Jeste 14591058 odwiedzaj▒cym, ods│on 40581193 | Dzisiaj jest: Niedziela, 8 Grudzie˝ 2019 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1305 na 66 stronach
<<< poprzenia -   23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65   - nastŕpna >>>

2012-10-24
IV Miŕdzynarodowa Konferencja Doktorantˇw Uniwersytetu Szczeci˝skiego
MKDUS - Miŕdzynarodowa Konferencja Doktorantˇw Uniwersytetu Szczeci˝skiego, skupia i integruje doktorantˇw - pocz▒tkuj▒cych badaczy zajmuj▒cych siŕ rˇ┐nymi dyscyplinami - z Uniwersytetu Szczeci˝skiego oraz innych oÂrodkˇw naukowych.
wiŕcej
2012-10-19
Szczecin miasto przysz│oÂci
Dnia 27 pa╝dziernika w Szczecinie bŕdzie mia│a miejsce wycieczka pozwalaj▒ca w niekonwencjonalny sposˇb poznaŠ miasto i jego mo┐liwoÂci.
wiŕcej
2012-10-19
Wiedz▒ pisane
Ko│o Naukowe Ekonomii AS dzia│aj▒ce przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzania US serdecznie zaprasza Studentˇw do udzia│u w konkursie "Wiedz▒ pisane", organizowanego we wspˇ│pracy z PZU S.A. Wiŕcej informacji mo┐na uzyskaŠ na stronie internetowej konkursu: www.pzu.pl/wiedzapisane
2012-10-11
Seminarium naukowe pt. "»egluga Ârˇdl▒dowa w Polsce. Ga│▒╝ konkurencyjna czy schy│kowa?"
Katedra Systemˇw i Polityki Transportowej Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego zaprasza do udzia│u w seminarium naukowym pt. "»egluga Ârˇdl▒dowa w Polsce. Ga│▒╝ konkurencyjna czy schy│kowa?" ktˇre odbŕdzie siŕ 16 listopada 2012 r. (pi▒tek) w godz. 9.00-12.00 na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego ul. Cukrowa 8, sala 218
wiŕcej
2012-10-08
CSR[4students] - konkursy
We╝ udzia│ w konkursach CSR[4students] i wygraj laptopa! Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina zaprasza studentki i studentˇw zachodniopomorskich uczelni wy┐szych do udzia│u w organizowanych przez siebie konkursach. Do wygrania cenne nagrody.
wiŕcej
2012-10-04
Student Âwiadomie ubezpieczony
Zak│ad Ubezpiecze˝ Spo│ecznych oddzia│ w Szczecinie we wspˇ│pracy z Akademickim Biurem Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego oraz Zachodniopomorskim Oddzia│em Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach "Dni Ubezpieczonego" zaprasza w dniach 8-12 pa╝dziernika 2012 roku do wziŕcia udzia│u w szkoleniu "Student Âwiadomie ubezpieczony". Wiŕcej informacji abk.univ.szczecin.pl.
2012-10-02
Bezp│atne warsztaty organizowane w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI - Lider przysz│oÂci"
Dzia│ Projektˇw Europejskich Uniwersytetu Szczeci˝skiego serdecznie zaprasza studentˇw studiˇw stacjonarnych do udzia│u w bezp│atnych warsztatach organizowanych w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI - Lider przysz│oÂci". Harmonogram warsztatˇw oraz formularz zg│oszeniowy mo┐na znale╝Š na stronie projektu www.liderprzyszlosci.univ.szczecin.pl
2012-09-30
Miŕdzynarodowa Konferencja Kultura, KreatywnoŠ i Biznes. Wyzwania dla polityki regionalnej Szczecin 22-23 listopada 2012
Celem spotkania jest dyskusja nad ide▒ kreatywnoÂci i wspˇ│pracy kultury i biznesu w kontekÂcie gospodarki kreatywnej opartej na innowacyjnoÂci i wiedzy. W trakcie konferencji, na ktˇr▒ zostan▒ zaproszeni zarˇwno praktycy - przedstawiciele firm sektora kreatywnego, artyÂci jak i reprezentanci nauki, omˇwione zostan▒ dobre praktyki partnerstw kultury i biznesu.
wiŕcej
2012-09-30
Teraz Polska Promocja
Ruszy│a VI edycja Konkursu "Teraz Polska Promocja". Na Laureatˇw najlepszych prac magisterskich dotycz▒cych promocji Polski czekaj▒ nagrody pieniŕ┐ne - o │▒cznej wartoÂci ok. 50.000 z│., nagrody rzeczowe, a tak┐e praktyki i sta┐e. Prace zg│aszaŠ mo┐na do 15. pa╝dziernika br.
wiŕcej
2012-09-29
Konferencja Naukowa M│odych Ekonomistˇw "Zarz▒dzanie gospodark▒ w XXI wieku"
Katedra Mikroekonomii przy wspˇ│pracy z Instytutem Ekonomiki i Organizacji Przedsiŕbiorstw WNEiZ US oraz Instytutem Wiedzy i Innowacji serdecznie zaprasza na Miŕdzynarodow▒ XVII Konferencjŕ Naukow▒ M│odych Ekonomistˇw "Zarz▒dzanie gospodark▒ w XXI wieku", ktˇra odbŕdzie siŕ w dniach 27 - 29 wrzeÂnia 2012 roku.
