Jeste 15210990 odwiedzaj▒cym, ods│on 41421510 | Dzisiaj jest: Poniedzia│ek, 1 Czerwiec 2020 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54   - nastŕpna >>>

2014-02-25
Oko w oko z rekruterem
Zapraszamy wszystkich studentˇw i absolwentˇw Uniwersytetu Szczeci˝skiego na warsztat "Oko w oko z rekruterem" organizowany przez ABK US wraz z firm▒ Provident, w ramach programu "Kultura dzielenia siŕ wiedz▒". Warsztat odbŕdzie siŕ 4 marca 2014 r.
wiŕcej
2014-02-21
PRAKTYKI W KOMËRCE PROMOCYJNO-BADAWCZEJ WZIEU
Od 24.02.2014 do 08.03.2014 trwa rekrutacja na 3 -miesiŕczne praktyki w komˇrce promocyjno-badawczej dzia│aj▒cej przy Promocji WZIEU i Marketingowym Kole Naukowym Komunikacja w biznesie.
JeÂli interesujesz siŕ marketingiem lub badaniami marketingowymi i chcesz zdobyŠ doÂwiadczenie to ta oferta jest dla Ciebie.
wiŕcej
2014-02-21
STYPENDIA NAUKOWE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
Rozpoczyna siŕ kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentˇw i doktorantˇw. Wnioski o stypendium naukowe nale┐y sk│adaŠ w Urzŕdzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, Pl. Armii Krajowej 1 (IV piŕtro, skrzyd│o Urzŕdu Miasta przy ul. Odrow▒┐a), w terminie od 3 do 10 marca 2014 roku do godz. 15.00. Wiŕcej informacji na stronie.
2014-02-21
Spotkanie: Jak dobrze pisaŠ wnioski grantowe?
Szanowni Pa˝stwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Januszem Bujnickim dotycz▒ce praktycznych umiejŕtnoÂci aplikowania o granty.
wiŕcej
2014-02-20
BEZPúATNE WARSZTATY DLA STUDENTËW UNIWERSYTETU SZCZECIĐSKIEGO
Rusza kolejna edycja bezp│atnych warsztatˇw organizowanych w ramach projektu ,,UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI - Lider przysz│oÂci" .
Tematyka warsztatˇw prowadzonych przez akredytowanych Coachˇw w standardach ICF zosta│a dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwa˝ pracodawcˇw.
wiŕcej
2014-02-18
Deloitte Polska
Deloitte Polska zaprasza studentˇw III roku pierwszego stopnia oraz I roku drugiego stopnia wszystkich kierunkˇw studiˇw, ktˇrzy chc▒ zdobyŠ wiedzŕ z dziedziny rachunkowoÂci oraz pragn▒ zwi▒zaŠ swoj▒ przysz│▒ karierŕ z audytem. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby, ktˇre przejd▒ pozytywnie etap selekcji, zostan▒ zaproszone do udzia│u w sesji testowej Deloitte online (test umiejŕtnoÂci wyci▒gania logicznych wnioskˇw na podstawie analizy tekstˇw i/lub danych liczbowych), a w kolejnym etapie tak┐e do rozwi▒zania testu z jŕzyka angielskiego. Wiŕcej Informacji na stronie: http://mycareer.deloitte.com/pl/pl/konkursy/akademiabiznesu/ar
2014-02-18
Webcast: Rekrutacja bez tajemnic
Co decyduje o sukcesie w rekrutacji? Jak napisaŠ idealne CV i czy naprawdŕ konieczny jest list motywacyjny? Jak siŕ przygotowaŠ do udzia│u w Assessment Center i jak zapanowaŠ nad stresem w trakcie rozmowy rekrutacyjnej?
W spotkaniu on-line udzia│ wezm▒ rekruterzy z Deloitte. W trakcie dwugodzinnego spotkania nie tylko zdradz▒ tajniki przygotowania dokumentˇw aplikacyjnych i podpowiedz▒, co mo┐e spotkaŠ kandydatˇw w trakcie Assessment Center, ale odpowiedz▒ rˇwnie┐ na pytania s│uchaczy. Wiŕcej Informacji na stronie: http://mycareer.deloitte.com/pl/pl/konkursy/akademiabiznesu/webcasty
2014-02-07
PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTU ,,UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI - Lider przysz│oÂci"
Trwa rekrutacja na praktyki organizowane w ramach projektu ,,UNIWERSYTET SZCZECIĐSKI - Lider przysz│oÂci". Nie zwlekaj i ju┐ dzi zg│o siŕ na praktyki, dziŕki ktˇrym wyrˇ┐nisz siŕ na rynku pracy.
wiŕcej
2014-01-30
Nowy serwis dla kandydatˇw na US
Uniwersytet Szczeci˝ski wychodz▒c naprzeciw potrzebom maturzystˇw stworzy│ unikatowy serwis internetowy przedstawiaj▒cy ca│▒ ofertŕ uczelni w jednym miejscu. WWW.KANDYDACI.USZ.EDU.PL to nowoczesna platforma zawieraj▒ca wyczerpuj▒ce informacje dla przysz│ych studentˇw studiˇw pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiˇw podyplomowych.
wiŕcej
2014-01-23
Mamy niezwyk│▒ przyjemnoŠ zaprosiŠ Pa˝stwa do udzia│u w corocznym badaniu "trendence Graduate Barometer 2014 - European Edition".
wiŕcej
2014-01-21
Wyk│ad
W imieniu Katedry BankowoÂci i Finansˇw Porˇwnawczych uprzejmie zapraszam wszystkich zainteresowanych ( w tym DOKTORANTËW) do udzia│u w wyk│adzie dr Roberta Rumi˝skiego na temat-"Nauka i biznes w Dolinie Krzemowej -praktyczne doÂwiadczenia z pobytu w UC Berkeley".Wyk│ad odbŕdzie siŕ w pi▒tek-24 stycznia w godz.13.00-13.55 w sali 002.
2014-01-20
WúíCZ METRO KONTAKT!
Zosta˝ ambasadorem METRO SERVICES PL. JeÂli jeste studentem....
wiŕcej
2014-01-17
Konferencja
Handel z Rosj▒ i Chinami - to temat konferencji, na ktˇr▒ zapraszaj▒: Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji "Lider", Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US oraz Towarzystwo Przyja╝ni Polsko-Chi˝skiej.
wiŕcej
2014-01-16
Konkurs !

