Jeste 16162715 odwiedzaj▒cym, ods│on 42478956 | Dzisiaj jest: Poniedzia│ek, 21 Czerwiec 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2019-03-11
Warsztaty Castra Romana w Zespole Szkˇ│ we Wroc│awiu!

Cz│onkowie Ko│a Naukowego Zarz▒dzania Projektami wraz z dr Joann▒ Rzempa│▒, siˇdmego marca odwiedzili Zespˇ│ Szkˇ│ Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroc│awiu, w celu przeprowadzenia warsztatˇw.
Spotkanie z uczniami mia│o na celu zapoznanie ich z tematyk▒ zarz▒dzania projektami w sposˇb innowacyjny, w postaci gry symulacyjnej. Po krˇtkim i treÂciwym wprowadzeniu teoretycznym, ka┐da z czterech grup otrzyma│a zestaw przygotowuj▒cy do rozgrywki! Ka┐dy zespˇ│ mia│ rˇwnie┐ przydzielonego jednego z cz│onkˇw Ko│a Naukowego, ktˇry nadzorowa│ przebieg gry i s│u┐y│ pomoc▒ w przypadku pojawienia siŕ niejasnoÂci.

wiŕcej
2019-03-05
W▒s z Ibibobo #8 - dr Marta Sidorkiewicz - Chiny

Chi˝ski mur, chˇr i podrˇbki. Jedzenie, smog i chi˝skie disco w tle :) Tym razem w egzotyczn▒ podrˇ┐ do Chin zabierze Was dr Marta Sidorkiewicz. Zapraszamy do s│uchania.

wiŕcej
2019-02-28
Szczeci˝ski Program Mentoringowy Szczecin_Up!

Miasto Szczecin realizuj▒c ideŕ metropolii opartej na nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarce rozpoczyna nowy projekt - program mentoringowy dla startupˇw "Szczecin_Up"!

Celem nadrzŕdnym programu jest stworzenie odpowiednich warunkˇw dla rozwoju innowacyjnych przedsiŕbiorstw na terenie Szczeci˝skiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wspieranie rozwoju oraz promocji najlepszych startupˇw oferuj▒cych innowacyjne i kreatywne rozwi▒zania o du┐ym potencjale komercyjnym.

Nabˇr zg│osze˝ trwa do 4 marca br. i prowadzony jest na stronie Programu. Szukamy pomys│ˇw kreatywnych, oryginalnych i innowacyjnych, ktˇre wpisuj▒ siŕ w trendy globalne, ale tak┐e te na poziomie lokalnym.

wiŕcej
2019-02-25
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska, Ko│o Zarz▒dzania Projektami "Project" oraz Katedra Organizacji i Zarz▒dzania serdecznie zapraszaj▒ wyk│adowcˇw i studentˇw Wydzia│u na spotkanie: Wykorzystanie Lean Management w zarz▒dzaniu zmian▒ w projektach.

Prowadz▒ca: Magdalena D│ugo˝ska
Termin: 27.luty (Âroda), godz. 18.00-19.30
Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, sala 010.

Zapisy na warsztat w formie elektronicznej pod linkiem:
https://mpm-wzieu.evenea.pl/

Serdecznie zapraszamy!

wiŕcej
2019-02-20
Spotkanie z ameryka˝skim pracodawc▒ z programu Work and Travel

Przyjd╝ na spotkanie z ameryka˝skim pracodawc▒ z programu Work and Travel. Bush Gardens to kultowy park rozrywki, w ktˇrym mo┐esz spŕdziŠ swoje wakacje. Pos│uchaj o lokalizacji, zobacz jak wygl▒da proces rekrutacji i pos│uchaj historii studentˇw, ktˇrzy ju┐ wyje┐d┐ali na program Work and Travel. Sobota - 23 lutego - 10:30!

wiŕcej
2019-02-15
M│odzi Project Menagerowie!

Dzia│ania Katerdy Orgazniazcji i Zarz▒dzania oraz Ko│a Naukowego Project Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug oraz IPMA Polska na rzecz dzieci w zakresie warszatˇw z zarz▒dzania projektami zosta│y dostrze┐one w Ârodowsku miŕdzynarodowym!

