Jeste 15994417 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302674 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2015-12-07
Graduate Barometer 2016
Trendence Institute zaprasza do udzia│u w Graduate Barometer 2016 - zabierz g│os w najwiŕkszym w Europie badaniu dotycz▒cym edukacji i kariery!
Kliknij w link poni┐ej i wygraj! Do rozlosowania vouchery BestChoice 5 x 500 euro i 10 x 200 euro do wykorzystania w ponad 70 sklepach.

www.trendence-gradbarometer.eu

2015-12-01
Mo┐liwoÂci pracy i kariery na polskim rynku ubezpieczeniowym

Akademickie Biuro Karier US we wspˇ│pracy z Firm▒ Prudential 9 grudnia 2015 r. w godz. 08.30 - 10.00 organizuje spotkanie nt. Mo┐liwoÂci pracy i kariery na polskim rynku ubezpieczeniowym.

wiŕcej
2015-12-01
Jeste zainteresowany przygod▒, nowymi znajomoÂciami i aktywnym ┐yciem studenckim?

Žwietnie siŕ sk│ada, to jest idealne miejsce dla Ciebie! Do│▒cz do nas, do Niezale┐nego Zrzeszenia Studentˇw! Zatem nie zmarnuj szansy i przyjd╝ na spotkanie, ktˇre odbŕdzie siŕ w czwartek 03.12.2015r. o godzinie 19:00 w siedzibie NZS (al. Piastˇw 24, DS nr 5, na II piŕtrze obok windy).

wiŕcej
2015-11-27
Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym

Katedra Systemˇw i Polityki Transportowej wraz z Zarz▒dem Oddzia│u Wojewˇdzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie organizuje dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. in┐. Huberta Bronka, w roku jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Szczeci˝skiego miŕdzynarodowe seminarium naukowe Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym.
Seminarium odbŕdzie siŕ 30 listopada 2015 roku w siedzibie Wydzia│u w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, godz. 9:30

wiŕcej

2015-11-26
Uwaga! Studenci zainteresowani certyfikacj▒ IPMA-Student

Koordynator Wydzia│owy IPMA - Student zaprasza wszystkich zainteresowanych studentˇw certyfikacj▒ IPMA - Student na pierwsze spotkanie przygotowuj▒ce do egzaminu certyfikacyjnego! Termin i miejsce spotkania: poniedzia│ek 30 listopada 2015 godz. 9:00 sala 336 SIL.

wiŕcej
2015-11-25
8.12.2015 - spotkanie z Coral Travel Wezyr Holiday - Praca i p│atny sta┐ za granic▒

W imieniu Firmy Wezyr Holiday Service Sp. z o.o. Akademickie Biuro Karier US zaprasza na prezentacjŕ multimedialn▒, przedstawiaj▒c▒ krok po kroku pracŕ rezydentˇw oraz animatorˇw hotelowych za granic▒. Zapraszamy wszystkich chŕtnych studentˇw do udzia│u w rekrutacji na nowy sezon. Formŕ jak▒ oferuje Firma to nie tylko praca, ale te┐ sta┐ lub praktyki.

wiŕcej

2015-11-25
Koncert Adwentowo-Kolŕdowy

JM Rektor Uniwersytetu Szczeci˝skiego wraz z Dziekanem Wydzia│u Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzania zapraszaj▒ serdecznie na koncert chˇru Uniwersytetu Szczeci˝skiego pod dyrekcj▒ dra Tadeusza Buczkowskiego.

wiŕcej

2015-11-24
Wywieranie wp│ywu, czyli jak profesjonalnie argumentowaŠ

Serdecznie zapraszamy na warsztat Wywieranie wp│ywu, czyli jak profesjonalnie argumentowaŠ organizowany przez Akademickie Biuro Karier US i Provident Polska w ramach projektu Kultura dzielenia siŕ wiedz▒.

wiŕcej

2015-11-18
Praktyczne szkolenia dotycz▒ce handlu instrumentami finansowymi!

Zapraszamy studentˇw na praktyczne szkolenia dotycz▒ce handlu instrumentami finansowymi! Cykl webinariˇw bŕdzie prowadzony przez traderˇw z firmy OSTC Poland.

szczegˇ│y na plakacie

2015-11-16
Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym

Katedra Systemˇw i Polityki Transportowej wraz z Zarz▒dem Oddzia│u Wojewˇdzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie organizuje dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. in┐. Huberta Bronka, w roku jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Szczeci˝skiego miŕdzynarodowe seminarium naukowe Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym.
Seminarium odbŕdzie siŕ 30 listopada 2015 roku w siedzibie Wydzia│u w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, godz. 9:30

wiŕcej

2015-11-16
Ogˇlnopolski Dzie˝ bez D│ugˇw

Z okazji Ogˇlnopolskiego Dnia bez D│ugˇw odbywaj▒cego co roku 17 listopada, Zak│ad Finansˇw Osobistych i Behawioralnych oraz Katedra BankowoÂci i Finansˇw Porˇwnawczych WZiEU, US zaprasza na seminarium pt. Finanse osobiste w kontekÂcie racjonalnego zad│u┐enia. G│ˇwnym mˇwc▒ bŕdzie Prezes Stowarzyszenia Szersza Perspektywa, ekspert w zakresie przedsiŕbiorczoÂci i edukacji finansowej Micha│ Kostyk.

