Jeste 15994489 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302747 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63   - nastŕpna >>>

2013-02-15
Telewizja Polska i Narodowy Bank Polski zapraszaj▒ na Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej!
Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej to telewizyjny program rozrywkowy, a jednoczeÂnie konkurs wiedzy ekonomicznej. To tak┐e dobra zabawa. W warszawskim studiu telewizyjnym Wielki Test rozwi▒zywaŠ bŕd▒ znani aktorzy, sportowcy, politycy i dziennikarze, a w úodzi - wszyscy chŕtni. W studiu pojawi▒ siŕ m.in.: Tomasz Karolak, Jolanta Fraszy˝ska, Edyta HerbuÂ, Katarzyna »ak, Emilian Kami˝ski, Tadeusz Drozda, Paolo Cozza, Sebastian Chmara, Adrian Zieli˝ski, Przemys│aw Miarczy˝ski.
wiŕcej
2013-02-12
"EfektywnoŠ przedsiŕbiorstw rynku gazu ziemnego" - seminarium

Katedra Logistyki Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego ma zaszczyt zaprosiŠ do uczestnictwa w seminarium naukowym pt. „EfektywnoŠ przedsiŕbiorstw rynku gazu ziemnego”, ktˇre odbŕdzie siŕ 18.02.2013 r. w godz. 09.30 - 14.00 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, sala 218.

wiŕcej
2013-02-11
mgr Kamil Lis- stypendyst▒ Fundacji Konrada Adenauera
mgr Kamil Lis - doktorant III roku studiˇw doktoranckich na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug zosta│ stypendyst▒ Fundacji Konrada Adenauera w ramach realizacji studiˇw doktoranckich w oparciu o procedurŕ Co-Tutelle podwˇjnego promotorstwa we wspˇ│pracy z Uniwersytetem Eberharda Karola w Tybindze (Niemcy).
wiŕcej
2013-02-05
Language Study Preparation German Culture
German language course, integration and preparation for students, postgraduates and visiting professors of Justus Liebig University and the University of Applied Sciences Giessen-Friedberg.

More information here
2013-02-04
Badanie ankietowe dotycz▒ce edukacji i kariery zawodowej

Droga Studentko, drogi Studencie,

Mamy niezwyk│▒ przyjemnoŠ zaprosiŠ Ciebie do wziŕcia udzia│u w naszym corocznym badaniu “trendence Graduate Barometer 2013 - European Edition”. Wype│nienie ankiety internetowej nie jest skomplikowane i nie zajmie Tobie zbyt wiele czasu.

wiŕcej
2013-01-30
ABK US zachŕca do udzia│u w "Badaniu studentˇw 2012". Wype│nij ankietŕ i wygraj nagrody!

Badanie studentˇw 2012 jest ju┐ czwart▒ edycj▒ badania, w ktˇrym studenci ekonomicznych kierunkˇw z ca│ej Polski wyra┐aj▒ swoje opinie na temat odbytych praktyk czy sta┐y, a tak┐e przedstawiaj▒ preferencje dotycz▒ce pierwszej pracy.

wiŕcej
2013-01-29
OÂrodek Wsparcia Ekonomii Spo│ecznej na WZiEU
W imieniu realizatorˇw projektu OWES mi│o mi poinformowaŠ Pa˝stwa, ┐e na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego rozpocz▒│ dzia│alnoŠ OÂrodek Wsparcia Ekonomii Spo│ecznej, ktˇrego g│ˇwnymi zadaniami jest promowanie idei ekonomii spo│ecznej, przeciwdzia│anie wykluczeniu spo│ecznemu oraz wzmocnienie sektora ekonomii spo│ecznej[...]
wiŕcej
2013-01-23
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego w najbli┐szym czasie rozpocznie realizacjŕ cyklu spotka˝ dla studentˇw naszej Uczelni. Ich celem jest przybli┐enie studentom ogˇlnej wiedzy biznesowej, eksperci w danej dziedzinie podziel▒ siŕ swoj▒ wiedz▒ i doÂwiadczeniem. 

wiŕcej
2013-01-17
South Baltic Training Programme - Program Szkoleniowy Krajˇw Po│udniowego Ba│tyku


Projekt SBTP - South Baltic Training Programme stanowi miŕdzynarodow▒ inicjatywŕ wsparcia internacjonalizacji kszta│cenia i szkolenia zawodowego (ang. vocational education). Dodatkowo SBTP wspomaga rozwˇj transgranicznej przedsiŕbiorczoÂci.
wiŕcej
2013-01-16
Czwartki z kultur▒: Karnawa│owe Warsztaty Taneczne | 17.01 @ ACK 14 stycznia 2013
Ju┐ 17 stycznia zapraszamy na karnawa│ow▒ edycjŕ czwartkˇw z kultur▒ w Akademickim Centrum Kultury!

