2017r. w godz. 12:15-14:00 w salach: 104 i 423 WZIEU US. Wyst▒pienia i warsztaty komputerowe poprowadz▒ pracownicy Zachodniopomorskiego OÂrodka Bada˝ Regionalnych Urzŕdu Statystycznego w Szczecinie. Szczegó│y na za│▒czonym plakacie -  serdecznie zapraszamy.

plakat

2017-05-23
Dlaczego warto wyjechaŠ w ramach programu ERASMUS+?

Dlaczego warto wyjechaŠ w ramach programu ERASMUS+? Dla zastanawiaj▒cych siŕ studentów artyku│ mobilizuj▒cy. Zachŕcam do sk│adania dokumentów na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018. Ostateczny termin 24.05.2017 (Âroda) - dr Dominika Kordela koordynator Wydzia│owy Erasmus+ dominika.kordela@wzieu.pl

2017-05-22
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Katedra Organizacji i Zarz▒dzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj▒ wyk│adowców i studentów Wydzia│u na spotkanie Meet Project Managers. Tematyka spotkania poÂwiŕcona zostanie realizacji projektów studenckich oraz zarz▒dzaniu ryzykiem w projektach.

wiŕcej
2017-05-22
Zaproszenie na wyk│ad: Zarz▒dzanie organizacj▒ pozarz▒dow▒ na przyk│adzie Izby RzemieÂlniczej Ma│ej i Žredniej PrzedsiŕbiorczoÂci w Szczecinie

Katedra Organizacji i Zarz▒dzania oraz Katedra Gospodarki Žwiatowej i Transportu Morskiego Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego serdecznie zapraszaj▒ na drugie spotkanie z cyklu ZARZADZANIE, jak siŕ masz?

wiŕcej
2017-05-10
Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu "Warsztaty czwartkowe": 11.05.2017 - Inteligencja Finansowa

Warsztaty poprowadzi Rafa│ Tyrakowski - Seryjny Przedsiŕbiorca samouk, od pó│tora roku Partner Orange Polska, zatrudnia 40 osób w 5 miastach, aktualnie poÂwiŕcaj▒c do 10h tygodniowo na prowadzenie biznesu, zyskuj▒c czas na edukacjŕ.
rekrutacja trwa >>>

wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.