Jeste 15523682 odwiedzaj▒cym, ods│on 41790089 | Dzisiaj jest: Pi▒tek, 18 Wrzesie˝ 2020 | Tydzie˝ parzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne US







AktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2016-02-25
Studencie, "nie parz kawy, spij Âmietankŕ"!
19 lutego ruszy│a Karierosfera 2016. Tym razem masz szansŕ sprawdziŠ swoj▒ wiedzŕ a┐ w oÂmiu dziedzinach konkursowych, w tym w dwˇch dziedzinach w jŕzyku angielskim. Wystarczy wype│niŠ test on-line na www.karierosfera.pl i przejŠ pomyÂlnie kolejne etapy, aby wygraŠ sta┐ swoich marze˝. Pierwszy etap, czyli test z ogˇlnej wiedzy biznesowej, rozpoczyna siŕ ju┐ 19.02. i trwa do 07.03. Nie zwlekaj! We╝ karierŕ w swoje rŕce, wype│nij test i spe│niaj marzenia.
2016-02-25
Targi Peryskop 3 - 4 marca 2016 - zabierz CV
Ile siŕ zarabia w Szczecinie? Kogo pracodawcy chc▒ zatrudniaŠ? Czy warto ÂciemniaŠ w CV? Praca w korpo czy w ma│ej firmie? ZostaŠ czy wyjechaŠ za granicŕ? Gdzie odbyŠ praktykŕ lub sta┐? Tego wszystkiego dowiesz siŕ ju┐ 3 i 4 marca 2016 r. podczas Targˇw Peryskop.

wiŕcej

2016-02-23
Miŕdzynarodowy Program Managerski - Business Manager
Zapraszamy studentˇw ostatniego roku oraz absolwentˇw ekonomii i zarz▒dzania do udzia│u w naszym nowym programie managerskim. JesteÂmy miŕdzynarodow▒ sieci▒ sklepˇw dyskontowych, czŕÂci▒ koncernu Dansk Supermarked, w ktˇrego sk│ad wchodz▒ Netto, Bilka, Fotex, Salling. Od wielu lat z sukcesami dzia│amy na rynku du˝skim, szwedzkim, niemieckim, brytyjskim i polskim.

wiŕcej

2016-02-23
EconomUS uczy gimnazjalistˇw ekonomii
Studentka Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, Marta Wypych, reprezentuj▒ca ko│a naukowego EconomUS, wziŕ│a udzia│ w ogˇlnopolskim projekcie Na w│asne konto w ktˇrym przez dwa tygodnie prowadzi│a zajŕcia z podstaw ekonomii i przedsiŕbiorczoÂci.
wiŕcej
2016-02-22
Uwaga! Spotkanie informacyjne dla studentˇw dot. Programu ERASMUS+
Dnia 03.03. (czwartek) o godz. 11:00 w sali 114 (Wydzia│ Humanistyczny) odbŕdzie siŕ spotkanie informacyjne dla studentˇw dotycz▒ce kwalifikacji na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w przysz│ym roku akademickim (2016/2017).
Wiŕcej informacji dominika.kordela@wzieu.pl
2016-02-19
Warsztaty Modelarskie edycja III
Serdecznie zapraszamy w dniach 20-21 lutego 2016 na III edycjŕ Warsztatˇw modelarskich. Warsztaty odbŕd▒ siŕ w budynku Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego.
wiŕcej
2016-02-18
TARGI PRACY Z AMERYKAĐSKIMI PRACODAWCAMI
Departament Stanu USA, Ambasada Ameryka˝ska w Warszawie, Camp Counselors USA - Poland, partner Departamentu Stanu USA zapraszaj▒ na targi pracy wakacyjnej w Stanach Zjednoczonych z udzia│em ameryka˝skich pracodawcˇw - Work Experience Summer 2016 Job Fair.
wiŕcej
2016-02-11
Kurs na WOLONTARIAT z PRAKTYKí w tle
Edukacja ekonomiczna dla dzieci i m│odzie┐y na WZiEU siŕ rozwija - poszukujemy ludzi do dzia│ania w kilku obszarach: opiekun grup warsztatowych podczas zaj੠EUD; kreatywny marketingowiec; "poszukiwacz" kapita│u na mini-projekty; sprawny organizator.

