Jeste 15994532 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302790 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   - nastŕpna >>>

2011-11-07
Galeria zdj੠- Euro-Trans 2011
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj੠z Konferencji Naukowej Euro-trans 2011, ktˇra odby│a siŕ w dniach 10-11 pa╝dziernika 2011.
wiŕcej
2011-11-02
Galeria zdj੠- Jubileusz 65-lecia Wy┐szego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj੠z UroczystoÂci Jubileuszu 65-lecia Wy┐szego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim, ktˇra odby│a siŕ dnia 13 pa╝dziernika 2011 r. na Uniwersytecie Szczeci˝skim.
wiŕcej
2011-10-20
VIII edycja Akademii M│odych Dyplomatˇw
Europejska Akademia Dyplomacji ma zaszczyt zaprosiŠ o uruchomieniu naboru do VIII edycji Akademii M│odych Dyplomatˇw. Akademia M│odych Dyplomatˇw jest pierwszym w Polsce unikalnym programem szkoleniowym przygotowuj▒cym studentˇw ostatnich lat studiˇw oraz m│odych absolwentˇw do rekrutacji do polskiej s│u┐by zagranicznej, polskiej s│u┐by cywilnej oraz instytucji europejskich i organizacji miŕdzynarodowych.
wiŕcej
2011-10-20
Stypendium CFA Society of Poland
Tytu│ Chartered Financial Analyst (CFA; dyplomowany analityk finansowy) jest powszechnie rozpoznawanym i uznawanym miŕdzynarodowym standardem, Âwiadcz▒cym o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarz▒dzania inwestycjami. Jest to obecnie tytu│ ciesz▒cy siŕ najwiŕkszym powa┐aniem w Ârodowisku. Ka┐da renomowana instytucja finansowa w Polsce zatrudnia ju┐ osoby posiadaj▒ce tytu│ CFA.
wiŕcej
2011-10-19
Erasmus
Spotkanie informacyjne dla studentˇw WZIEU US zainteresowanych zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykŕ w ramach Programu ERASMUS w roku akademickim 2011/2012 (semestr letni) odbŕdzie siŕ 27 pa╝dziernika, o godzinie 9:30 przy ul. Cukrowej 8, sala 048.

Tego samego dnia, o godz. 15:00, w pok 703 odbŕdzie siŕ kwalifikacja na wyjazdy.
Wiŕcej informacji: tutaj.
2011-10-19
Bezp│atne szkolenia dla studentˇw
Jeszcze tylko kilka dni pozosta│o do zako˝czenia rekrutacji na dwa z dwunastu bezp│atnych szkole˝ realizowanych przez Akademickie Biuro Karier w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI - Lider przysz│oÂci".
Tematy i terminy:
"Trening asertywnoÂci i kontrola emocji" - 20.10.2011 (9:00 - 15:00)
"Efektywne zarz▒dzanie czasem" - 27.10.2011 (9:00 - 15:00)
wiŕcej
2011-10-19
Uroczyste rozdanie dyplomˇw
Uroczyste rozdanie dyplomˇw dla studentˇw studiˇw stacjonarnych i niestacjonarnych:
- Studia stacjonarne II st. 04.11.2011 r. godz. 14.00
- Studia stacjonarne I st. + niestacjonarne I st. 05.11.2011 r. godz. 10.00
- Niestacjonarne II st. + S│upsk 05.11.2011 r. godz. 13.00
2011-10-18
Wyk│ad - Prof. dr hab. Monika Kostera
Wyk│ad Prof. dr hab. Moniki Kostera "Organizacje i archetypy" odbŕdzie siŕ 21 pa╝dziernika 2011(pi▒tek), o godz. 10:00 w sali 048 (Aula) na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US przy ul. Cukrowa 8 w Szczecinie.
Wiŕcej informacji: tutaj.
