Jeste 15994258 odwiedzaj▒cym, ods│on 42302514 | Dzisiaj jest: Žroda, 14 Kwiecie˝ 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2019-12-09
Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zmieni│ nazwŕ

Z dniem 1 pa╝dziernika 2019 r. Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug zmieni│ nazwŕ na Wydzia│ Ekonomii, Finansˇw i Zarz▒dzania (skrˇt WEFiZ).

Aktualna strona Wydzia│u Ekonomii, Finansˇw i Zarz▒dzania

2019-12-06
Inauguracja cyklu spotka˝ "Controlling - kszta│towanie przysz│oÂci"

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansˇw oraz Instytutu Zarz▒dzania Wydzia│u Ekonomii, Finansˇw i Zarz▒dzania US zapraszaj▒ na pierwsze spotkanie z cyklu "Controlling - kszta│towanie przysz│oÂci", ktˇre odbŕdzie siŕ w Ârodŕ, 18 grudnia.

wiŕcej

2019-12-05
Konkurs dla studentˇw "e-Pionier SocialHackathon"

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Szczeci˝skiego do udzia│u w „e-Pionier SocialHackathon”. JeÂli jeste studentem i chcesz rozwi▒zywaŠ problemy spo│eczne i gospodarcze przy pomocy innowacyjnych rozwi▒za˝ programistycznych, zapraszamy w│aÂnie Ciebie do wziŕcia udzia│u w „e-Pionier SocialHackathon”. Nagrody dla najciekawszych projektów!

wiŕcej

2019-12-02
11-16.12 - Zapisy w systemie E-dziekanat na specjalnoÂci, blok przedmiotˇw, przedmioty do wyboru, jŕzyki obce

Sekcja ds. Kszta│cenia Wydzia│u Ekonomii, Finansów i Zarz▒dzania US informuje,  ┐e w terminie od 11.12.2019 r. do 16.12.2019 r. w systemie E-dziekanat odbŕd▒ siŕ zapisy na rok akademicki 2019/2020.

wiŕcej

2019-11-08
PIU - warsztaty z ubezpiecze˝ ochrony prawnej

Polska Izba Ubezpiecze˝ organizuje 19 listopada 2019 r. warsztaty z ubezpiecze˝ ochrony prawnej. Warsztaty odbŕd▒ siŕ na Wydziale Ekonomii, Finansˇw i Zarz▒dzania Uniwersytetu Szczeci˝skiego, ul. Cukrowa 8, sala 315, budynek SIL w Szczecinie.

wiŕcej
2019-11-05
Do starostˇw roku - ustalenie harmonogramu sesji egz. zimowej

Sekcja ds. Kszta│cenia zwraca siŕ z proÂb▒ do starostów roku (studia stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 19/20 o ustalenie z prowadz▒cymi terminów zimowej sesji egzaminacyjnej podstawowej, poprawkowej oraz dodatkowego podejÂcia do egzaminu / zaliczenia (bezp│atny dodatkowy egzamin / zaliczenie) i dostarczenie pe│nego harmonogramu sesji (plik do pobrania) do pok. 216 w nieprzekraczalnym terminie do 29.11.2019 r.

Po tym terminie egzaminy zostan▒ ustalone odgórnie przez Dziekana.

Prosimy pamiŕtaŠ, ┐e zgodnie z regulaminem US miŕdzy egzaminami (podstawowymi) musi byŠ przynajmniej jeden dzie˝ przerwy.

2019-10-02
Informacja dla absolwentˇw

Informujemy, ┐e w bie┐▒cym roku nie jest planowane uroczyste rozdanie dyplomˇw. Absolwenci proszeni s▒ o zg│aszanie siŕ do Dziekanatu w celu odbierania dyplomˇw uko˝czenia studiˇw.

2019-09-26
Dzie˝ adaptacyjny dla 1 roku studiˇw

Spotkanie odbŕdzie siŕ o godz. 10.00 w salach:

Kierunek Zarz▒dzanie, Turystyka i rekreacja - sala 048 (parter obok dziekanatu)
Kierunek Logistyka - sala 314 (3 piŕtro SIL)

Dziekanat w tym dniu bŕdzie czynny dla studentˇw 1 roku w godzinach 8.00-9.45 oraz 13.00-15.00

2019-09-25
Z dniem 1 pa╝dziernika Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug zmienia nazwŕ na Wydzia│ Ekonomii, Finansˇw i Zarz▒dzania (WEFiZ)

Informujemy studentˇw, ┐e plany zaj੠s▒ ju┐ dostŕpne w zak│adce Student. Zajŕcia odbywaj▒ siŕ na ul. Cukrowej. Numery grup dla przyjŕtych kandydatˇw na 1 rok studiˇw zosta│y wys│ane listem (dla naboru z lipca i sierpnia) lub podane podczas rekrutacji (dla naboru wrzeÂniowego). Studenci pozosta│ych lat mog▒ sprawdziŠ numery grup na e-dziekanacie.

2019-09-06
OBRONY WE WRZEŽNIU

Z uwagi na zmiany organizacyjne na US, nie bŕdzie obron w pa╝dzierniku. Studenci studiˇw I-go stopnia, ktˇrzy chc▒ podj▒Š studia na II-gim stopniu powinni przyst▒piŠ do obrony we wrzeÂniu.
Obrony bŕd▒ siŕ odbywaŠ w terminach: 24 i 26.09.2019.
Termin ten dotyczy rˇwnie┐ studentˇw II-go stopnia.
Osoby zainteresowane proszone s▒ o pilny kontakt z promotorem.

