Jeste 16002403 odwiedzaj▒cym, ods│on 42311076 | Dzisiaj jest: Sobota, 17 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2018-06-25
Targi Sprzŕtu i Zaopatrzenia zorganizowane przez Fundacjŕ Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski przy wspˇ│pracy z Zachodniopomorsk▒ Grup▒ Regionaln▒ IPMA Polska

17. czerwca br. na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego odby│y siŕ Targi Sprzŕtu i Zaopatrzenia zorganizowane przez Fundacjŕ Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski. Wystawcy prezentowali najnowsze rozwi▒zania w dziedzinach: zaopatrzenia ortopedycznego, rehabilitacyjnego, Ârodkˇw pomocniczych, urz▒dze˝ wspomagaj▒cych poruszanie siŕ i komunikacjŕ oraz dotycz▒ce przystosowa˝ mebli do potrzeb osˇb z rˇ┐nymi sprawnoÂciami.

wiŕcej
2018-06-25
Sukces pracownika Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug

Mi│o nam poinformowaŠ, ┐e 20. czerwca 2018 r. Pani dr Joanna Rzempa│a - pracownik Katedry Organizacji i Zarz▒dzania Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego raz cz│onkini Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska - uzyska│a tytu│ Certified Senior Project Manager IPMA Level B.

wiŕcej
2018-06-25
Gospodarowanie odpadami w gminach. Problemy i wyzwania.

Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug zaprasza na SEMINARIUM EKOLOGICZNE pt. Gospodarowanie odpadami w gminach. Problemy i wyzwania, ktˇre odbŕdzie siŕ w dn. 27 czerwca 2018 r. (Âroda) w godz. 10.30-13.00 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug w sali 218 (II piŕtro).

wiŕcej
2018-06-14
Zaproszenie na debatŕ "Przysz│oŠ Uniwersytetu Szczeci˝skiego. Propozycje Rady Konsultacyjnej Rektora"

wiŕcej

2018-06-14
Praktyki w DGS

Rozpocznij swoj▒ karierŕ z DGS Poland!
Praktyki w naszej organizacji zapewni▒ Ci mo┐liwoŠ praktycznego poznania zasad zarz▒dzania projektami.

wiŕcej
2018-06-13
II Letni Koncert Uniwersytecki

21 czerwca Chˇr Uniwersytetu Szczeci˝skiego zainaugurujŕ trasŕ koncertow▒ II Letniego Koncertu Uniwersyteckiego. Tak jak przy I edycji chˇr US wyst▒pi pod batut▒ Âwiatowej gwiazdy - s│ynnego brytyjskiego kontratenora i dyrygenta - specjalisty od muzyki dawnej - prof. Paula Esswooda, ktˇry jednoczeÂnie pe│ni zaszczytn▒ rolŕ dyrektora artystycznego cyklu koncertˇw.

wiŕcej

2018-06-12
Oferty pracy

Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

2018-06-11
Forum M│odych Europejczykˇw

8-10. Czerwca bie┐▒cego roku odby│o siŕ Forum M│odych Europejczyków w  Ko│obrzegu. Organizatorem wydarzenia by│ Urz▒d Marsza│kowski w Szczecinie. Ko│o Naukowe PROJECT zosta│o zaproszone do wspó│pracy przy organizacji tego wydarzenia.

wiŕcej
2018-06-07
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Katedra Organizacji i Zarz▒dzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj▒ wyk│adowców i studentów Wydzia│u na warsztat: Wewnŕtrzna pewnoŠ siebie - warsztat nie tylko dla Project Managera. Prowadz▒cy: Arkadiusz Matyja. Termin: 12.czerwiec (wtorek), godz. 17.30 – 20.30. Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, sala 316 SIL.

wiŕcej
2018-06-04
BankowoŠ w finansowaniu regionˇw - wyzwania i ograniczenia

Szanowni Pa˝stwo,

Serdecznie zapraszam studentów wraz z osobami prowadz▒cymi na wyk│ad Prezesa Zwi▒zku Banków Polskich – Krzysztofa Pietraszkiewicza, który zostanie wyg│oszony w dniu 8 czerwca br. o godzinie 10:30, w Sali 314 SIL, w ramach 14 Forum Samorz▒dowego.

