Jeste 15994462 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302719 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56   - nastŕpna >>>

2013-11-14
Žwiatowy Tydzie˝ PrzedsiŕbiorczoÂci - GEW 2013.
Ju┐ w najbli┐szym tygodniu Akademicki Inkubator PrzedsiŕbiorczoÂci Uniwersytetu Szczeci˝skiego wraz z Wydzia│em Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzania Uniwersytetu Szczeci˝skiego realizowaŠ bŕdzie projekt "PrzedsiŕbiorczoŠ od przedszkola do seniora", w│▒czaj▒c siŕ w dzia│ania realizowane w Zachodniopomorskiem pod has│em "Bez w▒sa. Zmieniamy wizerunek przedsiŕbiorcy".
wiŕcej
2013-11-14
Žwiatowy Tydzie˝ PrzedsiŕbiorczoÂci
Žwiatowy Tydzie˝ PrzedsiŕbiorczoÂci to ogˇlnoÂwiatowa inicjatywa, ktˇrej celem jest promowanie przedsiŕbiorczoÂci wÂrˇd m│odzie┐y szkolnej i studentˇw. Przez jeden tydzie˝ (w tym roku w dniach 18-24 listopada br.) miliony m│odych ludzi na ca│ym Âwiecie bŕd▒ mia│y okazjŕ uczestniczyŠ w szkoleniach i spotkaniach z przedsiŕbiorcami, ktˇrzy odnieÂli biznesowy sukces.
wiŕcej
2013-11-13
Atom dla nauki
Zapraszamy studentˇw Uniwersytetu Szczeci˝skiego do udzia│u w kolejnym konkursie organizowanym w ramach programu wspˇ│pracy PGE EJ 1 z uczelniami wy┐szymi - "Atom dla nauki". Wiŕcej informacji tutaj.
2013-11-13
Warsztaty w ramach "Tygodnia dla biznesu i sukcesu"
Akademicki Inkubator PrzedsiŕbiorczoÂci US, Akademickie Biuro Karier US oraz Wydzia│ Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzenia US zapraszaj▒ do udzia│u w warsztatach organizowanych w ramach "Tygodnia dla biznesu i sukcesu", wspˇ│finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki, realizowanego podczas Europejskiego Tygodnia PrzedsiŕbiorczoÂci MŽP. Warsztaty organizowane bŕd▒ 25 i 26 listopada 2013 r. Szczegˇ│y >>>
2013-11-08
Studencie - wype│nij ankietŕ i wygraj nagrody!
Na naszej uczelni realizowane jest miŕdzynarodowe badanie przedsiŕbiorczoÂci studentˇw. WÂrˇd osˇb, ktˇre wezm▒ udzia│ w projekcie rozlosowane zostan▒ atrakcyjne nagrody. Wype│nienie ankiety zajmuje kilka minut.
wiŕcej
2013-11-08
Wybierz temat szkolenia!
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego w najbli┐szym czasie rozpocznie realizacjŕ cyklu spotka˝ dla studentˇw naszej Uczelni. Ich celem jest przybli┐enie studentom ogˇlnej wiedzy biznesowej, eksperci w danej dziedzinie podziel▒ siŕ swoj▒ wiedz▒ i doÂwiadczeniem.
wiŕcej
2013-11-07
Program Stypendialny Wimdu
Program Stypendialny Wimdu zosta│ stworzony w celu rozpoznania wÂrˇd studentˇw umiejŕtnoÂci, ktˇre s▒ niezbŕdne do zbudowania udanej kampanii marketingowej w szybko rozwijaj▒cej siŕ obecnie gospodarce Âwiatowej. Stypendium w wysokoÂci 1000 euro bŕdzie dostarczane co roku w lutym, by pomˇc najzdolniejszym studentom, ktˇrzy zainteresowani s▒ biznesem i marketingiem. Szczegˇ│y >>>
2013-11-07
Zapraszamy do udzia│u w badaniu ankietowym u-multirank.
Wystaw ocenŕ swojej Uczelni. We╝ udzia│ w I europejskim badaniu szkˇ│ wy┐szych U-Multirank.
Zapraszamy studentˇw Wydzia│u do udzia│u w I edycji europejskiego badania ankietowego szkˇ│ wy┐szych U-Multirank.
wiŕcej
2013-11-07
WYNIKI!!! Konkursu "Has│a dla SIL"
wiŕcej
2013-11-04
Co z t▒ marihuan▒?
Biuro ds. Osˇb Niepe│nosprawnych Uniwersytetu Szczeci˝skiego i Punkt Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Szczeci˝skiego przy wspˇ│pracy z Poradni▒ Profilaktyczno-Konsultacyjn▒ Stowarzyszenie MONAR w Szczecinie zapraszaj▒ na debatŕ Co z t▒ marihuan▒?
wiŕcej
2013-10-30
Miŕdzyuczelniane konwesatorium interdyscyplinarne.
