Jeste 15994508 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302766 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   - nastŕpna >>>

2008-10-16
Sale komputerowe otwarte dla studentˇw

Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug informuje studentˇw, ┐e sale komputerowe 407 i 423 z dostŕpem do internetu, s▒ dostŕpne bezp│atnie dla studentˇw, w nastŕpuj▒cych dniach i godzinach..

wiŕcej
2008-10-13
Programu Fulbrighta - spotkanie informacyjne
Niniejsze spotkanie adresujemy do studentˇw 3,4 i 5 roku studiˇw, doktorantˇw oraz pracownikˇw naukowych po doktoracie, a poÂwiŕcone one bŕdzie wyjaÂnieniu procedur aplikacyjnych i nowych mo┐liwoÂciach finansowania kszta│cenia na uczelniach ameryka˝skich w ramach Programu Fulbrighta.
wiŕcej
2008-10-07
Godziny dzieka˝skie 2008.10.14
W zwi▒zku z Dniem Edukacji Narodowej we wtorek 14 pa╝dziernika 2008 r. ustalone zosta│y godziny dzieka˝skie od 8.00 - 20.00 wolne od zaj੠dydaktycznych.
2008-10-07
St▒d do sukcesu!
Debata na temat przedsiŕbiorczoÂci. Aula Humanistyczna Uniwersytetu Szczeci˝skiego 9 pa╝dziernik 2008 r. godzina 11:30.
wiŕcej
2008-10-02
Stypendia DAAD
Uniwersytet Szczeci˝ski i DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) zapraszaj▒ na spotkanie informacyjne z przedstawicielem DAAD, panem dr Stephanem Krause

Spotkanie odbŕdzie siŕ 9 Pa╝dziernika 2008, godz. 9.45 WZIEU (sala 002)
2008-09-26
Inauguracja Roku Akademickiego 2008/09
Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 bŕdzie mia│a miejsce dnia:
studia stacjonarne - 8 pa╝dziernika 2008 w sali kongresowej, godz. 10.00
studia niestacjonarne - 11 pa╝dziernika 2008 w sali kongresowej, godz. 10.30
wiŕcej
2008-09-22
Kandydaci na studia doktoranckie

Informujemy, ┐e termin rozmˇw kwalifikacyjnych w zwi▒zku z rekrutacj▒ na Studia III stopnia - doktoranckie WZiEU US zostaje przesuniŕty na 30 wrzeÂnia br.
Rozmowy kwalifikacyjne przewidziane s▒ na 30 wrzeÂnia br. od godz. 9.00 w pok. 206 i 208.
Szczegˇ│owy harmonogram podany zostanie w dniu 25 wrzeÂnia br.
Informacje pod numerami 091/ 4443125 i 091/443114.

2008-08-26
Stypendia doktoranckie finansowane ze Ârodkˇw UE i bud┐etu pa˝stwa
Konkurs nr 1/2008 dotycz▒cy naboru wnioskˇw, o przyznanie stypendiˇw dla doktorantˇw, wspˇ│finansowanych przez Uniŕ Europejsk▒ w ramach projektu "Inwestycja w wiedzŕ motorem rozwoju innowacyjnoÂci w regionie" ze Ârodkˇw Programu Operacyjnego Kapita│ Ludzki i bud┐et pa˝stwa.
wiŕcej
2008-07-04
Konferencja Mikrofirma 2009 - Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i ma│ych przedsiŕbiorstw
Mikrofirma 2009
Katedra Finansˇw Przedsiŕbiorstwa Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego pragnie poinformowaŠ, ┐e w dniach 11-14 maja 2009 roku odbŕdzie siŕ kolejna Ogˇlnopolska Konferencja Naukowa Mikrofirma 2009.
Termin nadsy│ania zg│osze˝ na konferencjŕ up│ywa z dniem 30.11.2008.

wiŕcej

2008-07-04
Zeszyt Naukowy "Wspˇ│czesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka"
Mamy wielk▒ przyjemnoŠ zakomunikowaŠ Pa˝stwu i┐ na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, w Katedrze Ekonomii, zosta│ utworzony nowy Zeszyt Naukowy "Wspˇ│czesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka".