Zapraszamy do przeczytania:
https://www.ipma.world/ipma-kids-and-ipma-junior-project-management-from-the-very-beginning/

Joanna Rzempa│a, Katedra Organizacji i Zarz▒dzania

2019-02-07
Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin - edycja XVIII

Od 1 marca br. przyjmowane bŕd▒ wnioski w ramach XVIII edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentˇw i doktorantˇw.
Program stypendialny dla najzdolniejszych studentˇw i doktorantˇw to jeden z instrumentˇw realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wy┐szego. Jego celem jest pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczeci˝skiego Ârodowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobieganie odp│ywowi z jego terenu m│odych, zdolnych absolwentˇw szkˇ│ wy┐szych i naukowcˇw. Program stypendialny funkcjonuje od pa╝dziernika 2010 roku.

wiŕcej

2019-02-05
Rozpoczŕcie procedury doboru kandydatˇw do s│u┐by w Policji w 2019 r.

Komendant Wojewˇdzki Policji w Szczecinie og│asza rozpoczŕcie procedury doboru kandydatˇw do s│u┐by w Policji w 2019 r.

wiŕcej

2019-02-01
UWAGA STUDENCI KWALIFIKACJA ERASMUS+

Od 01 do 25 lutego wszyscy studenci US mog▒ aplikowaŠ na wyjazdy w programie Erasmus+: kraje programu (UE) zarówno na studia, jak i na praktyki!

Wyjazdy bŕd▒ odbywaŠ siŕ w roku akademickim 2019/2020, na studia w semestrze zimowym i/lub letnim, a na praktyki od lipca 2019 do wrzeÂnia 2020.

Aplikacje s▒ sk│adane online na stronie: https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/

Zasady wyjazdów znajduj▒ siŕ na stronie Dzia│y Spraw Miŕdzynarodowych:
1. studia: http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/studia/
2. praktyki: http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/praktyka/

2019-01-25
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska, Ko│o Zarz▒dzania Projektami "Project" oraz Katedra Organizacji i Zarz▒dzania serdecznie zapraszaj▒ wyk│adowcˇw i studentˇw Wydzia│u na spotkanie: Projekt Lifelong Learning.

Prowadz▒ca: Dorota Trynks
Termin: 28.stycze˝ (poniedzia│ek), godz. 18.00-19.30
Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, sala 010.

Zapisy na warsztat w formie elektronicznej pod linkiem:
https://mpm-wzieu.evenea.pl/

Serdecznie zapraszamy!

wiŕcej
2019-01-24
Work and Travel USA - spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotycz▒ce Work and Travel USA, ktˇre odbŕdzie siŕ 29.01.2019 o godzinie 14:00 w sali 316 SIL. Decyzja o wyje╝dzie na Work'a nie zawsze przychodzi │atwo, ale warto j▒ podj▒Š, aby spŕdziŠ wakacje ┐ycia w USA! Przedstawimy Wam najwa┐niejsze informacje dotycz▒ce wyjazdu, opiszemy procedurŕ, opowiemy o swoich historiach i poka┐emy najciekawsze oferty. Po spotkaniu odpowiemy tak┐e na wasze pytania. Przed spotkaniem na parterze znajdziecie nasze stoisko, gdzie bŕdziecie mogli zapoznaŠ siŕ z programem.

2019-01-10
W│asny Styl MyÂlenia i Styl Dzia│ania - warsztaty poznawcze

Wejd╝ w Nowy Rok z przytupem i lepiej poznaj siebie, aby │atwiej by│o zrealizowaŠ noworoczne postanowienia :-)
Akademickie Biuro Karier US serdecznie zaprasza na warsztaty, podczas ktˇrych w mi│ej atmosferze przy wykorzystaniu ciekawego, nowoczesnego narzŕdzia mo┐na popracowaŠ nad rozwojem osobistym.

wiŕcej

2019-01-10
Spotkania informacyjne ERASMUS+!

