Jeste 14591280 odwiedzaj▒cym, ods│on 40581582 | Dzisiaj jest: Niedziela, 8 Grudzie˝ 2019 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1305 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2018-05-10
Gra Biegowa 2018

wiŕcej

2018-05-08
Dyktando Uniwersyteckie 2018

wiŕcej

2018-05-08
Zaproszenie na inauguracjŕ II czŕÂci badawczej projektu SMARTmeble

Szanowni Pa˝stwo,
mi│o nam zaprosiŠ Pa˝stwa na uroczyst▒ inauguracjŕ II czŕÂci badawczej projektu „Przeprowadzenie bada˝ nad nowym, prototypowym produktem w postaci SMARTmebli, dostosowanych do osób ze zró┐nicowanymi stopniami sprawnoÂci, w otoczeniu stanowi▒cym model warunków rzeczywistego funkcjonowania przy kluczowym zaanga┐owaniu u┐ytkowników ko˝cowych”, która odbŕdzie siŕ 11. maja 2018 r., w │▒czniku budynków WZiEU/SIL.

wiŕcej
2018-05-08
To ju┐ ostatni dzwonek! Zg│o projekt do konkursu "Studencki Projekt Spo│eczny"

Dzi jest ostatnia szansa na z│o┐enie projektu do konkursu „Studencki Projekt Spo│eczny”. Wykorzystaj j▒! JeÂli masz zebran▒ grupŕ wolontariuszy, opracowany pomys│, nawi▒zan▒ wspó│prace z organizacj▒ partnersk▒, okreÂlone koszty dzia│a˝ wype│nij wniosek i wyÂlij na adres wolontariat@kronenberg.org.pl! Jeszcze dzi do pó│nocy mo┐esz z│o┐yŠ projekt wolontariacki i podzieliŠ siŕ Twoim pomys│em!

wiŕcej

2018-05-07
Sukces studentˇw z Ko│a Naukowego Transportu WZiEU US na Ogˇlnopolskiej Konferencji Naukowej Student Maritime Conference 2018

Mi│o nam poinformowaŠ, ┐e studenci Ko│a Naukowego Transportu WZiEU US, uczestnicz▒cy w  X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Student Maritime Conference 2018 pt. „Logistyka w dobie czwartej rewolucji przemys│owej”, zajŕli II miejsce w konkursie na najlepszy referat oraz prezentacjŕ.  Studenci przygotowali referat pt. „Innowacyjne kierunki rozwoju w miejskich systemach transportowych na przyk│adzie autonomizacji Ârodków transportu”. Nagrod▒ dla studentów bŕdzie opublikowanie referatu w monografii naukowej „Transport, spedycja, logistyka”. Organizatorem Konferencji  by│o Ko│o Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG  Akademii Morskiej w Gdyni. Konferencja odby│a siŕ w Gdyni oraz Karlskrone.

Serdecznie gratulujemy.

2018-05-07
The Day of the Transport Culture - 11 maja 2018 roku

Katedra Systemów i Polityki Transportowej WZIEU US w│▒czy│a siŕ w organizacjŕ ogólnoeuropejskiego projektu pt.  „The Day of the Transport Culture”. Zapraszamy zainteresowane osoby na spotkanie z ekspertami PKP S.A.   na temat „Bezpiecze˝stwo w transporcie kolejowym i ochrona pasa┐erów”. Spotkanie odbedzie siŕ  na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug (sala 218) w godzinach 10.00-12.00. Serdecznie zapraszamy do udzia│u w tej miŕdzynarodowej inicjatywie.

program

plakat

2018-04-27
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Katedra Organizacji i Zarz▒dzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj▒ wyk│adowców i studentów Wydzia│u na warsztat: Nowe idee, stare wyzwania - transformacja IT w czasach zwinnych. Prowadz▒cy: Jakub Lesinski. Termin: 8.maja (wtorek), godz. 18.00 – 20.00. Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, sala 010 SIL.

wiŕcej
2018-04-27
Studencie! Zosta˝ Junior Ogarniaczem Wszechrzeczy!

