Jeste 15994394 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302651 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2015-06-22
Project Master

Z przyjemnoÂci▒ informujemy, i┐ Minister Nauki i Szkolnictwa Wy┐szego Prof. Lena Kolarska-Bobi˝ska, objŕ│a patronatem honorowym X edycjŕ konkursu na najlepsz▒ pracŕ magistersk▒ oraz podyplomow▒ w dziedzinie zarz▒dzania projektami 'Project Master'. Konkurs jest realizowany przez Katedrŕ Organizacji i Zarz▒dzania WZiEU w partnerstwie z IPMA Polska.

2015-06-22
Szukasz pracy? ...znajd╝ j▒ w Auchan!

Program P│atnych Sta┐y Managerskich
Sta┐ trwa 3 miesi▒ce i zosta│ stworzony z myÂl▒ o przygotowaniu jego uczestnikˇw do samodzielnego zarz▒dzania dzia│em. To mo┐e byŠ Twˇj pocz▒tek przygody z Auchan. Mo┐esz ubiegaŠ siŕ o sta┐ w HIPERMARKECIE w dzia│ach handlowych spo┐ywczych lub przemys│owych.

ulotka

2015-06-12
Analiza statystyczna otoczenia projektu

W imieniu Rady Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA oraz Katedry Organizacji i Zarz▒dzania WZiEU US, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers: Analiza statystyczna otoczenia projektu, ktˇre odbŕdzie siŕ we wtorek 16.06 br. o godz. 16.30 w sali 423 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US.

wiŕcej
2015-06-09
DoÂwiadczenia i wyzwania integracji europejskiej

Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Szczecinski zaprasza na wyk│ad otwarty prof. Marka Belki - Prezesa NBP pt.: DoÂwiadczenia i wyzwania integracji europejskiej.
Wyk│ad odbŕdzie siŕ 12 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Auli Wydzia│u Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie

plakat

2015-06-09
Dzie˝ Palety

Polski Komitet Narodowy EPAL wraz Katedr▒ Logistyki maj▒ zaszczyt zaprosiŠ Studentˇw interesuj▒cych siŕ zagadnieniami logistyki i transportu na wydarzenie Dzie˝ Palety, podczas ktˇrego goÂciŠ bŕdziemy przedstawicieli uczestnikˇw systemu obrotu paletowego, m.in. Lasˇw Pa˝stwowych, Producentˇw oraz U┐ytkownikˇw palet │adunkowych. Dzie˝ Palety rozpocznie siŕ 16 czerwca o godz. 10:00, w sali 010.

2015-06-02
Kierunek "Turystyka i Rekreacja" realizowany przez WZiEU i WKFiPZ najlepszy w rankingu szkˇ│ wy┐szych kszta│c▒cych na kierunkach turystycznych w Polsce

Redakcja bran┐owego miesiŕcznika "WiadomoÂci turystyczne" od kilku lat opracowuje ranking szkˇ│ wy┐szych w Polsce, ktˇre kszta│c▒ studentˇw na kierunkach turystycznych. W tym roku I miejsce wÂrˇd uczelni kszta│c▒cych w zakresie szeroko rozumianej turystyki, o profilu mieszanym, przyznano Wydzia│owi Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug oraz Wydzia│owi Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczeci˝skiego, ktˇre wspˇlnie realizuj▒ na naszej uczelni kierunek "Turystyka i Rekreacja".

wiŕcej
2015-06-02
Spotkanie z Cyklu Meet Project Managers

W dniu 25.05.2015 r. odby│o siŕ kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers: Coachingowy warsztat dla kobiet, zorganizowane przez Zachodniopomorsk▒ Grupŕ Regionaln▒ IPMA oraz Katedrŕ Organizacji i Zarz▒dzania. Spotkanie prowadzi│a Pani Monika Chodyra - coach, trener biznesu, socjolog, wspˇ│autorka ksi▒┐ki Energia Kobiet (wyd. Agora 2014), a tak┐e mened┐er z wieloletnim doÂwiadczeniem biznesowym w mediach. Uczestniczki spotkania dowiedzia│y siŕ, w jaki sposˇb mog▒ wzmacniaŠ w sobie postawŕ asertywn▒ i radziŠ sobie z trudnymi sytuacjami. Dyskusja toczy│a siŕ wokˇ│ miejsca i roli kobiet we wspˇ│czesnym Âwiecie, zarˇwno w ┐yciu zawodowym, jak i osobistym.
Wszystkim uczestniczkom spotkania dziŕkujemy!

2015-06-02
Warsztaty Kariery

W dniu 26.05.2015 r. odby│y siŕ Warsztaty Kariery, zorganizowane przez Zachodniopomorsk▒ Grupŕ Regionaln▒ IPMA oraz Katedrŕ Organizacji i Zarz▒dzania. Spotkanie prowadzi│a Pani Monika Chodyra - coach, trener biznesu, socjolog, mened┐er z wieloletnim doÂwiadczeniem w rekrutacji.
W czŕÂci warsztatowej uczestnicy spotkania mogli siŕ dowiedzieŠ o sposobach aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy, a tak┐e jak zostaŠ mistrzem rozmowy rekrutacyjnej. W drugiej czŕÂci odby│y siŕ indywidualne konsultacje z zakresu pisania CV oraz listu motywacyjnego - wielu uczestnikˇw przynios│o dokumenty aplikacyjne, a Nasza Pani Trener udzieli│a wskazˇwek, gdzie nanieŠ ewentualne poprawki, tak aby zwiŕkszyŠ Twoje szanse na wymarzone stanowisko.
Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziŕkujemy!