Seminarium odbŕdzie siŕ 17 listopada 2015 roku w siedzibie Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, godz. 10.30 -12.45 w sali 607 (VI piŕtro).

2015-11-16
Prawo pracy

Serdecznie zapraszamy na warsztat Prawo pracy, ktˇry odbŕdzie siŕ 26.11.2015 r. w ramach projektu UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI - Lider przysz│oÂci. Rekrutacja na warsztat trwa do 18.11.2015 r.

wiŕcej

2015-11-13
GISDay 2015 - GIS w transporcie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentˇw i pracownikˇw Wydzia│u do uczestnictwa w kolejnej edycji GISDay - dniu mi│oÂnikˇw informacji geograficznej. GISDay odbŕdzie siŕ 18 listopada (Âroda) w godzinach od 10:00 do 15:00 w sali Laboratorium Transportu TransLab (sala 124-125 SIL).

wiŕcej

2015-11-12
South Baltic in Moving Images
W imieniu realizatorˇw filmu South Baltic in Moving Images Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytety Szczeci˝skiego mamy zaszczyt zaprosiŠ na uroczyst▒ premierŕ filmu, ktˇra bŕdzie mia│a miejsce 20.11.2015 (pi▒tek) na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug w godzinach 11:15 - 14:00 w sali 316, w budynku Service Inter Lab - III piŕtro.
wiŕcej
2015-11-10
Szkolenie "Žwiadoma Kadra" - praca ze studentem z niepe│nosprawnoÂci▒

Biuro ds. Osˇb Niepe│nosprawnych Uniwersytetu Szczeci˝skiego zaprasza na dwudniowe szkolenie dla kadry akademickiej pod nazw▒ "Žwiadoma Kadra" - praca ze studentem z niepe│nosprawnoÂci▒ (edycja II). Szkolenie realizowane bŕdzie na terenie Uczelni w terminie 16-17.11.2015 r.

wiŕcej

2015-11-06
Wizyta studyjna w Grupie Azoty Zak│ady Chemiczne "Police" SA
28 pa╝dziernika 2015 r. grupa 50 studentˇw Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug wziŕ│a udzia│ w Seminarium informacyjnym na temat realizacji projektu Wŕze│ oczyszczania spalin wraz z modernizacj▒ EC II w Grupie Azoty Zak│ady Chemiczne "Police" SA.
wiŕcej
2015-11-06
Spotkanie z przedsiŕbiorcami z wojewˇdztwa pomorskiego
29 pa╝dziernika 2015 r. w Kaszubskim Inkubatorze PrzedsiŕbiorczoÂci w Bytowie odby│o siŕ spotkanie w│odarzy miasta z przedsiŕbiorcami gminy Bytˇw. Burmistrz Bytowa przedstawi│ uczestnikom spotkania zamierzenia i plany inwestycyjne gminy Bytˇw na najbli┐sze lata. Swˇj aktywny udzia│ w spotkaniu wziŕli rˇwnie┐ przedstawiciele Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego.
wiŕcej
2015-11-06
Gie│dy Pracy 2015

Ju┐ po raz trzeci mamy przyjemnoŠ zaprosiŠ Studentˇw i Absolwentˇw Uniwersytetu Szczeci˝skiego na Gie│dy Pracy organizowane przez Akademickie Biuro Karier US.

wiŕcej

2015-11-06
Msza Žwiŕta

Podtrzymuj▒c wieloletni▒ tradycjŕ Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug w miesi▒cu wspomnie˝ po bliskich 27 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w koÂciele Salezjanˇw na ul. Ku S│o˝cu zostanie odprawiona msza Âwiŕta w intencji zmar│ych pracownikˇw WZIEU oraz dalszej pomyÂlnoÂci Wydzia│u. Mszŕ Âwiŕt▒ odprawi ksi▒dz biskup Henryk Wejman. Bŕdzie to dobra chwila na spotkanie, wspomnienie i oddanie pamiŕci naszym zmar│ym kole┐ankom i kolegom.
Do inicjatywy przy│▒cza siŕ rˇwnie┐ Wydzia│ Humanistyczny.

2015-10-29
UWAGA DOKTORANCI WZIEU!

w najbli┐szych dniach odbŕd▒ siŕ SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA DOKTORANTËW zainteresowanych wyjazdem na studia do Chin. Spotkania odbŕd▒ siŕ w budynku administracyjnym US, al. Jana Paw│a II 31 (naprzeciwko Rektoratu) w sali 010 na parterze. Terminy spotka˝: 05.11.2015 o godz. 13:00 oraz 09.11.2015 o godz. 10:00

wiŕcej

Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.