Katedra Organizacji i Zarz▒dzania zaprasza studentów Wydzia│u na szkolenie prowadzone przez praktyków biznesu, podczas którego uczestnicy dowiedz▒ siŕ jak zdobyŠ Âwietn▒ pracŕ nie maj▒c doÂwiadczenia. Prowadz▒cy: Joanna Jaszewska, Justyna Stroynowska. Termin: 7.maja (poniedzia│ek), godz. 10.15 – 12.00. Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, sala 010 SIL.

wiŕcej
2018-04-27
Przed│u┐amy termin sk│adania wnioskˇw do konkursu "Studencki Projekt Spo│eczny"! Macie czas do wtorku 8 maja do ko˝ca dnia!

Wyje┐d┐acie na majˇwkŕ? Odwiedzacie nowe miejsca? Mo┐e to bŕdzie dla Was inspiracj▒ do dzia│ania? Mo┐ecie wesprzeŠ znane Wam ju┐ lokalne organizacje albo ca│kiem nowe, poznane np. w trakcie majˇwki! Co jest potrzebne? Pomys│ na projekt, energia do dzia│ania, organizacja partnerska, 10 wolontariuszy. Wykorzystajcie szansŕ i z│ˇ┐cie projekt!

wiŕcej

2018-04-25
Praktycznie z WZiEU

Informujemy, ┐e w dniach 28.04.2018 - 06.05.2018 r. biuro projektu "Praktycznie z WZiEU" bŕdzie nieczynne.

strona projektu

2018-04-25
Zg│o projekt w konkursie "Studencki Projekt Spo│eczny"! Na zg│oszenia czekamy do 6 maja!

JeÂli jeszcze nie z│o┐y│e swojego autorskiego projektu spo│ecznego – nie czekaj! PomyÂl ju┐ dziÂ, co mo┐esz zrobiŠ dla innych i napisz o tym! Jak zorganizowaŠ projekt? Znajd╝ organizacjŕ partnersk▒, zbierz zespó│ 10 wolontariuszy, z│ó┐ wniosek w Konkursie! Masz szanse otrzymaŠ nawet 1500 z│ na autorski pomys│ spo│eczny!

wiŕcej

2018-04-24
Certyfikacja dla studentˇw w zakresie modelowania i analizy procesˇw biznesowych w programie ADONIS

W ramach nawi▒zanej wspó│pracy pomiŕdzy Wydzia│em Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego a firm▒ BOC, chcielibyÂmy zaprosiŠ studentów naszego Wydzia│u do udzia│u w Programie Akademii Procesowej BOC.

wiŕcej
2018-04-23
Seminarium naukowe pt.: "Statystyka publiczna i jej zasoby informacyjne"

Katedra Metod IloÂciowych WZIEU US serdecznie zaprasza na Seminarium Naukowe pt.:Statystyka publiczna i jej zasoby informacyjne” organizowane w Dniu Unii Europejskiej, tj. w Ârodŕ 9 maja 2018r. w godz. 12 -14 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, s. 104 i 423.

Wstŕp wolny, szczegó│y na za│▒czonym plakacie. Link do rejestracji elektronicznej:
http://www.uczestnicy.pl/event/seminarium-naukowe-pt-statystyka-publiczna-i-jej-zasoby-informacyjne

plakat

2018-04-19
Zosta˝ twarz▒ Uniwersytetu Szczeci˝skiego

wiŕcej

2018-04-16
Debata "Rozwˇj nauki" na US

Rektor Uniwersytetu Szczeci˝skiego, prof. dr hab. Edward W│odarczyk, zaprasza na pierwsz▒ z cyklu debatŕ dotycz▒c▒ roli nauki w Âwietle nadchodz▒cej ustawy "Konstytucja dla Nauki", ktˇra odbŕdzie siŕ w czwartek, 19 kwietnia.