2015-06-02
Student WZiEU US Rafa│ Zgorzelski br▒zowym medalist▒ Mistrzostw Žwiata w Taekwon-do!

Zawodnik Szczeci˝skiego Klubu Sportowego Taekwon-do student Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Rafa│ Zgorzelski zdoby│ br▒zowy medal podczas odbywaj▒cych siŕ we w│oskim mieÂcie Jesolo Mistrzostw Žwiata Seniorˇw Taekwon-do ITF w konkurencji walk w kategorii do 63 kg.

wiŕcej
2015-05-29
Jak sprawiŠ, ┐eby ka┐dy chcia│ Ciŕ zatrudniŠ?

Serdecznie zapraszamy wszystkich chŕtnych studentˇw na warsztat kompetencyjny Rekrutacja bez tajemnic: Jak sprawiŠ, ┐eby ka┐dy chcia│ Ciŕ zatrudniŠ?
Spotkanie odbŕdzie siŕ 02.06.2015 o godzinie 13:30 w sali 323 (budynek SIL).

wiŕcej

2015-05-29
Student Scientific Conference - Economics, Finance, Marketing and Management
W dniach 18-19.05.2015r. na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego odby│a siŕ miŕdzynarodowa konferencja naukowa, zatytu│owana Student Scientific Conference - Economics, Finance, Marketing and Management, ktˇrej organizatorami by│y cztery ko│a naukowe: Euroeconomicus, Economus, Komunikacja w Biznesie oraz Project.
wiŕcej
2015-05-29
Fina│ konkursu "Pierwszy milion"
Dziekan Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Prof. dr hab. Piotr Niedzielski wspˇlnie z Prezesem Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Krzysztofem Kaczmarem zapraszaj▒ wszystkich pracownikˇw i studentˇw do udzia│u w finale konkursu Pierwszy Milion.
wiŕcej
2015-05-22
Warsztaty Kariery

Studencie, Absolwencie! Przynie swoje CV i list motywacyjny, a Nasza Pani Trener, Monika Chodyra, udzieli Ci wskazˇwek, gdzie nanieŠ ewentualne poprawki, tak aby zwiŕkszyŠ Twoje szanse na wymarzone stanowisko!

wiŕcej
2015-05-22
Akademia TransEdu

Katedra Logistyki WZiEU w dniu 26 maja 2015 roku zaprasza studentˇw interesuj▒cych siŕ zagadnieniami logistyki oraz transportu na spotkanie z cyklu Akademia TransEdu. W ramach spotkania odbŕdzie siŕ wyk│ad otwarty pt. Logistyk jako broker informacji, a nastŕpnie w sali komputerowej po krˇtkim instrukta┐u z obs│ugi gry edukacyjnej TransEdu rozegrany zostanie konkurs miŕdzy uczestnikami spotkania.

wiŕcej
2015-05-21
Coachingowy warsztat Energia kobiet

Zapraszamy na coachingowy warsztat Energia kobiet, ktˇry odbŕdzie siŕ w najbli┐szy poniedzia│ek 25.05 br. o godz. 16.30 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US, Sala 010.

wiŕcej
2015-05-20
Godziny dzieka˝skie
Dnia 21 maja 2015 r. (czwartek) og│oszone zostaj▒ godziny dzieka˝skie (wolne od zaj੠dydaktycznych).

2015-05-19
Nowi doktorzy honoris causa US

Rektor i Senat Uniwersytetu Szczeci˝skiego maj▒ zaszczyt zaprosiŠ na uroczystoŠ nadania tytu│ˇw doktora honoris causa Uniwersytetu Szczeci˝skiego prof. Ryszardowi Borowieckiemu oraz prof. dr. hab. Andrzejowi K. Ko╝mi˝skiemu, ktˇra odbŕdzie siŕ 21 maja, w ramach uroczystych obchodˇw Jubileuszu XXX-lecia Uniwersytetu Szczeci˝skiego.

wiŕcej
2015-05-18
Warsztatowy maj w ABK

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego wraz z Zachodniopomorsk▒ Szko│▒ Biznesu w Szczecinie realizuj▒c▒ Projekt MATRIX, w ramach ktˇrego powsta│a m.in. innowacyjna platforma internetowa │▒cz▒ca biznes, naukŕ i studentˇw, zapraszaj▒ na cykl warsztatˇw.

wiŕcej
2015-05-15
Meet Project Managers - Warsztat coachingowy "Mam tŕ moc - o energii, sile i pewnoÂci siebie"

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska oraz Ko│o Naukowe Zarz▒dzania Projektami zapraszaj▒ na kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers.
Tym razem przeprowadzony zostanie coachingowy warsztat Energia Kobiet: Mam tŕ moc - o energii, sile i pewnoÂci siebie.

wiŕcej
2015-05-15
Konkurs o nagrodŕ za wybitne osi▒gniŕcia naukowe w zakresie finansˇw

Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, dzia│aj▒c na rzecz promowania dzia│alnoÂci naukowo-badawczej w zakresie finansˇw, og│osi│ VIII edycjŕ Konkursu o Nagrodŕ za wybitne osi▒gniŕcia w tym zakresie.

wiŕcej

Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.