Zapraszamy wszystkich pracownikˇw bankˇw, studentˇw i inne osoby do udzia│u w konkursie na now▒ nazwŕ stopnia zawodowego Pracownik Obs│ugi Klientˇw (POK).

Jest to jeden ze stopni zawodowych potwierdzony Certyfikatem ZBP, funkcjonuj▒cy w ramach Systemu Standardˇw Kwalifikacyjnych w BankowoÂci Polskiej.

Wiŕcej informacji tutaj.
2014-01-14
Albania - jaka jest naprawdŕ?
Alba˝skie kulinaria, trunki, trochŕ historii, jŕzyk i wiele ciekawostek, a wszystko w po│▒czeniu z prezentacj▒ zdj੠- to tematyka odczytu mgr-a Rafa│a MaŠkowiaka z Katedry Zarz▒dzania Turystyk▒.
wiŕcej
2014-01-14
Meet Project Managers
Ju┐ 16 stycznia Ko│o Naukowe PROJECT oraz Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA zapraszaj▒ wszystkich zainteresowanych Project Managementem na kolejne spotkanie z cyklu Meet Project Managers.
wiŕcej
2014-01-10
Szkolenie !
Ko│o Naukowe PROJECT wraz z Zachodniopomorsk▒ Grup▒ Regionaln▒ IPMA zapraszaj▒ wszystkich studentˇw do uczestnictwa w szkoleniu Poligon Projektˇw, podczas ktˇrego bŕd▒ mogli sprawdziŠ siŕ jako Menad┐erowie Projektˇw oraz rozwin▒Š swoje umiejŕtnoÂci.
wiŕcej
2014-01-09
Program Szkoleniowy Krajˇw Po│udniowego Ba│tyku
Jeste studentem studiˇw licencjackich? Tej szansy nie mo┐esz przegapiŠ. We╝ udzia│ w Programie Szkoleniowym Krajˇw Po│udniowego Ba│tyku i wyjed╝ na zagraniczne praktyki dopasowane do kierunku Twojego kszta│cenia.
wiŕcej
2014-01-08
Studentko! Studencie!
Dowiedz siŕ, ktˇry pracodawca najbardziej Ci odpowiada! Czy Twoi znajomi myÂl▒ podobnie? Co s▒dz▒ studenci innych uczelni? Czy wiesz, ┐e 85% studentˇw na Âwiecie traktuje pracŕ nie tylko jako ╝rˇd│o utrzymania, ale tak┐e mo┐liwoŠ zdefiniowania siebie?

Dowiedz siŕ, ktˇry z pracodawcˇw najlepiej spe│nia twoje oczekiwania i jakie s▒ profile kariery innych studentˇw Twojej uczelni! Dowiedz siŕ, jakie masz szanse na zdobycie wymarzonej pracy i sukces w ┐yciu zawodowym!
Szczegˇ│y >>>
2013-12-13
Komisja Etyki Bankowej przy Zwi▒zku Bankˇw Polskich organizuje II edycjŕ Konkursu Etyka w Finansach - Nagroda Robina Cosgrove.
Ide▒ konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove jest zachŕcenie do refleksji nad kwesti▒ etyki w finansach profesjonalistˇw, praktykˇw oraz Ârodowiska akademickiego - refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co nale┐a│oby poprawiŠ, wprowadziŠ czy te┐ wyeliminowaŠ, by zarˇwno zapobiec dalszej erozji zachowa˝ etycznych jak i wzmocniŠ zaufanie klientˇw do bankˇw. Idea honoruje wizjŕ Robina Cosgrove, b│yskotliwego bankowca inwestycyjnego, ktˇry zmar│ w wieku 31 lat. Wierzy│, i┐ g│ˇwn▒ barier▒ rozwoju gospodarczego by│ brak uczciwoÂci i zasad etycznych w bankowoÂci i finansach.
wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.