Jeste 15994341 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302597 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2018-04-13
Konkurs "Studencki Projekt Spo│eczny 2018"

W│aÂnie ruszy│a kolejna edycja konkursu na projekty wolontariackie tworzone przez studentów i pracowników Uniwersytetu Szczeci˝skiego. „Studencki Projekt Spo│eczny” to przestrze˝ dla Twojego twórczego dzia│ania, miejsce, w którym swoj▒ energiŕ i zainteresowania mo┐esz zamieniŠ w aktywn▒ pomoc innym. Projekt jest realizowany w ramach wspó│pracy Uniwersytetu Szczeci˝skiego z Fundacj▒ Kronenberga przy Citi Handlowy. Ide▒ przedsiŕwziŕcia jest wspieranie inicjatyw, których celem jest pomoc potrzebuj▒cym. Masz pomys│ na spo│eczny projekt wolontariacki? Zg│o siŕ! Autorzy najlepszych projektów otrzymaj▒ granty na ich realizacjŕ w kwocie do 1 tys. z│. ka┐dy.

wiŕcej
2018-04-10
W▒s z Ibibobo #6 - dr Piotr úadny - Nurkowanie

Za oknem wiosna pe│n▒ par▒ wiŕc jedziemy na nura. Zapraszam do s│uchania audycji o podwodnych historiach dr P. úadnego. Norwegia? Polska? Wraki? Rafa koralowa? Meksyk? Egipt? Austria? Do wyboru do koloru. Serdecznie zapraszam.

wiŕcej
2018-04-05
Gra o karierŕ - Biura Karier dla Ciebie!

W dniach 9-13 kwietnia 2018r. odbŕdzie siŕ ogólnopolski projekt pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodnicz▒cego KRASP, którego celem jest promocja dzia│alnoÂci Biur Karier wÂród spo│ecznoÂci studentów. W ramach projektu, Biura Karier w ca│ej Polsce organizuj▒ warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem „Gra o karierŕ – Biuro Karier dla Ciebie” specjalnie dla studentów z ca│ego kraju.

wiŕcej

2018-04-03
Ankieta rektora "Zmiany w szkolnictwie wy┐szym" dla pracownikˇw administracyjnych

W zwi▒zku z ministerialnymi pracami nad "Konstytucj▒ dla Nauki" JM prof. dr hab. Edward W│odarczyk zwraca siŕ do pracownikˇw administracyjnych Uniwersytetu Szczeci˝skiego z proÂb▒ o wype│nienie anonimowej ankiety "Zmiany w szkolnictwie wy┐szym". Opracowane dane s│u┐yŠ bŕd▒ przygotowaniu diagnozy i ukierunkowaniu prac nad niezbŕdnymi zmianami na naszej uczelni.

wiŕcej

2018-03-29
Zmiany w regulaminie Zak│adowego Funduszu Žwiadcze˝ Socjalnych Uniwersytetu Szczeci˝skiego

Zgodnie z zapowiedziami - po przeprowadzonych konsultacjach spo│ecznych dotycz▒cych projektu regulaminu Zak│adowego Funduszu Žwiadcze˝ Socjalnych US, do dokumentu zosta│y wprowadzone zmiany.

wiŕcej

2018-03-27
Projekt SMARTmeble

Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego wraz z  firm▒ EURO-MAX s.c., przy wsparciu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski w okresie marzec – listopad 2018 r., realizuje projekt badawczy „Przeprowadzenie bada˝ nad nowym, prototypowym produktem w postaci SMARTmebli, dostosowanych do osób ze zró┐nicowanymi stopniami sprawnoÂci, w otoczeniu stanowi▒cym model warunków rzeczywistego funkcjonowania przy kluczowym zaanga┐owaniu u┐ytkowników ko˝cowych” pod has│em „SMARTmeble”.

wiŕcej
2018-03-26
Wp│yw zmian technologicznych na pracownikˇw sektora bankowego

Zachŕcamy do zapoznania siŕ z raportem “Wp│yw zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego”. Dokument odpowiada miŕdzy innymi na nastŕpuj▒ce pytania: jak zmienia siŕ system bankowy w dobie cyfryzacji, jaki powinien byŠ kierunek zmian w polskich bankach oraz jakich kompetencji brakuje pracownikom. Wiŕcej informacji znajduje siŕ na oficjalnej stronie raportu.

2018-03-23
UWAGA STUDENCI! KWALIFIKACJA ERASMUS+

Studenci Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykŕ w roku akademickim 2018/2019 w ramach Programu ERASMUS+ proszeniu s▒ o z│o┐enie aplikacji do 15 kwietnia 2018 na stronie: http://outgoing.dsm.usz.edu.pl/. Zasady wyjazdów znajduj▒ siŕ na stronie Dzia│u Spraw Miŕdzynarodowych US: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlastudentow. Zachŕcamy do wyjazdów -  dr Dominika Kordela, koordynator wydzia│owy Erasmus+, mgr in┐. Mariusz Sowa - koordynator kierunkowy Erasmus +.

