Jeste 15994304 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302560 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2015-10-01
Problemy Komunikacyjne Aglomeracji Szczeci˝skiej

Stowarzyszenie In┐ynierˇw i Technikˇw Komunikacji RP Oddzia│ w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykliczn▒ konferencjŕ pt Problemy Komunikacyjne Aglomeracji Szczeci˝skiej. Konferencja odbŕdzie siŕ 14 pa╝dziernika 2015 r. w sali posiedze˝ Rady Miasta.

wiŕcej

2015-10-01
Godziny dzieka˝skie

Dnia 2 pa╝dziernika 2015 r. (pi▒tek) w godzinach 14:00-16:00 og│oszone zostaj▒ godziny dzieka˝skie (wolne od zaj੠dydaktycznych).

2015-10-01
Instrumenty finansowe dla przedsiŕbiorczoÂci akademickiej

Szanowni Pa˝stwo,
w zwi▒zku z planowanym udzia│em w projekcie dot. produktu finansowego jakim jest po┐yczka globalna dla przedsiŕbiorczoÂci akademickiej, Akademicki Inkubator PrzedsiŕbiorczoÂci US zwraca siŕ z proÂb▒ o udzia│ w niniejszej ankiecie.
Jej celem jest zebranie opinii Ârodowiska akademickiego na temat po┐▒danego ╝rˇd│a finansowania w zakresie prowadzenia lub za│o┐enia w│asnej firmy. Bardzo prosimy o rzetelne i przemyÂlane odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa. Dziŕkujemy za okazan▒ pomoc i poÂwiŕcony czas.

Zespˇ│ Akademickiego Inkubatora PrzedsiŕbiorczoÂci Uniwersytetu Szczeci˝skiego

ankieta

2015-09-25
Dzie˝ adaptacyjny dla 1 roku

Dzie˝ adaptacyjny dla 1 roku pierwszego stopnia odbŕdzie siŕ 29.09.2015 r. (wtorek).

Spotkanie informacyjne odbŕdzie siŕ w sali 048:
- o godz. 10:00 - dla kierunku LOGISTYKA,
- o godz. 11:30 - dla kierunkˇw: EKONOMIA, FINANSE i RACHUNKOWOŽĂ, TURYSTYKA
i REKREACJA oraz ZARZíDZANIE.

Na spotkaniu zostan▒ przekazane wszystkie najwa┐niejsze informacje dotycz▒ce studiowania na naszym Wydziale, dlatego prosimy wszystkich o obecnoŠ.

2015-09-25
Negocjacje w biznesie

Ju┐ 8 pa╝dziernika odbŕdzie siŕ pierwszy warsztat - Negocjacje w biznesie. Rekrutacja na niego odbywa siŕ przez stronŕ internetow▒ i trwa do 2 pa╝dziernika (pi▒tek). Zajŕcia poprowadz▒ doÂwiadczeni trenerzy.

wiŕcej

2015-09-24
Warsztaty dla trenerˇw Uniwersytetu Dzieciŕcego

Poniewa┐ wspˇ│praca z dzieŠmi jest wyzwaniem, chcemy siŕ do niej dobrze przygotowaŠ. Serdecznie zapraszamy zatem na warsztaty metodyczne dla nauczycieli akademickich wspˇ│pracuj▒cych lub zainteresowanych wspˇ│prac▒ z Ekonomicznym Uniwersytetem Dzieciŕcym. Zapraszamy rˇwnie┐ wszystkich, ktˇrym bliski jest temat pracy z dzieŠmi.

wiŕcej

2015-09-24
Szkolenie przygotowuj▒ce do certyfikatu IPMA

Zarz▒d Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska zaprasza do udzia│u w szkoleniu przygotowuj▒cym do certyfikacji IPMA. Planowany termin przyst▒pienia uczestnikˇw szkolenia do certyfikacji to 4. grudnia 2015 r. w Warszawie.

wiŕcej
2015-09-24
Oferta pracy - Specjalista ds. Zasobˇw Ludzkich

Bank Zachodni WBK S.A. poszukuje Kandydata na stanowisko: Specjalista ds. Zasobˇw Ludzkich. Poszukujemy Osoby, ktˇra bŕdzie chcia│a zwi▒zaŠ swoj▒ karierŕ zawodow▒ z naszym Bankiem i rozwijaŠ swoje kompetencje w obszarze HR.