Z powa┐aniem
prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw.
Dziekan WZiEU

2018-06-01
Forum M│odych Europejczykˇw

Ko│o Naukowe PROJECT zaprasza m│odzie┐, na Forum M│odych Europejczyków, które odbŕdzie siŕ ju┐ 8. czerwca w Ko│obrzegu. Wydarzenie jest organizowane przez Urz▒d Marsza│kowski w Szczecinie. Nasze Ko│o zosta│o zaproszone do wspó│pracy przy organizacji tego wydarzenia.

PrzygotowaliÂmy dla Pa˝stwa 3 warsztaty: Templariusze, Wie┐a z papieru - budowa Taj Mahal oraz Markŕ osobist▒.

Dodatkow▒ atrakcj▒ dla naszych goÂci bŕdzie mo┐liwoŠ wziŕcia udzia│u w EscapeRoom Project przygotowanej przez cz│onków naszego Ko│a. Stworzone przez nas zagadki maj▒ na celu nabycie umiejŕtnoÂci wspó│pracy w zespole.

Zapraszamy!
Cz│onkowie Ko│a Naukowego PROJECT

2018-05-30
UWAGA Studenci - spotkanie ERASMUS+

zapraszamy na spotkanie informacyjne o Programie Erasmus+ z pracownikami Dzia│u Spraw Miŕdzynarodowych dnia 08.06.2018r. (pi▒tek) o godz. 10:00 w sali 104.

JednoczeÂnie informujemy, ┐e studenci Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykŕ w roku akademickim 2018/2019  w ramach Programu ERASMUS+ proszeniu s▒ o z│o┐enie aplikacji do 15 czerwca 2018 na stronie: http://outgoing.dsm.usz.edu.pl/ . Zasady wyjazdów znajduj▒ siŕ na stronie Dzia│u Spraw Miŕdzynarodowych US: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlastudentow. Zachŕcamy do wyjazdów -  dr Dominika Kordela, koordynator wydzia│owy Erasmus+ , mgr in┐. Mariusz Sowa – koordynator kierunkowy Erasmus +

2018-05-30
Godziny dzieka˝skie

Szanowni Pa˝stwo,

Decyzj▒ Dziekana, na wniosek Wydzia│owej Rady Samorz▒du Studenckiego WZiEU, dnia 01.06.2018 r. (pi▒tek) od godz. 8:00 do 18:00 og│oszone zostaj▒ godziny dzieka˝skie wolne od zaj੠dydaktycznych.

2018-05-24
Rozstrzygniŕcie Konkursu "Studencki Projekt Spo│eczny 2018"

Dziŕkujemy za udzia│ w Konkursie „Studencki Projekt Spo│eczny 2018”.

We wtorek 22 maja Kapitu│a Konkursu (w sk│ad której weszli przedstawiciele Zarz▒du Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Koordynator Zespo│u Wolontariatu Pracowniczego w Citi oraz ekspert Citi) zatwierdzi│a decyzje o dofinansowaniu zg│oszonych projektów. Jurorzy przy ocenie projektów brali pod uwagŕ przede wszystkim takie kryteria jak: uzasadnienie spo│ecznej potrzeby, innowacyjnoŠ pomys│u, liczba zaanga┐owanych wolontariuszy i liczba odbiorców pomocy, stopie˝ zaanga┐owania wolontariuszy, klarownoŠ planu realizacji, zgodnoŠ z regulaminem oraz zasadnoŠ proponowanego kosztorysu.

