Jesteś 16396103 odwiedzającym, odsłon 42722431 | Dzisiaj jest: Piątek, 22 Październik 2021 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USInformacja dla Autorów

Tematyka

W Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu prezentowany jest dorobek naukowy oraz wyniki prac badawczych z zakresu różnorodnych aspektów dotyczących przede wszystkim marketingu, finansów i zarządzania. Wskazywane są zarówno trendy i kierunki rozwojowe w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, jak i instrumenty realizacji zaplanowanych zmian. Autorzy odnoszą się do różnych kwestii – od bardzo ogólnych po rozwiązania szczegółowe. Czasopismo ma na celu stworzenie forum dla publikacji oryginalnych wyników badań z różnych ośrodków naukowych oraz ich rozpowszechniania.

Zeszyty ukazują się jako kwartalnik. Artykuły można przesyłać w ciągu całego roku na adres mailowy: pzfim@wzieu.pl. Publikacja może być płatna. Dokładne informacje można uzyskać kontaktując się z Redakcją.

Wymogi wydawnicze w ZN Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Artykuły mogą być napisane w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim bądź rosyjskim.

Tekst artykułu nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie

W lewym górnym rogu należy umieścić: imię i nazwisko autora(ów) wraz ze stopniem/tytułem naukowym – czcionka Times New Roman 11 pkt., wyrównanie do lewej, linijka niżej nazwa reprezentowanej uczelni lub instytucji;

W przypisie zaś: adres e-mailowy autora(ów) artykułu

Następnie tytuł artykułu – wersaliki − wielkie litery, wycentrowany, wielkość czcionki 14 pkt, pogrubiony

Struktura artykułu:

 • streszczenie w języku polskim (maksymalnie 0,5 strony), czcionka 10 pkt, Times New Roman, zawierające: cel artykułu, rodzaj wykorzystanego podejścia badawczego/metodologii badawczej i główne wnioski/wyniki badań,
 • 3-5 słów kluczowych w języku polskim,
 • kody Classification System for Journal Articles
  (kody JEL można sprawdzić: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php)
 • wprowadzenie, z wyraźnie określonym celem artykułu,
 • części właściwe artykułu,
 • zakończenie (podsumowanie),
 • bibliografia,
 • tytuł artykułu oraz streszczenie w języku angielskim (takie samo jak polskie) wraz z podaniem autora tłumaczenia (nawet jeśli jest nim sam autor artykułu),
 • słowa kluczowe w języku angielskim.

Objętość łączna artykułu – około 20 000 znaków, czyli 12-14 stron.

Plik artykułu powinien być zapisany jako dokument w programie Word.

Czcionka stosowana w części zasadniczej artykułu: Times New Roman 12 pkt. Tekst wyjustowany.

W podtytułach należy zastosować bold (pogrubienie)

Marginesy: 2,5 cm każdy.

Odstęp między wierszami (interlinia): 1,5.

Wypunktowanie – prosimy o stosowanie wyłącznie cyfr arabskich lub liter a), b)…do wypunktowania.

Wyliczanie – prosimy o stosowanie wyłącznie myślników jako znaków wyliczania (–).

W artykule można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować zaś: podkreśleń, podziałów stron i sekcji oraz tzw. „miękkich enterów” (kombinacja klawiszy Shift+Enter)

Przypisy źródłowe należy umieszczać na dole strony, numeracja ciągła – czcionka 10 pkt

Tabele, rysunki, wykresy, schematy − maks. szerokość – 12,5 cm, maks. wysokość – 17,0 cm; wyłącznie w układzie pionowym; proszę nie przekraczać szerokości. Muszą być czytelne w wersji czarno-białej. Nie mogą być skanowane.

Tytuły i numery tabel (proszę używać wyłącznie opisów „Tabela”), umieszczone nad tabelami, wyjustowane; koniecznie proszę podać pełne źródła – pod tabelą, odpowiednio sformatowane

Tytuły i numery innych elementów graficznych (proszę używać wyłącznie opisów „Rys.”), umieszczone pod elementami graficznymi; wyjustowane, koniecznie dołączyć pełne źródła, odpowiednio sformatowane.

Do rysunków powinien być dołączony plik źródłowy, np. Excel, gdyż rysunek musi umożliwiać edycję, w celu jego ujednolicenia do całości publikacji. Proszę nie wklejać rysunków czy tabel nieedytowalnych.

Sposób formatowania przypisów (tradycyjny) – muszą być pełne i według poniższego wzoru:

 1. Książki:
  1. Autor, Tytuł (kursywą), Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona.
   Np. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 42-43.
  2. praca zbiorowa, pod redakcją:
   Tytuł, red. Autor, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona.
   Np. Marketing. Sposób myślenia i działania, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 20.
 2. Opracowania w publikacjach zwartych:
  Autor opracowania, Tytuł opracowania (kursywą), w: Tytuł, red. Autor, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona.
  Np. G. Gliszczyński, Wpływ reklamy na zachowania konsumentów w świetle badań empirycznych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 210, Ekonomiczne Problemy Usług nr 5, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 273
 3. Artykuły w czasopismach:
  Autor, Tytuł, „Tytuł czasopisma” rok, numer, strona.
  Np. M. Dębski, Polskie marki produktowe w okresie przemian gospodarczych, „Marketing i Rynek” 2004, nr 7, s. 23.
 4. Źródła internetowe – podajemy pełne źródło,
  np. P. Wysocki, Co wyszukiwarka to inny wynik, http://www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=255&ShowArticleId=48598.

 

Do recenzji będą przekazywane wyłącznie artykuły spełniające wymogi edytorskie, zgodne z tematyką Zeszytów. Informacje o procedurze recenzji są zamieszczone w osobnej zakładce.

Do każdej składanej pracy powinno zostać dołączone oświadczenie o oryginalności tekstu. Aby zapobiec zjawiskom tzw. ghostwriting i guest autorship, w wypadku artykułów będących wynikiem pracy co najmniej dwóch autorów prosimy autorów o złożenie odpowiedniego oświadczenia o ich wkładzie w powstanie publikacji. Oświadczenia dostępne są w zakładce „Rzetelność naukowa”.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma.

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.