Jeste 15994384 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302641 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55   - nastŕpna >>>

2013-12-09
KN EconomUS ma zaszczyt zaprosiŠ na III Miŕdzyuczelnian▒ Debatŕ Studenck▒ pod tytu│em Innowacje Spo│eczne i PrzedsiŕbiorczoŠ Spo│eczna
Debata odbŕdzie siŕ 11 grudnia 2013 roku na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w godzinach 10.00 - 14.00 w sali 216 przy ulicy »o│nierskiej 47.
wiŕcej
2013-12-06
"Moje prywatne opowiadania ko│ymskie" - to temat spotkania, na ktˇre zaprasza Szczeci˝ski Oddzia│ Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Bŕd▒ to refleksje, ale te┐ przede wszystkim zdjŕcia, z moich dwˇch podrˇ┐y (w 2011 r. i w 2013 r.) do miejsca mojego urodzenia oraz do │agrˇw ko│ymskich, w ktˇrych siedzia│ mˇj ojciec - zapowiada inicjator spotkania, prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt z Katedry Ekonomiki Przedsiŕbiorstw Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego.
wiŕcej
2013-12-06
Trendence Graduate Barometer 2014 - European Edition
Mamy niezwyk│▒ przyjemnoŠ zaprosiŠ Pa˝stwa do udzia│u w corocznym badaniu "trendence Graduate Barometer 2014 - European Edition". Wype│nienie ankiety internetowej nie jest skomplikowane i nie zajmie zbyt wiele czasu. Ankieta zawiera pytania dotycz▒ce poziomu zadowolenia studentˇw z przebiegu studiˇw i ich oczekiwa˝ wobec przysz│ej kariery zawodowej.
Osoby, ktˇre odpowiedz▒ na pytania wezm▒ rˇwnie┐ udzia│ w losowaniu atrakcyjnych nagrˇd.

Szczegˇ│y >>>
2013-12-05
THINK TANK
Multikulti w szczeci˝skim wydaniu! We╝ udzia│ w dyskusji w miŕdzynarodowym towarzystwie, podziel siŕ opiniami z mieszka˝cami innych krajˇw na temat najwiŕkszych problemˇw wystŕpuj▒cych w Polsce oraz poza ni▒. Sprawd╝, jak wygl▒da sytuacja w innych pa˝stwach. Obok tego spotkania nie mo┐esz przejŠ obojŕtny!
wiŕcej
2013-12-05
Konkurs na pracŕ dyplomow▒
Zapraszamy do wziŕcia udzia│u w konkursach: Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepsz▒ pracŕ naukow▒ zastosowaniem komercyjnym oraz Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepsz▒ pracŕ doktorsk▒, magistersk▒ i dyplomow▒ ukierunkowan▒ na nowoczesne technologie i innowacje 2013 rok.

Szczegˇ│y >>>
2013-12-03
Dni Techniki Pomorza Zachodniego
Zapraszamy do wziŕcia udzia│u w "IV Dniach Techniki Pomorza Zachdoniego 2013", ktˇre odbŕd▒ siŕ 6.12.2013 i 9.12.2013 r.

