Jeste 15994254 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302510 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57   - nastŕpna >>>

2013-10-18
BoÂnia i Hercegowina - ba│ka˝ski kocio│
wiŕcej
2013-10-17
Dzie˝ z technologi▒ Apple

Liczne prezentacje, warsztaty i konkursy z nagrodami oraz spotkanie z goÂciem specjalnym - to atrakcje Dnia z technologi▒ Apple, organizowanego przez firmŕ iTerra na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US.
wiŕcej
2013-10-17
Rozstrzygniŕcie konkurus - przypomnienie
Zwyciŕzcy Konkursu na rysunek satyryczny "Ekonomia i Satyra" (2 nagrody g│ˇwne i 2 wyrˇ┐nienia), ktˇrzy nie otrzymali wiadomoÂci od Organizatora dn. 16.10.2013r. proszeni s▒ o kontakt z Biurem Informacji i Promocji WZiEU - promocja@wzieu.pl
2013-10-16
Rozstrzygniŕcie Konkursu "Ekonomia i Satyra"!
Wszystkim, ktˇrzy przys│ali nam swoje prace dziŕkujemy za pomys│owoŠ i zaanga┐owanie. Rysunki stworzy│y piŕkn▒, intryguj▒c▒ wystawŕ. ChcieliÂmy poznaŠ Wasze spojrzenia na otaczaj▒c▒ ekonomiŕ trochŕ w krzywym zwierciadle. To siŕ uda│o! MieliÂmy trudne zadanie przy wyborze tych najlepszych (naszym zdaniem) prac.
wiŕcej
2013-10-16
Akademia M│odych Dyplomatˇw
Akademia M│odych Dyplomatˇw (AMD) to pierwszy w Polsce, unikatowy program, oparty na autorskiej metodzie nauczania, przygotowuj▒cy do pracy w polskiej s│u┐bie zagranicznej i cywilnej, instytucjach europejskich oraz organizacjach miŕdzynarodowych. Przeznaczony dla studentˇw ostatnich lat studiˇw oraz m│odych absolwentˇw.
AMD posiada akredytacjŕ Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Aplikuj teraz
2013-10-16
Wydzia│owa Rada Samorz▒du Studenckiego informuje, ┐e rozpocz▒│ siŕ nabˇr uzupe│niaj▒cy.
Jeste kreatywny? Chcesz reprezentowaŠ spo│ecznoŠ studenck▒? Masz g│owŕ pe│n▒ ciekawych pomys│ˇw? Znasz siŕ na prowadzeniu strony internetowej? A mo┐e jeste grafikiem? Zg│o siŕ do nas ju┐ dzi !!! Czekamy w│aÂnie na Ciebie!
Zainteresowani studenci proszeni s▒ o sk│adanie wniosku do dnia 31.10.2013 r. do Komisji Rewizyjnej od pn do pt w godzinach 12:00-13:30 w biurze Samorz▒du Studenckiego ul. Malczewskiego 10/12 pok. 130 lub w biurze Samorz▒du w budynku Wzieu pok. 938. Kandydaturŕ nale┐y poprzeŠ w│asnorŕcznym podpisem.
2013-10-15
BRing. Nauki spo│eczne dla gospodarki
Wy┐sza Szko│a Europejska im. ks. Jˇzefa Tischnera realizuje obecnie projekt "BRing. Nauki spo│eczne dla gospodarki" skierowany do naukowcˇw reprezentuj▒cych szeroko pojmowane nauki spo│eczne (m.in. socjologiŕ, psychologiŕ, pedagogikŕ, ekonomiŕ, politologiŕ), zatrudnionych w szko│ach wy┐szych, instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN.
wiŕcej
2013-10-15
Profesor Leszek Balcerowicz w Szczecinie (Âroda, 30 pa╝dziernika)
Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprasza na wyk│ad otwarty prof. Leszka Balcerowicza "Odkrywaj▒c wolnoŠ", ktˇry odbŕdzie siŕ w godzinach 11:00 - 12:30 na Uniwersytecie Szczeci˝skim w Auli Nowej Wydzia│u Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzania US, ul. Mickiewicza 64.
wiŕcej
2013-10-15
Og│oszenie wynikˇw Konkursu Ekonomia i Satyra ju┐ jutro!
Przypominamy - mamy 2 kategorie: nagroda JURY i nagroda INTERNAUTËW.
2013-10-14
Bezp│atny kurs jŕzyka niemieckiego przygotowuj▒cy do pracy w CALL CENTER.
Rozpoczŕcie kursu: 21.10.2013
Czas trwania: 1 miesi▒c (90 godzin zaj੠+ 10 godzin wizyt studyjnych w CALL CENTER).
Kurs bŕdzie realizowany na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug.
Zg│oszenia przyjmuje: Dziekanat ds. studenckich
2013-10-14
Informacja o rekrutacji do Ko│a Naukowego PROJECT
Ko│o Naukowe Zarz▒dzania Projektami PROJECT zaprasza na spotkania rekrutacyjne. Szukamy studentˇw, ktˇrzy chc▒ zdobyŠ doÂwiadczenie, pog│ŕbiŠ wiedzŕ zwi▒zan▒ z Project managementem, a tak┐e poznaŠ ciekawych ludzi i trochŕ siŕ przy okazji zabawiŠ.
wiŕcej
2013-10-07
Konkurs "Ekonomia i Satyra" - internauci Wybierajcie!