W Ârodŕ - 6 listopada o godz.15.00 ,wprowadzenie do dyskusji "CO KOGNITYWISTYKA MA DO POWIEDZENIA O KOMUNIKACJI ?" zaprezentuje dr hab. Maciej Witek z Instytutu Filozofii (Zak│ad Filozofii Nauki ) Uniwersytetu Szczeci˝skiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
wiŕcej
2013-10-29
UWAGA!!! Zako˝czy│ siŕ I ETAP KONKURSU "HASúA DLA SIL". Ka┐dy wybiera jedno has│o, ktˇre najbardziej przypad│o mu do gustu.
Wybieramy na dwa sposoby:
a) poprzez facebook.com/wzieu - wpisuj▒c w komentarzu pod postem nr has│a
b) wysy│aj▒c wiadomoŠ na promocja@wzieu.pl z dopiskiem "Has│a dla SIL" i numerem has│a.
wiŕcej
2013-10-28
UWAGA STUDENCI !!!
Kwalifikacja na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia w ramach Programu ERASMUS na semestr letni roku akademickiego 2013/2014. Wiŕcej informacji w ulotce.
2013-10-28
Og│oszenie o naborze do pracy przy obs│udze wystaw "Fundacji Eureka" !
Zarz▒d Fundacji Eureka poszukuje studenta lub absolwenta uczelni wy┐szej do obs│ugi interaktywnych wystaw Fundacji. Wymagane jest przygotowanie zawodowe lub wykazanie umiejŕtnoÂci w zakresie wiedzy z nauk Âcis│ych, popularyzacji nauki, │atwoŠ w nawi▒zywaniu kontaktˇw z dzieŠmi i m│odzie┐▒. Przy selekcji kandydatˇw preferowane bŕd▒ osoby z bieg│▒ znajomoÂci▒ jŕzyka niemieckiego w mowie i piÂmie.
wiŕcej
2013-10-25
Uwaga
W dniu 31.10.2013 (czwartek) od godziny 14.00 zostaj▒ og│oszone "GODZINY DZIEKAĐSKIE" - wolne od zaj੠dydaktycznych.
2013-10-25
Wyniki Konkursu "Test wiedzy o EFS".
22 pa╝dziernika 2013 roku w siedzibie Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego w Szczecinie, zosta│ przeprowadzony Konkurs pn. "Test wiedzy o Europejskim Funduszu Spo│ecznym", a Komisja Konkursowa czuwa│a nad jego prawid│ow▒ organizacj▒ i przebiegiem.
wiŕcej
2013-10-22
Czy euro siŕ op│aca? Polska w perspektywie przyjŕcia wspˇlnej waluty.
Serdecznie zapraszamy na debatŕ pt.: "Czy euro siŕ op│aca? Polska w perspektywie przyjŕcia wspˇlnej waluty", ktˇra odbŕdzie siŕ w dniu 24 pa╝dziernika 2013 r., w Auli Uniwersytetu Szczeci˝skiego, Wydzia│ Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79 w Szczecinie o godz. 13:00. Udzia│ w debacie jest bezp│atny i otwarty dla wszystkich.
wiŕcej
2013-10-21
W dniach 20-22 wrzeÂnia 2013 r. w Pobierowie odby│y siŕ Regionalne Warsztaty Zarz▒dzania Projektami - budowanie sieci IPMA w regionach.
Warsztaty rozpoczŕ│y siŕ od ogniska integracyjnego oraz prezentacji poszczegˇlnych Grup Regionalnych: DolnoÂl▒skiej, Mazowieckiej, Pomorskiej, Wielkopolskiej oraz Zachodniopomorskiej.
wiŕcej
2013-10-18
Konkurs na najlepsz▒ pracŕ doktorsk▒ i magistersk▒
Do 1 grudnia br. trwa przyjmowanie zg│osze˝ prac doktorskich i magisterskich w 16. edycji naszego konkursu. Na zwyciŕzcˇw czekaj▒ atrakcyjne nagrody (przewidziane dla autorˇw i promotorˇw nagrodzonych prac oraz wydzia│ˇw, na ktˇrych zosta│y one obronione). Pula nagrˇd pieniŕ┐nych to 12 tys. z│.
wiŕcej
2013-10-18
Szanowni Absolwenci i Studenci Uniwersytetu Szczeci˝skiego
Uniwersytet Szczeci˝ski oraz Zwi▒zek Bankˇw Polskich (ZBP) serdecznie zapraszaj▒ wszystkich absolwentˇw i studentˇw o profilu bankowo- finansowym i ekonomicznym do przyst▒pienia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Egzamin ten organizowany jest w ramach Systemu Standardˇw Kwalifikacyjnych w BankowoÂci Polskiej.
wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.