Jeste 16002616 odwiedzaj▒cym, ods│on 42311289 | Dzisiaj jest: Sobota, 17 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2016-11-22
Internetowe Rewolucje - Spotkanie

Przyjd╝ na spotkanie z najbardziej rozpoznawaln▒ mark▒ Âwiata: Google, ktˇra zawita na nasz▒ uczelniŕ 24 listopada o godz. 12:00 (Nowa Aula na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzania).

wiŕcej

2016-11-17
Program Prewencyjny "STUDENT"

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 rusza Program Prewencyjny „STUDENT”, którego jednym z celów jest podniesienie ÂwiadomoÂci studentów uczelni wy┐szych w zakresie negatywnych skutków zjawiska przestŕpczoÂci ubezpieczeniowej.

wiŕcej
2016-11-15
Zaproszenie na Warsztat: Zbuduj swˇj zespˇ│ w oparciu o Style MyÂlenia i Dzia│ania FRIS

Katedra Organizacji i Zarz▒dzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj▒ na spotkanie z cyklu Meet Project Managers - Zbuduj swój zespó│ w oparciu o Style MyÂlenia i Dzia│ania FRIS.

Termin: 23.listopada, godz. 17.00

Miejsce: Restauracja Konstelacja Kuchnia&Wino, Al. Wojska Polskiego 8/1A w Szczecinie

wiŕcej
2016-11-15
Stowarzyszenie Akademickie Cukrowa 8

Zapraszamy na spotkanie za│o┐ycielskie Stowarzyszenia Akademickiego Cukrowa 8. Termin: 21. listopada (poniedzia│ek), godz. 14.15. Miejsce: budynek WZiEU, sala 218. Kontakt: Ma│gorzata Skweres-Kuchta, malgorzata.skweres@wzieu.pl

2016-11-14
Wyk│ad Prof. Grzegorza W. Ko│odki

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów WZIEU US do udzia│u w wyk│adzie prof. Grzegorza W. Ko│odki z Akademii Leona Ko╝mi˝skiego w Warszawie. Wyk│ad z dyskusj▒ pt.: „NOWY PRAGMATYZM. W POSZUKIWANIU PARADYGMATU EKONOMII XXI WIEKU”, rozpocznie siŕ we wtorek – 22 listopada o godz. 10:30 w sali 010.

wiŕcej
2016-11-14
Dzie˝ PrzedsiŕbiorczoÂci na WZiEU

Wszystko co chcia│by wiedzieŠ: o pomyÂle na w│asny biznes, o prowadzeniu firmy, a tak┐e o tym, sk▒d pozyskaŠ kapita│ na rozpoczŕcie dzia│alnoÂci, jak rozmawiaŠ z inwestorem…

15 listopada 2016, godz. 10.30, sala nr 010 WYDZIAú ZARZíDZANIA I EKONOMIKI USúUG UNIWERSYTETU SZCZECIĐSKIEGO ul. Cukrowa 8, Szczecin.

Dziekan Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego oraz Fundacja THINK!, organizator Programu „Tydzie˝ dla Oszczŕdzania” serdecznie zapraszaj▒ na seminarium odbywaj▒ce siŕ w ramach Žwiatowego Tygodnia PrzedsiŕbiorczoÂci.

plakat

2016-11-07
The REAL Innovation Invitation

Szanowni Pa˝stwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosiŠ na wydarzenie promuj▒ce wyniki osi▒gniŕte w ramach realizacji miŕdzynarodowego projektu REAL, International Multiplier Event „The REAL Innovation Invitation”.

wiŕcej
2016-11-03
Spotkanie Ko│a Naukowego Transportu

Interesujesz siŕ tematyk▒ transportow▒? Masz ciekawe pomys│y? ByŠ mo┐e czekamy w│aÂnie na Ciebie! Do│▒cz do nas! Spotkanie rekrutacyjne - poniedzia│ek 7 listopada o godz. 10:00 i 12:00 w sali 324.

plakat

2016-11-02
Tydzie˝ wszystkich Âwietnych CV - 2 do 8 listopada 2016 r.

Biura karier zrzeszone w Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier zapraszaj▒ studentˇw i absolwentˇw wszystkich uczelni do stworzenia ŽWIETNEGO CV. Pracownicy biur karier z przyjemnoÂci▒ pomog▒ w stworzeniu profesjonalnego dokumentu lub w jego przeredagowaniu. CV stanowi niezbŕdn▒ wizytˇwkŕ studentˇw i absolwentˇw w kontaktach z pracodawcami podczas poszukiwania pracy, praktyki lub sta┐u. Jest to pierwsza informacja o nas, ktˇra trafia do pracodawcy i ma wp│yw na to jak jesteÂmy przez niego postrzegani. Wybierz dowolny termin w dniach 2 - 8 listopada 2016 r. w dowolnym biurze karier i po prostu przyjd╝ :-)

wiŕcej

2016-11-02
Be MODERN after launch

Szanowni Pa˝stwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosiŠ na wydarzenie  promuj▒ce wyniki osi▒gniŕte w ramach realizacji miŕdzynarodowego projektu „Mobile & Digital Elearning Toolkit - MODERN Toolkit”, the Multiplier Event „Be MODERN after launch”.

