Jeste 15910711 odwiedzaj▒cym, ods│on 42213693 | Dzisiaj jest: Niedziela, 7 Marzec 2021 | Tydzie˝ nieparzysty

Wydzia│y US:

Zamiejscowe Wydzia│ US: Jednostki administracyjne USAktualnoÂci

posortowano: 1307 na 66 stronach
<<< poprzenia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   - nastŕpna >>>

2016-09-23
Dzie˝ adaptacyjny dla 1 roku

29 wrzeÂnia (czwartek) jest dniem adaptacyjnym. Zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku na spotkanie informacyjne, które odbŕdzie siŕ w sali 048

 • godzina 09:30 kierunki: Ekonomia, Finanse i RachunkowoŠ, Turystyka i Rekreacja oraz Zarz▒dzanie;
 • godzina 11:00 kierunek Logistyka.

Dziekanat ds. Studenckich bŕdzie otwarty w tym dniu w godzinach od 8:30-14:00.

2016-09-22
Ogˇlnopolski Konkurs PROJECT MASTER
Dnia 7. pa╝dziernika mija termin zg│osze˝ do XI edycji Ogˇlnopolskiego Konkursu na najlepsz▒ pracŕ magistersk▒, doktorsk▒ oraz podyplomow▒ w dziedzinie zarz▒dzania projektami Project Master.
wiŕcej
2016-09-19
Wspˇ│praca z Leroy Merlin w zakresie zawodowych praktyk studenckich
Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug rozpocz▒│ wspˇ│pracŕ z firm▒ Leroy Merlin Polska w zakresie zawodowych praktyk studenckich dla studentˇw kierunku LOGISTYKA.
wiŕcej
2016-09-16
Student Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US Akademickim Mistrzem Žwiata w WioÂlarstwie
Remigiusz Biernacki, student I roku Zarz▒dzania na Wydziale Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego, zosta│ Akademickim Mistrzem Žwiata w WioÂlarstwie. W dniach 2-4 wrzeÂnia na torze regatowym Malta w Poznaniu odby│y siŕ Akademickie Mistrzostwa Žwiata w WioÂlarstwie.
wiŕcej
2016-09-14
Stypendium Prezydenta Miasta Szczecina dla studentˇw i doktorantˇw
Szczegˇ│owe informacje na temat warunkˇw jakie musz▒ spe│niaŠ kandydaci ubiegaj▒cy siŕ o stypendium oraz wzory niezbŕdnych dokumentˇw dostŕpne s▒ na stronie internetowej Urzŕdu Miasta Szczecin.

plakat

2016-09-02
Uwaga Kandydaci na studia

Rejestracja w systemie ERK trwa 02.09 - 16.09.2016 r.
 
W tym terminie w godzinach 09:00-15:00 (z wy│▒czeniem soboty i niedzieli) nale┐y tak┐e z│o┐yŠ komplet wymaganych dokumentˇw (ul. Cukrowa 8, pokˇj 014). Og│oszenie wynikˇw nast▒pi 20.09.2016 r. po godz. 14.00 na indywidualnych kontach kandydatˇw w systemie ERK.

Trwa nabˇr na nastŕpuj▒ce kierunki:

Studia stacjonarne I stopnia:

 • Ekonomia
 • Logistyka
 • Logistyka studia in┐ynierskie
 • Finanse i RachunkowoŠ
 • Turystyka i Rekreacja
 • Zarz▒dzanie

Studia stacjonarne II stopnia:

 • Finanse i RachunkowoŠ
 • Logistyka
 • Zarz▒dzanie

Studia niestacjonarne:

 • Logistyka - I oraz II stopnia
 • Finanse i RachunkowoŠ - II stopnia

Przed│u┐ono nabˇr na nastŕpuj▒ce kierunki:

Studia stacjonarne II stopnia:

 • Ekonomia
 • Turystyka i Rekreacja

Studia niestacjonarne:

 • Finanse i RachunkowoŠ - I stopnia
 • Turystyka i Rekreacja - I oraz II stopnia
 • Zarz▒dzanie - I oraz II stopnia
2016-08-29
Stypendium ministra dla najlepszych studentˇw i doktorantˇw na rok akademicki 2016/17

Od 29.08 do 23.09.2016 r. mo┐na sk│adaŠ wnioski o stypendium ministra za wybitne osi▒gniŕcia:

2016-07-26
VIII Žrodowiskowa Konferencja Doktorantˇw - Gospodarka. Technologia. Spo│ecze˝stwo.
Serdecznie zapraszamy do udzia│u w VIII Žrodowiskowej Konferencji Doktorantˇw, organizowanej przez Kierownikˇw Studiˇw Doktoranckich i Radŕ Doktorantˇw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. G│ˇwnym celem Konferencji jest stworzenie warunkˇw do wymiany doÂwiadcze˝ naukowych oraz nawi▒zanie wspˇ│pracy pomiŕdzy doktorantami i m│odymi pracownikami uczelni i wydzia│ˇw ekonomicznych w Polsce. Konferencja ta bŕdzie nie tylko miejscem na merytoryczn▒ dyskusjŕ, ale rˇwnie┐ zacieÂnieniem wiŕzi w Ârodowisku naukowym.

wiŕcej

2016-07-06
Euro-Trans 2016 "Transport. Wzrost i rozwˇj."

Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug Uniwersytetu Szczeci˝skiego oraz Szko│a G│ówna Handlowa w Warszawie maj▒ zaszczyt zaprosiŠ na XIII miŕdzynarodow▒ konferencjŕ Euro-Trans 2016, pt. "Transport. Wzrost i rozwój", która odbŕdzie siŕ w dniach 19-20 wrzeÂnia 2016 r. w Szczecinie.

http://www.eurotrans.wzieu.pl/

2016-07-01
Internetowe Rewolucje Google

Studenci Uniwersytetu Szczeci˝skiego,
zachŕcamy Was do udzia│u w bezp│atnym kursie Internetowych Rewolucji. Dziŕki niemu mo┐ecie nie tylko rozwin▒Š swoje umiejŕtnoÂci cyfrowe, ale te┐ zdobyŠ nagrodŕ dla naszej uczelni. Ka┐dy zarejestrowany Certyfikat, zdobyty po uko˝czeniu kursu, zwiŕksza nasze szanse na wygran▒ - strefŕ Internetowych Rewolucji od Google na Uniwersytecie Szczeci˝skim, która zostanie zaprojektowana specjalnie dla nas. Wejd╝cie tutaj i zarejestrujcie certyfikat.
Zapraszamy!
Akademickie Biuro Karier US

2016-06-17
Zajŕcia zamienne
Zgodnie z organizacj▒ roku ak. 2015/2016 dnia 22 czerwca (Âroda) odbŕd▒ siŕ zajŕcia poniedzia│kowe (tydzie˝ nieparzysty).
2016-06-13
Doradztwo zawodowe dla studentˇw i absolwentˇw US
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego zaprasza na kolejne bezp│atne indywidualne spotkania z doradc▒ zawodowym, ktˇre odbŕd▒ siŕ w dniach 16, 23, 30 czerwca oraz 7 lipca 2016 r.

wiŕcej

2016-06-10
Pierwsze miejsce w rankingu
W dorocznym rankingu wy┐szych uczelni kszta│c▒cych na kierunkach turystycznych organizowanym przez presti┐owe czasopismo bran┐owe "WiadomoÂci Turystyczne" kierunek Turystyka i Rekreacja na WZiEU i WKFiPZ zaj▒│ pierwsze miejsce.
wiŕcej
2016-06-09
Mobile & Digital Elearning Toolkit - MODERN Toolkit
Szanowni Pa˝stwo,
z dniem 1 wrzeÂnia 2015 roku Uniwersytet Szczeci˝ski (Wydzia│ Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug) rozpocz▒│ realizacjŕ projektu miŕdzynarodowego „Mobile & Digital Elearning Toolkit – MODERN Toolkit”. W ramach projektu opracowany zosta│ raport przedstawiaj▒cy dostŕpne Ârodki uczenia mobilnego ("Audit of Digital and Interactive learning resources for European Vocational Training and Higher Education").
wiŕcej
2016-06-07
UWAGA STUDENCI - Kwalifikacja ERASMUS +
Studenci Wydzia│u Zarz▒dzania i Ekonomiki Us│ug US zainteresowani zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi na studia i praktykŕ w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu ERASMUS+ proszeni s▒ o sk│adanie wymaganych dokumentów u koordynatora wydzia│owego dr Dominiki Kordeli do 13 czerwca 2016 r. (poniedzia│ek) - szczegó│owe informacje: www.dsm.usz.edu.pl/eplus  lub  dominika.kordela@wzieu.pl
2016-06-03
VI Europejski Kongres MŽP
Znamy ju┐ datŕ VI Europejskiego Kongresu Ma│ych i Žrednich Przedsiŕbiorstw! Odbŕdzie siŕ on w dniach 10-12 pa╝dziernika 2016 roku w Miŕdzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W imieniu Organizatorˇw zapraszamy studentˇw do udzia│u w najwiŕkszym w Europie spotkaniu sektora firm MŽP.

link

2016-06-03
Koncert jubileuszowy Chˇru US
W zwi▒zku z uroczystymi obchodami X-lecia Chˇru Uniwersytetu Szczeci˝skiego zapraszamy serdecznie na koncert z udzia│em maestro - Paula Esswooda.

wiŕcej

2016-06-01
Spedytor Miŕdzynarodowy
Firma SATORI sp. z o.o. z siedzib▒ w Szczecinie poszukuje osˇb do pracy na stanowisku "Spedytor Miŕdzynarodowy".

og│oszenie

2016-05-31
Szukasz nowych mo┐liwoÂci? Zdob▒d╝ certyfikat od Google
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeci˝skiego zaprasza do udzia│u w Internetowych Rewolucjach organizowanych przez Google. Wiesz, czym s▒ Internetowe Rewolucje? To bezp│atny program szkole˝ rozwijaj▒cych umiejŕtnoÂci internetowe dostosowany do Twoich potrzeb. Dziŕki niemu zyskasz oraz rozwiniesz umiejŕtnoÂci, ktˇre umo┐liwi▒ Ci rozwˇj kariery, a tak┐e zdobŕdziesz certyfikat od Google potwierdzaj▒cy Twoj▒ wiedzŕ.

wiŕcej

2016-05-31
Kolejowy Dzie˝ Dziecka na Uniwersytecie Szczeci˝skim
Zapraszamy na kolejn▒ imprezŕ organizowan▒ przez Zachodniopomorski Klub Mi│oÂnikˇw Kolei, Uniwersytet Szczeci˝ski oraz Stowarzyszenie In┐ynierˇw i Technikˇw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.
wiŕcej
Szukaj wyk│adowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafiŠ?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeci˝ski. Wszelkie prawa zastrze┐one.