Najbardziej lubiany rysunek WYGRA! :) LubiŠ mo┐na do woli ;)

Kto jeszcze nie s│ysza│ o naszym Konkursie - przypominamy
http://www.wzieu.pl/?y=900&numer=712

2 nagrody, 2 zwyciŕzcˇw :
- jedn▒ przyzna Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytet Szczeci˝ski [WZiEU] ju┐ 15 pa╝dziernika
- drug▒ przyznajecie Wy!
G│osujecie do ko˝ca listopada!

RYSUNKI ZNAJDZIECIE NA FACEBOOK.COM/WZIEU !
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620216128017881.1073741834.213777228661775&type=3

2013-10-04
Szkolenie adaptacyjne ,,StartUS - Miasto, Uczelnia, Kariera"
9 pa╝dziernika 2013 r. odbŕdzie siŕ III edycja studenckiego szkolenia adaptacyjnego "StartUS - Miasto, Uczelnia, Kariera" zorganizowanego dla studentˇw I roku Uniwersytetu Szczeci˝skiego w ramach projektu ,,UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI - Lider przysz│oÂci".
wiŕcej
2013-10-04
Wiedza on-line
Z przyjemnoÂci▒ informujemy, ┐e Uniwersytet Szczeci˝ski bierze udzia│ w programie Zwi▒zku Bankˇw Polskich pt. "Wiedza on-line". ZBP bezp│atnie udostŕpnia wszystkim studentom i nauczycielom akademickim elektroniczne wersje wiod▒cych pism fachowych[..]
wiŕcej
2013-10-03
Test wiedzy o Europejskim Funduszu Spo│ecznym
Regionalny OÂrodek EFS w Szczecinie wraz z Wojewˇdzkim Urzŕdem Pracy w Szczecinie oraz Uniwersytetem Szczeci˝skim - Wydzia│em Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, zaprasza uczniˇw szkˇ│ ponadgimnazjalnych funkcjonuj▒cych na terenie wojewˇdztwa zachodniopomorskiego oraz studentˇw studiˇw stacjonarnych i niestacjonarnych studiuj▒cych na uczelniach funkcjonuj▒cych na terenie wojewˇdztwa zachodniopomorskiego z wy│▒czeniem studentˇw studiˇw doktoranckich i studiˇw podyplomowych oraz studentˇw studiuj▒cych na kierunkach zwi▒zanych bezpoÂrednio z tematyk▒ Unii Europejskiej np. Europeistyka, Politologia lub podobne, do uczestnictwa w konkursie "Test wiedzy o Europejskim Funduszu Spo│ecznym" promuj▒cym Program Operacyjny Kapita│ Ludzki .
wiŕcej
2013-10-03
Ogarnij siŕ w BIZNESIE

Szukasz swojej Âcie┐ki rozwoju? Chcesz zdobyŠ doÂwiadczenie w zarz▒dzaniu, realnie wp│ywaŠ na zmianŕ mentalnoÂci ludzi m│odych i rozwijaŠ swoj▒ pasjŕ? Pragniesz prze┐yŠ Âwietn▒ przygodŕ w swoim ┐yciu z kreatywnymi i zaanga┐owanymi lud╝mi?
wiŕcej
2013-10-03
Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Szczeci˝skiego i ods│oniŕcie tablic pami▒tkowych Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Us│ug
Zdjŕcia dostŕpne tutaj
2013-10-03
Rok Akademicki ju┐ siŕ rozpocz▒│, jesie˝ za oknem, a Ty potrzebujesz zastrzyku pozytywnej energii? Nie traŠ czasu!
»ycie studenckie mo┐e byŠ owocne, tylko nie czekaj, zacznij dzia│aŠ od dziÂ! Chcesz pop│yn▒Š szlakiem "Szczeci˝skiej Wenecji" ? Prze┐yŠ niezpapomnian▒ imprezŕ w ,,Kafejerzy"? ZadbaŠ o swˇj rozwˇj duchowy na rekolekcjach? To tak na dobry pocz▒tek... Brzmi tajemniczo? Zapraszamy na nasz▒ stronŕ www.da.szczecin.pl
2013-10-02
Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014
wiŕcej
2013-10-01
Uwaga Dodatkowy termin rekrutacji !
Informacje dotycz▒ce dodatkowego naboru na studia stacjonarnie i niestacjonarne na WZiEU
wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.