Jeste 15051874 odwiedzaj▒cym, ods│on 41229372 | Dzisiaj jest: Czwartek, 9 Kwiecie˝ 2020 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2018-11-23
Zaproszenie na spotkanie Meet Project Managers

Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska, Ko│o Zarz▒dzania Projektami "Project" oraz Katedra Organizacji i Zarz▒dzania serdecznie zapraszaj▒ wyk│adowców i studentów Wydzia│u na spotkanie: „Que Visca Project Compass!, czyli jak sprawnie zarz▒dzaŠ projektami w s│onecznej Katalonii”.

Prowadz▒cy: Piotr Plewi˝ski
Termin: 29.listopada (czwartek), godz. 18.00-20.00
Miejsce: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug, ul. Cukrowa 8, sala 010.

Zapisy na warsztat w formie elektronicznej pod linkiem:
https://mpm-wzieu.evenea.pl/

Serdecznie zapraszamy!

wiŕcej
2018-11-20
Bezp│atne warsztaty nt. sprzeda┐y i bud┐etu w Szczecinie

Fundacja Think! zaprasza na bezp│atne warsztaty nt. sprzeda┐y i bud┐etu w Szczecinie:
1. Sprzeda┐ bez tajemnic - 24.11.2018 (sobota) w godz. 10-18, ul. Cukrowa 8, Szczecin
2. Bud┐et pod lup▒ - 15.12.2018 (sobota) w godz. 10-18, ul. Cukrowa 8, Szczecin

wiŕcej

2018-11-08
Kolejna edycja Gie│dy Pracy ju┐ niebawem!

Zapraszamy na kolejn▒ edycjŕ Gie│dy Pracy organizowanej przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego! Bŕdzie to wyÂmienita okazja by spotkaŠ siŕ z ponad 40 pracodawcami i instytucjami rynku pracy!

wiŕcej

2018-11-06
Rozdanie dyplomˇw

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie dyplomów dla absolwentów z roku akademickiego 2017/2018, które odbŕdzie siŕ w sobotŕ 17 listopada 2018 r. o godzinie 10:00 w Auli Uniwersytetu Szczeci˝skiego, ul. Krakowska 71-79.

wiŕcej
2018-10-29
Rozmowy rekrutacyjne - Gie│dy Pracy listopad 2018

Podczas kolejnej edycji Gie│d Pracy bŕdziecie mogli spotkaŠ siŕ z pracodawcami. W tym samym czasie cz੠z pracodawcˇw prowadziŠ bŕdzie wstŕpne rozmowy rekrutacyjne. Nie trzeba udawaŠ siŕ do siedziby firmy - mo┐na spotkaŠ siŕ z pracodawc▒ na uczelni!

wiŕcej

2018-10-26
Doskonalenie jakoÂci bada˝ naukowych w naukach ekonomicznych ze szczegˇlnym uwzglŕdnieniem sektora us│ug

Z przyjemnoÂci▒ informujemy, ┐e Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug wraz z Wydzia│em Nauk Ekonomicznych i Zarz▒dzania Uniwersytetu Szczeci˝skiego, uzyska│y finansowanie w wysokoÂci 10.684.000 z│ w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskona│oÂci, na realizacjŕ projektu pn. „Doskonalenie jakoÂci bada˝ naukowych w naukach ekonomicznych ze szczególnym uwzglŕdnieniem sektora us│ug”.

Wiŕcej informacji o programie znajduje siŕ na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-regionalna-inicjatywa-doskonalosci

2018-10-17
UWAGA Studenci - kwalifikacja ERASMUS+

Studenci Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi  na studia i praktykŕ w semestrze letnim w  roku akademickim 2018/2019  w ramach Programu ERASMUS+ proszeniu s▒ o z│o┐enie aplikacji do 31 pa╝dziernika 2018 na stronie: http://outgoing.dsm.usz.edu.pl/ . Zasady wyjazdów znajduj▒ siŕ na stronie Dzia│u Spraw Miŕdzynarodowych US: http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/.

2018-10-15
Conference on Household and Behavioral Finance. Financial literacy and Financial Education.

It is a great pleasure to announce the joint Conference on Household and Behavioral Finance. Financial literacy and Financial Education, that will be held at University of Szczecin, in Faculty of Management and Economics Services on 16 October 2018 (start 14.15, Room 314 Service Inter Lab). Conference is open and free of charge.

Conference Programme

2018-10-11
UroczystoŠ nadania tytu│u Doktora Honoris Causa prof. zw. dr. hab. Zbyszko Melosikowi

Rektor i Senat Uniwersytetu Szczeci˝skiego maj▒ zaszczyt zaprosiŠ na uroczystoŠ nadania tytu│u Doktora Honoris Causa prof. zw. dr. hab. Zbyszko Melosikowi Ceremonia odbŕdzie siŕ podczas uroczystego posiedzenia Senatu US 18 pa╝dziernika 2018 roku o godz. 11.00 w auli na Wydziale Humanistycznym przy ulicy Krakowskiej 71-79.

