Jeste 15994504 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302762 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2015-10-28
III edycja Programu Sta┐e Prezesa NBP

Profesor Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentˇw uczelni krajowych i zagranicznych do udzia│u w rocznym p│atnym sta┐u - w ramach III edycji Programu "Sta┐e Prezesa NBP".

wiŕcej
2015-10-28
Certyfikat pilota wycieczek

Katedra Zarz▒dzania Turystyk▒ umo┐liwia uzyskanie certyfikatu pilota wycieczek. Oferta skierowana jest do studentˇw: III roku studiˇw stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, I i II roku studiˇw stacjonarnych drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, studiuj▒cych na pozosta│ych kierunkach.

wiŕcej
2015-10-28
Regional Education And Employment Alliance (REAL)

We wrzeÂniu 2014 roku Uniwersytet Szczeci˝ski (Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug) rozpocz▒│ realizacjŕ projektu miŕdzynarodowego Regional Education And Employment Alliance (REAL). Projekt Regional Education and Employment Alliances to odpowied╝ na nasilaj▒ce siŕ zjawisko braku zatrudnienia lub niedopasowania zatrudnienia wÂrˇd m│odych absolwentˇw.

wiŕcej
2015-10-26
Agile - dlaczego to dzia│a?

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers ktˇre odbŕdzie siŕ w Ârodŕ 28 pa╝dziernika o godzinie 17:00 w sali 010 na Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytet Szczeci˝ski.

wiŕcej
2015-10-23
Wizyta studyjna w Grupa Azoty Zak│ady Chemiczne "Police" S.A.

Katedra Organizacji i Zarz▒dzania oraz Grupa Azoty Zak│ady Chemiczne "Police" S.A. zapraszaj▒ na seminarium informacyjne dot. projektu "Wŕze│ oczyszczania spalin wraz z modernizacj▒ EC II w Grupie Azoty Zak│ady Chemiczne Police S.A.", ktˇre odbŕdziŕ siŕ w dniu 28.10.2015 w godz. 10.00 - 13.00 na terenie fabryki.

wiŕcej
2015-10-22
Drogi studencie, wypowiedz siŕ na temat swojej przysz│ej kariery!

Serdecznie zapraszamy do wziŕcia udzia│u w najwiŕkszym w Europie badaniu dotycz▒cym zagadnie˝ zwi▒zanych z edukacj▒ i karier▒! Dziŕki trendence Graduate Barometer ka┐dego roku oko│o 950 uczelni w ca│ej Europie otrzymuje cenne dane na temat poziomu zadowolenia ich studentˇw. Nasza uczelnia rˇwnie┐ uczestniczy w tegorocznej edycji 2016.

wiŕcej

2015-10-19
Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym

Katedra Systemˇw i Polityki Transportowej wraz z Zarz▒dem Oddzia│u Wojewˇdzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie organizuje dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. in┐. Huberta Bronka, w roku jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Szczeci˝skiego miŕdzynarodowe seminarium naukowe Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym.
Seminarium odbŕdzie siŕ 30 listopada 2015 roku w siedzibie Wydzia│u w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, godz. 9:30

wiŕcej

2015-10-19
South Baltic in Moving Images - trailer

Realizacja filmu South Baltic in Moving Image dokumentuj▒cego projekty zrealizowane w ramach Programu Po│udniowy Ba│tyk powoli dobiega ko˝ca. Zespˇ│ Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, realizuj▒cy to filmowe przedsiŕwziŕcie ma przyjemnoŠ przedstawiŠ krˇtki film zapowiadaj▒cy pe│nometra┐owe dzie│o.

wiŕcej
2015-10-19
Erasmus + UWAGA KWALIFIKACJA!!!

STUDENCI Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykŕ w roku akademickim 2015/2016 w ramach Programu ERASMUS+ - proszeni s▒ o sk│adanie wymaganych dokumentˇw u koordynatora wydzia│owego do dnia 09 listopada 2015 r. (poniedzia│ek).

szczegˇ│owe informacje

2015-10-16
Klub Absolwenta Uniwersytetu Szczeci˝skiego

Uniwersytet Szczeci˝ski, jako najwiŕksza uczelnia wy┐sza na Pomorzu Zachodnim, dostrzeg│ potrzebŕ powo│ania w swoich murach klubu absolwenta. Na najwiŕkszych uniwersytetach na Âwiecie, a coraz czŕÂciej tak┐e w Polsce, pierwszoplanow▒ rolŕ w utrzymywaniu relacji miŕdzy uczelni▒ a absolwentami, pe│ni▒ w│aÂnie kluby absolwentˇw.

