Jeste 15994523 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302781 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60   - nastŕpna >>>

2013-05-14
Konferencja "Spo│eczna odpowiedzialnoŠ przedsiŕbiorstw sektora TSL w Polsce - diagnoza i przysz│e wyzwania"
Katedra Logistyki zaprasza na konferencjŕ naukow▒ " Spo│eczna odpowiedzialnoŠ przedsiŕbiorstw sektora TSL w Polsce - diagnoza i przysz│e wyzwania". Konferencja odbŕdzie siŕ w dniu 15.05.2013 w Sali 048 o godzinie 9:30. Serdecznie zapraszamy
Ulotka
2013-05-14
Kolejna Edycja Wampiriady !
JeÂli kiedykolwiek mia│e ochotŕ oddaŠ krew, zastanawia│e siŕ lub robisz to regularnie, to spotyka Ciŕ wyj▒tkowa okazja. Rusza kolejna edycja Wampiriady! 17 maja 2013 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. »o│nierskiej oraz 20, 21 maja 2013 w godzinach 8:00 - 13:00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na alei Wojska Polskiego 80/82. To w tych dniach oddajemy krew i zgarniamy mega nagrody, no i oczywiÂcie dla prawdziwych "wampirˇw" s▒ koszulki. W woli przypomnienia informujemy, ┐e Centrum Krwiodawstwa wydaje zwolnienia z zaj੠w tych w│aÂnie dniach.
Zainteresowany? Zajrzyj na www.wampiriada.info oraz www.nzs.szczecin.pl i dowiedz siŕ wiŕcej.
2013-05-13
"ideAGORA - absolwenci kapita│em spo│ecznym uczelni"

Maj▒c na uwadze wartoŠ jak▒ dla szkˇ│ stanowi▒ kontakty z absolwentami, Collegium Mazowia realizuje projekt „Model kszta│cenia przez ca│e ┐ycie w oparciu o trwa│▒ relacjŕ z uczelni▒: „ideAGORA - absolwenci kapita│em spo│ecznym uczelni”.
Zwracamy siŕ z proÂb▒ do studentˇw i absolwentˇw o udzia│ w badaniu prowadzonym w ramach projektu, polegaj▒cym na wype│nieniu anonimowej ankiety elektronicznej.
Ankiety dostŕpne s▒ na stronie:
http://www.ideagora.mazovia.edu.pl/aktualnosci/zabierz-glos-w-dyskusji-wypelnij-ankiete

2013-05-13
Miŕdzynarodowe seminarium praktycznej edukacji finansowej 20 maja (poniedzia│ek) 2013 - US WZIEU, s. 010
Katedra BankowoÂci i Finansˇw Porˇwnawczych Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego serdecznie zaprasza do udzia│u w miŕdzynarodowym seminarium praktycznej edukacji finansowej.
Pierwsza strona ulotki
Druga strona ulotki
2013-05-10
Po spotkaniu "MEET PROJECT MANAGER"
6 maja br. na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug odby│o siŕ spotkanie Meet Project Manager zorganizowane przez Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug (KOiZ, KEI) oraz KN Zarz▒dzania Projektami "Project", Zachodniopomorsk▒ Grupŕ Regionalna IPMA oraz PMI. Tematem spotkania by│y zwinne metody zarz▒dzania projektami - Agile Project Management Prelegentem by│ Pan Micha│ R▒czka - wyk│adowca na WSB w Poznaniu, kierownik IT Governance i AgilePMO w Grupie Allegro.
wiŕcej
2013-05-10
Ekonomia z Mistrzem Žwiata w Brazylijskim Jiu-Jitsu
Mi│o nam poinformowaŠ, ┐e pracownik naszego wydzia│u - mgr Marcin Janowski zdoby│ tytu│ Mistrza Žwiata federacji NAGA w Brazylijskim Jiu-Jitsu, w kategorii Masters Brown / Black Belt Super Heavy.
wiŕcej
2013-05-08
Po│▒cz pracŕ naukow▒ z biznesem! Zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Dr Marcin Hundert oraz dr Karolina Drela zapraszaj▒ pracownikˇw naszego wydzia│u na spotkanie informacyjne dotycz▒ce projektu Matrix.
Model Adaptacyjnego Transferu Rozwi▒za˝ Innowacyjnych i Eksperckich MATRIX ma za zadanie wzmocniŠ wspˇ│pracŕ przedsiŕbiorcˇw z sektorem nauki.
Spotkanie odbŕdzie siŕ we wtorek 14.05.2013 o godz. 10.30 w sali 624.
Ju┐ dzi za│ˇ┐ swoje konto na platformie i pochwal siŕ swoimi naukowymi osi▒gniŕciami. Szczegˇ│y w ulotce.
2013-05-07
Ekonom Party vol.10 $ Wspˇlna zabawa wydzia│ˇw ekonomicznych : Cukrowa, Mickiewicza i »o│nierska
Rezerwujcie czas. Najlepsza impreza, dwa najlepiej bawi▒ce siŕ Wydzia│y Uniwersytetu Szczeci˝skiego: Wydzia│ Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzania, Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug oraz dodatkowo Wydzia│ Ekonomiczny ZUT.
wiŕcej
2013-05-07
Harmonogram przydzia│u miejsc w Domach Studenckich US
Harmonogram postŕpowania kwalifikacyjnego dotycz▒cego przydzia│u miejsc oraz rozdzia│u pokojˇw w domach studenckich na rok akademicki 2013/2014 dostŕpny tutaj.
2013-05-07
Žwiŕto Uniwersytetu Szczeci˝skiego
JM Rektor Uniwersytetu Szczeci˝skiego ma zaszczyt zaprosiŠ na Âwiŕto Uniwersytetu Szczeci˝skiego.
wiŕcej
2013-05-07
ABK US zaprasza wszystkich zainteresowanych prac▒, praktykami lub sta┐ami do udzia│u w Studenckiej Gie│dzie Pracy organizowanej w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI - Lider przysz│oÂci".
Uczestnicy Studenckiej Gie│dy Pracy bŕd▒ mieli okazjŕ spotkaŠ siŕ z przedstawicielami firm i instytucji z naszego regionu, poznaŠ aktualne trendy na rynku pracy oraz oczekiwania stawiane przez potencjalnych pracodawcˇw.
wiŕcej
2013-05-06
South Baltic Training Programme - zaprasza do przesy│ania zg│osze˝ na zagraniczne praktyki!
Celem projektu SBTP jest umo┐liwienie wspˇ│pracy kszta│c▒cych siŕ zawodowo studentˇw z dopasowanymi do ich specyfiki firmami z innych krajˇw bior▒cych udzia│ w projekcie.