Tematyka obejmuje ww. zagadnienia. Wymogi dotycz▒ce artyku│u w za│▒czniku.
2008-06-22
Czynniki Kreuj▒ce Rozwˇj Spo│ecze˝stwa Informacyjnego w Polsce. "Poczta - Telekomunikacja" - teoria i praktyka.
Katedry Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji oraz Polityki Gospodarczej zapraszaj▒ na konferencjŕ, ktˇra odbŕdzie siŕ 26-27.11.2008 r. w Ko│obrzegu.
Konferencja ma na celu ukazanie dotychczasowych tendencji i mo┐liwoÂci rozwoju rynku pocztowego i komunikacji elektronicznej zwi▒zanych z procesami elektronizacji zachodz▒cymi w gospodarce oraz ich konsekwencji dla operatorˇw sfery │▒cznoÂci, dzia│aj▒cych w Polsce i na Âwiecie.

wiŕcej

2008-06-21
Jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora Wojciecha B▒kowskiego
prof. B▒kowski
20 czerwca br. na naszym Wydziale mia│a miejsce wyj▒tkowa uroczystoŠ - Jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora Wojciecha B▒kowskiego. »yczenia sk│ada│a profesorowi rodzina oraz przybyli goÂcie: przedstawiciele Ârodowiska akademickiego oraz praktyki gospodarczej z ca│ej Polski.

wiŕcej

2008-06-09
Konferencja Us│ugi 2008
W dniach 5-6 czerwca br. mia│a miejsce konferencja Us│ugi 2008, organizowana przez WZiEU oraz Akademiŕ Ekonomiczn▒ w Poznaniu.
Pierwszego dnia obrady prowadzone by│y na Wydziale, drugiego w hotelu Focus. W konferencji udzia│ wziŕli przedstawiciele szkˇ│ wy┐szych z ca│ej Polski.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjŕŠ: link.
2008-06-09
Spotkanie z Kentem Petersenem
W Ârodŕ 4 czerwca br. na naszym wydziale mia│o miejsce spotkanie z Kentem Petersenem - dyrektorem zarz▒dzaj▒cym Netto Polska. Pan Petersen przedstawi│ s│uchaczom swoje doÂwiadczenia zwi▒zane z zarz▒dzaniem w miŕdzynarodowej firmie oraz przedstawi│ za│o┐enia miŕdzynarodowego programu Netto Polska dla absolwentˇw szkˇ│ wy┐szych - International Management Trainee.
wiŕcej
2008-06-06
Rekrutacja do miŕdzynarodowej organizacji AIESEC
A mo┐e Ty chcesz poprowadziŠ swˇj w│asny projekt? NauczyŠ siŕ kierowaŠ zespo│em 5-8 osobowym? I zdobyŠ doÂwiadczenie przywˇdcze?
OTWARTA rekrutacja do organizacji AIESEC trwa!
Nie zwlekaj! Aplikuj ju┐ dziÂ!
Wiŕcej informacji na stronie www.szczecin.aiesec.pl
wiŕcej
2008-06-04
UroczystoŠ rozdania dyplomˇw

UroczystoŠ rozdania dyplomˇw dla studiˇw magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych odbŕdzie siŕ 20 czerwca 2008 godzina 16.00.

wiŕcej
2008-06-03
Konferencja "Us│ugi 2008"
W dniach 5-6 czerwca br. bŕdzie mia│a miejsce konferencja "Us│ugi 2008".
Wiŕcej informacji: na stronie konferencji
2008-06-02
Mistrzostwa GMC 2008 rozpoczŕte
Studenti
Pocz▒tek pierwszego etapu konkursu Global Management Challenge (26 maja) oznacza pocz▒tek rywalizacji o udzia│ w Finale Žwiatowym w Lizbonie. Przystŕpuje do niej rekordowa liczba 371 zespo│ˇw, wÂrˇd nich - reprezentacje firmowe oraz studenckie.
wiŕcej
2008-05-14
Wyk│ad Kenta Petersena - Prezesa Netto Polska
Studenti
Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego oraz Pˇ│nocna Izba Gospodarcza zapraszaj▒ wszystkich zainteresowanych na wyk│ad Kenta Petersena - Prezesa Netto Polska - "Zarz▒dzanie miŕdzykulturowe", ktˇry odbŕdzie siŕ 4 czerwca br. o godzinie 11:30 w sali 002. Wyk│ad prowadzony bŕdzie w jŕzyku angielskim.
Dalsza cz੠spotkania (poprowadzona ju┐ w j. polskim) bŕdzie poÂwiŕcona przedstawieniu programu sta┐y wfirmie Netto na stanowiskach mened┐erskich, z realn▒ szans▒ otrzymania pracy po zako˝czeniu sta┐u.
2008-05-13
Piknik Nad Odr▒

W dniach 9-11 maja br . na Wa│ach Chrobrego mia│ miejsce PIKNIK NAD ODRí, na ktˇrym nie zabrak│o Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug prezentuj▒cego swoj▒ ofertŕ edukacyjn▒.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjŕŠ.

wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.