Jeste 15994356 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302612 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58   - nastŕpna >>>

2013-10-01
Sekcja bryd┐owa AZS na Uniwersytecie Szczeci˝skiem
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Uczymy od podstaw - szkolimy ekspertˇw

Plakat
2013-09-26
BEZPúATNE WARSZTATY DLA STUDENTËW UNIWERSYTETU SZCZECIĐSKIEGO
Rusza kolejna edycja bezp│atnych warsztatˇw organizowanych w ramach projektu ,,UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI - Lider przysz│oÂci" .

Tematyka spotka˝ zosta│a dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwa˝ pracodawcˇw.
wiŕcej
2013-09-25
Konkurs "Ekonomia i Satyra" Informacje dot. wy│onienia zwyciŕzcˇw - zmiana terminu
Pierwszy zwyciŕzca - nagroda jury
Informujemy, ┐e w zwi▒zku z du┐▒ liczb▒ prac nades│anych na Konkurs "Ekonomia i Satyra" oraz wysokim poziomem merytorycznym i artystycznym zg│oszonych rysunkˇw, termin wy│onienia przez jury pierwszego zwyciŕzcy zostaje przeniesiony na 11.10.2013r.

Drugi zwyciŕzca - nagroda internautˇw
Niebawem prace zostan▒ zaprezentowane na stronie internetowej www.wzieu.pl , gdzie drugiego zwyciŕzcŕ wybior▒ internauci.
2013-09-23
Ju┐ w t▒ Ârodŕ (25.09.) wystawa prac zg│oszonych do Konkursu "Ekonomia i Satyra".


Jest to znakomita okazja do obserwacji i dyskusji na temat ekonomii w otaczaj▒cej nas codziennoÂci. Szczegˇ│y tutaj.
2013-09-17
Miŕdzynarodowy Program Praktyk "Global Talents"
Zbli┐a siŕ nowy rok akademicki, a Ty przegl▒dasz oferty pracy i zastanawiasz siŕ czy pusta rubryka "doÂwiadczenie zawodowe" powinna ju┐ teraz Ciŕ martwiŠ? JeÂli tak, czas to zmieniŠ!

Nie zwlekaj i aplikuj na praktyki z Global Talents!
wiŕcej
2013-09-16
Dzie˝ adaptacyjny
Dnia 27 wrzeÂnia na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug odbŕdzie siŕ Dzie˝ Adaptacyjny.
wiŕcej
2013-09-16
Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014
UroczystoŠ odbŕdzie siŕ 1 pa╝dziernika 2013 r. o godz. 11.00 w auli uniwersyteckiej przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie (dojazd)

Wiŕcej informacji na stronie Uniwersytetu Szczeci˝skiego
2013-09-12
Stypendia naukowego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentˇw i doktorantˇw
Uprzejmie informujŕ, ┐e na stronie internetowej BIP Urzŕdu Miasta Szczecin zamieszczone zosta│y informacje dotycz▒ce stypendium naukowego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentˇw i doktorantˇw. Poni┐ej przesy│am link.

Wiŕcej informacji na stronie http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp
2013-09-11
IV Wystawa Krewetek i Akwariˇw oraz I Mistrzostwa Polski Krewetek Akwariowych
W dniach 27-29 wrzeÂnia 2013 r. na terenie Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8 z udzia│em grupy niezrzeszonych zachodniopomorskich wielbicieli akwarystyki odbŕdzie siŕ w Szczecinie IV Wystawa Krewetek i Akwariˇw oraz I Mistrzostwa Polski Krewetek Akwariowych
wiŕcej
2013-09-11
Zrˇwnowa┐ony rozwˇj regionalny - konferencja: Wise│ka, 4 pa╝dziernik 2013 r.
W dniu 4 pa╝dziernika 2013 roku w Wise│ce odbŕdzie siŕ wyj▒tkowa konferencja bŕd▒ca prezentacj▒ naukow▒ wraz z dyskusj▒ o zrˇwnowa┐anym rozwoju regionu oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarˇw Rybackich. Konferencja goÂciŠ bŕdzie uczestnikˇw z Urzŕdu Marsza│kowskiego Wojewˇdztwa Zachodniopomorskiego, jak i przedstawicieli Uczelni Wy┐szych. Wydarzenie to bŕdzie wyj▒tkow▒ okazj▒ do dyskusji nad przysz│oÂci▒ regionu, szczegˇlnie w kontekÂcie obszarˇw rybackich.
wiŕcej
2013-09-10
Konkurs Biura Informacji Kredytowej
Jeszcze tylko kilka tygodni pozostaje na zg│oszenie siŕ do II edycji konkursu "Informacja w procesie zarz▒dzania ryzykiem", organizowanego przez Biuro Informacji Kredytowej. Mog▒ wzi▒Š w nim udzia│ autorzy prac naukowych obronionych w roku akademickim 2012/2013, zarˇwno magisterskich, jak i doktorskich. Szczegˇ│y >>>
2013-09-06
Budowanie sieci IPMA w regionach - Pobierowo, 20-22 wrzeÂnia 2013 r.
W dniach 20-22 wrzeÂnia 2013 r. odbŕd▒ siŕ w Pobierowie odbŕd▒ siŕ Regionalne Warsztaty Zarz▒dzania Projektami "Budowanie sieci IPMA w regionach". W imieniu organizatorˇw, Grup Regionalnych IPMA - DolnoÂl▒skiej, Mazowieckiej, Pomorskiej, Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej oraz Katedry Organizacji i Zarz▒dzania Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego zapraszamy do wziŕcia w nich udzia│u.
wiŕcej
2013-09-04
Biuro Informacji kredytowej - p│atne praktyki
W oparciu o nasz▒ wspˇ│pracŕ w ramach projektu NZB informujŕ, ┐e istnieje mo┐liwoŠ odbycia p│atnych praktyk w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
wiŕcej
2013-09-02
KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY - aktualizacja regulaminu
RYSUJESZ? PRËBUJESZ RYSOWAĂ? Przy tym interesujesz siŕ otaczaj▒c▒ nas ekonomi▒ i jej wp│ywem na ┐ycie codzienne? Zapraszamy Ciŕ do udzia│u w konkursie na rysunek satyryczny o tematyce ekonomicznej.
wiŕcej
2013-08-28
"Wsparcie dla biznesu - fundusze UE i us│ugi punktu konsultacyjnego KSU"
Uniwersytet Szczeci˝ski oraz Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszaj▒ na spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt.: "Wsparcie dla biznesu - fundusze UE i us│ugi punktu konsultacyjnego KSU"; poÂwiŕcone udzielaniu wsparcia finansowo-merytorycznego dla przedsiŕbiorcˇw.