Program ramowy
2013-12-02
Ogˇlnopolskie Seminarium Naukowe 2013
Katedra Systemˇw i Polityki Transportowej WZiEU US oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddzia│ Wojewˇdzki w Szczecinie pragn▒ zaprosiŠ na Ogˇlnopolskie Seminarium Naukowe 2013, pt. "Koszty i Ceny w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne".
Szczegˇ│y >>>
2013-11-29
Ko│o Naukowe EconomUS zaprasza studentˇw na konferencjŕ Dylematy przedsiŕbiorczoÂci spo│ecznej w otoczeniu gospodarczym
Konferencja daje szansŕ zapoznania sie z zagadnieniami poÂwiŕconymi szeroko rozumianej przedsiŕbiorczoÂci spo│ecznej w przystŕpnej formie prezentacji, ktˇrych autorami bŕd▒ cz│onkowie KN EconomUS oraz pozostali studenci WZiEU. Ufamy, ┐e konwencja "studenci dla studentˇw" pozwoli uczestnikom poczuŠ siŕ swobodnie i w│▒czyŠ aktywnie w dyskusjŕ o ekonomii spo│ecznej
wiŕcej
2013-11-28
Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogo to ca│e ┐ycie...
Ponad 100 uczelni wy┐szych z 43 miast Polski │▒czy si│y, aby pomˇc chorym na raka krwi. Blisko 200 m│odych ludzi odpowiedzia│o na apel Fundacji DKMS Baza Dawcˇw Komˇrek Macierzystych Polska i wspˇlnie organizuje 11 i 12 grudnia 2013 roku Dni Dawcy Szpiku na swojej Alma Mater.
wiŕcej
2013-11-26
PROJECT- Ko│o Naukowe Zarz▒dzania Projektami zaprasza na TYDZIEĐ ZARZíDZANIA PROJEKTAMI
W dniach 2-5 Grudnia na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego odbywaŠ siŕ bŕd▒ spotkania zwi▒zane z szeroko pojŕtym Project Managementem.
wiŕcej
2013-11-26
Edukacja Finansowa Spo│ecze˝stwa
Jak oszczŕdzaŠ, skutecznie zarz▒dzaŠ swoimi finansami - odpowiedzi na te pytania mo┐na by│o us│yszeŠ podczas debaty "Edukacja Finansowa Spo│ecze˝stwa" zorganizowanej przez Katedrŕ BankowoÂci i Finansˇw Porˇwnawczych.
wiŕcej
2013-11-25
Seminarium Strategiczny Wywiad Rynkowy, 5.12.2013 r.
Miesiŕcznik Finansowy BANK, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Strategic & Competitive Intelligence Professionals maj▒ zaszczyt zaprosiŠ na seminarium: Strategiczny Wywiad Rynkowy. Rola miŕdzybankowych ╝rˇde│ informacji w strategicznym wywiadzie rynkowym.
wiŕcej
2013-11-21
Konferencja Inteligentne Specjalizacje...i Debata Oksfordzka...
Szanowni Pa˝stwo,
Mamy zaszczyt zaprosiŠ Pa˝stwa na konferencjŕ "Inteligentne Specjalizacje - przedsiŕbiorczy punkt widzenia na rozwˇj regionu" organizowan▒ wspˇlnie przez Akademicki Inkubator PrzedsiŕbiorczoÂci Uniwersytetu Szczeci˝skiego oraz Stowarzyszenie Elektrykˇw Polskich Oddzia│ w Szczecinie. Po konferencji odbŕdzie siŕ Debata Oksfordzka pt. "Warto byŠ przedsiŕbiorc▒", w trakcie ktˇrej, w atrakcyjnej formie, analizowane bŕd▒ pogl▒dy i wnioski prezentowane podczas Konferencji. Szczegˇ│y >>>
2013-11-21
Akademia TransEDU
Zapraszamy studentˇw do udzia│u w Akademii TransEDU organizowanego przez firmŕ Logintrans oraz Katedrŕ Logistyki WZiEU. Akademia odbŕdzie siŕ dnia 22 listopada 2013 roku (pi▒tek) wed│ug nastŕpuj▒cego porz▒dku:
wiŕcej
2013-11-21
Polsko-niemiecki projekt naukowy SuStRA - finansowany przez Niemiecko-Polsk▒ Fundacjŕ na Rzecz Nauki (DWPS)
Katedra Logistyki WZiEU wraz z Katedr▒ Logistyki i Organizacji Produkcji Uniwersytetu w Rostocku (Niemcy) rozpoczŕ│a 01 wrzeÂnia 2013 roku realizacjŕ projektu SuStRA - Supply Strategies for Rural Areas - Analiza porˇwnawcza strategii zaopatrzenia na obszarach wiejskich w Niemczech i w Polsce.
wiŕcej
2013-11-20
Konkurs BANRISK - Liga Akademicka 2013/2014
wiŕcej
2013-11-19
TABLET do wygrania w "Miejskiej Grze Biznesowej"
Zapraszamy do udzia│u w "Miejskiej Grze Biznesowej" realizowanej przez Akademicki Inkubator PrzedsiŕbiorczoÂci Uniwersytetu Szczeci˝skiego w ramach projektu "Tydzie˝ dla biznesu i sukcesu", nad ktˇrym patronat obj▒│ Prorektor ds. Kszta│cenia, prof. US dr hab. Jacka Styszy˝skiego.
wiŕcej
2013-11-19
Sta┐ !
MyÂlisz o karierze zawodowej zgodne z kierunkiem Twoich studiˇw ? Chcesz zdobyŠ doÂwiadczenie, ktˇre umo┐liwi Ci zdobycie ciekawej i perspektywicznej pracy, ale nie masz gdzie go zdobyŠ ? Dowiedz siŕ wiŕcej tutaj.
2013-11-18
Warsztaty !
ABK US wraz z Bankiem Pekao serdecznie zapraszaj▒ na dwa warsztaty z dziedziny finansˇw i bankowoÂci. Prelegenci to praktycy - posiadaj▒ bogate doÂwiadczenie, ktˇrym chŕtnie podziel▒ siŕ podczas spotkania.

Tematy spotka˝:
1. "Ocena bie┐▒cej i przysz│ej sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta - analiza przypadku"
2. "Narzŕdzia skutecznej windykacji w obszarze klienta indywidualnego" Oba warsztaty odbŕd▒ siŕ 26 listopada.
Szczegˇ│y >>>
2013-11-18
Nadchodzi Szczecin Green Jam!
Ju┐ 22-24 listopada br. odbŕdzie siŕ w Szczecinie niezwyk│e wydarzenie - Szczecin Green Jam! Kilkadziesi▒t ludzi, tysi▒ce pomys│ˇw i 48 godzin twˇrczej pracy. Listopadowej ods│onie Jamu bŕdzie przyÂwieca│ jeden cel - wspˇ│praca i myÂlenie projektowe dla zrˇwnowa┐onego rozwoju.
wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.