Jeste 15994452 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302709 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59   - nastŕpna >>>

2013-07-19
Koszty i ceny w transporcie.Aspekty teoretyczne i praktyczne
Pragniemy poinformowaŠ, ┐e w dniu 2 grudnia 2013 r. (poniedzia│ek) odbŕdzie siŕ na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego seminarium naukowe.

Wiŕcej informacji na stronie
2013-07-17
Szczeci˝ski uczony wyrˇ┐niony
Doktor Robert Rumi˝ski, adiunkt w Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, zosta│ nominowany do Rady Nadzorczej Fulbright Association. FA to stowarzyszenie wspieraj▒ce stypendystˇw presti┐owego Programu Fulbrighta.
wiŕcej
2013-07-16
Sesja zdjŕciowa

Zapraszamy!!!
Do sesji zdjŕciowej!!!
Szukamy chŕtnych do wziŕcia udzia│u w sesji zdjŕciowej WZiEU. Zdjŕcia bŕd▒ wykorzystywane do materia│ˇw promocyjnych wydzia│u i Service Inter-Lab. Zachŕcamy, zapraszamy. Kontakt z biurem promocji - promocja@wzieu.pl b▒d╝ pod nr tel. 914443122
Wszyscy mile widziani

2013-06-28
Szczeci˝ski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. og│asza konkurs na stanowisko telemarketerˇw w bardzo ciekawym projekcie.
Telemarketerzy zostan▒ zatrudnieni na umowŕ - zlecenie w wymiarze 90 godzin w miesi▒cu w okresie od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r.
wiŕcej
2013-06-19
Globalne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki i biznesu - wyk│ad
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wyk│ad prof. Grzegorza Ko│odki nt. Globalne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki i biznesu, ktˇry rozpocznie siŕ 20 czerwca (czwartek), o godzinie 12.00 w sali 010 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego.
2013-06-18
Monitorowanie karier zawodowych absolwentˇw - o co chodzi?
Sko˝czy│e studia? Teraz Ty wystaw ocenŕ Uniwersytetowi. Co Ci siŕ nie podoba│o, co nale┐y zmieniŠ? Podziel siŕ swoj▒ opini▒ na temat jakoÂci nauczania na US! Masz wp│yw na zmianŕ programˇw kszta│cenia.
wiŕcej
2013-06-07
OgˇlnoÂwiatowe Sympozjum Regulatorˇw w Polsce
Urz▒d Komunikacji Elektronicznej organizuje na pocz▒tku lipca (2- 5 lipca br.) miŕdzynarodowe spotkanie pod auspicjami Miŕdzynarodowego Zwi▒zku Telekomunikacyjnego - Žwiatowe Sympozjum dla Regulatorˇw GSR13 (Global Symposium for Regulators). Obecnie UKE prowadzi dzia│ania, aby zachŕciŠ studentˇw uczelni wy┐szych do udzia│u przy organizacji GSR13. Studenci mog▒ w ten sposˇb zaliczyŠ praktyki, ktˇre s▒ wymagane podczas studiˇw.
Wiŕcej informacji tutaj
2013-06-05
Seminarium naukowe Katedry Systemˇw i Polityki Transportowej: Koszty i ceny w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne
Pragniemy poinformowaŠ, ┐e w dniu 2 grudnia 2013 r. (pon.) odbŕdzie siŕ na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego seminarium naukowe " Koszty i ceny w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne " oprganizowane przez Katedrŕ Systemˇw i Polityki Transportowej
wiŕcej
2013-06-05
Rozwˇj spo│eczny i zawodowy osˇb niepe│nosprawnych
Zapraszamy na warsztat pt. "Rozwˇj spo│eczny i zawodowy osˇb niepe│nosprawnych", organizowany przez ABK US w ramach projektu "Tacy sami", wspˇ│finansowanego przez Fundacjŕ Banku Zachodniego WBK oraz Firmŕ DGS Sp. z o.o.
wiŕcej
2013-06-03
Kurs jŕzyka migowego - rekrutacja
Serdecznie zapraszamy do udzia│u w kursie jŕzyka migowego organizowanym przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego w ramach projektu "Tacy sami" wspˇ│finansowanego przez Fundacjŕ Banku Zachodniego WBK oraz Firmŕ DGS.
Rekrutacja prowadzona bŕdzie w dniach 5-11 czerwca 2013 r. w godz. 9.00 - 15.00.
wiŕcej
2013-06-03
Wakacyjne praktyki z castoram▒

Castorama wraz z Katedr▒ Logistyki Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug serdecznie zapraszaj▒ wszystkich studentˇw do podjŕcia praktyk studenckich z zakresu logistyki. Szczegˇlnie zapraszamy studentˇw kierunku "Logistyka", ktˇrzy maj▒ obowi▒zek odbycia praktyk zawodowych w czasie trwania studiˇw. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbŕdzie siŕ dnia 6 czerwca 2013 o godzinie 13.15 w sali 002.
Plakat
2013-05-29
Seminarium dla studentˇw i absolwentˇw pt. "Dzie˝ dobry biznes" odby│o siŕ w Szczecinie
22 maja 2013 r. na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego odby│o siŕ czwarte seminarium z cyklu "Dzie˝ dobry biznes" promuj▒ce inicjatywŕ JEREMIE wÂrˇd zachodniopomorskich studentˇw i absolwentˇw. Organizatorem spotkania by│ Bank Gospodarstwa Krajowego, pe│ni▒cy rolŕ Menad┐era Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Uniwersytet Szczeci˝ski.

