Jeste 15994378 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302635 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2017-05-04
Logistyka produkcji w praktyce

Katedra Logistyki Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US oraz Ko│o Naukowe Logistyki logUS ma zaszczyt zaprosiŠ Pa˝stwa do udzia│u w seminarium "Logistyka produkcji w praktyce" pod patronatem Klastra Metalowego METALIKA, ktˇre odbŕdzie siŕ dniu 9 maja w godz. 10:15-12:00 w sali 314-316 SIL. Serdecznie zapraszamy.

plakat

2017-05-04
Erasmus+ uwaga kwalifikacja dodatkowa!

Studenci Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykŕ w roku akademickim 2017/2018  w ramach Programu ERASMUS+  Akcja 1. MobilnoŠ Edukacyjna proszeni s▒ o sk│adanie wymaganych dokumentów u koordynatora wydzia│owego dr Dominiki Kordeli do 22 maja 2017 r. (poniedzia│ek). Szczegó│owe informacje: www.dsm.usz.edu.pl/eplus lub mailowo dominika.kordela@wzieu.pl

2017-04-28
Žrody z prawem gospodarczym na WZiEU

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpiecze˝ zaprasza do wziŕcia udzia│u w kolejnym spotkaniu z zaplanowanego cyklu spotka˝ zatytu│owanych „Žrody z prawem gospodarczym na WZiEU”. Spotkanie odbŕdzie siŕ  10 maja 2017 r. w budynku SIL Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, s. 314 o godz. 15.00.

wiŕcej

2017-04-26
Spotkania informacyjne dla osˇb zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+

Drodzy Studenci!
Ju┐ nied│ugo bŕdzie prowadzona kwalifikacja dodatkowa na wyjazdy stypendialne w programie ERASMUS+ na studia oraz na praktyki w roku akademickim 2017/2018.

wiŕcej
2017-04-24
Konkurs "Studencki Projekt Spo│eczny 2017"

Wyd│u┐enie terminu nadsy│ania wnioskˇw w ramach Studenckiego Projektu Spo│ecznego. Termin nadsy│ania zg│osze˝ do Konkursu up│ywa 25 kwietnia 2017 r. o godz. 23:59. Zg│oszenia przys│ane po tym terminie nie bŕd▒ rozpatrywane.

2017-04-03
Konkurs "Studencki Projekt Spo│eczny 2017"

W ramach wspˇ│pracy Uniwersytetu Szczeci˝skiego z Fundacj▒ Kronenberga przy Citi Handlowy studenci i pracownicy uczelni mog▒ wzi▒Š udzia│ w konkursie Studencki Projekt Spo│eczny. Ka┐dy pomys│ na inicjatywŕ spo│eczn▒ ma szansŕ na dofinansowanie w wysokoÂci do 1000 z│!

wiŕcej
2017-03-30
Zbiˇrka na hospicjum

W dniu 4 kwietnia (wtorek) 2017 r. bŕdzie prowadzona dziesi▒t▒ wewn▒trzuczelniana zbiˇrka funduszy na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Doros│ych.

wiŕcej

2017-03-27
Žrody z prawem gospodarczym na WZiEU

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpiecze˝ zaprasza do wziŕcia udzia│u w pierwszym spotkaniu z zaplanowanego cyklu spotka˝ zatytu│owanych „Žrody z prawem gospodarczym na WZiEU”. Spotkanie odbŕdzie siŕ 29 marca 2017 r. w budynku SIL Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, s. 314 o godz. 13.30.

wiŕcej

2017-03-23
Do│acz do Liderˇw Rynku Kapita│owego - aplikuj do 17 kwietnia!

Fundacja im. Les│awa A. Pagi zaprasza do udzia│u w rekrutacji do projektu Akademia Liderów Rynku Kapita│owego. Jest to wyj▒tkowy program szkoleniowy daj▒cy mo┐liwoŠ nauki od najlepszych praktyków Âwiata finansów i jest przepustk▒ do pracy w najlepszych firmach.

Dla kogo? Studenci i absolwenci do 26. roku ┐ycia

Co? 2 tygodnie szkole˝ oraz p│atne wakacyjne sta┐e w firmach Partnerskich

Kiedy? Szko│a Letnia: 26.06-08.07.2017, sta┐e w firmach partnerskich: lato-jesie˝ 2017

Udzia│ w programie dla uczestników jest ca│kowicie bezp│atny.

aplikuj

2017-03-21
Dylematy wspˇ│czesnego zarz▒dzania

Szanowni Pa˝stwo,
Serdecznie zapraszamy do udzia│u w V Ogˇlnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Dylematy wspˇ│czesnego zarz▒dzania". Konferencja objŕta jest patronatem honorowym JM Rektora US prof. dr hab. Edwarda W│odarczyka.

wiŕcej
2017-03-20
Uwaga studenci! Kurs przygotowuj▒cy do egzaminu IPMA-Student!