wiŕcej

2015-09-22
Doradztwo zawodowe dla studentˇw i absolwentˇw US

Oferta Akademickiego Biura Karier US ca│y czas siŕ rozbudowuje :) Tym razem w wyniku wspˇ│pracy nawi▒zanej z p. Alicj▒ Komander, przygotowaliÂmy dla Was dy┐ury doÂwiadczonego doradcy zawodowego. Pierwsze bezp│atne konsultacje odbŕd▒ siŕ ju┐ 8 i 22 pa╝dziernika 2015 r.
Planowanie kariery to proces ┐mudny. Aby osi▒gn▒Š sukces w postaci zadowolenia z pracy, nale┐y zainwestowaŠ swˇj czas oraz wysi│ek w precyzyjne okreÂlenie swojego celu zawodowego.

wiŕcej

2015-09-15
Wspˇ│praca pomiŕdzy Wydzia│em a Business Integrated Solutions Oddzia│ w Polsce
Z przyjemnoÂci▒ informujemy, ┐e w dniu 20 sierpnia 2015 r. pomiŕdzy Wydzia│em Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug a UniCredit Business Integrated Solutions Oddzia│ w Polsce podpisana zosta│a umowa inicjuj▒ca wspˇ│pracŕ w zakresie prowadzenia wspˇlnej specjalnoÂci BankowoŠ i Finanse Centrˇw Finansowych dla studentˇw studiˇw stacjonarnych I i II stopnia, na kierunku Finanse i RachunkowoŠ.
wiŕcej
2015-09-09
Kolejny egzamin IPMA-Student na WZIEU!

Szanowni Pa˝stwo,
informujemy, i┐ dnia 31 sierpnia 2015 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, 41 studentˇw WZIEU zda│o zewnŕtrzny egzamin certyfikacyjny z zakresu zarz▒dzania projektami i zdoby│o ogˇlnopolski Certyfikat IPMA-Student!
Gratulujemy studentom! Zachŕcamy kolejne osoby do podejmowania takich wyzwa˝!
Kolegium Dzieka˝skie

2015-09-09
South Baltic in Moving Images
Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego w partnerstwie z Uniwersytetem w Wismar realizuje miŕdzynarodowy projekt filmowy "South Baltic in Moving Images"
wiŕcej
2015-09-08
Ekonomiczny Uniwersytet Dzieciŕcy i Akademia M│odego Ekonomisty zaprasza WOLONTARIUSZY!

JeÂli dysponujesz 4 godzinami popo│udniowymi w kilka czwartkˇw w okresie pa╝dziernik - grudzie˝ 2015 zapraszamy do wspˇ│organizacji zaj੠dla Ma│ych Studentˇw EUD i AME, g│ˇwnie opieki nad grupami warsztatowymi.

wiŕcej
2015-09-07
Stypendia Prezydenta - edycja XI

Rozpoczyna siŕ XI edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentˇw i doktorantˇw. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane bŕd▒ w terminie od 1 do 9 pa╝dziernika 2015 roku do godz. 15.00.

wiŕcej

2015-09-03
Praktyka w Biurze Podrˇ┐y

Nowopowsta│y Punkt Obs│ugi Klienta Wakacje.pl w Stargardzie Szczeci˝skim poszukuje praktykanta na stanowisko Konsultant ds. turystyki.

wiŕcej

2015-09-01
STYPENDIUM MINISTRA dla studentˇw na rok ak. 2015/2016

Trwa rejestracja wnioskˇw o stypendium ministra za wybitne osi▒gniŕcia na rok akademicki 2015/2016, poprzez osobiste konto studenta w e-dziekanacie. Wiŕcej informacji w zak│adce Og│oszenia dziekanatˇw.

2015-09-01
Konkurs na stanowisko pracownika Biura Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia│ w Szczecinie og│asza konkurs na stanowisko pracownika Biura Towarzystwa

wiŕcej

2015-07-27
Oferta pracy - M│odszy Bankier

Alior Bank S.A. do swoich placˇwek w Szczecinie, Szczecinku i Stargardzie Szczeci˝skim poszukuje pracownikˇw na stanowisko m│odszego bankiera.

wiŕcej

2015-07-09
Konkurs na stanowiska Koordynatorˇw Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki og│asza konkurs na stanowiska Koordynatorˇw Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki. Data przyjmowania zg│osze˝ - 31.07.2015 r., data rozstrzygniŕcia - 30.09.2015 r.

wiŕcej

2015-06-24
Praktyki w ramach projektu MúODZI NA START

Projekt M│odzi na start dobiega ko˝ca. Jego fina│em jest mo┐liwoŠ zdobycia przez studentˇw i uczniˇw p│atnego, wakacyjnego sta┐u u jednego z naszych trzech partnerˇw.

wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.