Jurorzy postanowili nagrodziŠ (w ca│oÂci lub czŕÂciowo) – wszystkie 14 projektów na │▒czn▒ kwotŕ 14400 z│.

wiŕcej
2018-05-23
Dzie˝ Rektorski - 24 maja

Uprzejmie przypominamy, ┐e zgodnie z organizacj▒ roku akademickiego, 24 maja 2018 r. (czwartek) zosta│ ustanowiony Dniem Sportu i Dniem Rektorskim w Uniwersytecie Szczeci˝skim.

2018-05-22
W▒s z Ibibobo #7 - trekking, czyli przygoda w gˇrach - prof. Rafa│ Klˇska

Jak tam u Was z kondycj▒? Bieszczady czy Karkonasze, Dolomity, Pireneje czy Alpy? Zapraszamy na siˇdmy odcinek audycji w▒s z Ibibobo. Tym razem prof. Rafa│ Klˇska opowiedzia│ nam o swoich gˇrskich wŕdrˇwkach. Do zobaczenia na szlaku!

wiŕcej
2018-05-21
Aktywnie Buduj Karierŕ

Projekt „Aktywnie Buduj Karierŕ” realizowany przez Akademickie Biuro Karier US dla studentów ostatnich lat studiów I lub II stopnia:

  • Bezp│atny, komputerowy test predyspozycji zawodowych
  • 30-stronnicowy raport o nas samych, zawieraj▒cy m.in. wiek emocjonalny.
  • OkreÂlenie indywidualnej Âcie┐ki kariery podczas spotka˝ z doradc▒ zawodowym

wiŕcej

2018-05-18
Wspˇ│praca z Zak│adem Ubezpiecze˝ Spo│ecznych

W ramach realizowanej wspˇ│pracy pomiŕdzy Uniwersytetem Szczeci˝skim a szczeci˝skim oddzia│em Zak│adu Ubezpiecze˝ Spo│ecznych, ZUS udostŕpni│ dla zwiedzaj▒cych wystawŕ pn. "Rzeczpospolita ubezpieczonych. Historia ubezpiecze˝ spo│ecznych w Polsce".

wiŕcej

2018-05-15
Z g│ŕbokim ┐alem i smutkiem przyjŕliÂmy wiadomoŠ o Âmierci dr Teresy Bal

Z g│ŕbokim ┐alem i smutkiem przyjŕliÂmy wiadomoŠ o Âmierci dr Teresy Bal wieloletniego Nauczyciela Akademickiego, Kole┐anki, Przyjació│ki.
Rodzinie i Bliskim sk│adamy wyrazy g│ŕbokiego wspó│czucia.
W imieniu spo│ecznoÂci akademickiej
Dziekan i Rada Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug

Msza ┐a│obna zostanie odprawiona w dniu 16 maja 2018 r. o godzinie 10.00 w Bazylice Katedralnej w Szczecinie. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie siŕ o godz. 12.30 w Kaplicy g│ównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

2018-05-15
Znamy Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii 2018!

W Dyktandzie Uniwersyteckim 2018 organizowanym w ramach obchodˇw Žwiŕta Uniwersytetu Szczeci˝skiego udzia│ wziŕ│o 94 uczestnikˇw. Otwarta formu│a ortograficznych zmaga˝ wi▒za│a siŕ ze zdobyciem zaszczytnego tytu│u Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii oraz cennych nagrˇd finansowych: pierwsza nagroda to 3 000 z│, druga to 2 000 z│, a trzecia 1 000 z│. Inicjatork▒ Dyktanda Uniwersyteckiego jest prof. Ewa Ko│odziejek, ktˇra w tym roku wraz z dr. Rafa│em Sidorowiczem przygotowa│a tekst dyktanda zatytu│owany Quasi-hipotezy Marzeny i Bo┐eny. Wydarzenie ma charakter cykliczny, w tym roku odby│o siŕ po raz czwarty.

wiŕcej

Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.