Katedra Organizacji i Zarz▒dzania zaprasza na kurs przygotowuj▒cy studentów do egzaminu IPMA-Student. Dodatkowe zajŕcia bŕd▒ odbywa│y siŕ we wtorki o godzinie 16:00 w Sali 102 w budynku SIL. Osoby, które planuj▒ przyst▒pienie do certyfikacji IPMA-Student w bie┐▒cym semestrze bŕd▒ mog│y uzyskaŠ dodatkowe wsparcie dydaktyczne w przygotowaniu do egzaminu. Planowany termin egzaminu do 6 czerwiec 2017. Serdecznie zapraszamy!

2017-03-17
Stowarzyszenie Akademickie CUKROWA 8
Zebranie cz│onkˇw: 31 marca 2017 roku (pi▒tek), godz. 14:00, s. 010.
Zapraszamy!
2017-03-13
ERASMUS+ UWAGA KWALIFIKACJA!
Studenci Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykŕ w roku akademickim 2017/2018 w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1. MobilnoŠ Edukacyjna proszeni s▒ o sk│adanie wymaganych dokumentˇw u koordynatora wydzia│owego dr Dominiki Kordeli do 20 marca 2017 r. (poniedzia│ek). Szczegˇ│owe informacje: www.dsm.usz.edu.pl/eplus lub mailowo dominika.kordela@wzieu.pl
2017-03-13
Zaproszenie na Warsztat: Analiza Transakcyjna - narzŕdzie do budowania konstruktywnych relacji w zespole projektowym
Katedra Organizacji i Zarz▒dzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj▒ na spotkanie z cyklu Meet Project Managers - Analiza Transakcyjna - narzŕdzie do budowania konstruktywnych relacji w zespole projektowym. Termin: 14.marzec, godz. 17.00 - 19.30. Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, sala 316 SIL.
wiŕcej
2017-03-10
Studentko, Studencie!

Biuro ds. JakoÂci Kszta│cenia Uniwersytetu Szczeci˝skiego zaprasza do udzia│u w badaniu jakoÂci kszta│cenia, które rozpocznie siŕ 14 marca 2017 r.
Zachŕcamy Pa˝stwa do podzielenia siŕ uwagami i opiniami poprzez anonimowe wype│nienie ankiety i umieszczenie jej w skrzynce kontaktowej, która znajduje siŕ w holu Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug.
Badanie zako˝czy siŕ 21 marca 2017 r. wizyt▒ pracownika Biura, podczas której bŕd▒ mogli Pa˝stwo anonimowo porozmawiaŠ o jakoÂci kszta│cenia (Sala Rady Wydzia│u nr 010).

Twoja opinia jest wa┐na.

2017-03-09
Wyrusz na podbˇj Wall Street

Uniwersytet Szczeci˝ski wraz z Fundacj▒ Gie│dy Papierów WartoÂciowych organizuje drug▒ edycjŕ Szko│y Gie│dowej, w ramach której odbywaŠ siŕ bŕd▒ kursy prowadzone przez specjalistów z zakresu rynku kapita│owego, wyk│adowców akademickich oraz pracowników instytucji rynku gie│dowego, objŕte honorowym patronatem Gie│dy Papierów WartoÂciowych w Warszawie.

wiŕcej
2017-03-08
DZIEĐ KOBIET

Wszystkim Paniom, z okazji ich Âwiŕta, sk│adam najserdeczniejsze ┐yczenia zdrowia, pomyÂlnoÂci i samych piŕknych dni w ┐yciu.

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw.
Dziekan Wydzia│u

2017-03-07
Ogˇlnopolskie Seminarium Naukowe "EfektywnoŠ procesˇw transportowych"

Szanowni Pa˝stwo,
Katedra Systemów i Polityki Transportowej Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego organizuje Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "EFEKTYWNOŽĂ PROCESÓW TRANSPORTOWYCH". Seminarium odbŕdzie siŕ 4 grudnia 2017 roku w siedzibie Wydzia│u w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, godz. 10:00 – 16:00.

wiŕcej
2017-03-07
Wiosenna edycja Gie│d Pracy!

Gie│dy Pracy organizowane przez Akademickie Biuro Karier US to doskona│a mo┐liwoŠ spotkania siŕ z pracodawcami i zadbania o swoj▒ drogŕ zawodow▒ ju┐ w czasie studiów. Zapraszamy 21 marca 2017 (wtorek) – Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US – budynek SERVICE INTER-LAB, 22 marca 2017 (Âroda) – Wydzia│ Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzania US.

wiŕcej

2017-03-06
Program Fulbrighta

Program Fulbrighta jest jednym z najwiŕkszych programów wymiany naukowej pomiŕdzy USA a innymi krajami, w tym Polsk▒.

14 marca 2017 (wtorek) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzania w sali 126 (sala studiów doktoranckich) odbŕdzie siŕ spotkanie otwarte dla studentów i pracowników wszystkich Wydzia│ów US.

  • godz. 10.00 - zapraszamy naukowców z tytu│em co najmniej doktora na spotkanie dotycz▒ce oferty stypendialnej dla badaczy i wyk│adowców;
  • godz. 11.00 - spotkanie na temat programów dla studentów i doktorantów.

Spotkania poprowadzi p. Sebastian Smoli˝ski, M│odszy specjalista ds. Programów z Polsko-Ameryka˝skiej Komisji Fulbrighta.

Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.