wiŕcej
2012-09-29
Szkolenie adaptacyjne "StartUS - Miasto, Uczelnia, Kariera"
10 pa╝dziernika zapraszamy studentˇw Uniwersytetu Szczeci˝skiego na kompleksowe szkolenie adaptacyjne "StartUS - Miasto, Uczelnia, Kariera" zorganizowane przez Dzia│ Projektˇw Europejskich w ramach projektu "UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI - Lider przysz│oÂci".
wiŕcej
2012-09-11
Dzie˝ adaptacyjny
Dnia 27 wrzeÂnia 2012 r. bŕdzie mia│ miejsce dzie˝ adaptacyjny. Wi▒┐ŕ siŕ on z koniecznoÂci▒ podpisania Âlubowania (wed│ug ž2 Regulaminu Uniwersytetu Szczeci˝skiego) po ktˇrym przyjŕci kandydaci nabywaj▒ prawa studenta. Bŕdzie rˇwnie┐ mo┐liwoŠ odbioru zaÂwiadcze˝ i legitymacji studenckich.
wiŕcej
2012-09-11
Obowi▒zkowy wybˇr przedmiotu ogˇlnospo│ecznego oraz deklaracja wyboru jŕzyka obcego dla studentˇw I roku I-go stopnia
W dniach 20.09 - 10.10.2012 nale┐y dokonaŠ wyboru jednego przedmiotu ogˇlnospo│ecznego na semestr zimowy (I) i jednoczeÂnie na semestr letni (II) na swoim kierunku...
wiŕcej
2012-09-10
Praca na "Eurece"
Zarz▒d wystawy interaktywnej "Eureka" poszukuje studentˇw oraz inne osoby o zami│owaniu do astronomii posiadaj▒ce │atwy kontakt z dzieŠmi i m│odzie┐▒ do pracy przy planetarium bŕd▒cym czŕÂci▒ tzw. "Astronomicznej Eureki".
wiŕcej
2012-09-03
Eurotrans 2012
Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego oraz Szko│a G│ˇwna Handlowa w Warszawie zapraszaj▒ na XI Miŕdzynarodow▒ Konferencjŕ Naukow▒ Euro-Trans 2012 "Europejska przestrze˝ transportu. Koncepcja i rzeczywistoŠ". Termin 24-25 wrzeÂnia 2012. Miejsce Konferencji: Aula Uniwersytetu Szczeci˝skiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Jŕzykiem Konferencji bŕdzie jŕzyk polski oraz jŕzyk angielski.
Wiŕcej informacji: www.eurotrans.wzieu.pl
2012-09-02
III Wystawa Krewetek i Akwariˇw
Dziŕki wspˇlnym dzia│aniom Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug a tak┐e grupy niezrzeszonych zachodniopomorskich wielbicieli akwarystyki, w dniach 21-23 wrzeÂnia 2012r. odbŕdzie siŕ w Szczecinie III Wystawa Krewetek i Akwariˇw. Na wystawie bŕdzie mo┐na obejrzeŠ ciekawe gatunki krewetek s│odkowodnych i ryb akwariowych.
wiŕcej
2012-08-26
Informacja dla I roku
Studenci I roku studiˇw proszeni s▒ o sprawdzanie og│osze˝ na swoich stronach w eDziekanacie (wg loginˇw przes│anych poczt▒).
2012-08-07
Dr Robert Rumi˝ski zosta│ cz│onkiem Rady Nadzorczej Fulbright Academy of Science and Technology
Dr Robert Rumi˝ski, adiunkt w Katedrze BankowoÂci i Finansˇw Porˇwnawczych Wydzia│u Zarz▒dzanie i Ekonomiki Us│ug US, zosta│ cz│onkiem Rady Nadzorczej Fulbright Academy of Science and Technology. Fulbright Academy jest niezale┐n▒ organizacj▒ stwarzaj▒c▒ mo┐liwoÂci wspˇ│pracy miŕdzy naukowcami, bŕd▒c dziŕki temu katalizatorem postŕpu w wielu dziedzinach.
wiŕcej
2012-07-25
Regulamin studiˇw
Informujemy o uchwaleniu przez Senat Uniwersytetu Szczeci˝skiego nowego regulaminu studiˇw na rok 2012/13. Nowy regulamin obowi▒zuje nowoprzyjŕtych studentˇw (I rok).
wiŕcej
2012-07-09
Half Ironman - Triathlonista WZIEU
Mi│o nam poinformowaŠ, ┐e dr Rafa│ Klˇska 7 lipca 2012r. wzi▒│ udzia│ w Herbalife Susz Triathlon i uko˝czy│ dystans d│ugi na dystansie 113 km (Half Ironman: 1,9km p│ywanie + 90 km rower + 21,1km bieg) w czasie 5:50:45 reprezentuj▒c Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ktˇry by│ g│ˇwnym sponsorem wyjazdu na zawody. Gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia galerii zdj੠z tej najwiŕkszej imprezy triathlonowej w Polsce.
wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.