wiŕcej

2018-04-16
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Katedra Organizacji i Zarz▒dzania oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska serdecznie zapraszaj▒ wyk│adowców i studentów Wydzia│u na warsztat: Trzy wymiary przywództwa. Prowadz▒cy: Arkadiusz Matyja. Termin: 18.kwiecie˝ (Âroda), godz. 18.00 – 20.00. Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, sala 010 SIL.

wiŕcej
2018-04-13
UWAGA! Przypominamy, ┐e termin zg│osze˝ na Erasmusa mija 15 kwietnia!

Studenci Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykŕ w roku akademickim 2018/2019 w ramach Programu ERASMUS+ proszeniu s▒ o z│o┐enie aplikacji do 15 kwietnia 2018 na stronie: http://outgoing.dsm.usz.edu.pl/. Zasady wyjazdów znajduj▒ siŕ na stronie Dzia│u Spraw Miŕdzynarodowych US: http://www.dsm.usz.edu.pl/dlastudentow.

2018-04-13
Podaruj cz▒stkŕ siebie - Akademicki Dzie˝ Dla »ycia

Akcja charytatywna Podaruj cz▒stkŕ siebie - Akademicki Dzie˝ Dla »ycia jest organizowana cyklicznie co pó│ roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczeci˝skiego od 2015 roku i zosta│a objŕta patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Szczeci˝skiego Pana prof. zw. dra hab. Edwarda W│odarczyka. Akcja obejmuje zbiórkŕ krwi, rejestracjŕ w banku szpiku kostnego, podpisywanie oÂwiadcze˝ o chŕci oddania narz▒dów po Âmierci, a tak┐e warsztaty, prelekcje, konsultacje i pokazy obejmuj▒ce tematyk▒ ciekawostki medyczne oraz profilaktykŕ zdrowotn▒ dla dzieci, m│odzie┐y, doros│ych i seniorów.

Kolejna, VII edycja akcji odbŕdzie siŕ 18.04.2018 w godz. 10:00-14:00 w │▒czniku miŕdzy Wydzia│em Humanistycznym a Wydzia│em Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego (ul. Krakowska 71-79 - Cukrowa 8).

Wszelkie szczegó│y na stronie wydarzenia akcji na Facebooku: https://www.facebook.com/events/153763895454483/?ti=cl

Zapraszamy serdecznie!

2018-04-13
Konkurs "Studencki Projekt Spo│eczny 2018"

W│aÂnie ruszy│a kolejna edycja konkursu na projekty wolontariackie tworzone przez studentów i pracowników Uniwersytetu Szczeci˝skiego. „Studencki Projekt Spo│eczny” to przestrze˝ dla Twojego twórczego dzia│ania, miejsce, w którym swoj▒ energiŕ i zainteresowania mo┐esz zamieniŠ w aktywn▒ pomoc innym. Projekt jest realizowany w ramach wspó│pracy Uniwersytetu Szczeci˝skiego z Fundacj▒ Kronenberga przy Citi Handlowy. Ide▒ przedsiŕwziŕcia jest wspieranie inicjatyw, których celem jest pomoc potrzebuj▒cym. Masz pomys│ na spo│eczny projekt wolontariacki? Zg│o siŕ! Autorzy najlepszych projektów otrzymaj▒ granty na ich realizacjŕ w kwocie do 1 tys. z│. ka┐dy.

wiŕcej
2018-04-10
W▒s z Ibibobo #6 - dr Piotr úadny - Nurkowanie

Za oknem wiosna pe│n▒ par▒ wiŕc jedziemy na nura. Zapraszam do s│uchania audycji o podwodnych historiach dr P. úadnego. Norwegia? Polska? Wraki? Rafa koralowa? Meksyk? Egipt? Austria? Do wyboru do koloru. Serdecznie zapraszam.

wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.