Jeste 15994264 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302520 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44   - nastŕpna >>>

2015-04-22
UWAGA KWALIFIKACJA ERASMUS+ - ostateczny termin sk│adania dokumentˇw
Informujŕ studentˇw Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zainteresowanych zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykŕ w roku akademickim 2015/2016 w ramach Programu ERASMUS+, ┐e zosta│ wyznaczony dodatkowy termin sk│adania wymaganych dokumentˇw 30.04.2015 (czwartek) w godz. 10-12 pok. 517 - Koordynator Wydzia│owy dr Dominika Kordela.
2015-04-21
X edycja Targˇw Pracy w Szczecinie

Prezentacja ponad 70 wystawcˇw, kilkaset ofert pracy, ciekawe wyk│ady to najwa┐niejsza wizytˇwka jubileuszowej, X edycji Targˇw Pracy w Szczecinie.
Targi odbŕd▒ siŕ w czwartek, 23 kwietnia br., w hali sportowej Zespo│u Szkˇ│ nr 3, mieszcz▒cej siŕ przy ulicy Sowi˝skiego 1 w Szczecinie. Rozpoczn▒ siŕ o godz. 9, a ich zako˝czenie zaplanowano na godz. 15. Wstŕp jest bezp│atny.

wiŕcej

2015-04-21
Spotkanie dotycz▒ce certyfikacji IPMA-Student
Ko│o Zarz▒dania Projektami oraz IPMA Polska zapraszaj▒ wszystkich studentˇw ju┐ w t▒ Ârodŕ - 22 kwietnia na spotkanie odnoÂcie certyfikacji IPMA-Student ktˇre odbŕdzie siŕ o godzinie 9:45 w sali 218SiL.
wiŕcej
2015-04-21
Warsztaty dla studentˇw
Katedra Finansˇw Przedsiŕbiorstwa organizuje w ramach XI Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, ma│ych i Ârednich przedsiŕbiorstw MIKROFIRMA 2015" warsztaty dla studentˇw nt.: "Zarz▒dzania procesami biznesowymi w MŽP na przyk│adzie aplikacji IBM Blueworks live".
wiŕcej
2015-04-20
Zdob▒d╝ ofertŕ pracy lub p│atnych praktyk

Planujesz wakacje swoich marze˝? Dobrze siŕ sk│ada! Zdob▒d╝ ofertŕ pracy lub p│atnych praktyk w EY zanim rozpoczniesz wypoczynek. Zapewniamy spokojn▒ g│owŕ przez ca│e wakacje, a we wrzeÂniu perfekcyjne rozpoczŕcie kariery marze˝.

wiŕcej
2015-04-14
Chcesz zostaŠ Ambasadorem Karier UE? Warto sprˇbowaŠ!

Z przyjemnoÂci▒ informujemy, ┐e Uniwersytet Szczeci˝ski przyst▒pi│ do Programu Ambasador Kariery w UE nadzorowanego przez Europejski Urz▒d Doboru Kadr w Brukseli (EPSO) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W zwi▒zku z tym studenci naszej Uczelni mog▒ wzi▒Š udzia│ w rekrutacji prowadzonej przez EPSO. Wszystkich studentˇw, ktˇrzy znaj▒ jŕzyki obce i s▒ zainteresowani pe│nieniem funkcji Ambasadora Karier UE, a w przysz│oÂci prac▒ w UE, zapraszamy do zapoznania siŕ ze szczegˇ│ami. Rekrutacja trwa tylko do 16 kwietnia 2015 r.

wiŕcej

2015-04-14
Rynek kapita│owy w praktyce! Webinaria z tematyki tradingu!

Laboratorium Bankowe i Laboratorium Gie│dowe WZiEU organizuj▒ wspˇlnie z firm▒ tradingow▒ OSTC webinaria, czyli szkolenia praktyczne z tradingu. Planowana jest te┐ wizyta studentˇw w siedzibie firmy OSTC w Poznaniu. Osoby zainteresowane rynkiem kapita│owym, handlem instrumentami finansowymi zapraszamy do zg│aszania siŕ drog▒ mailow▒ do dr hab. Przemys│awa Pluskoty (przemys│aw.pluskota@wzieu.pl) lub dr Dominiki Kordeli (dominika.kordela@wzieu.pl) do dnia 22.04.2015 r.

2015-04-10
Czy pierwszy milion mo┐na ukraŠ nauce?

W imieniu organizatorˇw Akademickie Biuro Karier US zaprasza na konferencjŕ "Czy pierwszy milion mo┐na ukraŠ nauce?" Chcesz poznaŠ przepis na sukces i pos│uchaŠ inspiruj▒cych wyst▒pie˝ praktykˇw biznesu, ktˇrym uda│o siŕ go osi▒gn▒Š dziŕki wspˇ│pracy z nauk▒? Masz g│owŕ pe│n▒ pomys│ˇw i zastanawiasz siŕ, jak je zrealizowaŠ? Szukasz praktyk, a mo┐e praktykanta? Posiadasz wiedzŕ, ktˇr▒ chcesz siŕ podzieliŠ? Niezale┐nie od tego, czy jeste studentem, naukowcem lub przedsiŕbiorc▒, przyjd╝ na spotkanie i dowiedz siŕ, czy pierwszy milion mo┐na ukraŠ nauce.