Tym razem Samorz▒d Studencki we wspˇ│pracy z Senso Club przygotowa│ dla Was karnawa│owe warsztaty taneczne! Instruktorzy z Kimama Dance Studio bŕd▒ uczyŠ brazylisjkich ta˝cˇw charakterystycznych dla s│ynnej zabawy w Rio De Janeiro!
wiŕcej
2013-01-16
Impreza karnawa│owa Uniwersytetu Szczeci˝skiego
17 stycznia 2013

start godz. 21.00

Wstŕp gratis dla wszystkich studentˇw, dla studentˇw US wstŕp gratis z osob▒ towarzysz▒c▒.

Od 18.00 zapraszamy do ACK US ul. Malczewskiego na bezp│atne warsztaty taneczne razem z Kimama Dance Studio. Pˇ╝niej wszyscy spotykamy siŕ w Senso na afterparty.
wiŕcej
2013-01-15
"Dysfunkcje gospodarki w kontekÂcie ekonomii kryzysu" - wyk│ad
Wyk│ad prof. El┐biety Maczynskiej Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "Dysfunkcje gospodarki w kontekscie ekonomii kryzysu". odbŕdzie siŕ dnia 25 stycznia 2013 (pi▒tek) o godz. 11.00, na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, w Sali Rady Wydzia│u (s. 010), przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie.

Wiŕcej Informacji tutaj
2013-01-14
Sta┐e dla absolwentˇw: ekonomii, zarz▒dzania, prawa, finansˇw i rachunkowoÂci
Rusza rekrutacja do II tury wyjazdˇw w Prog. Leonardo da Vinci w ramach projektu " Absolwenci US na Niemieckim Rynku Finansowym".
wiŕcej
2013-01-11
M│odzi na start - spotkanie informacyjne
Spotkanie odbŕdzie siŕ we wtorek 15 stycznia 2013 od godz.11.00 w siedzibie Akademickiego Inkubatora PrzedsiŕbiorczoÂci przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie (pokˇj 935 "Inkubator")
wiŕcej
2013-01-10
Progressá Accounting Competition - to ju┐ czwarta edycja!

Progressá Accounting Competition - to ju┐ czwarta edycja!


Pac czyli ogˇlnopolski konkurs z rachunkowoÂci skierowany do studentˇw wszystkich uczelni wy┐szych z ca│ej Polski.
Zarejestruj 3-osobow▒ dru┐ynŕ na stronie www.pac.org.pl i zawalcz o p│atne praktyki, bony szkoleniowe, sta┐e, iPody, a tak┐e ááprenumeraty, ksi▒┐ki i wiele innych nagrˇd.

wiŕcej
2013-01-10
Rekrutacja dla kandydatˇw na sta┐e w Programie Leonardo da Vinci znowu otwarta.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie "Sta┐e Absolwentˇw Uniwersytetu Szczeci˝skiego na Niemieckim Rynku Finansowym", ktˇrego celem jest zapewnienie uczestnikom doÂwiadczenia zawodowego, nowych kwalifikacji oraz umiejŕtnoÂci.
wiŕcej
2013-01-10
Pilota┐owy konkurs na ERA Chairs
W ramach programu pilota┐owego Komisja Europejska przyzna granty o wysokoÂci maksymalnie 2.4 mln € dla uniwersytetˇw oraz instytucji badawczych znajduj▒cych siŕ w s│abiej rozwiniŕtych regionach europejskich. Celem inicjatywy jest przyci▒gniŕcie wybitnych naukowcˇw do instytucji pragn▒cych uzyskaŠ miŕdzynarodowe uznanie w dowolnej dziedzinie bada˝.
wiŕcej
2013-01-09
Studia Podyplomowe - Hiszpa˝ka Szko│a Dyplomacji w Madrycie
Ambasada Hiszpani informuje, ┐e Hiszpa˝ka Szko│ Dyplomacji w Madrycie og│si│a nabˇr 100 s│uchaczy z Hiszpani i zagranicy na studia podyplomowe " Dyplomacja i Stosunki Miŕdzynarodowe" w roku akademickim 2013-2014.
wiŕcej
2012-12-17
Rozdanie dyplomˇw uko˝czenia studiˇw 2012 - zdjŕcia do pobrania
Udostŕpniamy Pa˝stwu do pobrania zdjŕcia z Rozdania dyplomˇw uko˝czenia studiˇw 2012:
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
2012-12-10
Ekonomia spo│eczna-narzŕdzia wyrˇwnywania rˇ┐nic spo│ecznych
Informujemy, ┐e 12 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 odbŕdzie siŕ konferencja naukowa pt.: "Ekonomia spo│eczna- narzŕdzia wyrˇwnywania rˇ┐nic spo│ecznych". Konferencja odbŕdzie siŕ w Urzŕdzie Miasta Trzebiatˇw. Organizatorem konferencji jest KN "EconomUS" oraz Miasto i Gmina Trzebiatˇw.
wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.