Obecnie przygotowywany jest kolejny cykl wymian, ktˇry obejmie uczestnikˇw z Niemiec, Litwy, Szwecji oraz Polski.
wiŕcej
2013-04-30
Akademickie Biuro Karier US wraz z Biurem ds. Osˇb Niepe│nosprawnych US zaprasza na kolejny warsztat organizowany w ramach projektu "Tacy sami".
MyÂlisz, ┐e niepe│nosprawnoŠ Ciebie nie dotyczy? »e nie ma wokˇ│ Ciebie osˇb, ktˇre siŕ z tym borykaj▒? Nic bardziej mylnego!
wiŕcej
2013-04-30
Spotkanie Meet Project Managers
Spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA oraz sympatykˇw zarz▒dzania projektami "Agile Project Management - co w tym jest?"

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska wraz z Katedr▒ Organizacji i Zarz▒dzania Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego oraz PMI (Project Management Institiute Poland Chapter) serdecznie zapraszaj▒ na spotkanie dotycz▒ce zwinnych metodyk zarz▒dzania projektami.
wiŕcej
2013-04-26
PRAKTYKANT DS. BUDOWY BAZ CZASOPISM I KSIí»EK NAUKOWYCH
Versita (www.versita.com) to czo│owy wydawca czasopism naukowych w modelu Open Access, cz੠miŕdzynarodowego wydawnictwa - de Gruyter (www.degruyter.com). W zwi▒zku z szybkim rozwojem naszych programˇw wydawniczych, poszukujemy kandydatˇw na stanowisko: praktykant ds. budowy baz czasopism i ksi▒┐ek naukowych.
wiŕcej
2013-04-22
We wtorek 23.04.2013 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug zagoszcz▒ dwie firmy TPA Horwath oraz AmRest Poland.
Chŕtnych studentˇw zapraszamy na darmowy warsztat: Doradca podatkowy a wartoŠ dodana w przedsiŕbiorstwie. Optymalizacje podatkowe. + case study do wygrania nagrody - TPA Horwath (sala 218 WZIEU godz. 12.00)
wiŕcej
2013-04-19
"Spo│eczna odpowiedzialnoŠ przedsiŕbiorstw sektora TSL w Polsce- diagnoza i przysz│e wyzwania"

Ko│o Naukowe LogUS, dzia│aj▒ce przy Katedrze Logistyki Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego zaprasza do wziŕcia udzia│u w warsztatach naukowych, przy Konferencji Naukowej "Spo│eczna odpowiedzialnoŠ przedsiŕbiorstw sektora TSL w Polsce- diagnoza i przysz│e wyzwania"
wiŕcej
2013-04-19
PROGRAM PREWENCYJNY "STUDENT"
W maju br. rusza Program Prewencyjny "Student", ktˇrego jednym z celˇw jest podniesienie ÂwiadomoÂci studentˇw uczelni wy┐szych w zakresie negatywnych skutkˇw zjawiska przestŕpczoÂci ubezpieczeniowej.
wiŕcej
2013-04-18
Samorz▒d studencki zaprasza na bal !
Serdecznie zapraszamy na Bal US, ktˇry rozpocznie siŕ o godz. 20:00 w klubie The Liquid (ul. Boh. Warszawy 34/35). Dzisiejszego wieczoru wrŕczona bŕdzie statuetka Mentora Wydzia│u, ktˇrym decyzj▒ studentˇw zosta│ dr Rafa│ Klˇska. W zwi▒zku z tym zachŕcamy do udzia│u w uroczystoÂci.

https://www.facebook.com/events/133067926876488/?fref=ts
2013-04-18
Geovita SA poszukuje studentek i studentˇw, ktˇrzy bŕd▒ chcieli zdobyŠ doÂwiadczenie w pracy, jako animatorzy czasu wolnego dzieci i m│odzie┐y w naszych oÂrodkach w okresie wakacyjnym
Poszukiwane s▒ osoby otwarte, myÂl▒ce pozytywnie, chc▒ce zdobyŠ ciekawe doÂwiadczenie w renomowanej firmie oraz posiadaj▒ce doÂwiadczenie zwi▒zane z animacj▒ czasu wolnego dzieci i m│odzie┐y i/lub doÂwiadczenie zdobyte w organizacjach pozarz▒dowych i/lub przy organizacji rˇ┐nych imprez.
wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.