wiŕcej

2018-10-11
Eksplozja wiedzy - nowy cykl wyk│adˇw uniwersyteckich

Uniwersytet Szczeci˝ski oraz Miasto Szczecin zapraszaj▒ na nowy cykl wyk│adˇw otwartych, ktˇrych ide▒ jest przybli┐enie szerokiej publicznoÂci najciekawszych zagadnie˝ ze Âwiata nauki. GoÂciŠ bŕdziemy wyj▒tkowe osoby, ktˇre zachŕc▒ nas do dyskusji nad wszystkim, co pozostaje czŕsto tajemnicze lub ledwo dostrzegalne, a jednoczeÂnie ┐ywo obecne w naszym ┐yciu. Miasto Szczecin jest partnerem wspˇ│finansuj▒cym spotkania.

wiŕcej

2018-10-09
SEKCJA BRYD»OWA AZS

SEKCJA BRYD»OWA AZS
NA UNIWERSYTECIE SZCZECIĐSKIM

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
UCZYMY OD PODSTAW – SZKOLIMY NA EKSPERTÓW

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
10.10.2018 (Âroda), godz. 1700, s.06
WNEiZ US, ul. Mickiewicza 64

Wiŕcej informacji na stronie: WWW.US.SZC.PL/BRYDZ

plakat

2018-10-09
PROGRAM PREWENCYJNY "STUDENT"

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 rusza Program Prewencyjny „STUDENT”, którego jednym z celów jest podniesienie ÂwiadomoÂci studentów uczelni wy┐szych w zakresie negatywnych skutków zjawiska przestŕpczoÂci ubezpieczeniowej. Program realizowany jest w ramach wspó│pracy Katedry Finansów i BankowoÂci Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego z PZU SA.

wiŕcej
2018-10-08
Drodzy Studenci, UWAGA KWALIFIKACJA DODATKOWA ERASMUS+

Spotkanie informacyjne: Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug (+ WH + WKFiPZ): 10.10.2018r., Âroda, godz. 10.00, sala nr 325 SIL (budynek SIL).

wiŕcej
2018-10-03
Oferta studiˇw podyplomowych

Termin rekrutacji na studia podyplomowe przed│u┐ony zosta│ do 15.10.2018.

wiŕcej

2018-10-03
RELACJE POLSKO-KOREAĐSKIE NA TLE WSPËúCZESNEJ SYTUACJI NA PËúWYSPIE KOREAĐSKIM

Dziekan Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug uprzejmie zaprasza pracownikˇw naukowych, doktorantˇw i studentˇw US na wyk│ad Ambasadora Republiki Korei w Polsce Pana Sung-joo Choi pt. RELACJE POLSKO-KOREAĐSKIE NA TLE WSPËúCZESNEJ SYTUACJI NA PËúWYSPIE KOREAĐSKIM. Wyk│ad (w jŕzyku angielskim) rozpocznie siŕ w poniedzia│ek - 8 pa╝dziernika o godz. 11:15 w sali 010. Po oko│o pˇ│godzinnej prezentacji przewidziane s▒ pytania oraz dyskusja.

2018-10-03
Dzie˝ Rektorski - 4.10.2018

Uprzejmie przypominamy, ┐e zgodnie z organizacj▒ roku akademickiego 2018/2019, 4 pa╝dziernika 2018 r. (czwartek) jest Dniem Rektorskim w Uniwersytecie Szczeci˝skim (wolnym od zaj੠dydaktycznych).

2018-09-27
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Rektor i Senat Uniwersytetu Szczeci˝skiego serdecznie zapraszaj▒ na inauguracjŕ roku akademickiego 2018/2019, która odbŕdzie siŕ w czwartek 4 pa╝dziernika, o godzinie 11.00 w auli uniwersyteckiej przy ul. Krakowskiej 71-79.

wiŕcej
2018-09-25
Dzie˝ adaptacyjny dla 1 roku

28 wrzeÂnia (pi▒tek) jest dniem adaptacyjnym dla studentów 1 roku.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbŕdzie siŕ w sali 048

  • godzina 10:00 kierunki: Ekonomia, Finanse i RachunkowoŠ, Turystyka i Rekreacja oraz Zarz▒dzanie;
  • godzina 11:00 kierunek Logistyka (studia licencjackie oraz in┐ynierskie).

Dziekanat ds. Studenckich bŕdzie otwarty w tym dniu w godzinach od 09:00-14:00.

2018-08-23
Nowy Regulamin studiˇw od roku ak. 2018/19

Od 1 pa╝dziernika 2018 r. obowi▒zywa│ bŕdzie nowy Regulamin studiˇw w Uniwersytecie Szczeci˝skim. Regulamin dostŕpny jest na stronie Dzia│u Spraw Studenckich, a tak┐e na naszej stronie Wydzia│owej w zak│adce Student

Regulamin studiˇw od roku ak. 2018/19

2018-07-26
Dofinansowanie studiˇw podyplomowych do 80%

Oferta studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego znajduje siŕ w Bazie Us│ug Rozwojowych (BUR). Oznacza to, ┐e istnieje mo┐liwoŠ uzyskania refundacji kosztów studiów, jako wybranej us│ugi rozwojowej. Takie wsparcie kierowane jest do mikro, ma│ych i Ârednich przedsiŕbiorstw maj▒cych swoj▒ siedzibŕ, filiŕ, delegaturŕ, oddzia│ lub inn▒ prawnie dozwolon▒ formŕ organizacyjn▒ dzia│alnoÂci podmiotu w województwie zachodniopomorskim.

Wsparcie mo┐e zostaŠ udzielone w formie refundacji od 50% do 80% kosztów wybranych studiów podyplomowych (poziom dofinansowania zale┐y od spe│nienia okreÂlonych kryteriów).

wiŕcej

Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.