2011-10-18
Startup Weekend
Ju┐ 28-30 pa╝dziernika odbŕdzie siŕ polsko - niemiecki Startup Weekend w Szczecinie. Podczas weekendowych warsztatˇw powstan▒ nowe startupy - innowacyjne projekty internetowe, ktˇre dziŕki wsparciu miŕdzynarodowych mentorˇw maj▒ szansŕ na globalny sukces. Startup Weekend to 3-dniowe warsztaty dla osˇb zainteresowanych stworzeniem e-biznesu w oparciu o innowacyjny pomys│. To miŕdzynarodowy format imprez, ktˇre co weekend odbywaj▒ siŕ w wielu miastach na Âwiecie. Wiŕcej informacji: tutaj.
2011-10-15
IV Ogˇlnopolska Konferencja Doktorantow Uniwersytetu Szczeci˝skiego
21.10.2011 (pi▒tek) o godz. 11.00 w Sali Rady Wydzia│u Humanistycznego numer 196 odbŕdziŕ siŕ ju┐ po raz czwarty Konferencja Doktorantˇw. Tematem przewodnim tegorocznej edycji panelu ekonomicznego jest "SPOúECZENSTWO INFORMACYJNE - UWARUNKOWANIA ROZWOJU" Szczegˇ│owy harmonogram i informacje dotycz▒ce poruszanych zagadnie˝ zdajduj▒ siŕ na stronie www.konferencjadoktorantow.pl
2011-10-13
Akademickie Inkubatory PrzedsiŕbiorczoÂci - VIII Edycja konkursu na najlepsze biznesplany
Tylko teraz wszystkie osoby myÂl▒ce o za│o┐eniu w│asnej firmy, maj▒ okazjŕ wzi▒Š udzia│ w VIII edycji konkursu na najlepsze biznesplany. Jest to najwiŕkszy tego typu konkurs w Polsce a g│ˇwn▒ nagrod▒ jest 10 ty z│ na rozpoczŕcie w│asnej dzia│alnoÂci. W konkursie, ktˇrego organizatorem s▒ Akademickie Inkubatory PrzedsiŕbiorczoÂci, mo┐e wzi▒Š udzia│ ka┐da osoba, ktˇra ma pomys│ na biznes i nie przekroczy│a 30 roku ┐ycia.
wiŕcej
2011-10-12
Rekrutacja do NZS
Wraz z nowym rokiem akademickim rusza rekrutacja do Niezale┐nego Zrzeszenia Studentˇw Uniwersytetu Szczeci˝skiego. NZS to 30-letnia tradycja zrzeszaj▒ca miliony studentˇw w ca│ej Polsce. Chcesz do nas do│▒czyŠ to proste: Napisz maila na adres: anna.dziedzicz@nzs.szczecin.pl lub ola.gradek@nzs.szczecin.pl. Przyjd╝ na spotkanie (siedziba NZS: DS5 II piŕtro - obok windy) Dlaczego warto? Wstŕpujesz do wspˇlnoty ludzi nieprzeciŕtnych i kreatywnych, rozwijasz swoje zainteresowania, zdobywasz doÂwiadczenie i umiejŕtnoÂci, masz okazjŕ ciekawie spŕdzaŠ czas, dobrze siŕ bawisz. Zapraszamy.
2011-10-11
Warsztaty z komunikacji w sieciach wspˇ│pracy
Ju┐ w pa╝dzierniku ruszaj▒ warsztaty z komunikacji w sieciach wspˇ│pracy. Warsztaty to szansa zdobycia bezcennej wiedzy oraz poszerzenie swoich umiejŕtnoÂci. Warsztaty s▒ bezp│atne i ko˝cz▒ siŕ uzyskaniem certyfikatu.