Wiŕcej informacji tutaj
2013-08-28
Europejska Akademia Dyplomacji z dum▒ og│asza nabˇr do X edycji rocznego programu dyplomatycznego
Akademia M│odych Dyplomatˇw (AMD) to pierwszy w Polsce, unikatowy program, oparty na autorskiej metodzie nauczania, przygotowuj▒cy do pracy w polskiej s│u┐bie zagranicznej i cywilnej, instytucjach europejskich oraz organizacjach miŕdzynarodowych. Przeznaczony dla studentˇw ostatnich lat studiˇw oraz m│odych absolwentˇw.
wiŕcej
2013-08-26
Sierpniowy nabˇr artyku│ˇw do czasopisma naukowego ,,StRuNa - Biuletyn M│odych Naukowcˇw" ju┐ trwa!
,,StRuNa" jest ogˇlnopolskim (niezwi▒zanym z ┐adn▒ uczelni▒), niezale┐nym (wydawanym przez organizacjŕ pozarz▒dow▒) drukowanym czasopismem naukowym (ISSN 2299-3088). Celem prowadzonego naboru jest umo┐liwienie najm│odszym przedstawicielom spo│ecznoÂci akademickiej opublikowania artyku│ˇw mog▒cych wnieŠ wk│ad w rozwˇj nauki.
wiŕcej
2013-08-21
Test Widzy z Europejskiego Funduszu Spo│ecznego
Regionalny OÂrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie z Wojewˇdzkim Urzŕdem Pracy w Szczecinie i Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego zapraszaj▒ uczniˇw szkˇ│ ponadgimnazjalnych i studentˇw do udzia│u w Konkursie - Test Wiedzy o Europejskim Funduszu Spo│ecznym.
wiŕcej
2013-07-30
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego zaprasza do udzia│u w XVII Edycji Miŕdzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajˇw Europy Žrodkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Obecna edycja Programu, tak jak i ubieg│oroczna, uzyska│a Patronat Ministra Žrodowiska. Program stypendialny umo┐liwia odbycie zawodowego b▒d╝ naukowego sta┐u w Niemczech.
Podczas stypendium mo┐na zrealizowaŠ zaproponowany przez siebie projekt badawczy dotycz▒cy ochrony Ârodowiska w Polsce lub w Niemczech. Sta┐ mo┐na odbyŠ na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiŕbiorstwach, instytutach badawczych, urzŕdach, organizacjach pozarz▒dowych, centrach badawczo - biznesowych itp.

Szczegˇ│y >>>
2013-07-25
Letni obˇz jŕzyka angielskiego i przedsiŕbiorczoÂci - Liberty English Camp
Obˇz │▒czy doskonalenie jŕzyka angielskiego z nauk▒ ekonomii wolnorynkowej oraz warsztatami biznesowymi. W tym roku obˇz odbŕdzie siŕ w dniach 8-13 wrzeÂnia w Ponikwii, gˇrskiej miejscowoÂci po│o┐onej tu┐ obok Wadowic.
Organizatorem Liberty English Camp jest Fundacja WolnoÂci i PrzedsiŕbiorczoÂci oraz ameryka˝ski Language of Liberty Institute, organizuj▒cy podobne wydarzenia na ca│ym Âwiecie, m.in. w Armenii, Gruzji, Nigerii, S│owacji czy S│owenii.

Czytaj wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.