wiŕcej
2015-10-13
Seminarium "Project Management-Edukacja" organizowane przez Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug w Szkole G│ˇwnej Handlowej objŕte patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wy┐szego prof. Leny Kolarskiej-Bobi˝skiej
Szanowni Pa˝stwo z przyjemnoÂci▒ informujemy, ┐e Seminarium "Project Management-Edukacj" organizowane przez Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug w Szkole G│ˇwnej Handlowej zosta│o objŕte patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wy┐szego prof. Leny Kolarskiej-Bobi˝skiej. Jest to kolejny dowˇd uznania dla inicjatyw podejmowanych przez Zarz▒d Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska.
wiŕcej
2015-10-13
Bezp│atne warsztaty - Wyznaczanie i osi▒ganie celˇw

Serdecznie zapraszamy studentˇw na bezp│atne warsztaty organizowane przez Akademickie Biuro Karier US. Jeszcze do jutra (14.10.2014) trwa rekrutacja na warsztaty pod tytu│em Wyznaczanie i osi▒ganie celˇw. Warsztaty odbŕd▒ siŕ w dniu 22.10.2015 r.

wiŕcej

2015-10-12
ERASMUS+ - wyjazdy za granicŕ na studia i praktykŕ - spotkania informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla osˇb zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+ na studia oraz na praktyki w roku akademickim 2015/2016 w semestrze letnim.

wiŕcej
2015-10-08
Konkurs o Nagrodŕ Prezesa NBP

Konkurs o Nagrodŕ Prezesa NBP za wybitne publikacje ksi▒┐kowe z dziedziny bankowoÂci i finansˇw. Celem Konkursu jest wy│onienie najlepszej naukowej publikacji ksi▒┐kowej z dziedziny bankowoÂci i finansˇw.

wiŕcej
2015-10-08
Przemˇwienie Inauguracyjne Dziekana Wydzia│u.

Przemˇwienie Inauguracyjne prof. dr hab. Piotra Niedzielskiego Dziekana Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug - rok akademicki 2015/2016.

wiŕcej
2015-10-07
Konferencja "otwˇrz oczy - zobacz wiŕcej"

Biuro ds. Osˇb Niepe│nosprawnych przy wspˇ│pracy z Fundacj▒ Szansa dla Niewidomych oddzia│ Szczecin, rozpoczynaj▒c kampaniŕ informacyjn▒ dotycz▒c▒ Ârodowiska osˇb niewidomych w ramach II edycji zachodniopomorskich obchodˇw Miŕdzynarodowego Dnia Bia│ej Laski zaprasza na konferencjŕ "Otwˇrz oczy - zobacz wiŕcej" podsumowuj▒c▒ dzia│ania na rzecz osˇb z dysfunkcj▒ wzroku, ktˇra odbŕdzie siŕ 22.10.2015 roku w Auli Konferencyjnej WZiEU Uniwersytetu Szczeci˝skiego, ul. Cukrowa 8, o godz. 9.00 (sala 010).

wiŕcej
2015-10-07
Fundacja DKMS Polska zaprasza do akcji "Aaaaaby uratowaŠ komu ┐ycie zosta˝ liderem!"

Jeste studentem studiˇw dziennych? Zosta˝ liderem i zorganizuj akcjŕ rejestracji potencjalnych Dawcˇw szpiku na swojej uczelni! Jako lider projektu bŕdziesz zajmowaŠ siŕ nim w ramach sta┐u w Fundacji DKMS Polska.

wiŕcej
2015-10-06
Rektor US wskazuje b│ŕdy reformy oÂwiatowej

B│ŕdy w reformowaniu oÂwiaty, niedostateczny nadzˇr nad studentami - tak rektor Uniwersytetu Szczeci˝skiego komentuje fakt, ┐e poziom maturzystˇw jest coraz ni┐szy.

wiŕcej

2015-10-06
Miesiŕczny sta┐ dziennikarski w najwiŕkszej stacji radiowej w Polsce

Miesiŕczny sta┐ dziennikarski w najwiŕkszej stacji radiowej w Polsce - RMF FM! JeÂli nie boisz siŕ wczesnego wstawania, masz Âwie┐e pomys│y, potrafisz rozmawiaŠ z lud╝mi i chcesz siŕ nauczyŠ nowoczesnego newsowego dziennikarstwa radiowego - sprˇbuj swoich si│.

wiŕcej

2015-10-06
Egzamin "Europejski Certyfikat Bankowca EFCB" w Szczecinie

Z przyjemnoÂci▒ informujemy, ┐e w dniu 7 listopada 2015 roku o godzinie 9:00 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego odbŕdzie siŕ egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB.

wiŕcej

Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.