wiŕcej

2016-01-19
ERASMUS + - wyjazdy studentˇw na studia i praktykŕ
W dniach: 26 stycznia 2016r. (wtorek) o godz. 9.00; 29 stycznia 2016r. (pi▒tek) o godz. 13.00; 3 lutego 2016r. (Âroda) o godz. 9.00 oraz 4 lutego 2016r. (czwartek) o godz. 13.00 odbŕd▒ siŕ spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+ na studia oraz na praktyki w roku akademickim 2016/2017. Spotkania odbŕd▒ siŕ w Rektoracie Uniwersytetu Szczeci˝skiego w Sali Senatu na I piŕtrze.
2016-01-15
Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska i Asseco Data Systems zapraszaj▒ studentˇw do udzia│u w organizacji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego 2016
Zapraszamy studentˇw Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug do uczestnictwa w projekcie pt. EFPE 2016, w ktˇrym mo┐na uczestniczyŠ w formie sta┐u, praktyki lub wolontariatu.
EFPE - Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (www.efpe.pl) - konferencja organizowana od 2001 roku. Stanowi miejsce wymiany doÂwiadcze˝ w zakresie bezpiecze˝stwa w Internecie g│ˇwnie pomiŕdzy wschodem i zachodem Europu i skupia osoby maj▒ce wp│yw na prawodawstwo zwi▒zane bezpoÂrednio ze stosowaniem e-podpisu jak i us│ug zaufania (Polska, Europa, Âwiat). Konferencja wpisa│a siŕ na sta│e w harmonogram g│ˇwnych graczy z tej bran┐y.
wiŕcej
2016-01-15
Wyniki wyborˇw do Zarz▒du Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej International Project Management Association Polska
Mi│o nam poinformowaŠ, ┐e w dniu 13. stycznia br. odby│y siŕ wybory uzupe│niaj▒ce do Zarz▒du Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej International Project Management Association Polska. W ich wyniku nowym przewodnicz▒cym ZGR IPMA Polska zosta│ dr Rafa│ Szyma˝ski a jego zastŕpczyni▒ Pani mgr Katarzyna Zio│o.
wiŕcej
2016-01-15
Zaproszenie na Konferencjŕ Wspˇ│czesne Problemy Ekonomiczne
Szanowni Pa˝stwo,
zapraszamy do udzia│u w V Miŕdzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Wspˇ│czesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, ktˇra odbŕdzie siŕ 25 kwietnia 2016 roku na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, Uniwersytetu Szczeci˝skiego. Zg│oszenia na konferencjŕ bŕd▒ przyjmowane za poÂrednictwem adresu e-mail: agnieszka.lopatka@wzieu.pl, a tak┐e w formie listownej. Szczegˇ│owe informacje znajd▒ Pa˝stwo na stronie internetowej www.katedraekonomii.wzieu.pl. Wszelkie pytania prosimy kierowaŠ na podany wy┐ej adres e-mail.
Wspˇ│organizatorzy konferencji
Katedra Ekonomii WZiEU US

ulotka

2016-01-13
Profesor Aleksander Panasiuk otrzyma│ tytu│ profesora nauk ekonomicznych
Mamy zaszczyt powiadomiŠ, ┐e Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015r, na wniosek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu│ˇw Naukowych, Pan dr hab. ALEKSANDER PANASIUK, prof. US, otrzyma│ tytu│ PROFESORA NAUK EKONOMICZNYCH.

W imieniu pracownikˇw Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug sk│adamy serdeczne gratulacje.
2016-01-13
Mobile & Digital Elearning Toolkit - MODERN Toolkit
We wrzeÂniu 2015 roku Uniwersytet Szczeci˝ski (Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug) rozpocz▒│ realizacjŕ projektu miŕdzynarodowego Mobile & Digital Elearning Toolkit - MODERN Toolkit.
wiŕcej
2016-01-12
Doradztwo zawodowe i coaching
Na aktywne rozpoczŕcie Nowego Roku, aby pomˇc w realizacji wszystkich planˇw i ┐ycze˝, Akademicki Inkubator PrzedsiŕbiorczoÂci US oraz Akademickie Biuro Karier US proponuj▒ udzia│ w doradztwie zawodowym lub coachingu :)

Szczegˇ│y dostŕpne s▒ w formularzach zg│oszeniowych:

doradztwo zawodowe

coaching

2016-01-08
Pami▒tkowa galeria zdjŕŠ
Zapraszamy do pami▒tkowej galerii zdj੠z miŕdzynarodowego seminarium naukowego:

galeria

2016-01-05
Zosta˝ mistrzem kodowania - zapisy na NIEODPúATNE warsztaty
Pa│ac M│odzie┐y we wspˇ│pracy z Wydzia│em Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego zaprasza uczniˇw o zainteresowaniach informatycznych, na NIEODPúATNE warsztaty z zakresu programowania w Scratch.
wiŕcej
2015-12-21
Konferencja Euro-Trans 2016
Zapraszamy Pa˝stwa do udzia│u w XIII Miŕdzynarodowej Konferencji Naukowej EURO-TRANS 2016, pt. "Transport. Wzrost i rozwˇj.", ktˇra odbŕdzie siŕ w dniach 19 - 20 wrzeÂnia 2016 roku w Szczecinie.

ulotka

2015-12-10
Marzy Ci siŕ zawˇd Project Managera? Zwiŕksz swoje szanse na rynku pracy ju┐ dziÂ!
Studencie, absolwencie, mi│oÂniku zarz▒dzania projektami!
JeÂli interesuje Ciŕ tematyka zarz▒dzania projektami i chcesz swoj▒ przysz│oŠ zwi▒zaŠ z zawodem Project Managera to szkolenie jest dla Ciebie!
wiŕcej
2015-12-07
Uwaga Studenci! Akademicki Turniej TransEdu
Zapraszamy wszystkich Studentˇw zainteresowanych tematyk▒ logistyczn▒ i transportow▒ do udzia│u w internetowym Akademickim Turnieju TransEdu. Do wygrania cenne nagrody.
wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?




E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.