2018-03-19
Olimpiada Geopolityczna

Polskie Towarzystwo Geopolityczne zaprasza wszystkich uczniˇw, studentˇw i doktorantˇw do udzia│u w dorocznym konkursie o charakterze miŕdzynarodowym pt. Olimpiada Geopolityczna. Zapisy i zg│oszenia do tegorocznej edycji konkursu trwaj▒ do 31 marca 2018.

wiŕcej

2018-03-16
Nowy serwis internetowy dla szkˇ│

Mi│o nam poinformowaŠ, ┐e Uniwersytet Szczeci˝ski wzbogaci│ swoj▒ ofertŕ o nowy serwis dla szkó│. Naszym celem by│o stworzenie miejsca, w którym w przejrzysty sposób moglibyÂmy zaprezentowaŠ bardzo szerok▒ ofertŕ zaj੠dla uczniów i nauczycieli. Strona dostŕpna jest pod adresem: szkoly.usz.edu.pl

wiŕcej
2018-03-13
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Katedra Organizacji i Zarz▒dzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj▒ wyk│adowcˇw i studentˇw Wydzia│u na warsztat: Podejmowanie trudnych decyzji w trakcie realizacji projektˇw - jak to robiŠ m▒drze? Prowadz▒cy: Ma│gorzata Gajewska, Kamila Pŕpiak-Kowalska. Termin: 15. marca (czwartek), godz. 18.00 - 20.00. Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, sala 010 SIL.

wiŕcej
2018-03-12
W▒s z Ibibobo #5 - prof. Juliusz Engelhardt - Ko│yma

Daleka Syberia, daleka Ko│yma, dwie wyprawy w poszukiwaniu korzeni rodzinnych i niesamowita opowieŠ o ludzkich losach na dalekim wschodzie. Do tego dzika przyroda, rw▒ce rzeki i pˇ│torakilogramowe z│ote samorodki. prof. Juliusz Engelhartd zaprosi│ nas do swoich prywatnych opowiada˝ ko│ymskich. Zapraszam do s│uchania.

wiŕcej
2018-03-08
Najserdeczniejsze ┐yczenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie, mamy co dla Was od naszych niezast▒pionych Panˇw.

wiŕcej
2018-03-08
UWAGA Studenci - spotkanie ERASMUS+

zapraszamy na spotkanie informacyjne o Programie Erasmus+ z pracownikami Dzia│u Spraw Miŕdzynarodowych dnia 19.03.2018r. (poniedzia│ek) o godz. 9:45 w sali 323SIL. Koordynatorzy ERASMUS+ dr Dominika Kordela i mgr in┐. Mariusz Sowa.

2018-03-06
Jednodniowe warsztaty "Be the Change" z zarz▒dzania projektami

Ko│o Naukowe PROJECT zaprasza wszystkich studentˇw, m│odych kierownikˇw projektˇw, osoby od niedawna zaanga┐owane i pracuj▒ce w Ârodowisku projektowym, na jednodniowe warsztaty Be the Change z zarz▒dzania projektami. Wydarzenie odbŕdzie siŕ ju┐ 20 marca na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug na ul.Cukrowej 8 w Szczecinie.

wiŕcej
2018-03-06
WIB zaprasza studentˇw do udzia│u w II edycji Konkursu "Milion na Bank"

Przed nami II edycja konkursu wiedzy finansowej dla studentów „Milion na Bank“. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapita│owego i jego produktów oraz umiejŕtnoÂci inwestowania i zarz▒dzania finansami osobistymi. Konkurs organizowany jest w ramach sektorowego programu Bankowcy dla Edukacji.

wiŕcej
2018-03-05
Warsztaty z praktykami podczas Gie│d Pracy!

wiŕcej

2018-02-20
Gie│da Pracy - Rozmowy rekrutacyjne!

Podczas kolejnej edycji Gie│d Pracy bŕdziecie mogli spotkaŠ siŕ z pracodawcami. W tym samym czasie cz੠z pracodawcˇw prowadziŠ bŕdzie wstŕpne rozmowy rekrutacyjne. Nie trzeba udawaŠ siŕ do siedziby firmy - mo┐na spotkaŠ siŕ z pracodawc▒ na uczelni!

13.03.2018 - Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8
14.03.2018 - Wydzia│ Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzania, ul. Mickiewicza 64

wiŕcej
2018-02-15
VI edycja Konkursu Etyka w Finansach

Komisja Etyki Bankowej przy Zwi▒zku Bankˇw Polskich og│osi│a VI polsk▒ edycjŕ konkursu Etyka w finansach. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesuj▒cy siŕ zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mog▒ nadsy│aŠ swoje eseje na kolejn▒ edycjŕ Konkursu Etyka w finansach.

ulotka

2018-02-15
Ogˇlnopolska Konferencja Naukowa Doktorantˇw

W imieniu Organizatorˇw mamy zaszczyt zaprosiŠ na Konferencjŕ Doktorantˇw Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego pt. "Gospodarka 4.0. Wyzwania wobec przemys│u i us│ug".

Termin i miejsce Konferencji: 7 czerwca 2018 r., Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, Szczecin, ul. Cukrowa 8, sala 010.

wiŕcej

Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.