Wiŕcej informacji tutaj
2013-05-27
Trwa rekrutacja na zagraniczne praktyki! - South Baltic Training Programme
Celem projektu SBTP jest umo┐liwienie wspˇ│pracy kszta│c▒cych siŕ zawodowo studentˇw z dopasowanymi do ich specyfiki firmami z innych krajˇw bior▒cych udzia│ w projekcie.
Obecnie przygotowywany jest kolejny cykl wymian, ktˇry obejmie uczestnikˇw z Niemiec, Litwy, Szwecji oraz Polski.
W zwi▒zku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich studentˇw studiˇw licencjackich do przesy│ania zg│osze˝ do udzia│u w Projekcie oraz wyjazdu na praktykŕ zagraniczn▒.
wiŕcej
2013-05-24
Szukasz pracy na wakacje? Zamiast tego za│ˇ┐ w│asny biznes!
Podstaw▒ wizji przysz│oÂci jest ÂwiadomoŠ i przekonanie, ┐e potrzebna jest nowa jakoŠ wspierania przedsiŕbiorczoÂci w Polsce, poprzez pomoc w zak│adaniu i rozwoju ma│ych i Ârednich firm oraz tworzeniu innowacyjnych pomys│ˇw biznesowych maj▒cych stanowiŠ przewagŕ konkurencyjn▒ polskiej gospodarki.
wiŕcej
2013-05-23
Seminarium z Markiem Zuberem

Zespˇ│ projektu ,,UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI - Lider przysz│oÂci" serdecznie zaprasza na seminarium, ktˇre wyg│osi Marek Zuber, znany ekonomista, analityk rynkˇw finansowych i sta│y ekspert TVN CNBC.
Spotkanie odbŕdzie siŕ 27 maja 2013 r. o godzinie 9:00 w Auli Wydzia│u Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczeci˝skiego przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie - (91) 444 11 42 lub mailowo na adres katarzyna.jezewska@univ.szczecin.pl, celem rezerwacji miejsc.
Serdecznie zapraszamy!
2013-05-22
Zaproszenia na spotnienie, organizowane przez Akademickie Biuro karier US wraz z pracownikami Wojewˇdzkiego Urzŕdu Pracy w Szczecinie, nt. sieci EURES
Je┐eli chcesz pracowaŠ w jednym z Pa˝stw Unii Europejskiej, np. w Niemczech, przyjd╝ na spotkanie nt. sieci EURES, organizowane 28 maja 2013 r. przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego wraz z Wojewˇdzkim Urzŕdem Pracy w Szczecinie!!
wiŕcej
2013-05-21
Profesor Balcerowicz na US - wyk│ad odwo│any

Z przykroÂci▒ informujemy, ┐e z przyczyn niezale┐nych od US wyk│ad planowany w dniu 21 maja nie odbŕdzie siŕ.

2013-05-20
Rekrutacja na miŕdzynarodowe programy praktyk Global Citizen i Global Talents
AIESEC daje szanse studentom szczeci˝skich uczelni wy┐szych na pozyskania niezbŕdnego doÂwiadczenia w pracy z lud╝mi, zdobycia miŕdzynarodowego doÂwiadczenia, ktˇre bŕdzie procentowa│o w zawodowym ┐yciu. Niezapomniane wakacje oraz p│atne, profesjonalne praktyki w jednym ze 112 krajˇw na ca│ym Âwiecie? Tak! Z programami Global Citizen oraz Global Talents jest to │atwiejsze ni┐ myÂlisz!
2013-05-20
Spotkanie z przedstawicielami Firmy Genpact na US
Genpact to Âwiatowy lider w bran┐y business services & technology solutions. Dzia│amy od ponad 10 lat, zatrudniaj▒c ponad 60,500 pracownikˇw na ca│ym Âwiecie. Zarz▒dzamy procesami dla wielu przedsiŕbiorstw, Âwiadcz▒c us│ugi w zakresie: Finansˇw i KsiŕgowoÂci, Windykacji, Obs│ugi Klienta, Zakupˇw i Logistyki, Analizy Finansowej jak i Technologii Informatycznych.
wiŕcej
2013-05-15
"Dzie˝ dobry biznes" - seminarium
Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menad┐er Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Uniwersytet Szczeci˝ski serdecznie zapraszaj▒ na seminarium dla studentˇw i absolwentˇw pt. "Dzie˝ dobry biznes". Konferencja odbŕdzie siŕ 22 maja 2013 r. w godz. 10.00 - 14.00 w Auli im. Profesora Adama Szewczuka, na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego.

Wiŕcej informacji tutaj
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.