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla osˇb zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w programie ERASMUS+: kraje programu na studia oraz na praktyki w r.a. 2019/2020. Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug 22.01.2019r., wtorek, godz. 12:00, sala 104.

wiŕcej
2019-01-09
Konkurs o Nagrodŕ Prezesa NBP

Narodowy Bank Polski zaprasza do udzia│u w trzeciej edycji Konkursu o Nagrodŕ Prezesa NBP za wybitne publikacje ksi▒┐kowe z zakresu bankowoÂci, pieni▒dza i finansˇw. Celem Konkursu jest sta│e podnoszenie jakoÂci publikacji ekonomicznych i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistˇw. Do udzia│u w Konkursie zachŕcamy polskich ekonomistˇw - autorˇw publikacji wydanych lub rozpowszechnionych na terenie Polski w okresie miŕdzy 25 wrzeÂnia 2015 r. a 21 stycznia 2019 r.

wiŕcej

2018-12-31
Program PROM - stypendia dla doktorantˇw i przedstawicieli kadry akademickiej do 40 roku ┐ycia.

Zachŕcamy do skorzystania z oferty programu PROM, w ramach ktˇrego mo┐na uzyskaŠ wsparcie finansowe na rozwˇj naukowy.
Dla doktorantˇw przewidziano stypendia na udzia│ w konferencjach lub wyjazdy w celu pozyskania materia│ˇw do pracy badawczej/artyku│u naukowego.
Kadra akademicka mo┐e ubiegaŠ siŕ o Ârodki na wyjazd w celu pozyskania materia│ˇw do artyku│u naukowego, a tak┐e w celu udzia│u w przygotowaniu miŕdzynarodowego wniosku grantowego.

wiŕcej

2018-12-21
Spotkanie informacyjne dot. zmian w strukturze organizacyjnej uczelni

Rektor Uniwersytetu Szczeci˝skiego, prof. dr hab. Edward W│odarczyk, zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie projektu pn. Za│o┐enia do statutu Uniwersytetu Szczeci˝skiego dotycz▒ce struktury organizacyjnej Uczelni, jej organˇw, jednostek organizacyjnych oraz zada˝ poszczegˇlnych pionˇw.

wiŕcej

2018-12-12
Rozdanie dyplomˇw - galeria

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdj੠z uroczystoÂci rozdania dyplomˇw z dnia 17.11.2018 r.

wiŕcej

2018-12-04
Eksplozja Wiedzy - Od komˇrki do mˇzgu - jak obrazowanie biomedyczne pomaga nam zrozumieŠ Âwiat.

Uniwersytet Szczeci˝ski oraz Miasto Szczecin zapraszaj▒ na trzecie spotkanie z cyklu wyk│adˇw otwartych, ktˇrych ide▒ jest przybli┐enie szerokiej publicznoÂci najciekawszych zagadnie˝ ze Âwiata nauki. GoÂciŠ bŕdziemy wyj▒tkowe osoby, ktˇre zachŕc▒ nas do dyskusji nad wszystkim, co pozostaje czŕsto tajemnicze lub ledwo dostrzegalne, a jednoczeÂnie ┐ywo obecne w naszym ┐yciu.

wiŕcej

2018-11-28
Ranking wydzia│ˇw ekonomicznych w Polsce wg dziennika Rzeczpospolita

Mi│o nam poinformowaŠ o wynikach Rankingu Uczelni i Wydzia│ów przygotowanym przez dziennik „RZECZPOSPOLITA”.  W rankingu Wydzia│ów Ekonomicznych w Polsce (28 wydzia│ów) pojawi│a siŕ reprezentacja Uniwersytetu Szczeci˝skiego: na 14. miejscu uplasowa│ siŕ nasz Wydzia│, na 16. WNEiZ US.

wiŕcej
2018-11-28
Szlachetna paczka na WZiEU

Ko│o Naukowe Zarz▒dzania Projektami „Project” zaprasza do udzia│u w akcji „SZLACHETNA PACZKA NA WZIEU”! Zbieramy produkty, które zaspokoj▒ podstawowe potrzeby rodziny w ramach Szlachetnej Paczki.

wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.