Wydarzenie odbŕdzie siŕ w dniu 16 listopada 2016 roku od godz. 13.30 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego mieszcz▒cym siŕ przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie (budynek Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Us│ug SERVICE INTER-LAB, sala 315-316).

wiŕcej
2016-10-28
Dzie˝ rektorski i godziny dzieka˝skie
Przypominamy, ┐e dzie˝ 31.10.2016 r. (poniedzia│ek) jest dniem Rektorskim. Dnia 2 listopada 2016 r. (Âroda) og│oszone zostaj▒ godziny dzieka˝skie wolne od zaj੠dydaktycznych.
2016-10-26
Spotkanie Ko│a Naukowego Zarz▒dzania Projektami

Studencie!
Je┐eli chcesz siŕ rozwijaŠ, poznawaŠ nowych ludzi i masz ciekawe pomys│y, serdecznie zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie Ko│a Naukowego Zarz▒dzania Projektami. Spotkanie odbŕdzie siŕ 9 listopada (Âroda) o godzinie 11:45 w sali 334 SIL. Nic nie stracisz, a mo┐esz du┐o zyskaŠ!

plakat

2016-10-24
STAĐ PRZED SíDEM i zalicz praktyki studenckie w Fundacji Court Watch Polska!

JeÂli jeste studentem kierunku Ekonomia lub Zarz▒dzanie na WZiEU, b▒d╝ jeste studentem kierunku humanistycznego lub spo│ecznego na innej uczelni – pomyÂl o odbyciu praktyki studenckiej w Fundacji Court Watch Polska. Court watch jest ruchem obywatelskim polegaj▒cym na sprawowaniu kontroli spo│ecznej nad prac▒ s▒dów i wymiaru sprawiedliwoÂci. Jest on szczególnie rozpowszechniony w krajach anglosaskich, takich jak USA i Kanada. Zainteresowanych zapraszamy na szkolenie organizowane przez eksperta z Fundacji.

wiŕcej
2016-10-17
Konferencja naukowo - bran┐owa "Regionalna polityka turystyczna w wojewˇdztwie zachodniopomorskim"

Katedra Zarz▒dzania Turystyk▒ Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, wraz z Biurem Turystyki Wydzia│u Turystyki i Gospodarki Urzŕdu Marsza│kowskiego Wojewˇdztwa Zachodniopomorskiego, organizuje konferencjŕ naukowo - bran┐ow▒ "Regionalna polityka turystyczna w wojewˇdztwie zachodniopomorskim". Konferencja odbŕdzie siŕ w dniu 16 listopada br. na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego w Szczecinie.

wiŕcej

2016-10-17
Project Management - Edukacja

Szanowni Pa˝stwo,
Katedra Organizacji i Zarz▒dzania z przyjemnoÂci▒ informuje, ┐e Wiceprezes Rady Ministrˇw, Minister Nauki i Szkolnictwa Wy┐szego Pan Jaros│aw Gowin, obj▒│ patronatem Seminarium ,,Project Management - Edukacja'', ktˇre jest wspˇln▒ inicjatyw▒ IPMA Polska, Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego oraz Szko│y G│ˇwnej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie to odbywa siŕ w ramach corocznej Konferencji IPMA Polska, ktˇra od lat gromadzi wyj▒tkowych ludzi, ktˇrzy poprzez swoje dzia│ania propaguj▒ ideŕ zarz▒dzania projektami w Polsce i na ca│ym Âwiecie. Zapraszamy do wziŕcia udzia│u oraz do zapoznania siŕ z programem Seminarium na stronie http://konferencja.ipma.pl/

2016-10-10
CUKROWA 8 Stowarzyszenie Pracownikˇw Nauki i Studentˇw

Pracownicy i Studenci WZiEU,

pojawi│ siŕ pomys│, by przy Wydziale powsta│o stowarzyszenie zrzeszaj▒ce pracowników i studentów WZiEU. Stowarzyszenie mog│oby funkcjonowaŠ pod nazw▒ „Cukrowa 8” i s│u┐yŠ realizacji inicjatyw w obszarze integracji Wydzia│u czy promocji nauki w Ârodowiskach pozauczelnianych z wykorzystaniem mo┐liwoÂci dedykowanych organizacjom spo│ecznym.
By wspólnie przedyskutowaŠ formu│ŕ tego podmiotu i nadaŠ jej w│aÂciwy kszta│t zapraszamy na spotkanie informacyjne. Odbŕdzie siŕ ono w najbli┐szy czwartek 13. pa╝dziernika o godz. 14.15 w Sali Rady Wydzia│u (010).

plakat

2016-10-07
Zapraszamy Studentˇw na spotkanie ERASMUS+

Drodzy Studenci!

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+ na praktyki w roku akademickim 2016/2017. Spotkania odbŕd▒ siŕ w Rektoracie Uniwersytetu Szczeci˝skiego w Sali Senatu na I piŕtrze w nastŕpuj▒cych terminach: 11 pa╝dziernika 2016r. o godzinie 12.00 oraz 13 pa╝dziernika 2016r. o godzinie 12.00.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykŕ w programie Erasmus+

2016-09-28
Regionalne konsultacje spo│eczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Podczas konsultacji projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ktˇre mia│y miejsce w Stargardzie w dniu 27. wrzeÂnia, Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego reprezentowa│ dr Rafa│ Szyma˝ski z Katedry Organizacji i Zarz▒dzania.

wiŕcej
2016-09-26
Sta┐ w Parlamencie Europejskim

Od przysz│ego roku istnieje mo┐liwoŠ odbycia sta┐u w Parlamencie Europejskim dziesiŕciu m│odych osˇb.

wiŕcej
2016-09-26
Inauguracja Roku Akademickiego WZiEU 2016/2017

Zapraszamy wszystkich studentˇw, rodzicˇw i przyjaciˇ│ na INAUGURACJ╩ ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US.

wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.