2019-09-05
W▒s z Ibibobo #14 - Podrˇ┐e z tyczk▒ - Monika Pyrek

W 14 odcinku audycji W▒s z Ibibobo dowiecie siŕ miŕdzy innymi: czy Monika Pyrek, nasza lekkoatletyczna mistrzyni je╝dzi│a na zawody sportowe PeKaEsem. Jak siŕ trenowa│o z chryzantemami w tle w Japonii. Czy Fabianie Murer, brazylijskiej mistrzyni tyczki podoba│y siŕ polskie pla┐e. Dlaczego RPA to idealne miejsce treningowe. Jak wygl▒da│o Rio de Janeiro i Sydney podczas igrzysk olimpijskich... Zapraszamy do s│uchania...

wiŕcej
2019-08-05
W▒s z Ibibobo #13 - L▒dowa droga do Indii - Wojciech Sandach

Wojciech Sandach, aktor Teatru Wspˇ│czesnego w Szczecinie, wraz z grup▒ przyjaciˇ│ wybra│ siŕ l▒dow▒ drog▒ do Indii. Jak wygl▒da pogranicze Europy i Azji? Czy magia dawnej Persji wci▒┐ jest obcena w Iranie? Czy Wojtek chcia│by wyst▒piŠ w boolywoodzkiej produkcji? Na te i inne pytania znajdziecie odpowied╝ w 13 odcinku audycji W▒s z Ibibobo. Tym razem tak┐e prezentacja ponad 70 zdj੠z tej wyprawy. Zaprasza Adam Stecyk.

wiŕcej
2019-08-01
W▒s z Ibibobo #12 - Czarnogˇra - Olga Adamska

Tym razem Olga Adamska, aktorka szczeci˝skich scen teatralnych, zabiera nas w podrˇ┐ do magicznej Czarnogˇry. Zapraszamy do s│uchania.

wiŕcej
2019-07-02
W▒s z Ibibobo #11 - Izrael, Jordania - dr Monika Tomczyk

Tym razem dr Monika Tomczyk zabiera nas na bliski wschˇd do egzotycznych miejsc w Izraelu i Jordanii. Zapraszamy do s│uchania.

wiŕcej
2019-06-24
W▒s z Ibibobo #10 - Etiopia - Przemys│aw Pluskota

Tym razem prof. Przemys│aw Pluskota zabiera nas do tzw. Rogu Afryki, do dawnej Abisynii, czyli do Etiopii. Zapraszamy do s│uchania.

wiŕcej
2019-06-19
Wybory do rad naukowych

Prof. dr hab. Edward W│odarczyk, rektor Uniwersytetu Szczeci˝skiego, informuje, ┐e wybory do rad naukowych odbŕd▒ siŕ w terminie 3-5 lipca 2019 r. Senat US podejmie uchwa│ŕ zatwierdzaj▒c▒ wybory 11 lipca 2019.

Nowo wybrane rady naukowe powinny siŕ ukonstytuowaŠ i podj▒Š dzia│ania, przewidziane Uchwa│▒ nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczeci˝skiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjŕcia Statutu US, bezpoÂrednio po zatwierdzeniu wyborów przez Senat.

Rektor zwraca siŕ z proÂb▒ do spo│ecznoÂci akademickiej Uniwersytetu Szczeci˝skiego o uwzglŕdnienie w/w terminów i postŕpowa˝ podczas planowania urlopów oraz aktywne uczestnictwo w wyborach nowych rad naukowych.

wiŕcej

2019-06-17
W▒s z Ibibobo #9 - Madagaskar - Przemys│aw Pluskota

Tym razem w naszej audycji wyst▒pi│ prof. Przemys│aw Pluskota, ktˇry opowiedzia│ o krainie lemurˇw i baobabˇw. Zapraszamy do s│uchania.

wiŕcej
2019-06-11
Seminarium 12 czerwca 2019

Jak kszta│towaŠ swoj▒ przysz│oŠ, jak uwolniŠ potencja│ kreatywnoÂci? Czy warto realizowaŠ w│asne innowacyjne pomys│y? Gdzie szukaŠ informacji, jak za│o┐yŠ startup i sk▒d braŠ Ârodki na jego rozwiniŕcie?

Na te pytania ju┐ wkrótce odpowiedz▒ nasi prelegenci!

ZARR SA serdecznie zaprasza pracowników i studentów Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego na seminarium, które odbŕdzie siŕ 12 czerwca 2019 o godz. 12 w sali 003 WZiEU.

Agenda i sylwetki prelegentów w za│▒czeniu.

2019-06-10
Spotkanie koordynatorˇw uczelnianych programu Nowoczesne Zarz▒dzanie Biznesem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie koordynatorów uczelnianych programu Nowoczesne Zarz▒dzanie Biznesem, a tak┐e pracowników naukowych uczelni szczeci˝skich. Spotkanie odbŕdzie siŕ w dniu 10-czerwca 2019 r. o godz. 13:45 w Sali 218 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, podczas 15. Forum Samorz▒dowego w Szczecinie.

wiŕcej
2019-06-10
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska, DGS Poland, Qvistorp S.A., Ko│o Zarz▒dzania Projektami "Project" oraz Katedra Organizacji i Zarz▒dzania serdecznie zapraszaj▒ wyk│adowców i studentów Wydzia│u na spotkanie: Ocena inwestycji jako proces strategiczny w organizacji.

Prowadz▒cy: Jakub Lasota
Termin: 12.czerwiec (Âroda), godz. 18.00-19.30
Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, sala 010.

Zapisy na warsztat w formie elektronicznej pod linkiem:
https://mpm-wzieu.evenea.pl/

Sponsorem spotka˝ jest Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska oraz firmy Qvistorp S.A. oraz DGS Poland.

Serdecznie zapraszamy!

wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.