Dostŕpne terminy: 13.10, 20.10 oraz 10.11. Zainteresowane osoby, proszŕ o wysy│anie maila na kki@wzieu.pl w tytule temat warsztatˇw i termin. Wiŕcej informacji na www.kki.wzieu.pl
2011-10-08
Wybory do Wydzia│owej Rady Samorz▒du Studenckiego
Ju┐ 18 pa╝dziernika 2011 r. dokonamy przez g│osowanie powszechne wyboru naszych przedstawicieli do Wydzia│owej Rady Samorz▒du Studentˇw. Nie mo┐na przy tym zapomnieŠ, ┐e Samorz▒d Studentˇw tworz▒ wszyscy studenci studiuj▒cy na Uniwersytecie Szczeci˝skim. Jednak to wybrani przedstawiciele w szczegˇlny sposˇb bŕd▒ dbaŠ o interesy ca│ej spo│ecznoÂci studenckiej. Z tego powodu gor▒co zachŕcamy do wziŕcia udzia│u w g│osowaniu i tym samym do skorzystania ze swojego prawa wyborczego. JeÂli jeste kreatywny, lubisz siŕ udzielaŠ i le┐y Ci na sercu dobro studentˇw zachŕcamy do kandydowania.
wiŕcej
2011-10-07
Konkurs Experience PwC!
PwC zaprasza studentˇw zainteresowanych finansami, rachunkowoÂci▒, prawem podatkowym oraz zagadnieniami bran┐y konsultingowej do sprawdzenia siŕ w VII edycji ogˇlnopolskiego konkursu. Udzia│ w Experience PwC to doskona│a okazja do wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce i pod okiem doÂwiadczonych ekspertˇw. Jest to rˇwnie┐ szansa na zdobycie wielu atrakcyjnych nagrˇd.
wiŕcej
2011-10-07
Czytamy razem
Ju┐ po raz siˇdmy realizowany jest projekt pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji, we wspˇ│pracy z Wy┐sz▒ Szko│▒ Humanistyczn▒ TWP w Szczecinie. "CZYTAMY RAZEM 2011/2012". Potrzebni s▒ wolontariusze, ktˇrzy podejm▒ wspˇ│pracŕ z wybran▒ szko│▒ staj▒c siŕ Przewodnikiem i Opiekunem dziecka z trudnoÂciami w czytaniu w okresie: listopad 2011 - czerwiec 2012 (0,5 godziny 2 razy w tygodniu).
wiŕcej
2011-10-06
AIESEC - rekrutacja!
Ju┐ od 26 wrzeÂnia do 21 pa╝dziernika w dwudziestu jeden polskich miastach rusza kolejna rekrutacja do AIESEC - najwiŕkszej organizacji studenckiej na Âwiecie, dzia│aj▒cej w 110 krajach i zrzeszaj▒cej ponad 50 000 studentˇw. Ci, ktˇrzy zainteresowani s▒ dzia│alnoÂci▒ organizacji mog▒ skorzystaŠ ze spotka˝ informacyjnych na temat AIESEC oraz bezp│atnych szkole˝ zorganizowanych w tym czasie, w ramach tzw. AIESEC Weeka.
Wiŕcej informacji dostŕpnych jest na stronach oddzia│ˇw lokalnych www.aiesec.pl.
2011-10-06
IV Otwarty Turniej Bryd┐owym o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczeci˝skiego
Sekcja bryd┐owa AZS US zaprasz do udzia│u w IV Otwartym Turnieju Bryd┐owym o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczeci˝skiego, ktˇry odbŕdzie siŕ w dniu 12 listopada 2011 roku (sobota).

Wiŕcej informacji na: www.us.szc.pl/brydz
2011-10-05
Dzie˝ otwarty Samorz▒du.
Ju┐ w najbli┐szy wtorek 11 pa╝dziernika Samorz▒d Studencki WZiEU zaprasza Was wszystkich serdecznie na Dzie˝ Otwarty! Od godziny 9 do 14 przy wejÂciu na uczelnie (│▒cznik WZIEU-WH) znajdziecie nasze stoisko, gdzie mo┐ecie dowiedzieŠ siŕ wszystkiego czego jeszcze nie wiecie, a chcielibyÂcie siŕ dowiedzieŠ o naszej dzia│alnoÂci. Mamy dla was masŕ gad┐etˇw, szczegˇ│owe informacje na www.samorzad.wzieu.pl oraz www.facebook.com/samorzad.wzieu.
2011-09-24
Praca - Specjalista ds. promocji
Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego poszukuje kandydatˇw do pracy przy Projekcie SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Us│ug na stanowisku Specjalisty ds. promocji
wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.