wiŕcej

2015-04-09
Moje pieni▒dze: karta czy gotˇwka?
Zak│ad Finansˇw Osobistych i Behawioralnych wraz z i Narodowym Bankiem Polskim ma zaszczyt zaprosiŠ na wyk│ad goÂcinny pt.: "Moje pieni▒dze: karta czy gotˇwka?", ktˇry poprowadzi Pani Katarzyna Zwarzany, g│ˇwny specjalista NBP Oddzia│ w Szczecinie.
Wyk│ad odbŕdzie siŕ 13 kwietnia 2015r. o godz. 12:15 w sali 316 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug w budynku Service Inter-Lab.
2015-04-07
Dni otwarte organizowane przez "Project" oraz Meet Project Managers
Dnia 30 marca Ko│o Naukowe Zarz▒dzania Projektami "PROJECT" po raz pierwszy w swojej karierze zorganizowa│o dni otwarte dla uczniˇw z dwˇch szkˇ│ licealnych.
wiŕcej
2015-04-03
Kwietniowe warsztaty ABK US

Zapraszamy do rekrutacji na kwietniowe warsztaty organizowane przez Akademickie Biuro Karier US we wspˇ│pracy z:

1) ING Bankiem Žl▒skim 15.04.2015 r. - WZiEU US - Pomara˝czowy Meeting - Spotkanie z ekspertami z ING Banku Žl▒skiego. Szczegˇ│y i rejestracja>>>

2) Grup▒ PZU - 15, 22, 29.04.2015 r. - WNEiZ US - Cykl warsztatˇw - Ja na rynku pracy, pokonywanie szumˇw komunikacyjnych, ubezpieczenia. Szczegˇ│y i rejestracja>>>

Zg│o siŕ ju┐ dzisiaj!!! Ka┐dy uczestnik warsztatˇw otrzyma certyfikat jego uko˝czenia.

2015-03-25
Lokale dla Beneficjentˇw AIP US
Marzy Ci siŕ w│asna firma, a nie wiesz od czego zacz▒Š? Zapraszamy do Akademickiego Inkubatora PrzedsiŕbiorczoÂci Uniwersytetu Szczeci˝skiego. Dziŕki nam │atwiej przebrniesz przez biurokratyczne procedury. Nasi Pracownicy s▒ do Twojej dyspozycji.
wiŕcej
2015-03-25
Uwaga kwalifikacja ERASMUS +
Studenci Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykŕ w roku akademickim 2014/2015 w ramach Programu ERASMUS+ proszeni s▒ o sk│adanie wymaganych dokumentˇw u koordynatora wydzia│owego dr Dominiki Kordeli do dnia 23 kwietnia 2015 r. (czwartek).
Szczegˇ│owe informacje: www.dsm.usz.edu.pl/eplus
2015-03-25
MPM "Portfel projektˇw czyli o poszukiwaniu wartoÂci w przedsiŕbiorstwie"
Szanowni Pa˝stwo,
Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA przypomina, i┐ dnia 30 marca 2015 odbŕdzie siŕ kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers (MPM). TYTUú WYSTíPIENIA: "PORTFEL PROJEKTËW CZYLI O POSZUKIWANIU WARTOŽCI W PRZEDSI╩BIORSTWIE"
wiŕcej
2015-03-19
Program sta┐owy Zielona Ku╝nia
Opiekunowie praktyk studenckich zapraszaj▒ studentˇw na spotkanie dotycz▒ce programu sta┐owego Zielona Ku╝nia z Zak│adami Chemicznymi "Police" S.A. Grupa Azoty, w dniu 24 marca br. o godz. 12.15 w sali 010.

ulotka

2015-03-18
Wyk│ad otwarty na temat tradingu!
Dnia 23 marca 2015 (poniedzia│ek) o godz. 12:15 w salach 314-316 SIL Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug odbŕdzie siŕ wyk│ad dla studentˇw poÂwiŕcony tematyce tradingu walutami, kontraktami terminowymi oraz towarowymi instrumentami pochodnymi.

wiŕcej

2015-03-18
Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym
Katedra Systemˇw i Polityki Transportowej wraz z Zarz▒dem Oddzia│u Wojewˇdzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie organizuje dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. in┐. Huberta Bronka w roku jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Szczeci˝skiego seminarium naukowe KONKURENCJA I KOOPERACJA W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM.
Seminarium odbŕdzie siŕ 30 listopada 2015 roku w siedzibie Wydzia│u.

wiŕcej

2015-03-16
5 dni! - 6 miast! - wycieczka techniczno-edukacyjna

Uwaga! Zmiana kosztˇw wyjazdu.

Stowarzyszenie In┐ynierˇw i Technikˇw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddzia│ w Szczecinie i Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug zapraszaj▒ do wyjazdu. Szczegˇ│y na plakacie i w programie szczegˇ│owym.

2015-03-16
EnGage - Train the Trainer to Engage NEETs
Na stronie projektu ju┐ teraz dostŕpny jest Raport "Trenerzy wobec potrzeb m│odych NEET's w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki" opracowany przez zespˇ│ Uniwersytetu Szczeci˝skiego przy wspˇ│pracy z zaanga┐owanymi organizacjami partnerskimi.

wiŕcej

2015-03-11
5 dni! - 5 miast! - wycieczka techniczno-edukacyjna

Stowarzyszenie In┐ynierˇw i Technikˇw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddzia│ w Szczecinie i Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug zapraszaj▒ do wyjazdu. Szczegˇ│y na plakacie i w programie szczegˇ│owym.

Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.